Päätöslauselmaesitys - B7-0059/2009Päätöslauselmaesitys
B7-0059/2009

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS energian toimitusvarmuudesta (Nabucco, DESERTEC)

14.9.2009

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Helmut Scholz, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0059/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0059/2009
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0059/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma energian toimitusvarmuudesta (Nabucco, DESERTEC)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Toinen strateginen energiakatsaus – Energian toimitusvarmuutta ja energia-alan solidaarisuutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma (KOM(2008)0781 lopullinen),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. katsoo, että oikeus energian riittävään saantiin on kaikkien ihmisten perusoikeus sekä Euroopan unionissa että sen ulkopuolella,

B.  ottaa huomioon, että vähintään 1,6 miljardilla ihmisellä maailmassa ei ole kotonaan sähköä ja ettei heillä näin ollen ole sähkövaloa eikä mahdollisuuksia käyttää sähkölaitteita tai televiestintäpalveluja; ottaa huomioon, että energiainfrastruktuurin kehittäminen kehitysmaissa on ehdoton edellytys vuosituhattavoitteiden saavuttamiselle,

C. ottaa huomioon, että EU on maailman toiseksi suurin energiamarkkina-alue, jolla asuu yli 450 miljoonaa kuluttajaa; ottaa huomioon, että energian kysyntä kasvaa edelleen useimmilla aloilla Euroopan unionissa ja että energiatehokkuuteen liittyvä potentiaali on siten vielä laajalti hyödyntämättä,

D. ottaa huomioon, että yksi todennäköisimmistä luonnonvarojen niukkuudesta johtuvista konflikteista juontuu energiavarojen saatavuudesta ja niiden hallinnasta käytävän kilpailun kiihtymisestä; ottaa huomioon, että tämä kilpailu on jo ollut syynä sotiin ja väkivaltaisiin konflikteihin,

E.  ottaa huomioon, että myös EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa painottuu yhä enemmän energian toimitusvarmuuden turvaaminen,

1.  katsoo, että perusoikeudet, kuten oikeus veteen, maahan, energiaan ja terveyteen, olisi taattava julkisilla palveluilla, eivätkä ne saisi olla riippuvaisia markkinoiden vaatimuksista,

2.  kehottaa jäsenvaltioita ja EU:ta ponnistelemaan määrätietoisesti tullakseen riippumattomiksi fossiilisista polttoaineista; katsoo, että investoinnit olisi suunnattava johdonmukaisemmin uusiutuvien energialähteiden edistämiseen, talouskasvun irrottamiseen energian kulutuksen kasvusta, energiatehokkuuden parantamiseen ja energian säästämisen edistämiseen; katsoo, että tämä olisi paras perusta eurooppalaiselle energian toimitusvarmuuden turvaamisstrategialle;

3.  kehottaa Euroopan unionia ja jäsenvaltioita toteuttamaan johdonmukaisemmin toimia kehittääkseen taloudestaan energiatehokkaimman, jotta ne voivat omalta osaltaan aktiivisesti edistää kahden celsiusasteen ilmastotavoitteen saavuttamista; kehottaa Euroopan unionia ja jäsenvaltioita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 60–80 prosentilla vuoteen 2050 mennessä; kehottaa komissiota valmistelemaan kaikkia osapuolia kuullen mahdollisia energiaskenaarioita, joissa kuvataan keinoja näiden tavoitteiden saavuttamiseen ja esitetään niiden edellytyksenä olevat tekniset ja taloudelliset oletusarvot; katsoo, että kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmä ei riitä takaamaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista;

4.  vahvistaa vuodelle 2020 asetetun kolmitahoisen tavoitteen eli kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen 20 prosentilla ja 30 prosentilla, jos saadaan aikaan kansainvälinen sopimus, energian kulutuksen vähentämisen vähintään 20 prosentilla ja uusiutuvan energian osuuden nostamisen vähintään 20 prosenttiin energian loppukulutuksesta;

5.  panee merkille komission toisessa strategisessa energiakatsauksessa ehdottamat EU:n energian toimitusvarmuuden monipuolistamiseen ja tehostamiseen tarkoitetut toimet; katsoo, että uusiutuvien energialähteiden edistämiseen, talouskasvun irrottamiseen energian kulutuksen kasvusta, energiatehokkuuden parantamiseen ja energian säästämisen edistämiseen tarkoitettuja toimia olisi priorisoitava;

6.  torjuu sellaisen EU:n ulkopolitiikan, jota hallitsevat pyrkimykset päästä käsiksi maailman energiavarantoihin sekä hallita niitä ja maailman energiamarkkinoita; ilmaisee syvän huolensa EU:n, Venäjän ja muiden maiden Keski-Aasian ja Kaspianmeren kaasuvarannoista käymästä kilpailusta;

7.  korostaa, että kasvavan maailmanlaajuisen energiatarpeen turvaaminen on kansainvälisen yhteisön yhteinen ongelma, jonka ratkaiseminen edellyttää todellista kumppanuutta ja yhteistyötä ja jonka on perustuttava kaikkien kansalaisten siitä saamaan hyötyyn; kehottaa EU:ta harjoittamaan sellaista politiikkaa, joka edistää energiavarojen oikeudenmukaista jakoa maailmanlaajuisesti;

8.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita edistämään politiikan suuntaamista energiatehokkuuden parantamiseen ja tekemään uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisestä maailmanlaajuisesti ulko- ja kauppapolitiikkansa ensisijaisen tavoitteen; kehottaa jäsenvaltioita ja EU:ta merkittävästi taloudellisesti tukemaan yhteistyökumppaneiden, erityisesti kehitysmaiden, kanssa tehtävää teknistä yhteistyötä, kannustaakseen investoimaan energiatehokkuuteen sekä hiilidioksidipäästöiltään vähäiseen energiaan ja uusiutuvia energialähteitä käyttävään teknologiaan; kehottaa lisäksi jäsenvaltioita lisäämään tutkimukseen tarkoitettua rahoitusta parantaakseen energiantuotantokapasiteettiaan;

9.  on huolestunut monista kauaskantoiseen, ilmastoon vaikuttavaan DESERTEC-aloitteeseen liittyvistä näkökohdista; toteaa, että DESERTEC-aloite tarjoaa mahdollisuuden uudenlaiseen, uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan energiayhdistelmään, mutta että siihen ei edelleenkään sisälly kehityssuuntautuneita suunnitteluprosesseja, joihin kyseiset maat osallistuvat, ja että alueen asukkaat liittävät siihen yhä enemmän negatiivisia mielleyhtymiä, koska aloitteen energiantoimitustavoitteet eivät palvele heitä; kehottaa siksi liittämään tähän hankkeeseen toimia, joilla taataan koko alueen kehitys yhdessä laaditun sekä yhteisesti sovitun ja toteutetun suunnitelman pohjalta, jossa otetaan huomioon kaikki kehitykseen liittyvät näkökohdat, kuten teknologian toimitus ja pitkän aikavälin kehityssuunnitelmat, joilla taataan kaikille yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen ja luodaan työpaikkoja EU:ssa ja hankkeeseen osallistuvissa maissa;

10. kannattaa päättäväisesti ajatusta energiapoliittisesta yhteisvastuusta ja jäsenvaltioiden tiiviistä yhteistyöstä energiatoimitusten alalla; pitää Euroopan sisäisten liitäntäverkkojen parantamista olennaisen tärkeänä, koska on välttämätöntä korjata siinä olevat puutteet sisämarkkinoiden tehokkaan toiminnan ja energiapoliittisen yhteisvastuun varmistamiseksi; painottaa, että naapurimaan provokatiivisia toimia ei tule sietää; kehottaa siksi komissiota ja neuvostoa välittömästi omaksumaan kielteisen kannan, mikäli jotakin jäsenvaltiota estetään harjoittamasta itsemääräämisoikeuksiaan energia-alalla;

11. katsoo, että energialähteiden ja energiantoimitusreittien sekä energiantoimittajien monipuolistaminen on tärkeä keino taata energiatoimitukset kaikkiin Euroopan maihin ja että tiivis yhteistyö energiatoimitusten alalla on yksi tehokkaimpia ja tarpeellisimpia luottamusta lisääviä toimia Euroopan unionin ja naapurimaiden välisissä suhteissa;

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille.