Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0091/2009Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0091/2009

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az olaszországi információszabadságról

14.10.2009

a Bizottság nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Fiorello Provera, Francesco Enrico Speroni, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Giancarlo Scotta az EFD képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0088/2009

Eljárás : 2009/2688(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0091/2009
Előterjesztett szövegek :
B7-0091/2009
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0091/2009

Az Európai Parlament állásfoglalása az olaszországi információszabadságról

Az Európai Parlament,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkére,

 

–   tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 10. cikkére, és az Európai Unió Alapjogi Chartája 11. cikkére,

 

–   tekintettel az Olasz Köztársaság alkotmányának 21. cikkére,

 

–   tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 6. és 7. cikkére,

 

–   tekintettel az Európai Közösségek Bírósága, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága határozataira,

 

A. mivel a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékoztatási szabadsághoz való jog teljes tiszteletben tartásának elengedhetetlen feltétele a szabad és pluralista tömegkommunikáció, és az Emberi Jogok Európai Bírósága joggyakorlatának értelmében a tagállamok kizárólagos kötelezettsége a tömegkommunikáció pluralizmusának fenntartása,

 

B. mivel az emberi jogok védelme az EU-szerződés 6. és 7. cikke értelmében az Európai Unió kiemelt célkitűzései között szerepel, és az Európai Parlament soha nem kérte annak megállapítását, hogy Olaszországban „a szabadság, a demokrácia alapelvei, az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartása súlyos megsértésének egyértelmű veszélye áll fenn”,

 

C. mivel Olaszország alkotmányos chartája biztosítja a sajtószabadságot, mely ezt a jogot a véleménynyilvánítás szabadságának sérelme nélkül ismeri el,

 

D. mivel a Páviai Független Médiafigyelő Intézet adatai szerint 2009 júniusa folyamán az ellenzéki pártok képviselői számára fenntartott műsoridő a Rai-Tv híradóiban 60%, míg a Mediaset Csoport híradóiban 49% volt,

 

E. mivel az Emberi Jogok Európai Bíróságának a véleménynyilvánítás szabadságát biztosító 10. cikk megsértése tárgyában hozott 455 határozata közül 29 határozat érinti Franciaországot, 28 az Egyesült Királyságot, 15 Görögországot, 10 Romániát, 8 Lengyelországot és 7 Olaszországot,

 

1.  úgy véli, hogy az Európai Unió valamennyi tagállama képes biztosítani az alapvető jogok tiszteletben tartását, mely kötelezettség teljesítését az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény, valamint az Európai Unió által létrehozott jogállamiságra épülő közösség keretében is vállalták;

 

2.  örömét fejezi ki azon élénk ideológiai és politikai vita kapcsán, mely jelenleg Olaszországban zajlik a tömegkommunikáció pluralizmusáról, s amely valamennyi tájékoztatási eszközt érint: sajtót, analóg és digitális televíziózást, rádiót és internetet;

 

3.  tudomásul veszi, hogy az olasz tömegkommunikációs szektor mint többszereplős hálózat létezik, és megjegyzi, hogy az esetleges gazdasági erőfölény fennállása még további vizsgálatot igényel; reméli, hogy megvalósul a reklám- és terjesztési piac valódi liberalizációja; úgy véli, hogy a közszolgálati műsorszolgáltatókat is alá kellene vetni azon ellenőrzésnek, melyet a közösségi versenyjogszabályok írnak elő; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy valamennyi tagállamban figyelni kell arra, hogy a közszolgálati rádiók és televíziók teljesen függetlenek legyenek, és a piaci szabályoknak megfelelően működjenek, a többi piaci szereplőre vonatkozó igazságos versenyfeltételek mellett;

 

4.  kiemeli, hogy a rádiózás és a televíziózás összetett jelenség, mely állandó változásban van, valamint hogy ezek a szolgáltatások tagállamonként eltérő struktúrával rendelkeznek, a kulturális hagyományoktól és a földrajzi elhelyezkedéstől függően; hangsúlyozza az olasz helyi és regionális tömegkommunikációnak a tájékoztatási források pluralizmusa előmozdításában, valamint a nyelvi sokszínűség és a helyi kultúra megóvásában játszott szerepét; minden tagállamot arra kér, hogy mozdítsa elő a helyi hagyományok és dialektusok tiszteletben tartását a különféle tömegkommunikációs eszközök területén;

 

5.  kiemeli, hogy a legújabb technológiai fejlemények új szereplők számára nyitották meg a kommunikáció területét az internetnek, a digitális műsorszolgáltatásnak, a műholdaknak, a kábeltelevíziónak és más technológiáknak köszönhetően, és ennél fogva Olaszországban nincs információs monopólium; úgy véli, hogy a digitális tömegkommunikáció természeténél fogva képes nagyobb választást és az állampolgárok szélesebb részvételét biztosítani, és hogy a blog-szféra fejlődése kedvező hatással van a véleménynyilvánítás szabadságára és a pluralizmusra;

 

6. kifejezi az olasz parlament rádió– és televíziószolgáltatások ellenőrzéséért felelős parlamenti bizottsága (a rádió– és televíziószolgáltatások felügyeletével és irányításával foglalkozó parlamenti bizottság) által végzett munkában való teljes bizalmát, amely bizottságon belül valamennyi politikai párt képviselettel rendelkezik;

 

7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a csatlakozásra váró országok kormányainak és parlamentjeinek;