Предложение за резолюция - B7-0094/2009Предложение за резолюция
B7-0094/2009

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно свободата на информация в Италия

14.10.2009

за приключване на разискванията по изявление на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Guy Verhofstadt, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa I Balcells, Carl Haglund, Метин Казак, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Bill Newton Dunn, George Lyon, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Станимир Илчев, Nadja Hirsch, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrew Duff, Siiri Oviir, Kristiina Ojuland, Филиз Хакъева Хюсменова, Ivars Godmanis, Catherine Bearder, Giommaria Uggias, Vincenzo Iovine, Corinne Lepage, Pino Arlacchi, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica, Riikka Manner, Sharon Bowles, Marielle De Sarnez, Jorgo Chatzimarkakis от името на групата ALDE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0090/2009

Процедура : 2009/2688(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0094/2009
Внесени текстове :
B7-0094/2009
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0094/2009

Резолюция на Европейския парламент относно свободата на информация в Италия

Европейският парламент,

–   като взе предвид Договора за Европейския съюз и по-специално член 6 и член 7 от него относно зачитането, насърчаването и защитата на основните права, както и членове 22, 43, 49, 83, 87, 95 и 151 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 11 от Хартата за основните права на Европейския съюз и член 10 от Европейската конвенция за правата на човека относно правото на свобода на изразяване и информация и правото на плурализъм в медиите;

–   като взе предвид Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 година за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност[1],

–   като взе предвид работния документ на Европейската комисия относно плурализма в медиите в държавите-членки на Европейския съюз[2],

–   като взе предвид тристепенния подход за плурализъм в медиите, определен от Европейската комисия, и независимото проучване, проведено от Katholieke Universiteit Leuven - ICRI, Централния европейски университет - CMCS и Jönköping International Business School – MMTC съвместно с консултантската компания Ernst & Young Belgium от името на Комисията и приключено през 2009 г.;

–   като взе предвид своята резолюция от 25 септември 2008 г. относно медийна концентрация и медиен плурализъм в Европейския съюз[3],

–   като взе предвид своята резолюция от 22 април 2004 г. относно риска от нарушаване на свободата на изразяване на мнение и свободата на информация в ЕС и по-специално в Италия[4],

–   като взе предвид изявленията на Комисията и разискванията, проведени в Парламента на 8 октомври 2009 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че член 11 от Хартата на основните права и член 10 от Европейската конвенция за правата на човека, в които свободата и плурализмът на медиите са основна предпоставка, включват свободата да се изразяват мнения и свободата да се получава и съобщава информация без намеса или натиск от страна на публични органи;

Б.  като има предвид, че въпреки че Европейският парламент многократно призова Комисията да изработи директива относно плурализма на информацията и концентрирането на медиите, тя не разгледа тези въпроси при преразглеждането на Директивата "Телевизия без граници", но се ангажира да определи специфична тристепенна пътна карта по тези въпроси, основана на работен документ (публикуван през 2007 г.), определянето на показатели за равнището на плурализъм (съдържащи се в независимо проучване, публикувано през юли 2009 г.) и предложение за съобщение относно тези показатели (непланирано за периода до 2010 г.)

В.  като има предвид, че Европейският парламент многократно призова Комисията, чрез редица резолюции, да насърчава действия за гарантиране на плурализъм за разглеждане на проблема с концентрирането на медиите, да публикува спешно съобщение относно защитата на плурализма в медиите и концентрирането на медиите в държавите-членки, както и спешно да допълни регулаторната рамка с предложение за директива относно същите въпроси, използвайки правното основание, предоставено недвусмислено от Договорите;

Г.  като има предвид, че съществуват знаци, че в някои държави-членки плурализмът в медиите е под заплаха; като има предвид, че Freedom House постави Италия на 73-то място и също така спомена критичното положение в Румъния и България, както се посочва в неговия доклад относно свободата на пресата; като има предвид, че върховният представител на ОССЕ за свобода на медиите също изрази загриженост относно положението в Италия;

Д. като има предвид, че положението в Италия е особено обезпокоително поради продължителния конфликт на интереси между собствениците на медии и политическия контрол както на частните, така и на публичните медии, и контрола върху начина на отпускане на ресурси, свързани с рекламата; като има предвид, че правителството също така силно се намесва в услугите на обществената телевизия, по-специално във връзка с планирането на програми, назначаването на директори на продукция и редактори и договорите на журналистите, което води също и до липса на плурализъм, както съобщава основният институт за медиен надзор в Италия, като посочва, че на втората опозиционна партия е отпуснато между 0.1% и 0.7% от времето в обществения информационен бюлетин между юли и септември; като има предвид, че италианският министър-председател поиска също така говорителите на Европейската комисия да се въздържат от даване на каквато и да е информация;

Е.  като има предвид, че се обсъжда закон, предвиждащ забрана медиите да съобщават публична информация, свързана със съдебни производства, в който се предвиждат и сериозни санкции за журналисти и редактори,

1.  изразява убеждението си, че свободата на получаване и съобщаване на информация без намеса от страна на обществените органи е основен принцип, върху който се основава Европейският съюз, и съществен елемент на демокрацията, както и плурализмът в медиите, като и двата са залегнали в член 11 от Хартата на основните права; потвърждава, че Европейският съюз има политическо и правно задължение към гражданите си да гарантира, в областта на своята компетентност, спазването на тези права; изразява особена загриженост във връзка с положението в Италия;

2.  в тази връзка потвърждава, че правната рамка на ЕС относно плурализма в медиите и концентрирането на медиите все още е незадоволителна и че следователно съществува спешна необходимост Европейският съюз да използва компетенциите си в областта на вътрешния пазар, аудиовизуалната политика, конкуренцията, телекомуникациите, държавните субсидии, задълженията за извършване на обществени услуги и основните права на гражданите с цел определяне на минималните съществени условия, които всички държави-членки са длъжни да спазват за осигуряване, гарантиране и насърчаване на свободата на информация и подходящо равнище на плурализъм в медиите; в този контекст изисква Комисията да проучи опасността от медийни тръстове в Италия;

3.  настоятелно призовава Комисията да публикува, с активното участие на бъдещия член на Комисията, отговарящ за основните права, съобщение относно защитата на плурализма и концентрирането на медиите с оглед незабавно приемане на директива, както няколкократно поиска Парламентът;

4.  възлага на своята компетентна комисия и на Агенцията за основните права да следят отблизо този въпрос и да докладват на пленарно заседание относно свободата на информация, концентрирането на медии и плурализма в медиите;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Съвета на Европа и на правителствата и парламентите на държавите-членки.