Предложение за резолюция - B7-0095/2009Предложение за резолюция
B7-0095/2009

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно предстоящата среща на високо равнище ЕС-САЩ и заседанието на Трансатлантическия икономически съвет

19.10.2009

за приключване на разискванията по изявления на Европейския съвет и на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle, Werner Langen от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0095/2009

Процедура : 2009/2697(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0095/2009
Внесени текстове :
B7-0095/2009
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0095/2009

Резолюция на Европейския парламент относно предстоящата среща на високо равнище ЕС-САЩ и заседанието на Трансатлантическия икономически съвет

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите резолюции от 8 май 2008 г. относно Трансатлантическия икономически съвет, от 5 юни 2008 г. относно срещата на високо равнище ЕС-САЩ, и от 26 март 2009 г. относно състоянието на трансатлантическите отношения след изборите в САЩ,

–   като взе предвид резултатите от срещата на върха ЕС-САЩ, проведена на 5 април 2009  в Прага,

–   като взе предвид общата декларация и доклада за напредъка, приет на третото заседание на Трансатлантическия икономически съвет (ТИС) на 16 октомври 2008 г., и общата декларация, приета на заседанието на Трансатлантическия законодателен диалог през април 2009 г. в Прага,

–   като взе предвид резолюцията си от 17 септември 2009 г. относно проекта за международно споразумение за предоставяне на достъп на Министерство на финансите на САЩ до данни за съобщения за финансови плащания с цел предотвратяване и борба с тероризма и финансирането на терористи,

–   като взе предвид резолюцията си от 8 октомври 2009 г. относно срещата на високо равнище на Г-20 в Питсбърг на 24 и 25 септември 2009 година,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че след влизането в сила на инструментите за външна политика на Договора от Лисабон ЕС ще бъде в състояние да играе още по-значима и последователна роля на международната сцена,

Б.  като има предвид, че Европейският съюз приветства новото направление, поето от администрацията на САЩ, което се основава на подход за сътрудничество в международната сфера и подобряване на отношенията между ЕС и САЩ,

В.  като има предвид, че ЕС и САЩ имат стратегическа роля по отношение на глобалните икономически предизвикателства, като техният брутен вътрешен продукт (БВП) представлява повече от половината от глобалния БВП, а двамата партньори участват в най-силното в света двустранно търговско и инвестиционно партньорство, което се равнява на почти 40% от световната търговия,

Г.  като има предвид, че ЕС и САЩ също така имат общи политически интереси и споделена отговорност на световната политическа сцена за насърчаване на мира, зачитане на правата на човека, за стабилността и за преодоляване на различни глобални опасности и предизвикателства, като например разпространението на ядрено оръжие, тероризма, изменението на климата, енергийната сигурност, изкореняването на бедността, както и за постигането на други Цели на хилядолетието за развитие (ЦХР),

Д. като има предвид, че работата на Трансатлантическия икономически съвет (ТИС) трябва да продължи напред към своята цел, а именно към истински интегриран трансатлантически пазар до 2015 г., постигането на който би било основно средство за възобновяването на икономическия растеж и за икономическото възстановяване,

Е.  като има предвид, че е важно ролята на законодателите да бъде надлежно отразена в процеса на работа на ТИС и че приоритетите на Европейския парламент са подобаващо взети под внимание,

Ж. като има предвид, че доброто сътрудничество между ЕС и САЩ в областта на гражданското въздухоплаване би могло да бъде изложено на опасност в контекста на неотдавнашните инициативи относно инспекции на чуждестранните ремонтни сервизи, освобождаване от антитръстовите задължения и гражданство на въздушния превозвач,

З.  като има предвид, че ЕС и САЩ ще бъдат изправени пред нарастващо в световен мащаб потребление на енергия и пред изискването, което предстои да бъде прието в Копенхаген, за изпълнение на световните ангажименти за борба с изменението на климата, и като има предвид, че новите стандарти и мерки за повишаване на енергийната ефективност не следва да създават нови пречки пред трансатлантическата търговия, нито да намаляват сигурността и безопасността на делящите се материали,

И. като има предвид, че финансовата и икономическа криза бързо се превърна в криза на заетостта със сериозни социални последици, както и че трансатлантическите партньори споделят отговорността за справяне със социалното измерение на икономическата криза,

Й. като има предвид, че неотдавнашните проучвания, като например „Трансатлантически тенденции 2009“ на германския Marshall Funds, показват безпрецедентна обществена подкрепа от страна на гражданите на ЕС за администрацията на САЩ, което предоставя основа за съживяване на отношенията между ЕС и САЩ,

Среща на високо равнище между ЕС и САЩ

1.  потвърждава, че отношенията между ЕС и САЩ представляват най-важното стратегическо партньорство за ЕС, и настоява за необходимостта ЕС и администрацията на САЩ да засилват своя стратегически диалог, сътрудничество и координиране, когато са изправени пред глобални предизвикателства и регионални конфликти; приканва Комисията след срещата на високо равнище да представи съобщение относно стратегическото партньорство между ЕС и САЩ;

2.  настоява, че след влизането в сила на Договора от Лисабон, институционалните механизми на отношенията между ЕС и САЩ следва да се укрепят в съответствие с резолюцията на ЕП от 26 март 2009 г.;

3.  призовава ЕС и САЩ по време на предстоящата среща на високо равнище да постигнат споразумение за засилено трансатлантическо партньорство за справяне с общите глобални предизвикателства, по-конкретно по отношение на неразпространението на ядрени оръжия и разоръжаването, противопоставянето на тероризма, изменението на климата, спазването на правата на човека, изправянето срещу пандемии и постигането на Целите на хилядолетието за развитие;

4.  подчертава значението на НАТО като крайъгълен камък на трансатлантическата сигурност; счита, че съответните промени в тази по-широка структура за сигурност следва да бъдат започнати в диалог с Русия, САЩ и страните-членки на ОССЕ извън ЕС, с цел подновяване на трансатлантическия консенсус относно сигурността;

5.  приветства във връзка с това решението на Руската федерация и на САЩ да проведат преговори за сключване на ново всеобхватно правно обвързващо споразумение, което да замени Договора за съкращаване на стратегическите въоръжения (START), чието действие изтича през декември 2009 г., и подписването на „Съвместно предварително споразумение за продължаване на договореностите по START-1“ от президентите Барак Обама и Дмитрий Медведев в Москва на 6 юли 2009 г.;

6.  приветства изявлението на президента на САЩ за напредък в ратифицирането на Договора за всеобща забрана на ядрените опити (CTBT); призовава Съвета да допринесе положително и активно за подготовката на следващата конференция за преглед на Договора за неразпространение на ядреното оръжие през 2010 г. в тясно сътрудничество със САЩ и Русия;

7.  подчертава, че иранската ядрена програма оказват излага на опасност системата за неразпространение на ядреното оръжие и стабилността в региона и света; подкрепя целта за намиране на преговорно решение с Иран след прилагане на двойната стратегия на диалог и санкции и в координация с други държави-членки на Съвета за сигурност и на Международната агенция за атомна енергия;

8.  изразява загриженост по повод на последните ядрени опити, осъществени от Корейската народнодемократична република (КНДР), и отхвърлянето от нейна страна на Резолюция 1887 на ООН; въпреки това подкрепя подхода на САЩ за двустранен диалог в рамките на шестстранните преговори за постигане на освобождаване на Корейския полуостров от ядрено оръжие;

9.  отбелязва, че САЩ изоставиха своите първоначални планове за противоракетен щит в Европа, отбелязва новите им планове и призовава за ново глобално споразумение по въпросите на сигурността, с участието на ЕС, САЩ, Русия и Китай;

10. още веднъж изтъква необходимостта и двамата партньори да насърчават, в дух на доверие и прозрачност, координирания подход на техните политики спрямо Иран, Ирак, Афганистан и Пакистан; призовава настоятелно ЕС, САЩ, НАТО и ООН да изработят нова съвместна стратегическа концепция, която да интегрира изцяло международните ангажименти, като приканят всички съседни страни да участват в това усилие, за да се постигне стабилизиране в региона;

11. потвърждава значението на общи за ЕС и САЩ подходи по отношение на Русия, Китай, Индия и Латинска Америка;

12. счита, че първата среща, организирана от президента Обама на 23 септември 2009 г. между израелския министър-председател Бенямин Нетаняху и палестинския лидер Махмуд Абас, не успя да постигне амбициозните си цели; потвърждава, че успехът на близкоизточния мирен процес е един от най-важните приоритети на ЕС и САЩ, и приканва ЕС и САЩ съвместно да насърчат активната намеса на Квартета в търсенето на общи опорни точки като основа за мирен изход с цел двудържавно решение с независима, жизнеспособна палестинска държава; призовава срещата на високо равнище да разгледа възможни начини за достигане на арабския свят и мюсюлманското население в Европа и САЩ;

13. счита за необходимо на срещата на високо равнище ЕС-САЩ и двамата партньори да поемат водеща роля за изпълнението на ангажиментите на Г-20; във връзка с това призовава за съгласуване със САЩ по пакета реформи за финансовия сектор и по текущите законодателни реформи на ЕС, включително по структурата на финансовия надзор, и изисква двамата партньори да засилят своето сътрудничество за модернизиране на МВФ;

14. изразява надежда, че на срещата на високо равнище двете страни ще се споразумеят, че успешното приключване на кръга от преговори от Доха следва да включва мерки за избягване на нестабилността на цените на селскостопанските продукти и предотвратяване на недостига на храни; призовава лидерите да не забравят крайната цел за развитие на този кръг от преговори и да спазят ангажимента си да изразходват 0,7% от своя БВП за сътрудничество за развитие; подчертава необходимостта да се отчетат неотдавнашните реформи на ОСП и изразява надеждата си да види подобни адаптации и в закона за земеделието на САЩ; припомня развитието на събитията при предни конфликтни въпроси, като например третираното с хормони телешко месо, хлорираното пилешко и разрешаването на някои генетично модифицирани продукти; изразява увереността си, че чрез непрекъснат диалог въпросите на двустранната търговия със селскостопански продукти могат да бъдат разрешени, преди да стигнат до органите на СТО за уреждане на спорове;

15. подчертава голямото значение на сътрудничеството между ЕС и САЩ за постигане на международно споразумение на Конференцията на страните (COP 15) в Копенхаген през декември 2009 г.; настоятелно призовава председателството на ЕС на срещата на високо равнище ЕС-САЩ да изисква амбициозен ангажимент и сътрудничество от страна на САЩ за насърчаване на връзките между схемата на ЕС за търговия с емисии и съответни регионални или федерални схеми в САЩ;

16. отбелязва идеята за създаване на трансатлантически енергиен съвет; подчертава твърдо, че този съвет трябва да се занимава само с аспектите на въпроса, които недвусмислено касаят международната политика и политиката на сигурност, и следва за в бъдеще да бъде интегриран в Трансатлантическия политически съвет, а ТИС следва да се занимава най-общо с енергийната политика;

17. припомня, че член 4 от трансатлантическото споразумение между ЕС и САЩ относно правната помощ, което ще влезе в сила на 1 януари 2010 г., предвижда предоставяне на достъп при поискване до целеви финансови данни посредством националните държавни органи и че това би могло да представлява по-стабилно правно основание за прехвърляне на SWIFT данни, отколкото предложеното временно споразумение; отбелязва, че едно ново споразумение, договорено без да се нарушава предвидената в Договора от Лисабон процедура, ще трябва да включва напълно Европейския парламент и националните парламенти и да осигурява условията, изложени в параграф 3 от резолюцията на ЕП от 17 септември 2009 г.;

18. приветства наскоро извършеното разширяване на обхвата на програмата за премахване на визовия режим, в който бяха включени още седем държави-членки на ЕС; въпреки това, настоятелно призовава за вдигане на визовия режим и за останалите държави-членки и за равно третиране на всички граждани на ЕС въз основа на пълна взаимност; изразява загриженост относно планираното въвеждане на административни такси за издаването на разрешителни за гражданите на ЕС в рамките на електронната система за разрешително за пътуване (ESTA) и призовава Комисията приоритетно да обсъди този въпрос с администрацията на САЩ;

19. призовава САЩ да разреши пълното и ефективно прилагане на първия етап от споразумението за въздухоплаване между ЕС и САЩ, както и на споразумението за безопасност на въздухоплаването между ЕС и САЩ; припомня както на Комисията, така и на органите на САЩ, че един евентуален неуспех за сключване на двуетапно споразумение би могъл да доведе до отмяна на първия етап на споразумението от някои държави-членки; призовава САЩ да избягват всякакви мерки, които са насочени срещу засиленото сътрудничество, като например споменатите в Резолюция 915 на Камарата на представителите мерки за чуждестранните ремонтни бази, за антитръстовото освобождаване и за гражданството на въздушните превозвачи;

Заседание на Трансатлантическия икономически съвет и укрепване на ТИС

20. подчертава, че едно по-близко трансатлантическо партньорство за завършване на трансатлантическия пазар до 2015 г., основано на принципа на социална пазарна икономика, е жизненоважен инструмент за оформяне на глобализацията и за справяне с глобалната икономика и социалните кризи;

21. отправя искане към Комисията за изработване на подробна пътна карта на съществуващите препятствия пред постигането на тази цел; припомня проучването, което Европейският парламент поръча и финансира в рамките на бюджета си за 2007 г.; изразява учудване защо Комисията досега не е представила нито един от тези документи, въпреки многократните искания от страна на Европейския парламент; определя 15 ноември 2009 г. като крайна дата за тяхното публикуване;

22. счита, че трансатлантическото сътрудничество за енергийна ефективност и технологии (вкл. за екологосъобразна енергетика) и за въпросите на енергийното регулиране може да се разглежда в рамките на ТИС; настоява, че трансатлантическото сътрудничество по енергийната сигурност следва да представлява един от основните въпроси, разглеждани редовно в Трансатлантическия политически съвет (ТПС), чието създаване Европейският парламент предложи в своята резолюция от 26 март 2009 г.;

23. вярва, че трансатлантическото икономическо сътрудничество трябва да се характеризира с по-голяма отчетност, прозрачност и предсказуемост и че графикът на заседанията и техният дневен ред, пътните карти и докладите за напредък следва да бъдат публикувани редовно и незабавно на уеб сайт в интернет; предлага провеждане на годишен дебат във връзка с напредъка по отношение на въпроси, разглеждани в рамките на ТИС, както и по отношение на неговата структура;

Ролята на Трансатлантическия законодателен диалог (ТЗД) в ТИС

24. възобновява своя призив към ръководителите на ЕС и САЩ, както и към съпредседателите на ТИС да вземат под внимание ключовата роля на законодателите за успеха на ТИС; настоятелно ги призовава да включат изцяло и пряко представители на ТЗД в работата на ТИС, тъй като законодателите споделят със съответните органи на изпълнителната власт отговорността за въвеждането в действие и надзора на много от решенията на ТИС;

25. счита, че е от съществено значение да се гарантира, че за участие в работата на Трансатлантическия законодателен диалог и на ТИС са привлечени най-подходящите членове на Конгреса и на Европейския парламент с цел предотвратяване на законодателство с непредвидени последици за трансатлантическата търговия и инвестициите; изразява надежда, че новото споразумение би могло да превърне настоящия ТЗД в трансанатлантическа междупарламентарна асамблея, съгласно препоръките, направени от Европейския парламент в резолюцията му от 26 март 2009 г.;

ТИС и икономическите и финансови кризи

26. подчертава ролята на ТИС за насърчаване и осигуряване на координиран между ЕС и САЩ отговор за уреждане на кризите, по-конкретно по отношение на алтернативните инструменти за финансиране, инфраструктурата на финансовите пазари (особено по отношение на извънборсовите дериватни пазари), капиталовите изисквания, данъчните убежища и разрешаване на трансгранични спорове за несъстоятелност; призовава ТИС да разгледа съгласуването на политиките за възнаграждение на финансовите институции;

27. призовава ТИС да настоява органите на САЩ да отчетат промените в директивите на ЕС за капиталовите изисквания, когато прилагат рамката Базел ІІ; приветства предложението на правителството на САЩ за регулиране на всички деривати от типа OTC, както и неговата работа по създаване на централна клирингова къща за сложно структурирани продукти, и призовава ТИС да разгледа по какъв начин да насърчи един съгласуван подход;

28. призовава ТИС да гарантира, че органите на САЩ вземат предвид нормативната база на ЕС относно лицата, управляващи фондове за алтернативни инвестиции (директивата относно AIFM) при регулирането на подобни инструменти, за да се избегне регулаторния арбитраж;

29. подкрепя призива на Г-20 за ускоряване на сближаването на счетоводните стандарти; приканва настоятелно ТИС да призове Съвета по финансово-счетоводни стандарти (СФСС) и Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) към постигане на единен пакет от висококачествени глобални счетоводни стандарти и да завършат процеса на своето сближаване до юни 2011 г. подчертава, че СМСС следва да продължи реформата на своето управление;

30. настоятелно призовава ТИС да настоява органите на САЩ да спазват своята пътна карта по отношение изискването за потребителите в САЩ да прилагат Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО); припомня своето искане за това, че до вземането на решение, изискващо от потребителите в САЩ да прилагат МСФО, Комисията по ценните книжа и фондовите борси да признае, че така, както са приети от Европейския съюз, МСФО са еквивалентни на Общите счетоводни принципи на САЩ; настоятелно призовава ТИС да насърчава разработването на отчитане с разбивка по държави в докладите на Комисията по ценните книжа и фондовите борси;

31. изразява надежда, че ТИС ще подкрепи възможността ЕС да признае режима на застрахователния надзор в САЩ за еквивалентен при условията, определени в директивата за платежоспособността ІІ; счита, че инициативата за създаване на Национална служба по застраховането би подобрила сътрудничеството между ЕС и САЩ; призовава ТИС да гарантира, че органите в САЩ ще подобрят застрахователния надзор на федерално равнище, като при необходимост отделят данъчните и други въпроси от чисто надзорните аспекти;

32. приветства разрастването на Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация (ГФПОИ) и счита за обещаваща стъпка факта, че всички 87 държави, участващи в ГФПОИ, са изразили съгласие да приемат стандарта на ОИСР за обмен на данъчна информация; настоятелно призовава ТИС да гарантира, че ЕС и САЩ ще демонстрират своето общо глобално лидерство, като осигурят въвеждането на необходимите стимули, включително санкции, до март 2010 г., както и че за всички участници се въвежда бързо програма за партньорска проверка за оценка на напредъка, като счита, че тази рамка трябва да бъде засилена с цел борба с укриването и избягването на данъци; подчертава, че автоматичното информиране следва да бъде стандарт по всички транснационални данъчни въпроси;

33. счита, че корпоративната социална отговорност може да се възприема като стопански модел, налагащ саморегулиране; вярва, че обмена на най-добри практики в областта на КСО между ЕС и САЩ ще има значително отражение върху поведението на предприятията в областта на КСО и върху тяхното позитивно обвързване със социални и свързани с околната среда въпроси; вярва, че сътрудничеството в областта на регулирането следва да вземе предвид по-строгата регулаторна рамка на ЕС по отношение на директивата за капиталовите изисквания, по-специално относно политиките на изплащане на възнаграждения в сектора на финансовите услуги;

ТИС и интелектуална собственост

34. призовава на предстоящото заседание на ТИС да се насърчи стратегическото трансатлантическо сътрудничество в областта на защитата на интелектуалната собственост при пълно спазване на основните права и гражданските права на гражданите; подчертава, че разпространението на технологии не трябва да нарушава системата на защита на интелектуалната собственост, която гарантира способността за поемане на финансови и стопански рискове, присъщи на иновационния процес;

35. напомня на ТИС, че информационното общество е основен стълб на трансатлантическото икономическо пространство, който се основава на достъпа до знание и на защитата на цифровото съдържание посредством строга и ефективна система на защита на авторското право и сродните му права, и подчертава отново, че такава защита трябва да насърчава иновациите;

ТИС и защита на потребителите

36. призовава ТИС да насърчава съвместните действия, така че да се гарантира, че третите държави, и по-специално Китай, повишават своите производствени стандарти, за да изпълнят изискванията за сигурност на ЕС/САЩ, особено за играчките, както и за да се осигури стриктно прилагане, от двете страни на Атлантика, на законите относно безопасността на продуктите, особено на играчките, както и да се провеждат по-щателни инспекции на национално равнище;

37. призовава Комисията да разработи по-мощни и по-ефективни трансгранични механизми на сътрудничество по отношение на правоприлагането с цел свързване на системата на ЕС за предупреждение „RAPEX” за потребителски продукти, които съставляват сериозен риск за потребителите, със системата за предупреждение на американската комисия за безопасност на потребителските продукти и да включи дейностите на Мрежата за сътрудничество за защита на потребителите (CPC) към съответните дейности на американските органи;

38. предлага ТИС да одобри приемането на задължителен инструмент за сътрудничество, който да структурира и да улесни обмена на информация относно безопасността на продуктите, а също така и разработването на обща програма за сътрудничество;

39. призовава Комисията, с оглед на предстоящото заседание на ТИС и срещата на върха ЕС-САЩ, да ускори своята работа по твърде закъснялото двустранно споразумение за сътрудничество в областта на правоприлагането, като включи САЩ в обхвата на дейностите по правоприлагането в рамките на Регламента на ЕС сътрудничество за защита на потребителите и Закона за безопасен интернет на САЩ;

40. призовава Комисията да работи с партньорите от САЩ с цел да се позволи на ТИС да проучва начините за засилване на защитата на потребителите при необходимото зачитане на цифровите права на потребителите, както и за съвместна работа по правилата за дефектни стоки;

Двустранна търговия - митнически въпроси, надзор на пазарите и сигурност на търговията

41. призовава ТИС да насърчи засилването на сътрудничеството между ЕС и американските митници и органи за пазарен надзор, така че да се предотврати достигането до потребителите на опасни продукти, и по-специално опасни играчки;

42. призовава ТИС да изрази загрижеността на ЕС относно едностранната законодателна мярка на САЩ за стопроцентно сканиране на морските превозни контейнери, пътуващи за САЩ, приета от Конгреса на САЩ; счита, че ТИС би могъл да организира семинари в Брюксел и Вашингтон по въпроса за стопроцентното сканиране с цел постигане на по-добро разбирателство между законодателите на ЕС и САЩ и по-бързото достигане до взаимноприемливо решение на този проблем; призовава Комисията да изготви оценка, за предстоящото заседание на ТИС, на потенциалните разходи за стопанските субекти и за икономиката на ЕС във връзка с тази мярка, както и за потенциалното отражение върху митническите операции;

43. изразява решимостта си да продължи призивите си към законодателните органи на САЩ - и призовава Комисията да направи същото в рамките на ТИС - да преразгледат задължението за стопроцентно сканиране на контейнерите, както и да развие сътрудничество със САЩ въз основа на управлението на риска, включително взаимно признаване на програмите за търговско партньорство на ЕС и САЩ, в съответствие с Рамката от стандарти SAFE на Световната митническа организация.

Взаимно признаване и стандартизация

44. призовава Комисията да се стреми, в светлината на предстоящото заседание на ТИС, към официално приемане на процедури за взаимно признаване на декларации за съответствие за продукти, спрямо които се прилага задължително тестване от трета страна, по-конкретно за ИКТ и електрическо оборудване, както и да настоява за взаимното признаване на законоустановените мерни единици, по-специално приемането на етикетиране само с метрични мерни единици на продукти на ЕС в САЩ, да разгледа стандартизацията заедно с американските органи и да действа за международно координиране по въпроса;

Аспекти, свързани с околната среда и с общественото здраве

45. счита за изключително важно започването на диалог в ТИС относно новите храни и използването на нови технологии при производството на храни; подчертава своята загриженост във връзка с клонингите в животновъдството;

46. приветства факта, че правителството на САЩ е признало необходимостта от реформиране на Акта за контрол на токсичните вещества (TSCA); призовава ЕС и САЩ да си сътрудничат за създаването на регулаторна система в САЩ, чрез която да се постигне равнище на защита, съпоставимо с това на REACH;

Енергетика, промишленост и наука

47.  призовава за сътрудничество в рамките на ТИС по всички въпроси, които засягат регулаторната среда за промишлените предприятия, като се следва подхода на Законодателния акт за малкия бизнес – „Мисли първо за малките” – при разглеждането на законодателство с трансатлантическо въздействие;

48. насърчава ТИС да разработи сътрудничество за обща енергийна стратегия, която да подпомага диверсификацията и да насърчава ефективна от екологична гледна точка икономика, така че да се увеличи сигурността на доставките; насърчава ТИС да подпомогне търсенето на сближаване на критериите за устойчивост на биогоривата;

49. призовава ТИС да стимулира сътрудничеството в областта на научните изследвания, така че да се използва по-добре потенциала на разширеното споразумение между ЕС и САЩ в областта на науката и технологиите;

Международна търговия

50. счита, че въпросите, свързани с достъпа до пазарите в трети държави, засягат както ЕС, така и САЩ; изразява своето убеждение, че ТИС може да играе важна роля при насърчаването на общия подход на ЕС и на САЩ при търговските им отношения с трети държави; призовава ТИС да работи за постигането на по-общ подход по отношение на новите споразумения за свободна търговия на САЩ и ЕС, с оглед хармонизирането на тези споразумения;

51. призовава ТИС да се занимае с правната рамка и техническите стандарти, така че да се реши проблемът с неясните правни условия, и в този контекст да се разгледат въпроси, свързани с договори, задължения и правната сигурност в САЩ;

                                                      ****

52. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки, на Конгреса на САЩ, на съпредседателите на Трансатлантическия законодателен диалог и на съпредседателите и секретариата на Трансатлантическия икономически съвет.