Forslag til beslutning - B7-0095/2009Forslag til beslutning
B7-0095/2009

  FORSLAG TIL BESLUTNING om det kommende topmøde mellem EU og USA og mødet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd

  19.10.2009

  på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
  jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

  Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle, Werner Langen for PPE-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0095/2009

  Procedure : 2009/2697(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B7-0095/2009
  Indgivne tekster :
  B7-0095/2009
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  B7‑0095/2009

  Europa-Parlamentets beslutning om det kommende topmøde mellem EU og USA og mødet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til sine beslutninger af henholdsvis 8. maj 2008 om Det Transatlantiske Økonomiske Råd, 5. juni 2008 om topmødet mellem EU og USA og 26. marts 2009 om de transatlantiske forbindelser efter valget i USA,

  –   der henviser til resultaterne af topmødet mellem EU og USA i Prag den 5. april 2009,

  –   der henviser til fælleserklæringen og den statusrapport, der blev vedtaget under det tredje møde i Det Transatlantiske Økonomiske Råd den 16. oktober 2008 og til fælleserklæringen, der blev vedtaget under den transatlantiske dialog mellem de lovgivende forsamlinger i Prag i april 2009,

  –   der henviser til sin beslutning af 17. september 2009 om den planlagte internationale aftale om at stille oplysninger om finansielle transaktioner til rådighed for det amerikanske finansministerium med henblik på at forebygge og bekæmpe terrorisme og finansiering heraf,

  –   der henviser til sin beslutning af 8. oktober 2009 om G20-topmødet i Pittsburgh den 24. og 25. september 2009,

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

  A. der henviser til, at EU, når Lissabontraktatens udenrigspolitiske instrumenter træder i kraft, vil kunne spille en langt større og mere kohærent rolle i international sammenhæng,

  B.  der henviser til, at EU glæder sig over den amerikanske regerings nye kurs, der er baseret på samarbejdsvilje på internationalt plan og en styrkelse af forbindelserne mellem EU og USA,

  C. der henviser til, at EU og USA har en strategisk rolle, hvad angår de globale økonomiske udfordringer, eftersom deres bruttonationalprodukt (BNP) udgør mere end halvdelen af det globale BNP, og de to partnere har verdens største bilaterale handels- og investeringspartnerskab, der udgør næsten 40 % af verdenshandelen,

  D. der henviser til, at EU og USA endvidere har fælles politiske interesser og et fælles ansvar på den internationale politiske scene for at fremme fred, respekt for menneskerettighederne og stabilitet og for at imødegå de forskellige globale farer og udfordringer såsom spredning af atomvåben, terrorisme, klimaændringer, energisikkerhed, udryddelse af fattigdom og opfyldelse af andre 2015-mål,

  E.  der henviser til, at Det Transatlantiske Økonomiske Råd (TEC) nødvendigvis må fortsætte med at arbejde hen mod målet om et reelt integreret transatlantisk marked i 2015, et mål der er et centralt middel til at sætte fornyet skub i den økonomiske vækst og genopretning,

  F.  der henviser til, at det er vigtigt, at de lovgivende myndigheders rolle på behørig vis afspejles i TEC-processen, og at der tages tilstrækkeligt hensyn til Europa-Parlamentets prioriteter,

  G. der henviser til, at det gode samarbejde mellem EU og USA på området for civil luftfart vil kunne komme i fare på grund af de nylige initiativer i forbindelse med inspektioner af udenlandske reparationsværksteder, undtagelser fra kartelregler og luftfartsselskabers nationalitet,

  H. der henviser til, at EU og USA kommer til at opleve en stigning i det globale energiforbrug og krav om at gennemføre globale forpligtelser – der skal vedtages i København – med henblik på at bekæmpe klimaændringer; der henviser til, at de nye standarder og foranstaltninger til forøgelse af energieffektiviteten hverken bør skabe nye hindringer for den transatlantiske handel eller forringe sikkerheden af fissilt materiale,

  I.   der henviser til, at den finansielle og økonomiske krise hurtigt har udviklet sig til en jobkrise med alvorlige sociale konsekvenser; der henviser til, at de transatlantiske partnere har et fælles ansvar for at løse problemerne forbundet med den sociale dimension af den økonomiske krise,

  J.   der henviser til, at de seneste undersøgelser, såsom Transatlantic Trends 2009 udarbejdet af the German Marshall Funds, viser, at der er en hidtil uset støtte blandt EU-borgere til den amerikanske regering, hvilket giver grundlag for en genoplivning af forbindelserne mellem EU og USA,

  Topmødet mellem EU og USA

  1.  bekræfter, at forbindelserne mellem EU og USA er det vigtigste strategiske partnerskab for EU, og understreger betydningen af, at EU og USA’s regering intensiverer deres strategiske dialog, samarbejde og koordination, når de tager fat på de globale udfordringer og de regionale konflikter; opfordrer Kommissionen til efter topmødet at forelægge en meddelelse om et strategisk partnerskab mellem EU og USA;

  2.  understreger, at de institutionelle mekanismer i forbindelserne mellem EU og USA, når Lissabontraktaten træder i kraft, bør styrkes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning af 26. marts 2009;

  3.  opfordrer EU og USA til på det kommende topmøde at enes om et styrket transatlantisk partnerskab, der skal tage de fælles globale udfordringer op, især hvad angår ikkespredning og nedrustning, terrorbekæmpelse, klimaændringer, respekt for menneskerettigheder, bekæmpelse af pandemier og opnåelse af 2015-målene;

  4.  understreger NATO's betydning som fundamentet for den transatlantiske sikkerhed; mener, at den relevante udvikling inden for denne bredere sikkerhedsstruktur bør behandles i dialog med Rusland, USA og de OSCE-medlemmer, der ikke er medlem af EU, for at forny den transatlantiske konsensus om sikkerhed;

  5.  bifalder i den forbindelse Den Russiske Føderations og USA's afgørelse om at føre forhandlinger om en ny, omfattende, juridisk bindende aftale til erstatning af traktaten om reduktion af strategiske våben (START), der udløber i december 2009, og præsidenterne Barack Obamas og Dmitri Medvedevs undertegnelse af et fælles aftalememorandum vedrørende en opfølgningsaftale til START-1 i Moskva den 6. juli 2009;

  6.  glæder sig over bekendtgørelsen om, at den amerikanske præsident vil fremme ratificeringen af traktaten om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger (CTBT); opfordrer Rådet til i tæt samarbejde med USA og Rusland at bidrage positivt og proaktivt til forberedelserne til den næste NPT-gennemgangskonference i 2010;

  7.  understreger, at det iranske atomprogram udgør en fare for ikke-spredningssystemet og for stabiliteten i regionen og verden; tilslutter sig målsætningen om at nå frem til en forhandlingsløsning sammen med Iran ud fra den tosidede strategi med dialog og sanktioner koordineret med andre medlemmer af Sikkerhedsrådet og Det Internationale Atomenergiagentur;

  8.  er foruroliget over den sidste atomprøvesprængning foretaget af Den Demokratiske Folkerepublik Kina og dennes forkastelse af FN’s resolution 1887; støtter ikke desto mindre USA's bilaterale dialog inden for rammerne af sekspartsdrøftelserne med henblik på fjernelse af kernevåben fra Den Koreanske Halvø;

  9.  noterer sig, at USA har opgivet sine oprindelige planer om et missilforsvarsskjold i Europa, noterer sig USA’s nye planer og kræver en ny, global sikkerhedsordning omfattende EU, USA, Rusland og Kina;

  10. gentager hvor vigtigt det er, at begge parter i en ånd præget af tillid og åbenhed fremmer koordinerede tilgange i deres politikker over for Iran, Irak, Afghanistan og Pakistan; opfordrer indtrængende EU, USA, NATO og FN til at udtænke et nyt fælles strategisk koncept, som omfatter alle komponenterne i et internationalt engagement, idet de samtidig opfordrer alle nabolandene til at deltage i disse bestræbelser for at opnå regional stabilitet;

  11. bekræfter betydningen af EU og USA’s fælles tilgang, hvad angår Rusland, Kina, Indien og Latinamerika;

  12. mener ikke, at det første møde, som præsident Obama var vært for den 23. september 2009 mellem den israelske premierminister Benjamin Netanyahu og den palæstinensiske regeringschef Mahmoud Abbas, levede op til de forventede målsætninger; bekræfter, at en vellykket fredsproces for Mellemøsten er en af de væsentligste prioriteter for EU og USA, og opfordrer EU og USA til i fællesskab at fremme aktiv intervention fra Kvartettens side i en søgen efter et fælles grundlag som basis for en fredelig løsning med det mål at nå frem til en tostatsløsning med en uafhængig, levedygtig palæstinensisk stat; opfordrer til, at man på topmødet undersøger mulige metoder til at række hånden frem mod den arabiske verden og de muslimske befolkninger i Europa og i USA;

  13. anser det for nødvendigt, at begge parter på topmødet mellem EU og USA påtager sig den ledende rolle i gennemførelsen af G20-forpligtelserne; opfordrer derfor til samordning af den amerikanske reformpakke for den finansielle sektor og EU's aktuelle lovgivningsmæssige reformer, herunder strukturen for finansielt tilsyn, og opfordrer begge parter til at styrke samarbejdet om modernisering af IMF;

  14. ønsker, at de to parter på topmødet enes om, at en vellykket afslutning på Doha-runden bør omfatte foranstaltninger til at undgå ustabilitet i landbrugspriserne og fødevaremangel; opfordrer lederne til ikke at glemme de endelige udviklingsmål for denne runde og opfylde deres forpligtelse til at bruge 0,7 % af deres BNP på udviklingssamarbejde; betoner behovet for at tage hensyn til de ændringer, der allerede er gennemført med de seneste reformer af den fælles landbrugspolitik og ønsker, at der vil blive gennemført tilsvarende ændringer af den amerikanske landbrugslovgivning; minder om udviklingen i sager, hvori der tidligere har hersket konflikt, som f.eks. sagerne om hormonoksekød, klorkyllinger og godkendelse af nogle genmodificerede produkter; er overbevist om, at de spørgsmål, som berører samhandelen med landbrugsvarer, gennem en vedvarende dialog kan håndteres effektivt, inden de skal forelægges tvistbilæggelsesorganerne i WTO;

  15. understreger betydningen af et samarbejde mellem EU og USA om indgåelsen af en international aftale på COP 15-mødet i København i december 2009; opfordrer indtrængende EU-formandskabet til på topmødet mellem EU og USA at tilstræbe et ambitiøst engagement fra USA's side og opfordre til, at USA samarbejder i bestræbelserne på at fremme forbindelser mellem EU’s emissionshandelssystem og regionale eller forbundsdækkende handelsordninger i USA;

  16. noterer sig tanken om at etablere et transatlantisk energiråd; understreger på det kraftigste, at det kun bør beskæftige sig med entydigt udenrigs– eller sikkerhedspolitiske aspekter af dette område, og at det fremover bør integreres i Det Transatlantiske Politiske Råd, samt at Det Transatlantiske Økonomiske Råd bør beskæftige sig med den generelle energipolitik;

  17. erindrer om, at artikel 4 i den transatlantiske aftale mellem EU og USA om retshjælp, som træder i kraft den 1. januar 2010, indeholder bestemmelser om nationale myndigheders adgang til bestemte finansielle oplysninger efter anmodning og kunne udgøre et mere velegnet retsgrundlag for overførsel af SWIFT-data end den foreslåede midlertidige aftale; bemærker, at en ny aftale, som der forhandles om, uden at det indvirker på den procedure, der skal følges i henhold til Lissabontraktaten, nødvendigvis skal inddrage Europa-Parlamentet og nationale parlamenter fuldt ud og opfylde betingelserne i punkt 3 i Europa-Parlamentets beslutning af 17. september 2009;

  18. glæder sig over den nylige udvidelse af visumfritagelsesprogrammet til at omfatte yderligere syv EU-medlemsstater; opfordrer imidlertid indtrængende USA til at ophæve visumordningen for de resterende medlemsstater og at behandle alle EU-borgere lige på grundlag af fuldstændig gensidighed; er bekymret over den planlagte indførelse af administrative gebyrer for at give ESTA-tilladelser til EU-borgere og opfordrer Kommissionen til at behandle dette som et prioriteret spørgsmål over for den amerikanske regering;

  19. opfordrer USA til at muliggøre fuldstændig og effektiv gennemførelse af første fase af luftfartsaftalen mellem EU og USA og aftalen mellem EU og USA om luftfartssikkerhed;minder både Kommissionen og de amerikanske myndigheder om, at et mislykket forsøg på at indgå en aftale i anden fase vil kunne føre til, at nogle medlemsstater annullerer første fase af aftalen; opfordrer USA til at afholde sig fra enhver foranstaltning, der svækker et styrket samarbejde, f.eks. foranstaltningen for udenlandske reparationsværksteder, antitrust-fritagelser og luftfartsselskabers nationalitet, som er nævnt i beslutning 915 vedtaget af Repræsentanternes Hus;

  Det Transatlantiske Økonomiske Råds møde og styrkelsen af dette

  20. understreger, at et tættere transatlantisk partnerskab med henblik på etableringen af et transatlantisk marked baseret på princippet om en social markedsøkonomi inden 2015 er et afgørende instrument i forbindelse med udformningen af globaliseringen og håndteringen af globale økonomiske og sociale kriser;

  21. anmoder Kommissionen om at udarbejde en detaljeret køreplan for eksisterende hindringer for opnåelsen af dette mål; minder om den undersøgelse, som Europa-Parlamentet godkendte og finansierede i sit budget for 2007; under sig over, hvorfor Kommissionen indtil videre ikke har offentliggjort nogen af disse dokumenter på trods af Europa-Parlamentets gentagne anmodninger herom; fastsætter den 15. november som sidste frist for deres offentliggørelse;

  22. mener, at transatlantisk samarbejde om energieffektivitet og -teknologi (herunder "grøn energi") og om områder inden for energiregulering kan behandles i Det Transatlantiske Økonomiske Råd; insisterer på, at transatlantisk samarbejde om energisikkerhed bør være et af de centrale spørgsmål, der skal behandles regelmæssigt i Det Transatlantiske Politiske Råd, hvis oprettelse blev foreslået af Europa-Parlamentet i dets beslutning af 26. marts 2009;

  23. mener, at det transatlantiske økonomiske samarbejde skal gøres mere ansvarligt, gennemsigtigt og forudsigeligt, og at mødeplaner, dagsordener, køreplaner og statusrapporter bør offentliggøres regelmæssigt og omgående gøres tilgængelige på et websted; foreslår, at der afholdes en årlig drøftelse om status for emner, der diskuteres i Det Transatlantiske Økonomiske Råd, samt om dets struktur;

  Betydningen af den transatlantiske dialog mellem de lovgivende forsamlinger i Det Transatlantiske Økonomiske Råd

  24. opfordrer på ny EU's og USA's ledere og Det Transatlantiske Økonomiske Råds medformænd til at tage hensyn til den altafgørende rolle, som lovgiverne spiller for Det Transatlantiske Økonomiske Råds succes; opfordrer dem indtrængende til i fuld udstrækning og direkte at inddrage repræsentanter for den transatlantiske dialog mellem de lovgivende forsamlinger i Det Transatlantiske Økonomiske Råd, eftersom de lovgivende forsamlinger deler ansvaret for gennemførelsen af og kontrollen med mange af Det Transatlantiske Økonomiske Råds beslutninger med deres respektive udøvende magt;

  25.      mener, at det er væsentligt at sikre, at de mest relevante medlemmer af Kongressen og Europa-Parlamentet inddrages i den transatlantiske dialog mellem de lovgivende forsamlinger og Det Transatlantiske Økonomiske Råds proces med henblik på at forhindre lovgivning med en utilsigtet indvirkning på transatlantisk handel og investering; håber, at den nye aftale kan opgradere den nuværende transatlantiske dialog mellem de lovgivende forsamlinger til en interparlamentarisk forsamling i henhold til Europa-Parlamentets anbefalinger, der er nedfældet i dets beslutning af 26. marts 2009;

  Det Transatlantiske Økonomiske Råd og den økonomiske og finansielle krise

  26. understreger Det Transatlantiske Økonomiske Råds rolle med hensyn til at fremme og sikre koordinerede lovgivningsmæssige initiativer fra USA's og EU's side til bekæmpelse af krisen, navnlig hvad angår alternative investeringsfonde, finansmarkedsinfrastruktur (især hvad angår markeder for over-the-counter-derivater (OTC)), kapitalkrav, skattely og løsning af insolvens på tværs af grænserne; opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at undersøge koordineringen af finansielle institutioners aflønningspolitik;

  27. opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at fastholde kravet om, at de amerikanske myndigheder tager hensyn til ændringerne i EU's direktiver om kapitalkrav ved gennemførelsen af Basel II-rammeaftalen; glæder sig over den amerikanske regerings forslag om at regulere alle over-the-counter-derivater og dens arbejde på at skabe et centralt clearingskontor for komplekse produkter og opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at undersøge mulighederne for at fremme en koordineret tilgang;

  28. opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at sikre, at de amerikanske myndigheder tager hensyn til EU's lovgivning om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF), når de lovgiver om sådanne investeringsredskaber, for at undgå regelarbitrage;

  29. støtter G-20's krav om at fremskynde harmoniseringen af regnskabsstandarder; opfordrer indtrængende Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at henstille til Financial Accounting Standards Board og International Accounting Standards Board til at nå frem til et samlet sæt af globale regnskabsstandarder og afslutte deres harmoniseringsprojekt inden juni 2011; understreger, at International Accounting Standards Board bør fortsætte sine styringsreformer;

  30. opfordrer indtrængende Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at insistere på, at de amerikanske myndigheder overholder deres køreplan for krav om at anvende International Financial Reporting Standards (IFRS) inden for USA; minder om sin anmodning om, at SEC – som EU har vedtaget og indtil der er truffet afgørelse om, at amerikanske brugere skal anvende IFRS – anerkender, at IFSR er sidestillet med US GAAP; opfordrer indtrængende Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at fremme udarbejdelsen af en oversigt for de enkelte lande i SEC-rapporterne;

  31. håber, at Det Transatlantiske Økonomiske Råd vil støtte EU's mulighed for at anerkende den amerikanske forsikringstilsynsordning som sidestillet på de betingelser, der er fastlagt i det andet solvensdirektiv; er af den opfattelse, at initiativet til at etablere et forbundskontor for forsikring ville forbedre samarbejdet mellem EU og USA; opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at sikre, at de amerikanske myndigheder gør fremskridt inden for forsikringstilsyn på føderalt niveau ved om nødvendigt at adskille beskatning og andre spørgsmål fra det blotte tilsynsaspekt;

  32. glæder sig over udvidelsen af Det Globale Forum for Gennemsigtighed og Informationsudveksling (GFTEI) og ser det som et lovende skridt, at alle 87 lande i GFTEI er enedes om at vedtage OECD's standarder for udveksling af skatteoplysninger; opfordrer indtrængende Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at sikre, at EU og USA viser deres fælles globale lederskab ved at sikre, at de nødvendige incitamenter, herunder sanktioner, er på plads i marts 2010, og til hurtigt sammen med alle parter at gennemføre et peer review-program for at vurdere fremskridt, men mener, at denne ramme må styrkes med henblik på at bekæmpe skatteunddragelse og svig; understreger, at automatisk information bør være standard i alle transnationale skattespørgsmål;

  33. mener, at virksomhedernes sociale ansvar kan betragtes som en forretningsmodel, der indebærer selvregulering; mener, at udvekslingen af bedste praksis vedrørende virksomhedernes sociale ansvar mellem USA og EU vil få betydelige følgevirkninger for virksomhedernes holdning til deres sociale ansvar og deres positive engagement i sociale og miljømæssige spørgsmål; mener, at der i forbindelse med lovgivningssamarbejdet bør tages hensyn til skærpelsen af EU's lovgivning vedrørende kapitalkravsdirektivet, især aflønningspolitikken i den finansielle sektor;

  Det Transatlantiske Økonomiske Råd og intellektuel ejendom

  34. opfordrer det kommende møde i Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at fremme strategisk transatlantisk samarbejde om beskyttelse af intellektuel ejendom med fuld respekt for borgernes grundlæggende og civile rettigheder; understreger, at udbredelsen af teknologier ikke må forvride systemet for beskyttelse af intellektuel ejendom, der garanterer muligheden for at tage finansielle og forretningsmæssige risici, som innovationsprocessen indebærer;

  35. minder Det Transatlantiske Økonomiske Råd om, at informationssamfundet er en afgørende søjle i det transatlantiske økonomiske område, der bygger på adgang til viden og beskyttelse af digitalt indhold gennem et konsekvent og effektivt system for beskyttelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, og fastslår desuden, at denne beskyttelse skal virke fremmende for innovation;

  Det Transatlantiske Økonomiske Råd og forbrugerbeskyttelse

  36. opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at fremme en fælles indsats for at sikre, at tredjelande, navnlig Kina, skærper deres produktionsstandarder, så de opfylder EU's og USA's sikkerhedskrav, især for legetøj, og for at sikre en effektiv håndhævelse på begge sider af Atlanten af lovgivningen omkring produktsikkerhed, især legetøj, samt en udbygning af de nationale inspektioner;

  37. opfordrer Kommissionen til at tilvejebringe mere omfattende og effektive internationale samarbejdsordninger inden for Det Transatlantiske Økonomiske Råd for at knytte EU's RAPEX-varslingssystem om farer i forbindelse med anvendelse af forbrugsgoder sammen med det det tilsvarende system, der anvendes af det amerikanske udvalg om forbrugerbeskyttelse, og at skabe sammenhæng mellem netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde og de amerikanske myndigheders netværk;

  38. foreslår, at Det Transatlantiske Råd vedtager indførelsen af et bindende samarbejdsinstrument, der ville strukturere og lette udvekslingen af informationer om produktsikkerhed og udarbejdelsen af et fælles program for samarbejdsforanstaltninger;

  39. opfordrer Kommissionen til, med henblik på det kommende møde i Det Transatlantiske Økonomiske Råd og topmøde mellem EU og USA, at intensivere sit arbejde i forbindelse med den stærkt forsinkede bilaterale aftale om samarbejde om tilsyn, der udvider dens tilsyn til også at omfatte USA som led i EU's forordning om forbrugerbeskyttelsessamarbejde og den amerikanske lov Safe Web Act;

  40. opfordrer Kommissionen til at samarbejde med sine amerikanske modparter om at give Det Transatlantiske Økonomiske Råd mulighed for at undersøge muligheder for, hvordan forbrugerbeskyttelsen kan styrkes under behørig hensyntagen til forbrugernes digitale rettigheder, samt for at samarbejde om regler for defekte varer;

  Bilateral handel - toldområdet, markedsovervågning og handelssikkerhed

  41. opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at fremme styrkelsen af samarbejdet mellem EU's og USA's told- og markedstilsynsmyndigheder for at forhindre, at farlige produkter, især farligt legetøj, når frem til forbrugerne;

  42. opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at give udtryk for EU’s bekymring over USA’s unilaterale lovgivningsforanstaltning vedrørende 100 % scanning af alle skibscontainere, der skal ind i USA, som blev vedtaget af den amerikanske kongres; mener, at Det Transatlantiske Økonomiske Råd med fordel kan organisere seminarer i Bruxelles og Washington om denne 100 %-kontrol af laster for at skabe en dybere forståelse mellem lovgivere fra EU og USA og for at fremme en tidlig og gensidigt acceptabel løsning på dette problem; opfordrer Kommissionen til med udsigt til det kommende møde i Det Transatlantiske Økonomiske Råd at evaluere de potentielle omkostninger ved denne foranstaltning for virksomhederne og EU’s økonomi samt de potentielle virkninger for toldfunktionerne;

  43. er fast besluttet på fortsat at opfordre de amerikanske lovgivende myndigheder – og opfordrer Kommissionen til at gøre det samme i Det Transatlantiske Økonomiske Råd – at genoverveje forpligtelsen til 100 % scanning af containere og udvikle et samarbejde med USA baseret på risikoforvaltning, herunder gensidig anerkendelse af EU- og USA-partnerskabsprogrammer, i overensstemmelse med Verdenstoldorganisationens ramme for standarder (SAFE);

  Gensidig anerkendelse og standardisering

  44. opfordrer Kommissionen til i lyset af det kommende møde i Det Transatlantiske Økonomiske Råd at arbejde på vedtagelsen af procedurer for gensidig anerkendelse af overensstemmelseserklæringer for produkter, der underlægges obligatorisk tredjepartskontrol, navnlig for så vidt angår informations- og kommunikationsteknologi og elektrisk udstyr, at insistere på gensidig anerkendelse af lovfæstede måleenheder, især anvendelsen af udelukkende metriske angivelse af varer fra EU i USA, og at undersøge standardiseringsmuligheder med de amerikanske myndigheder og foretage international koordinering;

  Miljø- og folkesundhedsspørgsmål

  45. mener, at det er yderst vigtigt at indlede en dialog med Det Transatlantiske Økonomiske Råd om nye fødevarer og anvendelsen af nye teknologier i fødevareproduktionen; fremhæver bekymringer vedrørende kloning inden for dyreavl;

  46. glæder sig over, at den amerikanske regering har erkendt behovet for at reformere sin lovgivning om kontrol med giftige stoffer; opfordrer EU og USA til at samarbejde om at etablere en reguleringsordning i USA, som vil medføre et beskyttelsesniveau, som svarer til REACH's niveau;

  Energi, industri og videnskab

  47.  slår til lyd for samarbejde inden for Det Transatlantiske Økonomiske Råd om alle spørgsmål, der vedrører det reguleringsmæssige miljø for industrier i overensstemmelse med den tilgang, der ligger til grund for EU's "Small Business Act" - tænk småt først - i forbindelse med overvejelser af lovgivning med transatlantiske virkninger;

  48. tilskynder Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at udvikle et samarbejde om en fælles energistrategi, der støtter diversificering og fremmer en øko-effektiv økonomi, for at øge forsyningssikkerheden, og tilskynder Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at bidrage til bestræbelserne på at finde frem til sammenfaldende bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer;

  49. opfordrer indtrængende Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at fremme samarbejdet inden for forskning i en bedre udnyttelse af det potentiale, der ligger i den udvidede aftale mellem EU og USA om videnskab og teknologi;

  International handel

  50. mener, at adgang til tredjelandes markeder er et fælles anliggende og en fælles interesse for både EU og USA; er overbevist om, at Det Transatlantiske Økonomiske Råd kan spille en væsentlig rolle med hensyn til at fremme en fælles tilgang for EU og USA i deres handelsforbindelser med tredjelande; opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at arbejde i retning af en i højere grad fælles tilgang til nye frihandelsaftaler for USA's og EU's vedkommende med henblik på at harmonisere sådanne aftaler;

  51. opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at behandle lovgivningsrammen og de tekniske standarder for at råde bod på uklare juridiske forhold og i denne forbindelse overveje spørgsmål om kontrakter, forpligtelser og juridisk sikkerhed i USA;

                                                        ****

  52. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, USA’s kongres, formændene for den transatlantiske dialog mellem de lovgivende forsamlinger samt Det Transatlantiske Økonomiske Råds formænd og dets sekretariat.