Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0092/2009Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0092/2009

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az információszabadság olaszországi helyzetéről

14.10.2009

a Bizottság nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Nikolaos Chountis a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0090/2009

Eljárás : 2009/2688(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0092/2009
Előterjesztett szövegek :
B7-0092/2009
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0092/2009

az Európai Parlament állásfoglalása az információszabadság olaszországi helyzetéről

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Emberi jogok európai egyezményének 10. cikkére és az Európai Unió alapjogi chartájának 11. cikkére, melyek a szólásszabadsághoz és az információ szabadságához való jogról, valamint a médiapluralizmusról szólnak,

–   tekintettel a „Médiapluralizmus az Európai Unió tagállamaiban” című bizottsági munkadokumentumra (SEC(2007)0032),

–   tekintettel az UCL-ICRI által 2009 áprilisában a Bizottság részére készített, a médiapluralizmus indikátoraival kapcsolatos független tanulmányról szóló előzetes jelentésre,

–   tekintettel „A média koncentrációja és pluralizmusa az Európai Unióban” című, 2008. szeptember 25-i állásfoglalására[1],

–   tekintettel 2004. április 22-i állásfoglalására a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának Európai Unión belüli, és különösen Olaszországban való megsértésének kockázatairól[2],

–   tekintettel az eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel ellentétes a tájékoztatás szabadságának alapelvével, ha több média koncentrálódik egyetlen személy kezében,

B.  mivel az Európai Unió az Emberi jogok európai egyezménye 10. cikkének és az Európai Unió alapjogi chartája 11. cikkének megfelelően védelmezi és előmozdítja a szólásszabadságot és a tájékozódás szabadságát, mivel e cikkek alapvető fontosságúnak tartják a sajtószabadságot és a médiapluralizmust,

C. mivel e jogok közé tartozik a véleménynyilvánítás szabadsága és annak szabadsága, hogy a hatóságok beavatkozása vagy nyomása nélkül információkat kapjunk vagy közöljünk,

D. mivel Olaszországban, főként az utóbbi hónapokban aggodalmak merültek fel e jog tiszteletben tartását illetően, különösen annak kapcsán, hogy az olasz miniszterelnök nyomást gyakorolt a fontos olasz lapok némelyikére és egyes európai lapokra, illetve bírósági eljárást indított ellenük,

E.  mivel az olasz kormányhatóságok beavatkozása és nyomásgyakorlása ugyanígy érzékelhető volt az olasz állami televíziócsatornák vonatkozásában is, különösen ami a program összeállításával kapcsolatos megfélemlítést illeti,

F.  mivel az említett nyomásgyakorlás és az ebből eredő helyzet kiváltották a kulturális élet, a sajtó és a média, valamint a politika szereplői tiltakozását Olaszországban és szerte Európában is, hiszen több mint 400 000 fő írta alá Olaszországban és Európában a média megfélemlítése elleni nyilvános felhívásokat, illetve 2009. október 3-án több százezer ember vett részt az olaszországi tüntetéseken,

G. mivel Haraszti Miklós, az EBESZ sajtószabadságot felügyelő képviselője 2009. szeptember 20-án levelet intézett az olasz miniszterelnökhöz, amelyben felszólítja, hogy ejtse az olasz újságok ellen becsületsértés miatt indított összesen hárommillió eurós kártérítési keresetét,

H.  mivel a közelmúltbeli olasz jogalkotás nem oldotta meg az abból a tényből eredő összeférhetetlenséget, hogy – amint arra az Európai Parlament több állásfoglalásában is rámutatott – a miniszterelnök közvetlen vagy közvetett módon még mindig ellenőrzése alatt tartja a Mediaset csoportot, valamint egyszersmind politikai ellenőrzést gyakorol a közszolgálati ágazat felett, miközben a televíziós piac koncentrációjának aránya itt a legmagasabb Európában és a RAI-Mediaset duopólium a teljes televíziós nézettségi arány közel 90%-át tudhatja magáénak, ily módon a reklámbevételek 96,8%-át szedve be,

I.   mivel a Freedom House sajtószabadságról szóló jelentése szerint Olaszország a 73. helyen áll, és az olasz sajtó helyzetét a szervezet idén először ítéli csak „részlegesen szabadnak”,

J.   mivel a Tanácsnak rendelkezésére áll olyan eszköz, amellyel figyelmeztetheti az emberi jogokat megsértő tagállamokat,

K. mivel az Európai Parlament ismételt felhívásai ellenére a Bizottság a határok nélküli televíziózásról szóló irányelv felülvizsgálata keretében semmilyen lépést sem tett a hírközlés pluralizmusának megvédelmezése érdekében, hanem ehelyett arra kötelezte el magát, hogy e kérdéskörben egyedi háromlépcsős eljárást alkalmaz, amelynek során először munkadokumentumot állít össze (ez 2007-ben került elfogadásra), majd indikátorokat határoz meg a pluralizmus szintjének jellemzésére (ezt egy 2009 júliusában elkészült független tanulmány valósította meg), végül pedig közleménytervezetet ad ki ezen indikátorokról (ez csak 2010-re várható),

L.  tekintettel arra, hogy az Európai Parlament különféle állásfoglalásaiban több ízben kérte a Bizottságot, hogy lépjen fel a médiapluralizmus védelme érdekében, adjon ki sürgős közleményt a tagállamok médiapluralizmusának megőrzéséről, valamint egy erről szóló irányelvre irányuló javaslat benyújtásával haladéktalanul erősítse meg a vonatkozó szabályozási keretet,

1.  elítéli az olasz hatóságok által az olasz és európai lapokkal szemben alkalmazott nyomásgyakorlást és megfélemlítést; támogatja az EBESZ képviselőjének az olasz hatóságokhoz intézett azon kérését, hogy azonnali hatállyal hagyjanak fel ezzel a gyakorlattal, valamint a hatalommal való visszaélésnek tekinti a tájékoztatás szabadságába történő minden olyan beavatkozást, amelynek célja az állami műsorszolgáltatás manipulációja;

2.  úgy véli, foglalkozni kell a politikai hatalom, illetve a gazdasági és médiahatalom, valamint állami és magánkézben lévő hírközlő média feletti közvetlen vagy közvetett hatalomkoncentráció közötti összeférhetetlenség kérdésével;

3.  úgy véli, hogy az olasz példának Olaszországon kívül is lesznek következményei, és hogy az erre adott európai válasz hiánya fenyegeti a demokrácia egyik alapját, valamint hiteltelenné teszi az Európai Unió által a külkapcsolatokban a cenzúrával és a sajtó megfélemlítésével szemben elfoglalt álláspontot;

4.  felszólítja az olasz hatóságokat és az EU-t, hogy teljes mértékben tartsák tiszteletben az információközlés és az információszerzés állami hatóságok beavatkozásától mentes szabadságát és a médiapluralizmust; emlékezteti rá az olasz kormányt és parlamentet, hogy ez a demokrácia alapvető fontosságú eleme;

5.  ezzel összefüggésben megerősíti, hogy az EU jogszabályi kerete a hírközlő média területén továbbra is töredékes, és ezért az EU-nak sürgősen élnie kellene az audiovizuális média, a verseny, a távközlés, az állami támogatás, a közszolgáltatási kötelezettségek és a állampolgárok alapvető jogai terén meglévő hatáskörével annak érdekében, hogy legalább a tagállamok által betartandó legfontosabb minimumszabályokat meghatározza abból a célból, hogy biztosítsa, védelmezze és előmozdítsa a tájékoztatás szabadságát és a megfelelő mértékű pluralizmust;

6.  sürgeti a Bizottságot, hogy – ahogyan azt az Európai Parlament több alkalommal is kérte – tegyen javaslatot a médiakoncentrációval és a médiapluralizmus védelmével kapcsolatosan, ideértve a közszolgálati média támogatását és függetlenségét is;

7.  kéri egy, a média- és sajtópluralizmus európai helyzetével foglalkozó európai megfigyelőközpont létrehozását;

8.  utasítja illetékes bizottságát, hogy kövesse nyomon az ügyet;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európa Tanácsnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.