Procedure : 2009/2688(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0094/2009

Indgivne tekster :

B7-0094/2009

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 21/10/2009 - 3.1
CRE 21/10/2009 - 3.1

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 124kWORD 63k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0090/2009
14.10.2009
PE428.702v01-00
 
B7-0094/2009

på baggrund af Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,


om informationsfrihed i Italien


Guy Verhofstadt, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa I Balcells, Carl Haglund, Metin Kazak, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Bill Newton Dunn, George Lyon, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrew Duff, Siiri Oviir, Kristiina Ojuland, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ivars Godmanis, Catherine Bearder, Giommaria Uggias, Vincenzo Iovine, Corinne Lepage, Pino Arlacchi, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica, Riikka Manner, Sharon Bowles, Marielle De Sarnez, Jorgo Chatzimarkakis for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om informationsfrihed i Italien  
B7‑0094/2009

Europa-Parlamentet,

- der henviser til traktaten om Den Europæiske Union og navnlig dennes artikler om respekt for, fremme og beskyttelse af grundlæggende rettigheder samt EF-traktatens artikel 22, 43, 49, 83, 87, 95 og 151,

- der henviser til artikel 11 i EU's charter om grundlæggende rettigheder og artikel 10 i den europæiske menneskerettighedskonvention om retten til ytrings- og informationsfrihed og retten til mediepluralisme,

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/65/EF af 11. december 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed(1),

- der henviser til Kommissionens arbejdsdokument om mediepluralisme i EU's medlemsstater(2),

- der henviser til den tre-trinsprocedure for mediepluralisme, som Kommissionen har udstukket, og til den uafhængige undersøgelse, som er blevet gennemført af Katholieke Universiteit Leuven – ICRI, Central European University –, CMCS og MMTC ved Jönköping International Business School sammen med konsulentfirmaet Ernst & Young Belgien på vegne af Kommissionen og afsluttet i 2009,

- der henviser til sin beslutning af 25. september 2008 om mediekoncentration og mediepluralisme i Den Europæiske Union(3),

- der henviser til sin beslutning af 22. april 2004 om risikoen for krænkelse af ytrings- og informationsfriheden i EU og navnlig i Italien(4),

- der henviser til Kommissionens redegørelser og forhandlingen i Europa-Parlamentet den 8. oktober 2009,

- der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til artikel 11 i EU's charter om grundlæggende rettigheder og artikel 10 i den europæiske menneskerettighedskonvention, for hvilke mediefrihed og -pluralisme er væsentlige forudsætninger, herunder retten til at ytre holdninger og retten til at modtage og formidle information uden indblanding eller pres fra offentlige myndigheder,

B.  der henviser til, at Kommissionen, på trods af Parlamentets gentagne opfordringer til udarbejdelse af et direktiv om informationspluralisme og mediekoncentration, ikke tog disse emner i betragtning ved revideringen af "Fjernsyn uden grænser"-direktivet, men forpligtede sig til at udstikke en særlig tre-trinskøreplan for disse emner på grundlag af et arbejdsdokument (fra 2007), fastlæggelsen af indikatorer for graden af pluralisme (indeholdt i en uafhængig undersøgelse, der blev offentliggjort i juli 2009) og et forslag til en meddelelse om disse indikatorer (der først forventes at komme i 2010),

C.  der henviser til, at Parlamentet gentagne gange i adskillige beslutninger har anmodet Kommissionen om at fremme aktiviteter, der sikrer pluralisme og behandler problemerne ved mediekoncentration, at afgive en hastemeddelelse om beskyttelse af pluralismen inden for medierne og mediekoncentration i medlemsstaterne og hurtigst muligt at supplere den lovgivningsmæssige ramme med et forslag til direktiv om de samme emner under anvendelse af det retsgrundlag, der tydeligvis er indeholdt i traktaterne,

D.  der henviser til, at der er tegn på, at mediepluralismen er under pres i flere medlemsstater, at Freedom House har placeret Italien på en 73. plads i sin rapport om pressefrihed og desuden har omtalt den kritiske situation i Rumænien og Bulgarien, og at OSCE's repræsentant for mediefrihed ligeledes har udtrykt bekymring angående situationen i Italien,

E.  der henviser til, at situationen i Italien er særligt alarmerende på grund af den vedvarende interessekonflikt mellem medieejerskabet og den politiske kontrol over både private og offentlige medier og kontrollen med, hvordan reklamemidler allokeres; der henviser til, at regeringen også blander sig kraftigt i den offentlige tv-spredningstjeneste, navnlig hvad angår programplanlægningen, udnævnelsen af direktører og redaktører og journalisternes kontrakter, hvilket ligeledes fører til manglende pluralisme, som Italiens primære medieovervågningsinstitut gjorde opmærksom på ved at påvise, at det næststørste oppositionsparti fik tildelt mellem 0.1 % and 0.7 % af sendetiden i de offentlige udsendelser i perioden fra juli til september, og endvidere henviser til, at Italiens premierminister tillige har bedt Kommissionens talsmand om at undlade at komme med oplysninger,

F.  der henviser til, at man drøfter en lov, som forbyder medierne at viderebringe offentlig information om retssager, og som fastsætter hårde bødestraffe for journalister og redaktører,

1.  er overbevist om, at retten til at modtage og formidle information uden indblanding fra offentlige myndigheder er et grundlæggende princip, som EU er baseret på, lige som mediepluralisme er et grundlæggende element i demokrati, idet begge sikres i artikel 11 i EU's charter om grundlæggende rettigheder; gentager, at EU har en politisk og retlig forpligtelse over for sine borgere til at sikre, at disse rettigheder respekteres inden for EU's kompetenceområder; er særligt bekymret over situationen i Italien;

2.  gentager i denne forbindelse, at EU's lovgivningsmæssige ramme for mediepluralisme og mediekoncentration stadig er utilstrækkelig, og at der derfor er et presserende behov for, at EU anvender sin kompetence inden for hhv. det indre marked, audiovisuel politik, konkurrence, telekommunikation, statsstøtte, public service-forpligtelsen og borgernes grundlæggende rettigheder til at fastsætte de absolut nødvendige minimumsbetingelser, som alle medlemsstater skal respektere for at sikre, garantere og fremme informationsfrihed og en passende grad af mediepluralisme; anmoder i denne forbindelse Kommissionen om at undersøge, hvilke risici der er forbundet med mediefonde i Italien;

3.  opfordrer indtrængende Kommissionen til, med fuld inddragelse af den kommende kommissær med ansvar for grundlæggende rettigheder, at udarbejde en meddelelse om beskyttelse af pluralisme og om mediekoncentration med henblik på, at der snarest muligt kan vedtages et direktiv, hvilket Parlamentet gentagne gange har anmodet om;

4.  pålægger sit kompetente udvalg og Agenturet for Grundlæggende Rettigheder at følge op på sagen og afgive beretning til plenarforsamlingen om informationsfrihed, mediekoncentration og mediepluralisme;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Europarådet og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

EUT L 332 af 18.12.2007, s. 27.

(2)

SEK(2007)32.

(3)

Vedtagne tekster af samme dato, P6_TA(2008)0459.

(4)

Vedtagne tekster af samme dato, P5_TA(2004)0373.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik