Rezolūcijas priekšlikums - B7-0083/2009Rezolūcijas priekšlikums
B7-0083/2009

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par G20 valstu augstākā līmeņa sanāksmi Pitsburgā 2009. gada 24.–25. septembrī

30.9.2009

Noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
ievērojot Reglamenta 110. panta 2. punktu,

Sylvie Goulard ALDE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0082/2009

Procedūra : 2009/2608(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0083/2009
Iesniegtie teksti :
B7-0083/2009
Debates :
Pieņemtie teksti :

B7‑0083/2009

Eiropas Parlamenta rezolūcija par G20 valstu augstākā līmeņa sanāksmi Pitsburgā 2009. gada 24.–25. septembrī

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā 2009. gada 4. –5. septembrī Londonā notikušo finanšu ministru un centrālo banku vadītāju sanāksmi un viņu deklarāciju par turpmākajiem pasākumiem finanšu sistēmas stiprināšanā,

–   ņemot vērā Parlamenta 2009. gada 24. aprīļa rezolūciju par G 20 augstākā līmeņa sanāksmi Londonā 2009. gada 2. aprīlī[1],

–   ņemot vērā 2009. gada 2. aprīļa Londonas G20 valstu augstākā līmeņa sanāksmes vadītāju paziņojumu, kā arī paziņojumus par pasākumiem finanšu sistēmas stiprināšanā un resursu nodrošināšanu, izmantojot starptautiskās finanšu iestādes,

–   ņemot vērā valstu vadītāju paziņojumu, kas sagatavots G20 valstu augstākā līmeņa sanāksmē, kura notika Pitsburgā 2009. gada 24.–25. septembrī,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā pasaules ekonomika pamazām atlabst, tomēr joprojām atrodas recesijā;

B.  tā kā vēl pilnībā nav novērtēta finanšu krīzes ietekme uz reālo ekonomiku;

C. tā kā ir nepieciešama cieša starptautiskā koordinācija un sadarbība, lai atjaunotu globālo ekonomiku, paļāvību, izaugsmi un nodarbinātību un novērstu krīzes atkārtošanos turpmāk,

D. tā kā krīzes pārvarēšanas pasākumiem būtu jārada iespējas veidot stabilāku finanšu un ekonomikas sistēmu, kurā tiktu ņemta vērā vides un sociālā ilgtspēja;

E.  tā kā nerīkošanās varētu mudināt finanšu iestādes atgriezties pie ierastā darba stila,

1.  atzinīgi vērtē G20 valstu apņemšanos rast krīzes risinājumu visas pasaules mērogā; uzsver, cik svarīgi ir atjaunot paļāvību, izaugsmi un darba vietas;

2.  tomēr uzskata, ka Pitsburgā panāktā vienošanās nav pietiekami tālejoša; pauž nožēlu par to, ka vadītāju paziņojumā nav iekļauti konkrēti, saistoši lēmumi; pauž bažas par to, ka nerīkošanās varētu izraisīt krīzes atkārtošanos;

3.  ar bažām norāda uz to, ka palielinās valstu parādi un budžeta deficīts; uzsver, cik svarīgi ir izveidot stabilu valsts finanšu sistēmu, lai nepieļautu, ka uz nākamajām paaudzēm gulstas lielāka finanšu nasta;

4.  atzinīgi vērtē G20 apņemšanos saglabāt atvērtību, cīnīties pret protekcionismu un virzīties uz videi draudzīgāku, ilgtspējīgāku izaugsmi; mudina G20 pastiprināt centienus, lai novērstu attīstības problēmas un atzinīgi vērtē atkārtoto apņemšanos īstenot Tūkstošgades attīstības mērķus un pildīt oficiālās attīstības palīdzības (ODA) solījumus;

5.  atzinīgi vērtē SVF kvotu daļas sistēmas reformu; uzskata, ka ES dalībvalstīm būtu jāvienojas kopējam balsojumam un jāveido vienota pārstāvība SVF;

6.  atzīmē G20 apņemšanos nodrošināt vispusīgu uzraudzību pār visām sistēmai svarīgajām iestādēm un finanšu instrumentiem; uzskata, ka nepieciešama centralizētāka pieeja finanšu tirgus uzraudzībai, lai novērstu turpmākas krīzes rašanos, un uzskata, ka Eiropas Savienībai ir nepieciešama vienota finanšu uzraudzības iestāde;

7.  uzskata, ka, izstrādājot mehānismus, būtu jānodrošina sarežģītu finanšu iestāžu pareiza darbības pārtraukšana un jānovērš šo iestāžu finansiālo problēmu negatīvā ietekme uz citām iestādēm; mudina G20 pildīt savu apņemšanos, lai veidotu pārrobežu krīzes novēršanas darba grupas, nodrošinātu informācijas apmaiņu un izveidot juridisko struktūru krīzes novēršanai;

8.  pauž nožēlu par to, ka ir tendence atgriezties pie ierastā darba stila; atzinīgi vērtē pasākumus, lai ierobežotu spekulatīvo peļņu un veiktu kompensāciju shēmu reformas, padarot tās ilgtspējīgākas un stimulus piesaistot ilgtermiņa rādītājiem; atgādina par nepieciešamību pārtraukt nodokļu oāžu darbību un atbalsta G20 apņemšanos šajā sakarībā;

9.  atzinīgi vērtē vienošanos stiprināt droša regulējuma standartus; mudina ne vien nekavējoties, bet arī pakāpeniski ieviest šādus pasākumus tā, lai ekonomikas atlabšanas periodā turpinātos nozīmīgāko aizdevumu izsniegšana;

10. atzinīgi vērtē G20 apņemšanos līdz 2011. gada jūnijam pabeigt grāmatvedības standartu konverģenci; mudina Starptautisko grāmatvedības standartu padomi (IASB) un Finanšu grāmatvedības standartu padomi (FASB) cieši sadarboties, lai ieviestu nepieciešamās reformas vienota vispārēja standarta izveidei;

11. norāda, ka Eiropas Savienības Zviedrijas prezidentūra ir veltījusi ievērojamas pūles tam, lai nodrošinātu, ka dalībvalstīm G20 sanāksmē ir vienota nostāja; norāda, ka G20 augstākā līmeņa sanāksmē ES dalībvalstīm tomēr bija ievērojami atšķirīga nostāja; pauž pārliecību par to, ka Eiropas Savienībai ir jāvienojas par kopēju nostāju starptautiskos forumos, jo īpaši G20 sanāksmēs, un uzstājīgi prasa, lai starptautiskās sarunās ES tiktu pārstāvēta vienoti un saskanīgi;

12. atgādina, ka izšķirīga nozīme ir tam, lai gaidāmajā Kopenhāgenas konferencē tiktu panākta saistoša vienošanās par klimata pārmaiņām;

13. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, ECB, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, G20 dalībvalstīm un SVF.