Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0059/2009Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0059/2009

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl energetinio saugumo („Nabucco“, DESERTEC)

14.9.2009

siekiant baigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Helmut Scholz, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu

Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0059/2009
Pateikti tekstai :
B7-0059/2009
Priimti tekstai :

B7‑0059/2009

Europos Parlamento rezoliucija dėl energetinio saugumo („Nabucco“, DESERTEC)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į dokumentą „Antroji strateginė energetikos apžvalga. ES energijos tiekimo užtikrinimo ir solidarumo veiksmų planas“ (COM(2008)0781 galutinis),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi teisė gauti pakankamai energijos yra pagrindinė visų Europos Sąjungos ir už jos ribų gyvenančių žmonių teisė,

B.  kadangi mažiausiai 1,6 milijardo pasaulio žmonių negali savo namuose naudotis elektra ir todėl neturi elektros apšvietimo, mechaninės galios ir telekomunikacijos priemonių; kadangi itin svarbu plėtoti energetikos struktūrą besivystančiose šalyse siekiant įvykdyti Tūkstantmečio vystymosi tikslus,

C. kadangi ES yra antroji pagal dydį energetikos rinka, turinti per 450 mln. vartotojų; kadangi šiuo metu Sąjungos energijos poreikis ir toliau auga daugelyje sektorių, o energijos naudojimo efektyvumo potencialas dideliu mastu lieka nepanaudotas,

D. kadangi vienas iš didžiausių galimų konfliktų dėl išteklių kyla dėl išaugusios konkurencijos dėl prieigos prie energijos šaltinių ir šių šaltinių kontrolės; kadangi dėl šios konkurencijos jau buvo kilę karų ir žiaurių konfliktų,

E.  kadangi energetiniai interesai vis labiau vyrauja ir ES užsienio ir saugumo politikoje,

1.  mano, kad pagrindines teises, pvz., teises į vandenį, žemę, energiją ir sveikatą, turėtų užtikrinti viešųjų paslaugų įmonės ir šios teisės neturėtų priklausyti nuo rinkos reikalavimų;

2.  ragina valstybes nares ir ES dėti ryžtingas pastangas siekiant nepriklausyti nuo iškastinio kuro; mano, kad reikėtų pasinaudoti investicijomis siekiant nuosekliau skatinti atsinaujinančią energiją, atskirti ekonomikos augimą nuo energetikos augimo, didinti energijos sunaudojimo efektyvumą ir remti energijos taupymą; mano, kad tai būtų geriausias Europos saugios energetikos strategijos pagrindas;

3.  ragina Europos Sąjungą ir jos valstybes nares nuosekliau imtis priemonių siekiant vystyti efektyviausio energijos vartojimo ekonomiką, kad būtų aktyviai prisidedama prie 2° C klimato kaitos tikslo; ragina Europos Sąjungą ir jos valstybes nares iki 2050 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą 60–80 proc.; ragina Komisiją pasikonsultavus su visomis suinteresuotomis šalimis parengti galimus energetikos veiksmų planus, paaiškinant būdus, kuriais galima būtų pasiekti šiuos tikslus, ir apibrėžiant atitinkamas pagrindžiančias technines ir ekonomines hipotezes; mano, kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų prekybos sistema nepakanka, kad būtų užtikrinta, jog bus pasiekti nustatyti tikslai;

4.  dar kartą patvirtina 2020 metams nustatytą trigubą tikslą sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą 20 proc. ir 30 proc., jei bus sudarytas tarptautinis susitarimas, sumažinti energijos vartojimą bent 20 proc. ir pasiekti, kad iš atsinaujinančių energijos šaltinių gauta energija sudarytų bent 20 proc. galutinai suvartojamos energijos;

5.  palankiai vertina Antrojoje strateginėje energetikos apžvalgoje Komisijos siūlomas diversifikavimo ir ES energetinio saugumo gerinimo priemones; mano, kad priemonėms, kuriomis siekiama skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą, atskirti ekonomikos augimą nuo energetikos augimo, padidinti energijos suvartojimo efektyvumą ir skatinti energijos taupymą, turėtų būti teikiama pirmenybė;

6.  nepritaria ES užsienio politikai, kurioje vyrauja prieigos prie pasaulio energijos šaltinių ir rinkų gavimo bei šių šaltinių ir rinkų kontrolės interesai; reiškia didelį susirūpinimą dėl ES, Rusijos ir kitų šalių konkurencijos dėl Centrinės Azijos ir Kaspijos regiono dujų išteklių;

7.  pabrėžia, kad augančio pasaulinio energijos poreikio patenkinimas yra bendra problema, su kuria susiduria tarptautinė bendruomenė, ir sprendžiant šią problemą reikia tikros partnerystės ir bendradarbiavimo, paremto bendra nauda visiems gyventojams; ragina, kad būtų nustatyta ES politika, kuria būtų prisidedama prie sąžiningo energijos išteklių paskirstymo pasaulio mastu;

8.  ragina ES ir jos valstybes nares prisidėti prie pasaulio politikos nukreipimo energijos naudojimo efektyvumo linkme ir pasiekti, kad atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo sklaida visame pasaulyje taptų ES ir jos valstybių narių užsienio ir prekybos politikos prioritetu; ragina ES ir jos valstybes nares įnešti reikšmingą finansinį įnašą į technologinį bendradarbiavimą su partneriais, ypač besivystančiomis šalimis, siekiant skatinti investicijas į energijos vartojimo efektyvumą ir mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančias bei atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo technologijas; taip pat ragina valstybes nares skirti daugiau lėšų moksliniams tyrimams siekiant padidinti šių valstybių energijos gamybos pajėgumus;

9.  susirūpinęs dėl kai kurių radikalios, klimato kaitai svarbios DESERTEC iniciatyvos aspektų; ši iniciatyva sudaro perspektyvą naujos rūšies energetikos struktūrai, bet jai vis dar trūksta į vystymąsi nukreipto visų pritarimu atliekamo planavimo šalyse, dalyvaujančiose šiame projekte, ir minėtoji iniciatyva vis labiau įgyja tam tikrą neigiamą atspalvį regiono gyventojų tarpe, nes nenumatyti energijos, kuri tarnautų regiono gyventojams, tiekimo tikslai; taigi ragina papildyti šį projektą priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti viso regiono vystymąsi, rinkiniu, paremtu bendrai parengtu, sutartu ir įgyvendintu planu, kuris turėtų apimti visus vystymosi aspektus; taip pat technologinio aprūpinimo ir ilgalaikio vystymosi planais, kuriais būtų siekiama užtikrinti mokymosi galimybes visiems ir kurti darbo vietas ES ir projekte dalyvaujančiose šalyse;

10. ryžtingai pritaria energetinio solidarumo ir glaudaus ES valstybių narių bendradarbiavimo energijos tiekimo srityje idėjai; mano, kad būtina pagerinti jungtis Europoje, nes gyvybiškai svarbu užpildyti esamas spragas siekiant užtikrinti veiksmingą vidaus rinkos veikimą ir energetinį solidarumą; pabrėžia, kad kaimyninės šalies provokuojančios veiklos toleravimas nepriimtinas; turėdamas tai mintyje ragina Komisiją ir Tarybą patvirtinti neatidėliotiną nuostatą dėl bet kuriai valstybei narei, įgyvendinančiai savo suverenias teises energetikos srityje, keliamų trukdžių;

11. mano, kad energijos šaltinių ir jos tiekimo kelių, taip pat energijos tiekėjų diversifikavimas yra svarbi priemonė siekiant užtikrinti energijos tiekimo saugumą visoms Europos šalims ir kad glaudus bendradarbiavimas energijos tiekimo srityje yra viena veiksmingiausių ir būtiniausių Europos Sąjungos ir kaimyninių šalių tarpusavio pasitikėjimo kūrimo priemonių;

12. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.