Πρόταση ψηφίσματος - B7-0095/2009Πρόταση ψηφίσματος
B7-0095/2009

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την επικείμενη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και τη σύνοδο του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου

19.10.2009

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ιωάννης Κασουλίδης, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle, Werner Langen εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0095/2009

Διαδικασία : 2009/2697(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0095/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0095/2009
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0095/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επικείμενη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και τη σύνοδο του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 8ης Μαΐου 2008 σχετικά με το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο, της 5ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ, και της 26ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τις διατλαντικές σχέσεις μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ,

–   έχοντας υπόψη την έκβαση της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ στις 5 Απριλίου 2009 στην Πράγα,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση και την έκθεση προόδου που εξέδωσε η Τρίτη σύνοδος του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (ΔΟΣ) στις 16 Οκτωβρίου 2008, καθώς και την κοινή δήλωση που εκδόθηκε κατά τη σύνοδο του Διατλαντικού Νομοθετικού Διαλόγου τον Απρίλιο του 2009 στην Πράγα,

–   σχετικά με τη σχεδιαζόμενη διεθνή συμφωνία βάσει της οποίας θα διατεθούν στο Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών δεδομένα χρηματοπιστωτικών πληρωμών, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των τρομοκρατών

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη Σύνοδο Κορυφής της G-20 στο Πίτσμπουργκ, στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν τεθούν σε ισχύ τα μέσα εξωτερικής πολιτικής της Συνθήκης της Λισσαβώνας, η ΕΕ θα είναι σε θέση να διαδραματίσει ισχυρότερο και συνεκτικότερο ρόλο στη διεθνή σκηνή,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ευπρόσδεκτη για την Ευρωπαϊκή Ένωση η αλλαγή πορείας της Κυβέρνησης των ΗΠΑ, που βασίζεται στο πνεύμα συνεργασίας στο διεθνή τομέα και στην ενίσχυση της σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ,

C. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ διαδραματίζουν στρατηγικό ρόλο όσον αφορά τις διεθνείς οικονομικές προκλήσεις, δεδομένου ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν τους (ΑΕγχΠ) αντιπροσωπεύει πάνω από το μισό του παγκόσμιου ΑΕγχΠ, ενώ οι δύο εταίροι συνδέονται με την ισχυρότερη εταιρική σχέση διεθνούς εμπορίου και επενδύσεων, που αναλογεί σε πάνω από το 40% του διεθνούς εμπορίου·

D. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν κοινά πολιτικά συμφέροντα και μοιράζονται την ευθύνη για την προαγωγή της ειρήνης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της σταθερότητας, καθώς και για την αντιμετώπιση ποικίλων παγκοσμίων κινδύνων και προκλήσεων, όπως η διάδοση των πυρηνικών όπλων, η τρομοκρατία, η κλιματική μεταβολή, η ενεργειακή ασφάλεια, η εξάλειψη της φτώχειας και η επίτευξη άλλων Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (ΔΟΣ) πρέπει να συνεχιστεί, για την επίτευξη του στόχου μιας γνήσιας, ολοκληρωμένης διατλαντικής αγοράς έως το 2015, η δημιουργία της οποίας θα αποτελέσει βασικό μέσο για νέα οικονομική μεγέθυνση και ανάκαμψη,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό, ο ρόλος των Νομοθετών να αντανακλάται πλήρως στη διαδικασία του ΔΟΣ, και οι προτεραιότητες του Κοινοβουλίου να λαμβάνονται πλήρως υπόψη,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο από τις πρόσφατες πρωτοβουλίες για τις επιθεωρήσεις των σταθμών επισκευών στο εξωτερικό, τις εξαιρέσεις από τις διατάξεις αντιτράστ και την ιθαγένεια των αερομεταφορέων,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα βρεθούν αντιμέτωπες με την αυξανόμενη παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας και την απαίτηση για υλοποίηση των παγκόσμιων δεσμεύσεων για την καταπολέμηση της κλιματικής μεταβολής που θα συμφωνηθούν στην Κοπεγχάγη, και ότι τα νέα πρότυπα και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης δεν θα έπρεπε ούτε να δημιουργήσουν νέα εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο ούτε να ελαττώσουν την ασφάλεια των σχάσιμων υλικών,

I.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση μετατράπηκε σύντομα σε κρίση ανεργίας και ότι οι διατλαντικοί εταίροι φέρουν από κοινού ευθύνη για την αντιμετώπιση της κοινωνικής διάστασης της οικονομικής κρίσης,

J.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατες έρευνες, όπως η Transatlantic Trends 2009 της γερμανικής Marshall Funds, δείχνουν μια πρωτόγνωρη λαϊκή υποστήριξη της Κυβέρνησης των ΗΠΑ από τους πολίτες της ΕΕ, που προσφέρει τη βάση για την αναζωογόνηση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ·

Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ

1.  επιβεβαιώνει ότι οι σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ συνιστούν τη σημαντικότερη στρατηγική εταιρική σχέση για την ΕΕ, και εμμένει στη σημασία της έντασης του στρατηγικού διαλόγου, της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ ΕΕ και Κυβέρνησης των ΗΠΑ, κατά την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και των περιφερειακών συγκρούσεων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, μετά τη Διάσκεψη Κορυφής, ανακοίνωση σχετικά με στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ·

2.  επιμένει ότι, μόλις η Συνθήκη της Λισσαβώνας τεθεί σε ισχύ, οι θεσμικοί μηχανισμοί των σχέσεων ΕΕ - ΗΠΑ θα πρέπει να ενισχυθούν, σύμφωνα με το ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2009·

3.  ζητεί από την ΕΕ και τις ΗΠΑ να συμφωνήσουν κατά την επικείμενη Διάσκεψη Κορυφής σε μια ενισχυμένη διατλαντική εταιρική σχέση που να απαντά στις κοινές παγκόσμιες προκλήσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μη διάδοση και τον αφοπλισμό, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την κλιματική μεταβολή, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αντιμετώπιση των πανδημιών και την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας·

4.  υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα του ΝΑΤΟ ως ακρογωνιαίου λίθου της διατλαντικής ασφάλειας· θεωρεί ότι οι αντίστοιχες εξελίξεις στην ευρύτερη διάρθρωση της ασφάλειας θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω διαλόγου με τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα κράτη μέλη του ΟΑΣΕ που δεν ανήκουν στην ΕΕ, προκειμένου να ανανεωθεί η διατλαντική συναίνεση όσον αφορά την ασφάλεια·

5.  στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των ΗΠΑ να διεξαγάγουν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας, ολοκληρωμένης και νομικά δεσμευτικής συμφωνίας για την αντικατάσταση της Συμφωνίας για τη μείωση των στρατηγικών όπλων (START), η ισχύς της οποίας λήγει το Δεκέμβριο του 2009, και για την υπογραφή της «Κοινής συναίνεσης σχετικά με συμφωνία συνέχειας START-1» από τους προέδρους Μπαράκ Ομπάμα και Ντιμίτρι Μεντβέντεφ στη Μόσχα στις 6 Ιουλίου 2009·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ, ότι θα προωθήσει την επικύρωση της Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Δοκιμών (CTBT)· ζητεί από το Συμβούλιο να συμβάλει θετικά και ενεργά στις προετοιμασίες για τη νέα αναθεωρητική διάσκεψη NPT το 2010, σε στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία·

7.  υπογραμμίζει ότι το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα θέτει σε κίνδυνο το σύστημα μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων και τη σταθερότητα στην περιοχή και στον κόσμο· υποστηρίζει το στόχο της εξεύρεσης λύσης κατόπιν διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με την εφαρμογή της διττής στρατηγικής διαλόγου και κυρώσεων, σε αγαστή συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενεργείας·

8.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Βόρειας Κορέας διεξήγαγε πρόσφατα πυρηνική δοκιμή και απέρριψε το ψήφισμα 1887 του ΟΗΕ· υποστηρίζει, ωστόσο, την προσέγγιση του διμερούς διαλόγου, που ακολουθούν οι ΗΠΑ, στο πλαίσιο του εξαμερούς διαλόγου για την αποπυρηνικοποίηση της χερσονήσου της Κορέας·

9.  λαμβάνει υπόψη του ότι οι ΗΠΑ εγκατέλειψαν το σχέδιο για αμυντική πυραυλική ασπίδα στην Ευρώπη, επισημαίνει τα νέα τους σχέδια και ζητεί μια νέα παγκόσμια διευθέτηση ασφαλείας με τη συμμετοχή της ΕΕ, των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας·

10. επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει και για τους δύο εταίρους η προώθηση, σε πνεύμα εμπιστοσύνης και διαφάνειας, συντονισμένων προσεγγίσεων των πολιτικών τους έναντι του Ιράν, του Ιράκ, του Αφγανιστάν και του Πακιστάν· ζητεί από την ΕΕ, τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και τον ΟΗΕ να επεξεργαστούν νέα κοινή στρατηγική αντίληψη που να ενσωματώνει όλα τα στοιχεία της διεθνούς δέσμευσης, και καλεί όλους τους γείτονες να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή, για την επίτευξη περιφερειακής σταθερότητας·

11. επαναβεβαιώνει τη σπουδαιότητα της υιοθέτησης κοινών προσεγγίσεων ΕΕ-ΗΠΑ όσον αφορά τη Ρωσία, την Κίνα, την Ινδία και τη Λατινική Αμερική·

12. θεωρεί ότι η πρώτη συνάντηση, που διοργάνωσε στις 23 Σεπτεμβρίου 2009 ο Πρόεδρος Ομπάμα, μεταξύ του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου και του Παλαιστίνιου ηγέτη Μαχμούτ Αμπάς, δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες· επιβεβαιώνει ότι η επιτυχία της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή συγκαταλέγεται στις κορυφαίες προτεραιότητες της ΕΕ και των ΗΠΑ, και ζητεί από την ΕΕ και τις ΗΠΑ να προωθήσουν από κοινού την ενεργό παρέμβαση της Τετράδας στην αναζήτηση κοινής συνισταμένης για μια ειρηνική λύση, στο πλαίσιο δύο κρατών, με ένα ανεξάρτητο και βιώσιμο Παλαιστινιακό κράτος· ζητεί από τη Σύνοδο Κορυφής να εξετάσει πιθανούς τρόπους προσέγγισης του αραβικού κόσμου και των μουσουλμανικών πληθυσμών στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ·

13. θεωρεί αναγκαίο, κατά τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ οι δύο εταίροι να αναλάβουν τον κορυφαίο ρόλο όσον αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεων της G-20· επιθυμεί, στο πλαίσιο αυτό, να υπάρξει συντονισμός όσον αφορά τη δέσμη μεταρρυθμίσεων των ΗΠΑ για το χρηματοπιστωτικό τομέα και τις τρέχουσες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού οικονομικής εποπτείας, και ζητεί από τους δύο εταίρους να ενισχύσουν τη συνεργασία τους όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό του ΔΝΤ·

14. εκφράζει την ελπίδα, κατά τη Διάσκεψη Κορυφής τα δύο μέρη να συμφωνήσουν ότι η επιτυχής σύναψη της συμφωνίας της Ντόχα θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα για την αποφυγή της αστάθειας στις γεωργικές τιμές και της έλλειψης τροφίμων· ζητεί από τους ηγέτες να μην λησμονούν ότι τον απώτερο αναπτυξιακό στόχο του τρέχοντος γύρου και να ανταποκριθούν στη δέσμευσή τους να δαπανήσουν το 0,7% του ΑΕγχΠ τους για αναπτυξιακή συνεργασία· υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ και επιθυμεί να δει παρόμοιες προσαρμογές στον Νόμο των ΗΠΑ για τη γεωργία· υπενθυμίζει τις εξελίξεις που σημειώθηκαν σε ζητήματα όπου προηγουμένως υπήρχαν διαφορές, όπως οι ορμόνες στο μοσχαρίσιο κρέας, οι χλωριούχες ουσίες στο κοτόπουλο και η έγκριση ορισμένων γενετικά τροποποιημένων προϊόντων· είναι πεπεισμένο ότι με το διαρκή διάλογο, τα προβλήματα που αφορούν το διμερές εμπόριο γεωργικών προϊόντων μπορούν να επιλυθούν χωρίς προσφυγή στα αρμόδια όργανα του ΠΟΕ·

15. υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την επίτευξη διεθνούς συμφωνίας κατά την COP 15 στην Κοπεγχάγη το Δεκέμβριο του 2009· ζητεί από την Προεδρία της ΕΕ να επιδιώξει, κατά τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ, την ανάληψη φιλόδοξης δέσμευσης εκ μέρους των ΗΠΑ και να καλέσει τις ΗΠΑ σε για την προώθηση των δεσμών μεταξύ του ΣΕΕ της ΕΕ και των περιφερειακών ή ομοσπονδιακών συστημάτων εμπορίας των ΗΠΑ·

16. λαμβάνει υπόψη την ιδέα της δημιουργίας Διατλαντικού Συμβουλίου Ενέργειας· υπογραμμίζει με έμφαση ότι το συμβούλιο αυτό θα πρέπει να ασχολείται μόνο με πτυχές που αφορούν σαφώς την πολιτική στους τομείς των εξωτερικών και της ασφάλειας, και θα πρέπει μελλοντικά να ενσωματωθεί στο Διατλαντικό Πολιτικό Συμβούλιο, καθώς και ότι το ΔΟΣ θα πρέπει να ασχολείται με τη γενικότερη ενεργειακή πολιτική·

17. υπενθυμίζει ότι, στο διατλαντικό πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ - ΗΠΑ σχετικά με τη δικαστική συνδρομή, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, το άρθρο 4 προβλέπει την κατόπιν αιτήματος εθνικών αρχών παροχή πρόσβασης σε συγκεκριμένα δεδομένα χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα και ότι τούτο ενδέχεται να αποτελέσει πιο στερεή νομική βάση για τη διαβίβαση δεδομένων SWIFT από την προτεινόμενη ενδιάμεση συμφωνία· επισημαίνει ότι η νέα συμφωνία, η διαπραγμάτευση της οποία διεξάγεται με την επιφύλαξη της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισσαβώνας, πρέπει να προβλέπει πλήρη συμμετοχή του ΕΚ και των εθνικών κοινοβουλίων και να διασφαλίζει τις συνθήκες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του ψηφίσματός του της 17ης Σεπτεμβρίου 2009·

18. επιδοκιμάζει την πρόσφατη επέκταση του προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης σε επτά επιπλέον κράτη μέλη της ΕΕ· εντούτοις, προτρέπει τις ΗΠΑ να άρουν το καθεστώς θεώρησης για τα υπόλοιπα πέντε κράτη μέλη και να αντιμετωπίζουν όλους τους πολίτες της ΕΕ ισότιμα και με βάση την πλήρη αμοιβαιότητα· εκφράζει την ανησυχία του για τη σχεδιαζόμενη επιβολή διοικητικών τελών για τη χορήγηση άδειας ESTA σε πολίτες της ΕΕ και ζητεί από την Επιτροπή να θέσει το πρόβλημα αυτό ως ζήτημα προτεραιότητας στην Κυβέρνηση των ΗΠΑ·

19. ζητεί από τις ΗΠΑ να επιτρέψουν την πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή της αεροπορικής συμφωνίας πρώτου σταδίου ΕΕ-ΗΠΑ και της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ασφάλεια των αερομεταφορών· υπενθυμίζει τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και στις αρχές των ΗΠΑ, ότι η μη σύναψη συμφωνίας δεύτερου σταδίου θα μπορούσε να οδηγήσει στην ακύρωση της συμφωνίας πρώτου σταδίου από ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί από τις ΗΠΑ να αποφύγουν μέτρα που θα υπονόμευαν την ενισχυμένη συνεργασία, όπως εκείνα για τους σταθμούς επισκευών στο εξωτερικό, τις εξαιρέσεις από τις διατάξεις αντιτράστ και την ιθαγένεια των αερομεταφορέων, που αναφέρονται στο ψήφισμα 915 του Κογκρέσου·

Η σύνοδος του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου και η ενίσχυση του ΔΟΣ

20. υπογραμμίζει ότι η σύσφιξη των διατλαντικών εταιρικών σχέσεων, στην προοπτική της ολοκλήρωσης μιας διατλαντικής αγοράς μέχρι το 2015, που θα βασίζεται στην αρχή της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, αποτελεί ζωτικής σπουδαιότητας μέσο για τη διαμόρφωση μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων οικονομικών και κοινωνικών κρίσεων·

21. ζητεί να εκπονήσει η Επιτροπή έναν λεπτομερή χάρτη πορείας όπου θα σημειώνονται τα εμπόδια στην επίτευξη του στόχου αυτού· υπενθυμίζει τη μελέτη που ενέκρινε και χρηματοδότησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τον προϋπολογισμό του 2007· διερωτάται γιατί κανένα από αυτά τα έγγραφα δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί από την Επιτροπή, παρά τα επανειλημμένα σχετικά αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· ορίζει τη 15η Νοεμβρίου 2009 ως τελική ημερομηνία για την δημοσίευσή τους·

22. πιστεύει ότι η διατλαντική συνεργασία σε θέματα ενεργειακής απόδοσης και τεχνολογίας (περιλαμβανομένης της "πράσινης ενέργειας"), καθώς και σχετικά με πεδία ρυθμίσεων στον τομέα της ενέργειας, είναι ζητήματα που μπορούν να εξετασθούν στο πλαίσιο του ΔΟΣ· επαναλαμβάνει ότι η διατλαντική συνεργασία στο πεδίο της ενεργειακής ασφάλειας θα πρέπει να αποτελέσει ένα από τα κύρια θέματα που θα εξετάζονται σε τακτική βάση στους κόλπους του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (ΔΟΣ), την ίδρυση του οποίου πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2009·

23. πιστεύει ότι η διατλαντική οικονομική συνεργασία πρέπει να καταστεί πιο υπεύθυνη, διαφανής και προβλέψιμη, και ότι τα χρονοδιαγράμματα των συνεδριάσεων, οι ημερήσιες διατάξεις, οι χάρτες πορείας και οι εκθέσεις προόδου πρέπει να δημοσιεύονται σε τακτική βάση και να αναρτώνται αμέσως σε ιστοθέση· προτείνει να πραγματοποιείται μια ετήσια συζήτηση σχετικά με τη συντελούμενη πρόοδο στα ζητήματα που εξετάζει το ΔΟΣ, καθώς και σχετικά με τη διάρθρωσή του·

Ο ρόλος του Διατλαντικού Διαλόγου Νομοθετών (TLD) στο ΔΟΣ

24. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις ηγεσίες της ΕΕ και των ΗΠΑ, καθώς και προς τους συμπροέδρους του ΔΟΣ, να λάβουν υπόψη τον καίριο ρόλο των νομοθετών στην επιτυχία του ΔΟΣ· τους προτρέπει, συνεπώς, να εντάξουν πλήρως και άμεσα τους εκπροσώπους του Διατλαντικού Διαλόγου Νομοθετών στο ΔΟΣ, δεδομένου ότι οι νομοθέτες μοιράζονται με τα αντίστοιχα εκτελεστικά θεσμικά όργανα την ευθύνη της υλοποίησης και παρακολούθησης πολλών από τις αποφάσεις του ΔΟΣ·

25. πιστεύει ότι έχει καίρια σημασία να εξασφαλισθεί η συμμετοχή των καταλληλότερων μελών του Κογκρέσου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον Διάλογο των Νομοθετών και στο ΔΟΣ, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο νομοθετημάτων που θα είχαν διαφορετικές από τις επιδιωκόμενες συνέπειες στις διατλαντικές εμπορικές και επενδυτικές δραστηριότητες· ελπίζει ότι η νέα συμφωνία θα μπορέσει να αναβαθμίσει το σημερινό ΔΟΣ σε μια διατλαντική διακοινοβουλευτική συνέλευση, σύμφωνα με τις συστάσεις του Κοινοβουλίου, που περιλαμβάνονται στο ψήφισμά του, της 26ης Μαρτίου 2009·

Το ΔΟΣ και οι οικονομικές και χρηματοπιστωτικές κρίσεις

26. υπογραμμίζει τον ρόλο του ΔΟΣ στην προώθηση και την εξασφάλιση μιας συντονισμένης ρυθμιστικής αντίδρασης των ΗΠΑ και της ΕΕ σε περιπτώσεις κρίσης, ιδίως όσον αφορά τα εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια, την υποδομή των χρηματοπιστωτικών αγορών (ιδίως σε σχέση με τις εξωχρηματιστηριακές αγορές παραγώγων, τις κεφαλαιακές ανάγκες, τους φορολογικούς παραδείσους και την επίλυση διασυνοριακών ζητημάτων αφερεγγυότητας· ζητεί από το ΔΟΣ να εξετάσει το συντονισμό των πρακτικών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όσον αφορά τις αποδοχές·

27. ζητεί από το ΔΟΣ να επιμείνει προς τις αρχές των ΗΠΑ να λάβουν υπόψη τις αλλαγές στις οδηγίσες της ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις κεφαλαίου, κατά την υλοποίηση του πλαισίου Βασιλεία ΙΙ· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Κυβέρνησης των ΗΠΑ, όλα τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και η λειτουργία της παράλληλης αγοράς να υπόκεινται σε ρύθμιση από κεντρικό φορέα συμψηφισμού δομημένων προϊόντων, και ζητεί από το ΔΟΣ να εξετάσει με ποιο τρόπο θα προωθηθεί μια συντονισμένη προσέγγιση·

28. ζητεί από το ΔΟΣ να διασφαλίσει ότι οι αρχές των ΗΠΑ θα λάβουν υπόψη τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (οδηγία ΔΟΕΕ) κατά τη ρύθμιση τέτοιων μέσων, προκειμένου να αποφεύγεται το κανονιστικό αρμπιτράζ·

29. υποστηρίζει την έκκληση της G-20 για επιτάχυνση της σύγκλισης των λογιστικών προτύπων· ζητεί από το ΔΟΣ να καλέσει τα FASB και IASB να καθιερώσουν ενιαία δέσμη καθολικών λογιστικών προτύπων υψηλής ποιότητας και να ολοκληρώσουν το έργο σύγκλισής τους έως τον Ιούνιο του 2011· υπογραμμίζει ότι το IASB θα πρέπει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις στη διοίκησή του·

30. ζητεί από το ΔΟΣ να επιμείνει να συμμορφωθούν οι αρχές των ΗΠΑ προς τον οδικό χάρτη τους όσον αφορά την απαίτηση για εφαρμογή των IFRS από τους εγχώριους χρήστες στις ΗΠΑ· υπενθυμίζει το αίτημά του, η SEC να αναγνωρίσει, όπως έχει καθιερωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έως ότου ληφθεί η απόφαση που θα υποχρεώνει τους χρήστες στις ΗΠΑ να εφαρμόζουν τα IFRS, ότι τα IFRS είναι ισοδύναμα με τις GAAP των ΗΠΑ· ζητεί από το ΔΟΣ να προωθήσει την ανάπτυξη ανάλυσης κατά χώρα στις εκθέσεις της SEC·

31. ελπίζει ότι ο ΔΟΣ θα υποστηρίξει τη δυνατότητα της ΕΕ να αναγνωρίσει το καθεστώς εποπτείας ασφαλειών των ΗΠΑ ως ισοδύναμο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζει η οδηγία Φερεγγυότητα II· πιστεύει ότι η πρωτοβουλία για τη σύσταση Γραφείου Εθνικών Ασφαλίσεων θα βελτιώσει τη συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ· ζητεί από τον ΔΟΣ να διασφαλίσει ότι οι αρχές των ΗΠΑ θα σημειώσουν πρόοδο στην εποπτεία του ασφαλιστικού τομέα σε ομοσπονδιακό επίπεδο διαχωρίζοντας, εν ανάγκη, τη φορολογίας και άλλα ζητήματα από την καθαρή εποπτεία·

32. χαιρετίζει την επέκταση του Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών (GFTEI) και αξιολογεί ως πολλά υποσχόμενο βήμα το γεγονός ότι όλες ανεξαιρέτως οι 87 χώρες του GFTEI συμφώνησαν να εφαρμόσουν το πρότυπο του ΟΟΣΑ για την ανταλλαγή πληροφοριών φορολογικού χαρακτήρα· παροτρύνει το ΔΟΣ να διασφαλίσει ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα αποδείξουν την κοινή παγκόσμια ηγεσία τους, διασφαλίζοντας ότι τον Μάρτιο του 2010 θα υπάρχουν τα αναγκαία κίνητρα, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων και να εφαρμόσει ταχέως, από κοινού με όλα τα μέρη, πρόγραμμα εξέτασης από ομότιμους για την αξιολόγηση της προόδου, φρονεί όμως ότι το πλαίσιο αυτό πρέπει να ενισχυθεί για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της αποφυγής καταβολής φόρων· τονίζει ότι η αυτόματη πληροφόρηση πρέπει να είναι ο κανόνας σε όλα τα διατλαντικά φορολογικά ζητήματα·

33. πιστεύει ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα επιχειρηματικό πρότυπο που συνεπάγεται την αυτορρύθμιση· πιστεύει ότι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, όσον αφορά την εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα, μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ, θα έχει σημαντική επίπτωση στη στάση των επιχειρήσεων απέναντι στην εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα, αλλά και όσον αφορά το ενδιαφέρον τους για κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα· φρονεί ότι η κανονιστική συνεργασία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ, αναφορικά με την οδηγία για τις κεφαλαιακές ανάγκες, ιδίως σε σχέση με τις πολιτικές των αμοιβών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

ΔΟΣ και πνευματική ιδιοκτησία

34. ζητεί από την επερχόμενη σύνοδο του ΔΟΣ να προαγάγει την στρατηγική διατλαντική συνεργασία στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας, επιδεικνύοντας πλήρη σεβασμό για τα θεμελιώδη και πολιτικά δικαιώματα των πολιτών· υπογραμμίζει ότι η διάδοση των τεχνολογιών δεν επιτρέπεται να διαταράξει το σύστημα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, που εγγυάται την ικανότητα ανάληψης των χρηματοπιστωτικών και επιχειρηματικών κινδύνων που ενυπάρχουν στη διαδικασία καινοτομίας·

35. υπενθυμίζει στο ΔΟΣ ότι η κοινωνία της πληροφορίας αποτελεί καίριο πυλώνα του διατλαντικού οικονομικού χώρου που βασίζεται στην πρόσβαση στη γνώση και στην προστασία του ψηφιακού περιεχομένου μέσω ενός αυστηρού και αποτελεσματικού συστήματος προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συναφών δικαιωμάτων και επιπλέον επαναβεβαιώνει ότι η προστασία αυτή πρέπει να προάγει την καινοτομία·

ΔΟΣ και προστασία των καταναλωτών

36. καλεί το ΔΟΣ να προωθήσει κοινές δράσεις για να διασφαλιστεί ότι οι τρίτες χώρες, και συγκεκριμένα η Κίνα, θα αναβαθμίσουν τα πρότυπα παραγωγής τους, ούτως ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τα παιχνίδια, και θα μεριμνήσουν για την αυστηρή εφαρμογή, και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, νόμων για την ασφάλεια των προϊόντων, και ιδιαίτερα των παιχνιδιών, καθώς και αυστηρότερες επιθεωρήσεις σε εθνικό επίπεδο·

37. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει εντός του ΔΟΣ ισχυρότερων και αποτελεσματικότερων διασυνοριακών μηχανισμών συνεργασίας στον τομέα της επιβολής του νόμου, με στόχο τη σύνδεση του συστήματος προειδοποίησης της ΕΕ "RAPEX" για τα καταναλωτικά προϊόντα που εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο για τους καταναλωτές με το σύστημα προειδοποίησης της επιτροπής για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων των ΗΠΑ καθώς και την συγχώνευση των δραστηριοτήτων του δικτύου συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών (CPC) με τις δραστηριότητες των αρχών των ΗΠΑ·

38. προτείνει να εγκρίνει το ΔΟΣ την θέσπιση δεσμευτικού μέσου συνεργασίας, το οποίο θα συστηματοποιούσε και θα διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων και την ανάπτυξη κοινού προγράμματος δράσεων συνεργασίας·

39. καλεί την Επιτροπή, ενόψει της επερχόμενης συνόδου του ΔΟΣ και της συνόδου κορυφής ΕΕ - ΗΠΑ, να επιταχύνει τις εργασίες της για τη σύναψη μιας υπερβολικά καθυστερημένης διμερούς Συμφωνίας Συνεργασίας για την επιβολή του νόμου, με την οποία θα επεκταθούν στις ΗΠΑ οι δραστηριότητές της επιβολής του νόμου στο πλαίσιο του κανονισμού για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών και του νόμου των ΗΠΑ για την ασφάλεια του διαδικτύου·

40. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τους ομολόγους της των ΗΠΑ, προκειμένου να δοθεί στο ΔΟΣ η δυνατότητα να εξετάσει τρόπους ενίσχυσης της προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά τα ψηφιακά δικαιώματα των καταναλωτών, καθώς και προκειμένου να θεσπιστούν κανόνες για τα ελαττωματικά προϊόντα·

Διμερές εμπόριο - τελωνειακά ζητήματα, εποπτεία της αγοράς και ασφάλεια του εμπορίου

41. καλεί το ΔΟΣ να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών και των αρχών επιτήρησης της αγοράς της ΕΕ και των ΗΠΑ, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα φτάνουν στους καταναλωτές τα επικίνδυνα προϊόντα, και ιδίως τα επικίνδυνα παιχνίδια·

42. καλεί το ΔΟΣ να διατυπώσει τις ανησυχίες της ΕΕ όσον αφορά το μονομερές νομοθετικό μέτρο των ΗΠΑ σχετικά με τον λεπτομερή έλεγχο του 100% εμπορευματοκιβωτίων στις θαλάσσιες μεταφορές με προορισμό τις ΗΠΑ, με τη μορφή που εγκρίθηκε από το αμερικανικό Κογκρέσο· πιστεύει ότι το ΔΟΣ θα μπορούσε να διοργανώσει χρήσιμα σεμινάρια σχετικά με το ζήτημα του ελέγχου σε ποσοστό 100% στις Βρυξέλλες και στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να στηρίξει τη βαθύτερη κατανόηση μεταξύ των νομοθετών της ΕΕ και των ΗΠΑ και να προωθήσει μια έγκαιρη και αμοιβαίως αποδεκτή λύση του εν λόγω προβλήματος· καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει, για την επικείμενη σύνοδο του ΔΟΣ, το δυνητικό κόστος του μέτρου αυτού για τις επιχειρήσεις και την οικονομία της ΕΕ, καθώς και τον δυνητικό αντίκτυπο στην λειτουργία των τελωνείων·

43. είναι αποφασισμένο να εξακολουθήσει να απευθύνει εκκλήσεις στις νομοθετικές αρχές των ΗΠΑ - και καλεί την Επιτροπή να κάνει το ίδιο στο πλαίσιο του ΔΟΣ - να επανεξετάσουν την υποχρέωση του λεπτομερούς ελέγχου του 100% των εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και να αναπτύξει συνεργασία με τις ΗΠΑ, με βάση τη διαχείριση του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβαίας αναγνώρισης των εμπορικών προγραμμάτων εταιρικής σχέσης ΕΕ και ΗΠΑ, σύμφωνα με το πλαίσιο κανόνων SAFE του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων·

Αμοιβαία αναγνώριση και τυποποίηση

44. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει, ενόψει της επικείμενης συνόδου του ΔΟΣ, την επίσημη έγκριση διαδικασιών για την αμοιβαία αναγνώριση δηλώσεων συμμόρφωσης για τα προϊόντα που υπόκεινται σε υποχρέωση διενέργειας δοκιμών από τρίτα μέρη, ιδίως δε για τον εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών και τα ηλεκτρικά είδη, και να επιμείνει στην αμοιβαία αναγνώριση των επίσημων μονάδων μέτρησης, ιδιαίτερα όσον αφορά την αποδοχή της αποκλειστικής χρήσης του μετρικού συστήματος στα προϊόντα προέλευσης ΕΕ που προορίζονται για τις ΗΠΑ, να διερευνήσει τις δυνατότητες τυποποίησης με τις αρχές των ΗΠΑ, και να διασφαλίσει το διεθνή συντονισμό·

Θέματα περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας

45. κρίνει απόλυτα σημαντικό να διενεργηθεί στο πλαίσιο του ΔΟΣ διάλογος σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τη χρήση νέων τεχνολογιών παραγωγής τροφίμων· επισημαίνει τις ανησυχίες όσον αφορά την κλωνοποίηση στην κτηνοτροφία·

46. εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει αναγνωρίσει την ανάγκη μεταρρύθμισης του νόμου για τον έλεγχο των τοξικών ουσιών (TSCA)· καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να συνεργαστούν, ούτως ώστε να εγκαθιδρυθεί στις ΗΠΑ ρυθμιστικό σύστημα που να διασφαλίζει επίπεδο προστασίας, συμβατό με το REACH·

Ενέργεια, βιομηχανία και επιστήμη

47.  ζητεί συνεργασία στο πλαίσιο του ΔΟΣ σε όλα τα ζητήματα που αφορούν το ρυθμιστικό περιβάλλον για τις βιομηχανίας, ακολουθώντας την προσέγγιση της «Πράξης για τις μικρές επιχειρήσεις» - προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις της ΕΕ κατά την εξέταση της νομοθεσίας με διατλαντικό αντίκτυπο·

48. ενθαρρύνει το ΔΟΣ να αναπτύξει τη συνεργασία προς την κατεύθυνση της θέσπισης Κοινής Ενεργειακής Στρατηγικής, που να υποστηρίζει τη διαφοροποίηση και να προάγει μια περιβαλλοντικά αποδοτική οικονομία, ούτως ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού και το ενθαρρύνει επίσης να βοηθήσει στην αναζήτηση συγκλινόντων κριτηρίων βιωσιμότητας για τα βιοκαύσιμα·

49. παροτρύνει το ΔΟΣ να τονώσει τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας, προκειμένου να αξιοποιηθεί καλύτερα το δυναμικό της επεκταθείσας συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για την επιστήμη και την τεχνολογία·

Διεθνές εμπόριο

50. φρονεί ότι η πρόσβαση στην αγορά τρίτων χωρών είναι ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος για την ΕΕ και τις ΗΠΑ· είναι πεπεισμένο ότι το ΔΟΣ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη από την ΕΕ και τις ΗΠΑ κοινής προσέγγισης όσον αφορά τις εμπορικές τους σχέσεις με τρίτες χώρες· καλεί το ΔΟΣ να καταβάλει προσπάθειες για την υιοθέτηση από τις ΗΠΑ και την ΕΕ μιας πιο κοινοτικής προσέγγισης όσον αφορά τις νέες εμπορικές συμφωνίες, με στόχο την εναρμόνιση αυτών των συμφωνιών·

51. καλεί το ΔΟΣ να εξετάσει το νομικό πλαίσιο και τα τεχνικά πρότυπα, λόγω της ασφάλειας των νομικών όρων, των συμβάσεων, των καθηκόντων ή της νομικής ασφάλειας στις ΗΠΑ·

                                                      ****

52. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, στους συμπροέδρους του Διατλαντικού Νομοθετικού Διαλόγου, στους συμπροέδρους του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου και στη γραμματεία του.