Forslag til beslutning - B7-0083/2009Forslag til beslutning
B7-0083/2009

FORSLAG TIL BESLUTNING om G20-topmødet i Pittsburgh den 24.-25. september 2009

30.9.2009

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Sylvie Goulard for ALDE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0082/2009

Procedure : 2009/2608(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0083/2009
Indgivne tekster :
B7-0083/2009
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7‑0083/2009

Europa-Parlamentets beslutning om G20-topmødet i Pittsburgh den 24.-25. september 2009

Europa-Parlamentet,

- der henviser til mødet mellem EU's finansministre og cheferne for centralbankerne i London den 4.-5. september 2009 og deres erklæring om yderligere foranstaltninger til styrkelse af det finansielle system,

- der henviser til sin beslutning a 24. april 2009 om G20-topmødet i London den 2. april 2009[1],

- der henviser til stats- og regeringschefernes erklæring på G20-topmødet i London den 2. april 2009 og deres erklæringer om at styrke det finansielle system og tildele ressourcer gennem internationale institutioner,

- der henviser til stats- og regeringschefernes erklæring på G20-topmødet i Pittsburgh den 24.-25. september 2009,

- der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at verdensøkonomien gradvis er ved at komme sig, men at den stadig er inde i en afmatningsperiode,

B.  der henviser til, at det fulde omfang af finanskrisens konsekvenser for realøkonomien endnu ikke kan vurderes.

C.  der henviser til, at der er behov for en samordning og et tæt samarbejde på internationalt plan for at genopbygge den globale økonomi, for igen at skabe tillid, vækst og arbejdspladser og for at forhindre en forværring af krisen,

D.  der henviser til, at reaktionen på krisen bør bane vejen for et mere stabilt finansielt og økonomisk system, der også sikrer miljømæssig og social bæredygtighed,

E.  der henviser til, at passivitet kan friste finansielle institutioner til at vende tilbage til "business as usual"-indstillingen,

1.  glæder sig over G20-guppens fortsatte indsats for at finde en global løsning på krisen; understreger betydningen af igen at skabe tillid, vækst og arbejdspladser;

2.  mener dog ikke, at den aftale, der blev indgået i Pittsburgh, er tilstrækkelig ambitiøs; beklager, at stats- og regeringschefernes erklæring ikke omfatter nogen konkrete beslutninger; frygter, at passivitet vil føre til tilbagevendende kriser;

3.  noterer med bekymring stigningen i den offentlige gæld og budgetunderskuddet; understreger betydningen af at sikre forsvarlige offentlige finanser for at undgå at lægge større byrder på de fremtidige generationer;

4.  glæder sig over G20-gruppens løfte om at bevare åbenhed, bekæmpe protektionisme og bevæge sig hen imod en grønnere og mere bæredygtig vækst; opfordrer G20-medlemmerne til at gøre en større indsats for at udligne generationskløften og glæder sig over den bekræftede forpligtelse til gennemførelse af årtusindudviklingsmålene og forpligtelserne vedrørende udviklingsbistand (ODA);

5.  glæder sig over reformen af IMF's kvoteandel; mener, at EU-medlemsstaterne bør samle deres stemmeandele med henblik på en fælles repræsentation i IMF;

6.  bemærker, at G20-gruppens løfte om en fuldstændig kontrol med alle institutioner og finansielle instrumenter af systemisk betydning; mener, at der er behov for en mere centraliseret tilgang til tilsynet med de finansielle markeder for at forhindre nye kriser, og at EU har brug for et fælles finanstilsyn;

7.  går ind for udviklingen af mekanismer til at sikre en behørig afvikling af komplekse finansielle institutioner og til at forhindre en "finansiel smitteeffekt"; opfordrer G20-medlemmerne til at overholde deres forpligtelse til at etablere grænseoverskridende krisehåndteringskollegier, udveksle oplysninger og fastsætte et retligt grundlag for kriseafhjælpning;

8.  beklager, at der igen er en "business as usual"-holdning; glæder sig over de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse overdreven spekulation og reformere aflønningsordninger på en mere bæredygtig måde ved at sammenkoble incitamenter for langsigtede resultater; minder om, at det er nødvendigt at eliminere skattely og støtte G20-medlemmernes indsats i denne henseende;

9.  glæder sig over aftalen om at styrke tilsyns- og lovgivningsstandarder; opfordrer til, at der træffes sådanne foranstaltninger hurtigst muligt, men også gradvist, således at absolut nødvendig långivning kan fortsætte i løbet af genopretningen;

10.  bifalder G20-gruppens indsats for at gennemføre strømligningen af regnskabsstandarder inden juni 2011; opfordrer the International Accounting Standards Board (IASB) og the Financial Accounting Standard's Board (FASB) til at arbejde tæt sammen om at gennemføre de nødvendige reformer for at opnå en fælles global standard;

11.  bemærker, at det svenske formandskab for EU har gjort en anselig indsats for at sikre, at medlemsstaterne taler med én stemme i G20; bemærker dog, at der dog har været store forskelle mellem medlemsstaternes holdninger på G20-topmødet; er overbevist om, at EU er nødt til at blive enig om en fælles holdning i internationale forummer, navnlig hvad angår G20-møderne, og understreger, at EU samlet og konsekvent bør være repræsenteret i internationale forhandlinger;

12.  påpeger, at det er absolut nødvendigt at indgå en bindende aftale om klimaændringer på den kommende konference i København;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, ECB, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, G20-medlemsstaterne og IMF.