Πρόταση ψηφίσματος - B7-0059/2009Πρόταση ψηφίσματος
B7-0059/2009

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια (Nabucco, DESERTEC)

14.9.2009

εν συνεχεία δηλώσεων της Επιτροπής
έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Helmut Scholz, Marisa Matias εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0059/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0059/2009
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0059/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια (Nabucco, DESERTEC)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Δεύτερη Επισκόπηση της Ενεργειακής Στρατηγικής - σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ενεργειακή ασφάλεια και αλληλεγγύη (COM(2008)0781 τελικό),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα πρόσβασης σε επαρκή ενέργεια είναι βασικό δικαίωμα για όλους τους ανθρώπους εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια στα σπίτια τους και, κατά συνέπεια, δεν έχουν τα μέσα για ηλεκτρικό φωτισμό, μηχανική ενέργεια και τηλεπικοινωνίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη υποδομών ενέργειας στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αντιπροσωπεύει τη δεύτερη μεγαλύτερη παγκοσμίως αγορά ενέργειας, με περισσότερους από 450 εκατομμύρια καταναλωτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος η ενεργειακή ζήτησης της Ένωσης συνεχίζει να αυξάνεται στους περισσότερους τομείς, αφήνοντας δυνατότητες ενεργειακής απόδοσης σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτες,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια από τις πιο σημαντικές δυνητικές συγκρούσεις για πόρους απορρέει από τον εντεινόμενο ανταγωνισμό σε σχέση με την πρόσβαση σε ενεργειακούς πόρους και τον έλεγχο αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός ο ανταγωνισμός έχει ήδη υπάρξει αίτιο πολέμων και βίαιων συγκρούσεων,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ κυριαρχείται όλο και περισσότερο από ενεργειακά συμφέροντα,

1.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασικά δικαιώματα όπως το δικαίωμα στο νερό, τη γη, την ενέργεια και την υγεία πρέπει να διασφαλίζονται από δημόσιες υπηρεσίες και δεν πρέπει να εξαρτώνται από τις απαιτήσεις της αγοράς·

2.  καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΕ να καταβάλουν αποφασιστικές προσπάθειες με σκοπό να θέσουν τέλος στην εξάρτησή τους από ορυκτά καύσιμα· είναι της άποψης ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να στρέφονται στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την αποσύνδεση της οικονομικής από την ενεργειακή ανάπτυξη, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την προώθηση εξοικονόμησης ενέργειας· πιστεύει ότι τούτο αποτελεί το καλύτερο υπόβαθρο για μια ευρωπαϊκή στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας·

3.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα με μεγαλύτερη συνέπεια με στόχο την πλέον αποδοτική από άποψη ενέργειας οικονομία προκειμένου να συμβάλουν ενεργά στην επίτευξη του στόχου των 2° C σε σχέση με το κλίμα· καλεί δε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να μειώσουν κατά 60 έως 80% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050· καλεί την Επιτροπή, αφού διαβουλευτεί με τα ενδιαφερόμενα μέρη, να εκπονήσει πιθανά σενάρια ενέργειας που θα υποδεικνύουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να επιτευχθούν οι συγκεκριμένοι στόχοι και θα παρουσιάζουν τις ενεχόμενες σε αυτά τεχνικές και οικονομικές υποθέσεις· θεωρεί ότι το σύστημα εμπορίας των εκπομπών αερίων αρκεί για να διασφαλίσει την επίτευξη των στόχων που ετέθησαν·

4.  επιβεβαιώνει τον τριπλό στόχο της μείωσης κατά 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και κατά 30% στην περίπτωση που υπάρξει διεθνής συμφωνία, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση κατά τουλάχιστον 20% αλλά και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ποσοστό 20% της καταναλισκόμενης πρωτογενούς ενέργειας έως το έτος 2020·

5.  σημειώνει τα μέτρα προς την κατεύθυνση της διαφοροποίησης και βελτίωσης της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ όπως προτείνει η Επιτροπή στην δεύτερη επισκόπηση της ενεργειακής στρατηγικής· θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα μέτρα για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την αποσύνδεση της οικονομικής από την ενεργειακή ανάπτυξη, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την προώθηση εξοικονόμησης ενέργειας·

6.  απορρίπτει μια εξωτερική πολιτική της ΕΕ που κυριαρχείται από συμφέροντα στον τομέα της πρόσβασης στους παγκόσμιους ενεργειακούς πόρους και αγορές και του ελέγχου αυτών· εκφράζει μεγάλη ανησυχία για τον ανταγωνισμό μεταξύ της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων χωρών σε σχέση με τους πόρους αερίου της Κεντρικής Ασίας και της Κασπίας·

7.  υπογραμμίζει ότι η ικανοποίηση της αυξανόμενης παγκόσμιας ενεργειακής ζήτησης αποτελεί κοινό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα, πράγμα που χρειάζεται πραγματική εταιρική σχέση και συνεργασία στη βάση αμοιβαίου πλεονεκτήματος για όλους τους πολίτες· ζητεί την κατάρτιση πολιτικής της ΕΕ που θα συμβάλει στη δίκαιη κατανομή των ενεργειακών πόρων σε παγκόσμιο επίπεδο·

8.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συμβάλουν σε μια συνολική μετατόπιση της πολιτικής προς την κατεύθυνση της ενεργειακής απόδοσης και να καταστήσουν την ανά τον κόσμο εξάπλωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προτεραιότητα της εξωτερικής και εμπορικής πολιτικής τους· καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΕ να προβούν σε σημαντική χρηματοοικονομική συνδρομή στην τεχνολογική συνεργασία με εταίρους, ιδίως τις αναπτυσσόμενες χώρες, να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης και χαμηλών εκπομπών άνθρακα· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να εντείνουν τη χρηματοδότηση της έρευνας για να βελτιώσουν την ικανότητά τους στην παραγωγή ενέργειας·

9.  εκφράζει ανησυχίες για αρκετές πτυχές της μεγαλόπνοης, σχετικής με το κλίμα πρωτοβουλίας DESERTEC, η οποία δημιουργεί προοπτικές για ενεργειακό μίγμα νέου τύπου στη βάση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά εξακολουθεί να παρουσιάζει έλλειψη συμμετοχικών διεργασιών σχεδιασμού με άξονα την ανάπτυξη στις χώρες που συμμετέχουν και η οποία δημιουργεί όλο και πιο αρνητικές εντυπώσεις στους κατοίκους της περιοχής λόγω της απουσίας στόχων ενεργειακού εφοδιασμού που να εξυπηρετούν τον τοπικό πληθυσμό· επομένως ζητεί αυτό το έργο να συνοδευτεί από δέσμη μέτρων που θα παρέχουν εχέγγυα για την ανάπτυξη της περιοχής στο σύνολό της στη βάση από κοινού επεξεργασμένου, συμφωνημένου και υλοποιούμενου σχεδίου που πρέπει να καλύπτει όλες τις πτυχές ανάπτυξης: προσφορά τεχνολογίας και μακροπρόθεσμα σχέδια ανάπτυξης που εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για όλους και δημιουργούν θέσεις εργασίας τόσο εντός της ΕΕ όσο και στις χώρες που συμμετέχουν·

10. υποστηρίζει σθεναρά την ιδέα της αλληλεγγύης τον τομέα της ενέργειας και της στενής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα του ενεργειακού εφοδιασμού· θεωρεί ότι είναι ουσιαστικό να βελτιωθούν οι διασυνδέσεις εντός της Ευρώπης καθώς έχει ζωτική σημασία να πληρωθούν τα υφιστάμενα κενά για να διασφαλισθεί η αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η αλληλεγγύη στον τομέα της ενέργειας· τονίζει ότι δεν η ανοχή προκλητικών δραστηριοτήτων εκ μέρους γειτονικών χωρών δεν είναι αποδεκτή· έχοντας κατά νου τούτο, καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να υιοθετήσουν άμεση στάση κατά της παρεμπόδισης οιουδήποτε κράτους μέλους στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων του στον τομέα της ενέργειας·

11. εκφράζει την άποψη ότι η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και των οδών καθώς και των προμηθευτών ενέργειας είναι σημαντικό μέσο για την εξασφάλιση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού για όλες τις χώρες στην Ευρώπη και ότι η στενή συνεργασία στον τομέα του ενεργειακού εφοδιασμού αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά και απαραίτητα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών χωρών·

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.