Предложение за резолюция - B7-0093/2009Предложение за резолюция
B7-0093/2009

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно свободата на информацията и медийния плурализъм в Италия и Европейския съюз

14.10.2009

за приключване на разискванията по изявление на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, David-Maria Sassoli от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0090/2009

Процедура : 2009/2688(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0093/2009
Внесени текстове :
B7-0093/2009
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0093/2009

Резолюция на Европейския парламент относно свободата на информацията и медийния плурализъм в Италия и Европейския съюз

Европейският парламент,

- като взе предвид Договора за Европейския съюз и по-специално членовете от него, свързани със зачитането, утвърждаването и защитата на основните права, както и членове 22, 43, 49, 83, 87, 95 и 151 от Договора за ЕО,

 

-    като взе предвид член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз и член 10 от Европейската конвенция за правата на човека относно свободата на изразяване и информация и правото на медиен плурализъм,

–   като взе предвид Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност,

­–   като взе предвид работния документ на Комисията относно медийния плурализъм в държавите-членки на Европейския съюз (SEC(2007)0032),

–   като взе предвид тристепенния подход спрямо медийния плурализъм, определен от Комисията, както и независимото проучване относно показателите за плурализъм, осъществено от името на Комисията от Католическия университет в Льовен (ICRI), Централноевропейския университет (CMCS) и Международното висше бизнес училище в Йонкьопинг (MMTC), съвместно с консултантската фирма Ernst & Young – Белгия, което беше финализирано през 2009 г.

–   като взе предвид своята резолюция от 25 септември 2008 г. относно медийна концентрация и медиен плурализъм в Европейския съюз[1],

–   като взе предвид своята резолюция от 22 април 2004 г. относно риска от нарушаване в Европейския съюз и по-специално в Италия на свободата на изразяване и информация[2],

–   като взе предвид изявлението на Комисията и разискването, проведено в Европейския парламент на 8 октомври 2009 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че Европейският съюз гарантира и насърчава свободата на изразяване и информация, така както е заложено в член 11 от Хартата на основните права и член 10 от Европейската конвенция за правата на човека, за което свободата на медиите и плурализмът са основна предпоставка,

Б.  като има предвид, че тези права обхващат свободата на изразяване на мнения и свободата на получаване и разпространяване на информация без намеса или натиск от страна на публичните органи,

В.  като има предвид, че през последните месеци, в Италия безпокойството относно зачитането на тези права нарасна, по-специално що се отнася до упражнявания натиск и съдебните дела, заведени от министър-председателя срещу някои италиански и европейски вестници вследствие публикуването на информация, свързана с него,

Г.  като има предвид, че правителството осъществява намеса в обществената телевизионна дейност, по-специално що се отнася до програмирането,

Ж. като има предвид, че въпросният натиск и намеса предизвикаха протести в Италия и Европа от страна на изтъкнати личности в сферата на културата, журналистиката и медиите, както и от страна на политическите среди, което доведе до публични призиви срещу заплахите спрямо медиите, като тези на асоциацията „Articolo 21“и на трима известни италиански специалисти по конституционно право, които получиха над 45 000 подписа в Италия и Европа, включително от известни европейски личности в областта на културата и политиката,

Е.  като има предвид, че във връзка с искането от страна на Европейската комисия за изясняване на политиката на италианското правителство за връщане на мигранти в Либия, италианският министър-председател заяви, че ще предложи по време на Европейския съвет единствено председателят на Комисията да отговаря за разпространяването на информация от страна на институцията и заплаши, че ще блокира работата на Европейския съвет, ако това не бъде прието, което предизвика официално протестно писмо от страна на Асоциацията на чуждестранните журналисти (API),

Ж. като има предвид, че Miklós Haraszti, представител на ОССЕ по въпросите на свободата на медиите, изпрати писмо до италианския министър-председател на 20 септември 2009 г., в което го призовава да оттегли предявените срещу италиански вестници съдебни искове и обезщетение за вреди на стойност 3 милиона евро,

З.  като има предвид, че както вече беше заявено в други резолюции, приетото наскоро италианско законодателство не разрешава въпроса за конфликта на интереси, дължащ се на факта, че министър-председателят все още, пряко или непряко, контролира групата Mediaset и притежава политически контрол над държавната администрация, в контекст при който процента на концентрация на телевизионния пазар е най-висок в Европа, а тандемът RAI-Mediaset обхваща почти 90% от цялата зрителската аудитория и по този начин получава 96.8% от рекламните приходи,

И. като има предвид, че в доклада относно свободата на печата се посочват три държави-членки на ЕС, сред които Италия, в които печатът е само „частично свободен“,

Й. като има предвид, че въпреки многократните призиви на Европейския парламент за директива относно информационния плурализъм и концентрацията на медиите, Комисията не е включила тези въпроси в обхвата на преразглеждането на директивата за телевизия без граници, но се ангажира да разработи в тази връзка конкретна пътна карта в три етапа, която включва изготвянето на работен документ (който беше издаден през 2007 г.), определяне на показатели за равнището на плурализъм (които са предмет на независимо проучване, издадено през юли 2009 г.) и предложение за обявяване на тези показатели (предвидено едва за 2010 г.),

K. като има предвид, че по време на пленарното заседание на 8 октомври 2009 г. Комисията призна, че е трябвало да се откаже от представянето на предложение за директива относно концентрацията на медиите и медийния плурализъм поради липсата на политическа воля от страна на държавите-членки,

Л. като има предвид, че директивата за телевизия без граници, въпреки изключването на плурализма от нейно приложно поле, въвежда правото на журналистите да имат достъп до кратки извадки и задължението да се създаде независим орган за наблюдение на медиите във всяка държава-членка, главно благодарение на приноса на Европейския парламент,

 

M. като има предвид, че както Комисията призна по време на пленарно заседание могат да се определят няколко правни основания, за да се позволи създаването на законодателни мерки, с цел укрепване на плурализма в Европейския съюз и избягване концентрацията на медии;

 

Н. като има предвид, че Европейският парламент многократно призова Комисията, чрез редица резолюции, да насърчава действия за гарантиране на плурализъм и за разглеждане на проблема с концентрацията на медиите, да публикува спешно съобщение относно защитата на плурализма в медиите и концентрацията на медиите в държавите-членки и незабавно да допълни регулаторната рамка с предложение за директива относно същите въпроси, въз основа на правното основание, предоставено недвусмислено от договорите;

 

1. изразява съжаление във връзка с натиска и съдебното преследване, насочени пряко към италианските и европейските вестници от страна на италианските публични органи, и се присъединява към искането на представителя на ОССЕ, отправено към италианските органи, за незабавно преустановяване на тези действия, като също така счита за неправомерно всяко вмешателство в свободата на информацията, целящо манипулиране на услугите на обществената телевизия;

 

2. счита, че е необходимо да се разгледа аномалията, изразяваща се в особения конфликт между политически, икономически и медийни правомощия и в концентрация на пряк или непряк контрол над държавните и частните медии, като също така подчертава необходимостта от гарантиране на независимост за държавните субекти във всички държави-членки и липсата на вмешателство в тяхната дейност;

 

3. изразява убеждението, че свободата на получаване и разпространяване на информация, без вмешателство от страна на публичните органи е основен принцип, на който се основава Европейският съюз, и съществен елемент на демокрацията, както и плурализмът на медиите, като и двата от тях са заложени в член 11 от Хартата за основните права, и припомня, че когато държавите-членки не предприемат адекватни мерки, политическо и правно задължение на Съюза е да гарантира на своите граждани зачитането на тези права, в рамките на неговата компетентност;

 

4. отново заявява, че рамковата програма на ЕС относно медийния плурализъм и медийната концентрация продължава да бъде все още неадекватна и че следователно е крайно наложително Европейската комисия да предприеме действия, като използва съществуващата компетентност на Общността в областта на вътрешния пазар, аудиовизуалната политика, конкуренцията, телекомуникациите, държавните помощи, задълженията за предоставяне на обществени услуги и основните права на гражданите, с цел определяне на основните минимални изисквания, които всички държави-членки са задължени да спазват, за да се гарантира и насърчи свободата на информацията и адекватно равнище на медиен плурализъм;

 

5. в тази връзка изразява съжаление от липсата на политическа воля от страна на държавите-членки и от бездействието на Европейската комисия, в качеството на политическа движеща сила на Съюза, като настоятелно приканва Европейската комисия най-после и в най-кратки срокове да излезе с предложение за директива относно медийния плурализъм и концентрацията, както неколкократно беше поискано от страна на Европейския парламент и обявено от самата Комисия;

 

6. настоятелно приканва Комисията незабавно да публикува предвиденото съобщение относно медийния плурализъм и изразява учудване от факта, че това съобщение не беше споменато от Комисията по време на разискванията в пленарната зала, като също така потвърждава своята готовност за предприемане на действия чрез доклад по собствена инициатива относно плурализма и концентрацията, след като получи това съобщение;

 

7. възлага на своята компетентна комисия да следи отблизо този въпрос и да докладва на пленарно заседание относно свободата на информация, медийната концентрация и медийния плурализъм;

 

8. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и Съвета на Европа, както и на правителствата и националните парламенти на държавите-членки.