Päätöslauselmaesitys - B7-0094/2009Päätöslauselmaesitys
B7-0094/2009

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS tiedonvälityksen vapaudesta Italiassa

14.10.2009

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Guy Verhofstadt, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa I Balcells, Carl Haglund, Metin Kazak, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Bill Newton Dunn, George Lyon, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrew Duff, Siiri Oviir, Kristiina Ojuland, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ivars Godmanis, Catherine Bearder, Giommaria Uggias, Vincenzo Iovine, Corinne Lepage, Pino Arlacchi, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica, Riikka Manner, Sharon Bowles, Marielle De Sarnez, Jorgo Chatzimarkakis ALDE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0090/2009

Menettely : 2009/2688(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0094/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0094/2009
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0094/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma tiedonvälityksen vapaudesta Italiassa

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja varsinkin sen 6 ja 7 artiklan perusvapauksien kunnioittamisesta, edistämisestä ja suojelusta sekä EY:n perustamissopimuksen 22, 43, 49, 83, 87, 95 ja 151 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklan ja Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen 10 artiklan sananvapaudesta, tiedonvälityksen vapaudesta sekä oikeudesta tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen,

–   ottaa huomioon 11. joulukuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/65/EY televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY muuttamisesta[1],

–   ottaa huomioon Euroopan komission työasiakirjan tiedotusvälineiden moniarvoisuudesta Euroopan unionin jäsenvaltioissa[2],

–   ottaa huomioon komission määrittelemän median moniarvoisuutta koskevan kolmivaiheisen suunnitelman ja Katholieke Universiteit Leuvenin ICRI-keskuksen, Central European Universityn CMCS-keskuksen ja Jönköpingin International Business Schoolin MMTC-keskuksen yhdessä konsulttiyritys Ernst & Young Belgian kanssa komissiolle laatiman riippumattoman tutkimuksen, joka valmistui 2009,

–   ottaa huomioon 25. syyskuuta 2008 antamansa päätöslauselman tiedotusvälineiden moniarvoisuudesta ja keskittymisestä Euroopan unionin alueella[3],

–   ottaa huomioon 22. huhtikuuta 2004 antamansa päätöslauselman EU:ssa ja varsinkin Italiassa tapahtuvasta sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden perusoikeuksien rikkomisesta[4],

–   ottaa huomioon komission lausunnot ja Euroopan parlamentissa 8. lokakuuta 2009 käydyn keskustelun,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että perusoikeuskirjan 11 artiklaan ja Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen 10 artiklaan, joissa tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus ovat olennainen perusedellytys, sisältyy vapaus ilmaista mielipiteensä ja vapaus vastaanottaa tietoa ja levittää sitä julkisten viranomaisten siihen puuttumatta tai painostamatta,

B.  ottaa huomioon, että vaikka parlamentin toistuvista pyynnöistä direktiivin antamiseksi tiedonvälityksen moniarvoisuudesta ja tiedotusvälineiden keskittymisestä komissio ei ole ottanut huomioon näitä seikkoja tarkistaessaan televisio ilman rajoja -direktiiviä, vaan sitoutui määrittelemään aiheista erityisen kolmivaiheisen etenemissuunnitelman, joka perustuu vuonna 2007 annettuun työasiakirjaan, moniarvoisuuden tason indikaattorien määrittelyyn (sisältyy heinäkuussa 2009 annettuun riippumattomaan tutkimukseen) ja ehdotukseen tiedonannoksi näistä indikaattoreista (suunnitelmissa vasta 2010),

C. ottaa huomioon, että parlamentti on monissa päätöslauselmissaan toistuvasti kehottanut komissiota edistämään toimenpiteitä, joilla taataan moniarvoisuus ja puututaan tiedotusvälineiden keskittymisongelmaan, antamaan kiireellisesti tiedonannon tiedotusvälineiden moniarvoisuuden turvaamisesta ja tiedotusvälineiden keskittymisestä jäsenvaltioissa sekä täydentämään sääntelykehystä pikaisesti ehdotuksella direktiiviksi samoista aiheista käyttämällä perussopimusten selvästi tarjoamaa oikeusperustaa,

D. ottaa huomioon, että tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen kohdistuvasta hyökkäyksestä on merkkejä monissa jäsenmaissa; ottaa huomioon, että Freedom House -järjestö on sijoittanut Italian 73. sijalle ja maininnut myös Romanian ja Bulgarian kriittisen tilanteen raportissaan lehdistön vapaudesta; ottaa huomioon, että tiedotusvälineiden vapaudesta vastaava Etyjin korkea edustaja on myös ilmaissut huolensa Italian tilanteesta,

E.  ottaa huomioon, että Italian tilanne on erityisen hälyttävä, mikä johtuu pitkään jatkuneesta eturistiriidasta tiedotusvälineiden omistajuuden ja yksityisen ja julkisen median poliittisen valvonnan välillä sekä mainosvarojen jakamisen valvonnasta; ottaa huomioon, että hallitus sekaantuu myös tuntuvasti julkisiin televisiolähetyksiin, etenkin ohjelmasuunnitteluun, johtajien ja päätoimittajien nimittämiseen sekä toimittajien työsopimuksiin, mikä myös vähentää moniarvoisuutta, kuten Italian tärkein tiedotusvälineiden valvontalaitos totesi osoittaessaan, että heinä–syyskuussa toiseksi tärkeimmälle oppositiopuolueelle osoitettiin 0,1–0,7 prosenttia julkisten uutislähetysten ajasta; ottaa huomioon, että Italian pääministeri on pyytänyt myös Euroopan komission edustajia pidättymään tietojen antamisesta,

F.  ottaa huomioon, että parhaillaan keskustellaan laista, jolla kielletään tiedotusvälineiden raportointi oikeudenkäynteihin liittyvistä julkisista tiedoista ja jolla asetetaan kovia rangaistuksia toimittajille ja päätoimittajille,

1.  on vakuuttunut, että oikeus vastaanottaa ja levittää tietoa julkisten viranomaisten siihen puuttumatta on perusperiaate, jolle Euroopan unioni perustuu, ja olennainen demokraattinen tekijä, kuten tiedotusvälineiden moniarvoisuus, ja nämä molemmat on suojattu perusoikeuskirjan 11 artiklassa; toistaa, että Euroopan unionilla on toimivalta-aloillaan poliittinen ja oikeudellinen velvoite taata kansalaisilleen, että näitä oikeuksia kunnioitetaan; on erityisen huolissaan Italian tilanteesta;

2.  vahvistaa tässä yhteydessä, että EU:n lainsäädäntökehys tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja tiedotusvälineiden keskittymisen alalla on yhä riittämätön ja että siksi Euroopan unionin on kiireellisesti käytettävä toimivaltaansa sisämarkkinoiden, audiovisuaalipolitiikan, kilpailun, televiestinnän, valtiontukien, julkisen palvelun velvoitteiden ja kansalaisten perusoikeuksien aloilla, jotta määriteltäisiin olennaiset vähimmäisehdot, joita kaikkien jäsenvaltioiden on kunnioitettava, jos ne aikovat varmistaa tiedonvapautta ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja edistää niitä; kehottaa tässä yhteydessä komissiota tutkimaan media-alan trustien riskiä Italiassa;

3.  vaatii komissiota yhdessä tulevan perusoikeuksista vastaavan komission jäsenen kanssa laatimaan tiedonannon moniarvoisuuden turvaamisesta ja tiedotusvälineiden keskittymisestä, jotta voidaan viipymättä antaa parlamentin useaan otteeseen pyytämä direktiivi;

4.  antaa asiasta vastaavan valiokuntansa ja perusoikeusviraston tehtäväksi seurata asiaa ja raportoida täysistunnolle tiedonvapaudesta, tiedotusvälineiden keskittymisestä ja tiedotusvälineiden moniarvoisuudesta;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.