Предложение за резолюция - B7-0059/2009Предложение за резолюция
B7-0059/2009

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно енергийната сигурност (Набуко, DESERTEC)

14.9.2009

за приключване на разискванията по изявления на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Helmut Scholz, Marisa Matias от името на групата GUE/NGL

Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0059/2009
Внесени текстове :
B7-0059/2009
Приети текстове :

B7‑0059/2009

Резолюция на Европейския парламент за енергийната сигурност (Набуко, DESERTEC)

Европейският парламент,

–   като взе предвид втория стратегически енергиен преглед ─ план за действие на ЕС за енергийна сигурност и солидарност (COM(2008)0781 окончателен),

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че правото на достъп до достатъчно енергия е основно право за всички хора в рамките на и извън Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че най-малко 1,6 млн. души в света нямат достъп до електроенергия в домовете си и в резултат на това не разполагат със средства за електрическо осветление, механична енергия и телекомуникации; като има предвид, че развитието на енергийна инфраструктура в развиващите се страни е от голямо значение за постигането на Целите на хилядолетието за развитие;

В.  като има предвид, че ЕС е вторият по големина енергиен пазар в света, с над 450 млн. потребители; като има предвид, че понастоящем енергийните потребности на Съюза продължават да нарастват в повечето отрасли, като същевременно потенциалът за енергийна ефективност остава до голяма степен неоползотворен,

Г.  като има предвид, че един от най-значимите потенциални конфликти относно ресурсите произтича от засилената конкуренция за достъп до и контрол върху енергийните ресурси; като има предвид, че тази конкуренция вече е била причина за войни и ожесточени конфликти,

Д. като има предвид, че външната политика и политиката на сигурност на ЕС също са доминирани във все по-голяма степен от енергийни интереси,

1.  застъпва становището, че основните права, като например правото на вода, земя, енергия и здраве, следва да се гарантират от обществените услуги и не бива да зависят от изискванията на пазара;

2.  призовава държавите-членки и ЕС да положат решителни усилия за прекратяване на зависимостта си от изкопаемите горива; застъпва становището, че инвестициите следва да се насочват към по-систематично насърчаване на получаването на енергия от възобновяеми енергийни източници, към отделяне на икономическия растеж от енергийния, повишаване на енергийната ефективност и насърчаване на енергоспестяването; счита, че това би било най-добрата основа за Европейска стратегия относно енергийната сигурност;

3.  призовава Европейския съюз и държавите-членки да предприемат по-систематични мерки, за да се превърнат в енергийно най-ефективната икономика и така да допринесат активно за постигането на целта за ограничаване на глобалното изменение на климата до 2 градуса по Целзий; призовава Европейския съюз и държавите-членки да намалят емисиите си от парникови газове с 60 до 80% в срок до 2050 г.; призовава Комисията, след консултация с всички заинтересовани страни, да подготви енергийни сценарии, които да илюстрират възможните начини за постигане на посочените цели и да представят съпътстващите ги технически и икономически хипотези; счита, че схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове не е достатъчна за гарантиране постигането на поставените цели;

4.  потвърждава определената за 2020 г. тройна цел за намаляване с 20% на емисиите на парникови газове (с 30% в случай на постигане на международно споразумение), за намаляване на потреблението на енергия с най-малко 20%, и за най-малко 20 % дял на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление на енергия;

5.  отбелязва мерките за диверсификация и повишаване на енергийната сигурност на ЕС, които са предложени от Комисията във втория стратегически енергиен преглед; счита, че мерките за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници, за отделяне на икономическия от енергийния растеж, повишаване на енергийната ефективност и насърчаване на енергоспестяването следва да станат приоритет;

6.  отхвърля външна политика на ЕС, доминирана от интереса за придобиване на достъп и контрол върху световните енергийни ресурси и пазари; изразява дълбока загриженост относно съперничеството между ЕС, Русия и други страни относно ресурсите от природен газ в Централна Азия и Каспийско море;

7.  подчертава, че обезпечаването на нарастващите в световен мащаб енергийни потребности е общ проблем, пред който е изправена международната общност и който налага реално партньорство и сътрудничество въз основа на полза за всички граждани; призовава за политика на ЕС, която допринася за справедливо разпределение на енергийните ресурси на световно равнище;

8.  призовава ЕС и неговите държави-членки да дадат своя принос за промяна в световната политика с цел постигане на енергийна ефективност и да превърнат разпространението в световен мащаб на ползването на енергия от възобновяеми енергийни източници в приоритет на своята външна и търговска политика; призовава държавите-членки и ЕС да дадат сериозен финансов принос за технологичното сътрудничество с партньори, в частност с развиващите се страни, да насърчат инвестициите в енергийната ефективност, нисковъглеродните технологии и технологиите за възобновяема енергия; наред с това призовава държавите-членки да засилят финансирането на научноизследователската дейност, за да повишат капацитета си за производство на енергия;

9.  изразява загриженост относно няколко аспекта от значимата, свързана с климата инициатива DESERTEC, която създава перспективи за нов вид енергиен микс въз основа на регенериращи се енергийни източници, но същевременно показва липса на ориентирани към развитие процеси на участие и планиране в заинтересованите страни и започва да придобива известни отрицателни конотации за населението от региона поради липсата на цели за енергийните доставки, които да му служат; във връзка с това призовава този проект да бъде съпътстван от набор от мерки, които да гарантират развитието на целия регион въз основа на съвместно разработен, договорен и реализиран план, който трябва да обхваща всички аспекти на развитието: технологично обезпечаване и планове за дългосрочно развитие, които гарантират равни възможности за образование за всички и създават работни места в рамките на ЕС и заинтересованите страни;

10. решително подкрепя идеята за енергийна солидарност и тясно сътрудничество между държавите-членки в областта на енергийните доставки;   счита, че подобряването на взаимовръзките в рамките на Европа е от съществено значение, тъй като отстраняването на съществуващите пропуски е жизненоважно за ефективното функциониране на вътрешния пазар, както и за солидарността в областта на енергетиката; изтъква, че не е приемливо толериране на провокативни действия от съседни страни; с оглед на това, призовава Комисията и Съвета незабавно да се изправят срещу това държавите-членки да бъдат възпрепятствани при упражняването на суверенните си права в областта на енергетиката;

11. застъпва становището, че диверсификацията на енергийните източници и трасета, както и на доставчиците на енергия, е значим инструмент за гарантиране на сигурността на енергийните доставки за всички страни в Европа, и че тясното сътрудничество в областта на енергетиката представлява една от най-ефективните и неизменни мерки за изграждането на доверие в отношенията между Европейския съюз и съседните страни;

12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, парламентите и правителствата на държавите-членки.