Forslag til beslutning - B7-0059/2009Forslag til beslutning
B7-0059/2009

FORSLAG TIL BESLUTNING om energisikkerhed (Nabucco, DESERTEC)

14.9.2009

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

Helmut Scholz, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen

Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0059/2009
Indgivne tekster :
B7-0059/2009
Vedtagne tekster :

B7‑0059/2009

Europa-Parlamentets beslutning om energisikkerhed (Nabucco, DESERTEC)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til den anden strategiske energiredegørelse – et EU-tiltag for energisikkerhed og solidaritet

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at mennesker både inden og uden for EU har en grundlæggende ret til adgang til tilstrækkelig energi,

B.  der henviser til, at mindst 1,6 mia. mennesker verden over ikke har elektricitet i hjemmet og som følge deraf ikke har adgang til elektrisk lys, mekaniserede kraftkilder eller telekommunikation; der henviser til, at udviklingen af energiinfrastruktur i udviklingslandene er en afgørende forudsætning for at nå 2015-målene,

C. der henviser til, at EU er verdens næststørste energimarked med over 450 mio. forbrugere; der henviser til, at EU's efterspørgsel efter energi på nuværende tidspunkt er stigende i de fleste sektorer, samtidig med at potentialet for energieffektivitet i vidt omfang ikke udnyttes,

D. der henviser til, at potentialet for konflikt om ressourcer er overhængende som følge af det intensiverede kapløb om adgang til og kontrol over energiressourcerne; der henviser til, at dette kapløb allerede har været årsag til krige og væbnede konflikter,

E.  der henviser til, at EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik i stigende grad også domineres af energihensyn,

1.  er af den opfattelse, at grundlæggende rettigheder som vand, jord, energi og sundhed bør sikres gennem offentlige tjenesteydelser, således at de ikke afhænger af markedskrav;

2.  opfordrer medlemsstaterne og EU til at gøre en ihærdig indsats for at gøre sig uafhængige af fossile brændstoffer; er af den opfattelse, at investeringer bør tilrettelægges således, at de fremmer vedvarende energi på mere konsekvent vis, adskiller økonomisk vækst fra øget energiforbrug, forbedrer energieffektiviteten og fremmer energibesparelser; mener, at dette vil være det bedste grundlag for en europæisk strategi for energisikkerhed;

3.  opfordrer EU og medlemsstaterne til at tage mere konsekvente skridt for at blive den mest energieffektive økonomi med henblik på at bidrage aktivt til at nå klimamålet på 2°C; opfordrer EU og dens medlemsstater til at reducere udledningen af drivhusgasser med 60-80 % inden 2050; opfordrer Kommissionen til at udarbejde mulige energiscenarier i samarbejde med alle de berørte parter og påvise fremgangsmåderne for at nå disse mål og redegøre for de bagvedliggende tekniske og økonomiske hypoteser; mener, at systemet til handel med drivhusgasemissioner er utilstrækkeligt til at sikre opnåelse af de opstillede mål;

4.  bekræfter de tre mål, der er fastsat for 2020, om at reducere drivhusgasemissionerne med 20 %, og 30 % i forbindelse med en international aftale, at reducere energiforbruget med mindst 20 % og nå op på en andel på mindst 20 % vedvarende energikilder af det endelige forbrug;

5.  bemærker foranstaltningerne til differentiering og forbedring af EU's energisikkerhed som foreslået af Kommissionen i den anden strategiske energiredegørelse; mener, at foranstaltninger til fremme af vedvarende energi, adskillelse af økonomisk vækst og øget energiforbrug, forbedring af energieffektiviteten og fremme af energibesparelser bør opprioriteres;

6.  er modstander af en EU-udenrigspolitik, der domineres af intentioner om at få adgang til og kontrol over verdens energiressourcer og -markeder; udtrykker stor bekymring over rivaliseringen mellem EU, Rusland og andre lande vedrørende centralasiatiske og kaspiske gasressourcer;

7.  understreger, at opfyldelsen af den voksende globale efterspørgsel på energi er et fælles problem, der berører hele det internationale samfund, og som kræver reelt partnerskab og samarbejde på et grundlag af gensidige fordele for alle borgere; opfordrer til en EU-politik, der bidrager til en retfærdig fordeling af energiressourcerne på globalt plan;

8.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at bidrage til et globalt politisk kursskifte i retning af energieffektivitet, og til at gøre den globale udbredelse af vedvarende energi til en prioritet i udenrigs- og handelspolitikken; opfordrer medlemsstaterne og EU til at yde betydelig finansiel støtte til teknologisk samarbejde med partnerne, især udviklingslandene, for at stimulere investering i energieffektivitet og kulstoffattige og vedvarende teknologier; opfordrer endvidere medlemsstaterne til at forhøje forskningsstøtten med henblik på at forbedre deres energiproduktionskapacitet;

9.  er bekymret over en lang række aspekter i det vidtrækkende, klimarelaterede DESERTEC-initiativ, der udvikler muligheder for en ny type energimix på basis af vedvarende energikilder, men fortsat savner udviklingsorienteret processer til deltagerplanlægning i de involverede lande, og hvis anseelse er dalende i den regionale befolknings øjne, fordi der ikke er opstillet energiforsyningsmål, der tjener regionens indbyggeres interesser; opfordrer derfor til at supplere dette projekt med et sæt foranstaltninger til sikring af hele regionens udvikling på basis af en plan, der udarbejdes, godkendes og gennemføres i fællesskab, og som skal omfatte samtlige udviklingsaspekter: teknologiforsyning og langsigtede udviklingsplaner, der sikrer ensartede uddannelsesmuligheder for alle og skaber arbejdspladser både i EU og i de involverede lande;

10. er stærk tilhænger af ideen om energisolidaritet og nært samarbejde mellem medlemsstaterne på energiforsyningsområdet; finder det afgørende, at energisammenkoblingerne inden for Europa forbedres på grund af nødvendigheden af at lukke de eksisterende huller og dermed sikre, at det indre marked og energisolidariteten kan fungere effektivt; fremhæver, at overbærenhed med fremturende adfærd fra nabolandes side ikke accepteres; opfordrer på denne baggrund Kommissionen og Rådet til at vedtage et øjeblikkeligt standpunkt vendt mod enhver hindring af medlemsstaternes udøvelse af deres suverænitet på energiområdet;

11. Er af den opfattelse, at differentieringen af energikilderne og forsyningsvejene, såvel som udbydere, er et betydeligt instrument til sikring af energiforsyningen i alle europæiske lande, og at tæt samarbejde på energiområdet er en af de mest virkningsfulde og uundværlige foranstaltninger til at skabe tillid i forholdet mellem EU og dets nabolande;

12. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.