Förslag till resolution - B7-0059/2009Förslag till resolution
B7-0059/2009

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om tryggad energiförsörjning (Nabucco, DESERTEC)

14.9.2009

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Helmut Scholz, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0059/2009
Ingivna texter :
B7-0059/2009
Antagna texter :

B7‑0059/2009

Europaparlamentets resolution om tryggad energiförsörjning (Nabucco, DESERTEC)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Andra strategiska energiöversynen - En handlingsplan för energitrygghet och energisolidaritet (KOM(2008)0781),

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Rätt till tillgång till tillräckligt med energi är en grundläggande rättighet för alla människor inom och utanför Europeiska unionen.

B.  Över 1,6 miljarder människor i världen saknar tillgång till el i sina hem och saknar följaktligen möjligheter till elektriskt ljus, mekanisk kraft och telekommunikationer. Att energiinfrastrukturer i utvecklingsländerna utvecklas är avgörande för att millenieutvecklingsmålen ska kunna nås.

C. EU är världens näst största energimarknad, med över 450 miljoner konsumenter. För närvarande fortsätter unionens efterfrågan på energi att öka inom de flesta sektorer, vilket lämnar potentialen för energieffektivitet till stor del outnyttjad.

D. En av de absolut viktigaste potentiella konflikterna om resurser beror på ökad konkurrens om tillgång till, och kontroll över, energiresurser. Denna konkurrens har redan orsakat krig och våldsamma konflikter.

E.  EU:s utrikes- och säkerhetspolitik domineras också allt mer av energiintressena.

1.  Europaparlamentet anser att grundläggande rättigheter, såsom de till vatten, mark, energi och hälsa, bör garanteras av de offentliga tjänsterna och inte får vara beroende av marknadskrav.

2.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och EU att göra stora ansträngningar för att stoppa beroendet av fossila bränslen. Investeringarna bör inriktas på att mer konsekvent främja förnybar energi, bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och tillväxt på energiområdet, öka energieffektiviteten och främja energibesparingar. Parlamentet anser att detta vore den bästa grunden för en europeisk strategi för tryggad energiförsörjning.

3.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen och medlemsstaterna att vidta mer konsekventa åtgärder för utveckling mot den mest energieffektiva ekonomin, i syfte att aktivt bidra till att uppnå klimatmålet på 2°C. Parlamentet uppmanar Europeiska unionen och medlemsstaterna att minska utsläppen av växthusgaser med 60–80 % till 2050. Kommissionen uppmanas att utarbeta troliga energiscenarier, i samråd med samtliga aktörer, som belyser på vilket sätt dessa mål kan uppnås och där de underliggande tekniska och ekonomiska hypoteserna läggs fram. Parlamentet anser att systemet för handel med utsläppsrätter inte räcker till för att garantera att de uppställda målen nås.

4.  Europaparlamentet bekräftar det trefaldiga mål som ställts upp för 2020, nämligen att minska växthusgasutsläppen med 20 %, eller med 30 % om ett internationellt avtal kommer till stånd, minska energikonsumtionen med minst 20 % och uppnå en andel för förnybar energi på minst 20 % av den slutliga energikonsumtionen.

5.  Europaparlamentet uppmärksammar de åtgärder för att diversifiera och förbättra EU:s energiförsörjning som kommissionen föreslår i sin andra strategiska energiöversyn. Parlamentet anser att åtgärder för att främja förnybar energi, bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och tillväxt på energiområdet, öka energieffektiviteten och främja energibesparingar bör prioriteras.

6.  Europaparlamentet avvisar att EU:s utrikespolitik domineras av intresset att få tillgång till och kontroll over världens energiresurser och energimarknader. Parlamentet uttrycker djup oro över rivaliteten mellan EU, Rysssland och andra länder om gasresurserna i Centralasien och kring Kaspiska havet.

7.  Europaparlamentet understryker att den växande globala efterfrågan på energi är ett gemensamt problem som det internationella samfundet står inför, och som kräver verkligt partnerskap och samarbete utgående från ömsesidiga fördelar för samtliga medborgare. Parlamentet kräver en EU-politik som bidrar till rättvis distributionen av energiresurserna på global nivå.

8.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att bidra till en global politisk förändring mot energieffektivitet och att göra spridning av förnybara energikällor i hela världen till en prioriterad fråga i sin utrikes- och handelspolitik. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och EU att ge ett betydande ekonomiskt bidrag till tekniskt samarbete med partners, särskilt utvecklingsländer, och att uppmuntra investeringar i energieffektivitet, energikällor med låg koldioxidproduktion och förnyelsebar energi. Parlamentet uppmanar också medlemsstaterna att öka finansiering av forskning i syfte att förbättra deras energiproduktionskapacitet.

9.  Europaparlamentet hyser farhågor över flera aspekter av det långtgående, klimatrelevanta initiativet DESERTEC, som skapar utsikter till en ny slags energimix som grundar sig på förnybara energikällor, men som fortfarande uppvisar brister när det gäller att planeringsprocessen ska vara utvecklingsinriktad och erbjuda delaktighet i de berörda länderna, och som i allt högre grad har en viss negativ bibetydelse för befolkningen i regionen på grund av avsaknaden av energiförsörjningsmål till nytta för regionens befolkning. Parlamentet kräver därför att detta projekt ska åtföljas av ett antal åtgärder som ska garantera hela regionens utveckling på grundval av en plan som utarbetas gemensamt, som man enats om och som ska förverkligas, och som måste omfatta alla aspekter av utveckling: planer för tekniskt bistånd och långsiktig utveckling som ska garantera likvärdiga utbildningsmöjligheter för alla och skapa arbetstillfällen både inom EU och i de berörda länderna.

10. Europaparlamentet ställer sig bestämt bakom tanken på energisolidaritet och nära samarbete mellan medlemsstaterna på området för energiförsörjning. Parlamentet anser att det är avgörande att sammanlänkningarna inom Europa förbättras eftersom luckorna i näten i dag måste täppas till för att den inre marknaden ska fungera effektivt samt av omtanke om solidariteten i energifrågor. Parlamentet betonar att inga provocerande aktiviteter i något grannland kan tolereras. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att, med detta i minnet, omedelbart ta ställning mot åtgärder som hindrar en medlemsstat från att utöva sin självbestämmanderätt på energiområdet.

11. Europaparlamentet anser att diversifiering av energikällor och transportvägar liksom energileverantörer är ett viktigt instrument för att trygga energiförsörjningen för samtliga länder i Europa, och att nära samarbete på området för energiförsörjning utgör en av de allra effektivaste och mest oumbärliga förtroendeskapande åtgärderna i förhållandet mellan Europeiska unionen och grannländerna.

12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.