Förslag till resolution - B7-0095/2009Förslag till resolution
B7-0095/2009

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om det kommande toppmötet mellan EU och Förenta staterna samt det transatlantiska ekonomiska rådets möte

19.10.2009

för att avsluta debatten om uttalanden av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle, Werner Langen för PPE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0095/2009

Förfarande : 2009/2697(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0095/2009
Ingivna texter :
B7-0095/2009
Omröstningar :
Antagna texter :

B7‑0095/2009

Europaparlamentets resolution om det kommande toppmötet mellan EU och Förenta staterna samt det transatlantiska ekonomiska rådets möte

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sin resolution av den 8 maj 2008 om det transatlantiska ekonomiska rådet, sin resolution av den 5 juni 2008 om toppmötet mellan EU och Förenta staterna samt sin resolution av den 26 mars 2009 om de transatlantiska förbindelserna efter det amerikanska presidentvalet,

–   med beaktande av resultatet av toppmötet mellan EU och Förenta staterna som hölls den 5 april 2009 i Prag,

–   med beaktande av det gemensamma uttalandet och den framstegsrapport som antogs vid det transatlantiska ekonomiska rådets tredje möte den 16 oktober 2008 och det gemensamma uttalande som antogs vid den transatlantiska lagstiftardialogens möte i april 2009 i Prag,

–   med beaktande av sin resolution av den 17 september 2009 om det planerade internationella avtalet om att låta Förenta staternas finansdepartement få tillgång till betalningsuppgifter för att förebygga och bekämpa terrorism och finansiering av terrorism,

–   med beaktande av sin resolution av den 8 oktober 2009 om G-20‑toppmötet i Pittsburgh den 24–25 september 2009,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. När Lissabonfördraget med dess utrikespolitiska instrument väl träder i kraft kommer EU att kunna spela en starkare och mer sammanhängande roll på internationell nivå.

B.  Europeiska unionen välkomnar den nya riktning som den amerikanska regeringen har valt och som bygger på en vilja att samarbeta på internationell nivå och ett stärkande av förbindelserna mellan EU och Förenta staterna.

C. EU och Förenta staterna spelar en strategisk roll när det gäller de globala ekonomiska utmaningarna eftersom deras bruttonationalprodukt utgör mer än hälften av den globala bruttonationalprodukten och de två parterna har världens starkaste bilaterala handels- och investeringspartnerskap, som står för nästan 40 procent av världshandeln.

D. EU och Förenta staterna har också gemensamma politiska intressen och delar ansvaret på det globala politiska planet för att främja fred, respekten för mänskliga rättigheter och stabilitet och för att ta itu med olika globala faror och utmaningar, såsom spridning av kärnvapen, terrorism, klimatförändringar, en tryggad energiförsörjning samt utrotning av fattigdom och uppnåendet av andra millennieutvecklingsmål.

E.  Arbetet inom det transatlantiska ekonomiska rådet måste fortsätta att sträva efter att uppnå en i verklig mening integrerad transatlantisk marknad senast 2015, vars uppnående kommer att bli ett centralt verktyg för att få igång den ekonomiska tillväxten och återhämtningen.

F.  Det är viktigt att lagstiftarnas roll korrekt återspeglas i processen för det transatlantiska ekonomiska rådet och att Europaparlamentets prioriteringar beaktas på lämpligt sätt.

G. Det goda samarbetet mellan EU och Förenta staterna på området civil luftfart kan komma att äventyras mot bakgrund av den senaste tidens initiativ om inspektioner av utländska reparationsverkstäder, undantag från antitrustbestämmelser och lufttrafikföretags nationella tillhörighet.

H. EU och Förenta staterna kommer att konfronteras med ökande global energikonsumtion och kravet på att genomföra de globala åtaganden för att bekämpa klimatförändringar som ska fastställas i Köpenhamn. Nya normer och mätmetoder för att öka energieffektiviteten bör varken skapa nya hinder för den transatlantiska handeln eller minska säkerheten och tryggheten i samband med klyvbart material.

I.   Den finansiella och ekonomiska krisen har snabbt förvandlats till en sysselsättningskris med allvarliga sociala följder, och de transatlantiska partnerna delar ansvaret för att ta itu med den ekonomiska krisens sociala dimension.

J.   Nyligen gjorda undersökningar, till exempel Transatlantic Trends 2009 av German Marshall Funds, visar att unionsmedborgarnas stöd till den amerikanska regeringen är starkare än någonsin, vilket utgör en grund för att återuppliva förbindelserna mellan EU och Förenta staterna.

Toppmötet mellan EU och Förenta staterna

1.  Europaparlamentet bekräftar på nytt att relationen mellan EU och Förenta staterna är det viktigaste strategiska partnerskapet för EU och framhåller hur viktigt det är att EU och den amerikanska regeringen fördjupar sin strategiska dialog, sitt samarbete och sin samordning vid hanteringen av globala utmaningar och regionala konflikter. Parlamentet uppmanar kommissionen att efter toppmötet lägga fram ett meddelande om ett strategiskt partnerskap mellan EU och Förenta staterna.

2.  Europaparlamentet betonar att när Lissabonfördraget väl träder ikraft bör de institutionella mekanismerna i förbindelserna mellan EU och Förenta staterna stärkas i linje med parlamentets resolution av den 26 mars 2009.

3.  Europaparlamentet uppmanar EU och Förenta staterna att nå en överenskommelse vid det kommande toppmötet om att stärka det transatlantiska partnerskapet för att ta itu med gemensamma globala utmaningar, särskilt när det gäller icke-spridning och nedrustning, terroristbekämpning, klimatförändringar, respekten för mänskliga rättigheter, bemötandet av pandemier och uppnåendet av millennieutvecklingsmålen.

4.  Europaparlamentet understryker vikten av Nato som hörnstenen i den transatlantiska säkerheten. De relevanta utvecklingslinjerna i denna bredare säkerhetsstruktur bör tas upp i dialog med Ryssland, Förenta staterna och de OSSE-medlemsstater som inte är EU‑medlemmar, så att det transatlantiska samförståndet i säkerhetsfrågorna förnyas.

5.  Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang Ryska federationens och Förenta staternas beslut att inleda förhandlingar för att ingå ett nytt övergripande bindande avtal som ska ersätta fördraget om minskning av strategiska vapen (Start), som löper ut i december 2009, Barack Obamas och Dmitri Medvedevs undertecknande i Moskva den 6 juli 2009 av en gemensam överenskommelse om ett nytt avtal som ersätter Start I‑avtalet.

6.  Europaparlamentet välkomnar den amerikanske presidentens uttalande om att han kommer att driva på arbetet med ratificeringen av fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar. Parlamentet uppmanar rådet att på ett positivt och proaktivt sätt bidra till förberedelserna för nästa översynskonferens om fördraget om icke-spridning av kärnvapen 2010, i nära samarbete med Förenta staterna och Ryssland.

7.  Europaparlamentet understryker att Irans kärntekniska program äventyrar icke-spridningssystemet och stabiliteten i regionen och i världen. Parlamentet stöder målet att nå en framförhandlad lösning tillsammans med Iran genom att följa den dubbla strategin med dialog och sanktioner, i samordning med andra medlemmar av FN:s säkerhetsråd och Internationella atomenergiorganet.

8.  Europaparlamentet oroas över Nordkoreas senaste kärnsprängningar och landets förkastande av FN:s resolution 1887. Parlamentet stöder dock Förenta staternas inställning till bilateral dialog inom ramen för sexpartssamtalen för att uppnå ett avskaffande av kärnvapen på Koreahalvön.

9.  Europaparlamentet uppmärksammar att Förenta staterna övergett sina ursprungliga planer om ett antirobotsystem i Europa, liksom landets nya planer och uppmanar till ett nytt globalt säkerhetssystem med EU, Förenta staterna, Ryssland och Kina som deltagare.

10. Europaparlamentet upprepar vikten av att båda partner i en anda av tillit och öppenhet främjar ett samordnat förhållningssätt i fråga om Iran, Irak, Afghanistan och Pakistan. Parlamentet uppmanar med kraft EU, Förenta staterna, Nato och FN att utarbeta ett nytt gemensamt strategikoncept som på ett detaljerat sätt integrerar internationella åtaganden, där samtliga grannländer uppmanas att delta i arbetet, i syfte att uppnå stabilitet i regionen.

11. Europaparlamentet bekräftar vikten av gemensamma förhållningssätt från EU:s och Förenta staternas sida gentemot Ryssland, Kina, Indien och Latinamerika.

12. Europaparlamentet anser att det första mötet mellan Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och den palestinska ledaren Mahmoud Abbas, som anordnades av president Obama den 23 september 2009, inte nådde upp till ambitionerna. Parlamentet upprepar att framgångar i fredsprocessen i Mellanöstern är en av de viktigaste prioriteringarna för EU och Förenta staterna, och uppmanar EU och Förenta staterna att gemensamt främja aktiva ingripanden från Mellanösternkvartetten i sökandet efter en gemensam grund för en fredlig lösning i syfte att uppnå en tvåstatslösning med en självständig, livskraftig palestinsk stat. Parlamentet uppmanar toppmötet att undersöka olika sätt att nå ut till arabvärlden och den muslimska befolkningen i Europa och Förenta staterna.

13. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att båda parter vid toppmötet mellan EU och Förenta staterna tar på sig en ledande roll när det gäller genomförandet av åtagandena från G-20-mötet. Parlamentet efterlyser därför samordning mellan det amerikanska reformpaketet för finanssektorn och EU:s aktuella lagstiftningsreformer, inklusive finanstillsynsstrukturen, och uppmanar båda partner att förstärka sitt samarbete för en modernisering av Internationella valutafonden.

14. Europaparlamentet hoppas att de båda parterna vid toppmötet kommer att komma överens om att en framgångsrik avslutning på Doharundan bör innefatta åtgärder för att undvika instabila jordbrukspriser och livsmedelsbrist. Parlamentet uppmanar ledarna att inte glömma bort det slutliga utvecklingsmålet i denna runda och att leva upp till sitt åtagande att använda 0,7 procent av sin BNP för utvecklingssamarbete. Parlamentet betonar behovet av att ta hänsyn till de justeringar som redan införts i de senaste reformerna av den gemensamma jordbrukspolitiken och önskar se liknande justeringar i Förenta staternas Farm Bill. Parlamentet påminner om utvecklingen i tidigare konfliktfrågor, exempelvis om hormonkött, kloridkycklingar och tillstånd för vissa genmodifierade produkter. Genom en fortlöpande dialog kan man ta itu med frågor som påverkar den ömsesidiga handeln med jordbruksprodukter innan frågorna når Världshandelsorganisationens tvistlösningsorgan.

15. Europaparlamentet understryker betydelsen av samarbetet mellan EU och Förenta staterna för att nå fram till en internationell överenskommelse vid det femtonde COP-mötet i Köpenhamn i december 2009. Europaparlamentet uppmanar med kraft EU:s ordförandeskap att vid toppmötet mellan EU och Förenta staterna att försöka få till stånd ett ambitiöst åtagande och samarbete från Förenta staternas sida när det gäller att främja kopplingar mellan EU:s system för handel med utsläppsrätter och regionala eller federala handelssystem i Förenta staterna.

16. Europaparlamentet uppmärksammar idén om att skapa ett transatlantiskt energiråd. Parlamentet understryker tydligt att detta endast bör arbeta med de klart utrikes- och säkerhetspolitiska aspekterna av denna fråga och att det i framtiden bör integreras i det transatlantiska politiska rådet, och att det transatlantiska ekonomiska rådet bör hantera den övergripande energipolitiken.

17. Europaparlamentet påminner om att inom den transatlantiska ramen för avtalet mellan EU och Förenta staterna om ömsesidig rättslig hjälp, som träder i kraft den 1 januari 2010, innehåller artikel 4 i avtalet bestämmelser om tillgång till eftersökta finansiella uppgifter på begäran av nationella statliga myndigheter. Parlamentet anser att detta skulle kunna utgöra en sundare rättslig grund för överföring av Swift-uppgifter än det föreslagna interimsavtalet. Ett nytt avtal, som framförhandlas utan att det påverkar det förfarande som ska användas enligt Lissabonfördraget, kommer att fullt ut behöva involvera Europaparlamentet och de nationella parlamenten och garantera de villkor som anges i punkt 3 i parlamentets resolution av den 17 september 2009.

18. Europaparlamentet välkomnar att programmet för viseringsundantag nyligen utökats till att omfatta ytterligare sju EU-medlemsstater. Parlamentet uppmanar emellertid med kraft Förenta staterna att upphäva viseringsreglerna för de återstående medlemsstaterna och att behandla alla unionsmedborgare lika och på grundval av fullständig ömsesidighet. Parlamentet oroas över planerna på att införa administrativa avgifter för Esta-tillstånd för unionsmedborgare och uppmanar kommissionen att behandla detta som en prioriterad fråga i samtalen med den amerikanska regeringen.

19. Europaparlamentet uppmanar Förenta staterna att tillåta fullständigt och effektivt genomförande av det första steget i luftfartsavtalet mellan EU och Förenta staterna och luftfartssäkerhetsavtalet mellan EU och Förenta staterna. Parlamentet påminner både kommissionen och de amerikanska myndigheterna om att underlåtenhet att ingå ett avtal om det andra steget skulle kunna leda till att avtalet om det första steget sägs upp av vissa medlemsstater. Parlamentet uppmanar Förenta staterna att undvika åtgärder som går emot ett förstärkt samarbete, exempelvis de om utländska reparationsverkstäder, antitrustundantag och medborgarskap för lufttrafikföretag som omnämns i resolution 915 från representanthuset.

Sammanträden med det transatlantiska ekonomiska rådet och en förstärkning av detta råd

20. Europaparlamentet understryker att ett närmare transatlantiskt partnerskap i avsikt att uppnå en transatlantisk marknad senast 2015 på grundval av principen om social marknadsekonomi är ett avgörande redskap för att forma globaliseringen och hantera de globala ekonomiska och sociala kriserna.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en detaljerad översikt över befintliga hinder för uppnåendet av detta mål. Parlamentet påminner om den undersökning som Europaparlamentet godkände och finansierade i sin budget för 2007. Parlamentet undrar varför inget av dessa dokument hittills har lagts fram av kommissionen trots upprepade uppmaningar från Europaparlamentet. Parlamentet begär att dessa dokument ska offentliggöras senast den 15 november 2009.

22. Europaparlamentet anser att transatlantiskt samarbete om energieffektivitet och energiteknik (även miljövänlig energi) och om energiregleringsområden kan hanteras i det transatlantiska ekonomiska rådet. Parlamentet betonar att transatlantiskt samarbete om energiförsörjning utgör en av de viktigaste frågorna som bör tas upp regelbundet inom ramen för det transatlantiska politiska råd, som Europaparlamentet föreslog skulle inrättas i sin resolution av den 26 mars 2009.

23. Europaparlamentet anser att det transatlantiska ekonomiska samarbetet måste bedrivas med ökad ansvarskyldighet och bli mer transparent och förutsägbart, och att mötesscheman, dagordningar, färdplaner och framstegsrapporter regelbundet bör offentliggöras och genast läggas ut på en webbsida. Parlamentet föreslår en årlig debatt om framsteg i frågor som diskuterats i det transatlantiska ekonomiska rådet samt i fråga om rådets struktur.

Den transatlantiska lagstiftningsdialogens roll inom det transatlantiska ekonomiska rådet

24. Europaparlamentet upprepar sitt krav på att de styrande i EU och Förenta staterna samt medordförandena för det transatlantiska ekonomiska rådet ska beakta den avgörande roll som lagstiftarna spelar för att detta råd ska lyckas. Dessa uppmanas med kraft att se till att företrädarna för den transatlantiska lagstiftningsdialogen deltar direkt och fullt ut i det transatlantiska ekonomiska rådet, eftersom lagstiftarna delar ansvaret med sina respektive verkställande organ för att anta och se över många av besluten inom det transatlantiska ekonomiska rådet.

25. Europaparlamentet anser att man måste se till att de lämpligaste ledamöterna av Förenta staternas kongress och Europaparlamentet deltar i lagstiftningsdialogen och processen med det transatlantiska ekonomiska rådet, för att se till att det inte antas lagstiftning som ger oavsiktliga konsekvenser för den transatlantiska handeln och transatlantiska investeringar. Parlamentet hoppas att man genom det nya avtalet kan omvandla den transatlantiska lagstiftningsdialogen till en transatlantisk interparlamentarisk församling, i enlighet med Europaparlamentets rekommendationer i resolutionen av den 26 mars 2009.

Det transatlantiska ekonomiska rådet och den ekonomiska och finansiella krisen

26. Europaparlamentet betonar att det transatlantiska ekonomiska rådet spelar en roll för att främja och garantera att Förenta staterna och EU bemöter krisen genom samordnad lagstiftning, i synnerhet när det gäller alternativa investeringsfonder, finansmarknadsinfrastrukturer (särskilt OTC-marknaderna för derivat), kapitalkrav, skatteparadis och gränsöverskridande lösningar när det gäller insolvens. Det transatlantiska ekonomiska rådet uppmanas att undersöka samordningen av finansinstitutens ersättningssystem.

27. Europaparlamentet begär att det transatlantiska ekonomiska rådet insisterar på att Förenta staternas myndigheter beaktar ändringarna i EU:s direktiv om kapitalkrav i samband med genomförandet av Basel II-regelverket. Parlamentet välkomnar förslaget från Förenta staternas regering att reglera alla OTC‑derivat och arbetet med att inrätta en central clearingorganisation för komplexa strukturerade produkter, och uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att undersöka hur man kan främja ett samordnat tillvägagångssätt.

28. Europaparlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att se till att Förenta staternas myndigheter tar hänsyn till EU:s direktiv om alternativa fondförvaltare i samband med regleringen av sådana instrument, för att regleringsarbitrage ska kunna undvikas.

29. Europaparlamentet ställer sig bakom uppropet från G-20 om att påskynda införandet av enhetliga redovisningsstandarder. Parlamentet begär att det transatlantiska ekonomiska rådet uppmanar Financial Accounting Standards Board (FASB) och International Accounting Standards Board (IASB) att ta fram en enhetlig uppsättning globala redovisningsstandarder av god kvalitet och slutföra sitt konvergensprojekt senast i juni 2011. Parlamentet betonar att IASB bör fortsätta att reformera sina styrelseformer.

30. Europaparlamentet uppmanar med kraft det transatlantiska ekonomiska rådet att insistera på att Förenta staternas myndigheter ska hålla fast vid sin färdplan med krav på att man inom Förenta staterna ska använda IFRS. Parlamentet erinrar om sin begäran att SEC ska erkänna IFRS i den form de fastställts av Europeiska unionen samt att IFRS ska erkännas som en giltig motsvarighet till Förenta staternas redovisningsstandarder GAAP, fram till dess att beslut fattats om att IFRS ska användas inom Förenta staterna. Parlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att främja en rapportering som sker per land inom ramen för det transatlantiska ekonomiska rådets rapporter.

31. Europaparlamentet hoppas att det transatlantiska ekonomiska rådet kommer att främja EU:s möjlighet att erkänna att Förenta staternas försäkringstillsyn motsvarar de villkor som uppställts i direktivet Solvens II. Parlamentet anser att initiativet med att inrätta ett nationellt försäkringsverk som skulle förbättra samarbetet mellan EU och Förenta staterna. Parlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att se till att Förenta staternas myndigheter går vidare med försäkringstillsynen på delstatsnivå, genom att vid behov åtskilja skattefrågor och andra frågor från sådant som rör den rena tillsynen.

32. Europaparlamentet ser positivt på att det globala forumet för insyn och informationsutbyte (GFTEI) utvidgats och ser det som ett lovande framsteg att alla 87 länder som deltar i GFTEI kommit överens om att anta OECD:s standard för delgivande av information i skattefrågor. Parlamentet uppmanar med kraft det transatlantiska ekonomiska rådet att se till att EU och Förenta staterna visar prov på globalt ledarskap genom att se till att de incitament som behövs, också sanktioner, införs senast i mars 2010 och genom att tillsammans med alla parter snabbt genomföra ett program för inbördes övervakning (”peer review”) för att bedöma vilka framsteg som gjorts. Denna ram måste dock förstärkas för att skatteflykt och undvikande av skatt ska kunna undvikas. Parlamentet betonar att normen bör vara att information automatiskt ska ges i alla internationella skattefrågor.

33. Europaparlamentet anser att företagens sociala ansvar kan ses som en företagsmodell som inbegriper självreglering. Parlamentet anser att utbyte av bästa metoder mellan Förenta staterna och EU när det gäller företagens sociala ansvar kommer att ha en betydande inverkan på företagens inställning till deras sociala ansvar och på deras positiva engagemang i sociala och miljömässiga frågor. Parlamentet anser att man inom regelsamarbetet bör beakta en förstärkning av EU:s regelverk avseende direktivet om kapitalkrav, särskilt ersättningarna inom finanstjänstesektorn.

Det transatlantiska ekonomiska rådet och immateriell egendom

34. Europaparlamentet uppmanar till att man vid det transatlantiska ekonomiska rådets nästa möte ska främja ett strategiskt transatlantiskt samarbete inom skydd av immateriell egendom, varvid full hänsyn ska tas till medborgarnas grundläggande och medborgerliga rättigheter. Parlamentet understryker att spridningen av teknik inte får förvränga skyddet av den immateriella egendomen, som gör det möjligt att ta ekonomiska risker och företagsrisker under innovationsprocessen.

35. Europaparlamentet påminner det transatlantiska ekonomiska rådet om att informationssamhället är en mycket viktig pelare i det transatlantiska ekonomiska området, baserat på tillgång till kunskap och skydd av digitalt innehåll med hjälp av ett strängt och effektivt skyddssystem för upphovsrätt och dithörande rättigheter, och upprepar att detta skydd måste främja innovation.

Det transatlantiska ekonomiska rådet och konsumentskydd

36. Europaparlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att främja gemensamma åtgärder för att se till att tredjeländer, särskilt Kina, förbättrar sina produktionsstandarder så att de uppfyller EU:s och Förenta staternas säkerhetskrav, särskilt för leksaker, samt att se till att produktsäkerhetslagar, särskilt lagar om leksaker, tillämpas strikt och att det införs strängare nationella kontroller.

37. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med det transatlantiska ekonomiska rådet utarbeta kraftfullare och effektivare samarbetssystem för gränsöverskridande verkställighet, i syfte att koppla samman EU:s Rapex-system för snabbt informationsutbyte om produkter som utgör ett allvarligt hot mot konsumenterna, med Förenta staternas ”Consumer Product Safety Commission alert system”, och i syfte att koppla samman verksamheten inom nätverket för konsumentskyddssamarbete med den som bedrivs av de amerikanska myndigheterna.

38. Europaparlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att stödja antagandet av ett bindande samarbetsinstrument, som skulle strukturera och underlätta informationsutbytet om produktsäkerhet, och utvecklingen av ett gemensamt samarbetsprogram.

39. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, inför det transatlantiska ekonomiska rådets kommande möte, och toppmötet mellan EU och Förenta staterna, påskynda sitt arbete med ett mycket försenat bilateralt praktiskt samarbetsavtal där även Förenta staterna omfattas av dess verksamheter inom ramen för EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete och Förenta staternas lag för ett säkert Internet (Safe Web Act).

40. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att arbeta tillsammans med sina motparter i Förenta staterna för att det transatlantiska ekonomiska rådet ska kunna se efter hur konsumentskyddet skulle kunna förstärkas, samtidigt som hänsyn tas till konsumenternas digitala rättigheter, liksom att arbeta tillsammans avseende regler för felaktiga varor.

Bilateral handel - tullfrågor, marknadsövervakning och handelssäkerhet

41. Europaparlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att verka för ett stärkt samarbete mellan EU:s och Förenta staternas tull- och marknadsövervakningsmyndigheter, för att förhindra att farliga produkter, däribland farliga leksaker, når konsumenterna.

42. Europaparlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att framföra de betänkligheter som EU har i fråga om den unilaterala lagstiftningsåtgärd som den amerikanska kongressen antagit om att granska 100 procent av containrarna i sjögodstransporter till Förenta staterna. Parlamentet anser att det transatlantiska ekonomiska rådet lämpligen skulle kunna anordna seminarier i Bryssel och i Washington angående frågan om den 100‑procentiga granskningen för att främja en djupare förståelse mellan EU:s och Förenta staternas lagstiftare och för att nå en snar och ömsesidigt godtagbar lösning på problemet. Parlamentet uppmanar kommissionen att inför det transatlantiska ekonomiska rådets kommande möte utvärdera hur stora kostnader denna åtgärd medför för företagen och för EU:s ekonomi samt hur den potentiellt kan påverka tullens arbete.

43. Europaparlamentet är fast beslutet att fortsätta uppmana Förenta staternas lagstiftare att se över beslutet om att granska 100 procent av alla containrar, och uppmanar kommissionen att göra detsamma inom ramen för det transatlantiska ekonomiska rådet. Parlamentet vill dessutom utveckla ett samarbete med Förenta staterna, baserat på riskhantering, inbegripet ett ömsesidigt erkännande av EU:s och Förenta staternas program för handelspartner, i enlighet med Världstullorganisationens ramverk för säkerhet och globala förenklingar för handeln, SAFE.

Ömsesidigt samarbete och standardisering

44. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att mot bakgrund av det transatlantiska ekonomiska rådets kommande möte fullfölja arbetet med att formellt anta förfaranden för ömsesidigt erkännande av intyg om överensstämmelse för produkter som ska testas av utomstående, särskilt informations- och kommunikationsteknik samt elektrisk utrusning. Parlamentet framhåller även behovet av ett ömsesidigt erkännande av användningen av måttenheter, särskilt ett godkännande av märkning enligt enbart metersystemet på EU‑tillverkade produkter i Förenta staterna samt undersöka möjligheterna till standardisering med Förenta staternas myndigheter och bedriva internationell samordning.

Miljö- och folkhälsofrågor

45. Europaparlamentet anser att det är ytterst viktigt att föra en dialog med det transatlantiska ekonomiska rådet om nya livsmedel och om användningen av ny teknik i samband med livsmedelsproduktion. Parlamentet uttrycker farhågor om kloning i samband med avel av djur.

46. Europaparlamentet ser positivt på att Förenta staternas regering insett att landets lag om kontroll av giftiga ämnen (Toxic Substances Control Act) måste reformeras och uppmanar EU och Förenta staterna att samarbeta för att få till stånd ett regleringssystem i Förenta staterna, vilket skulle erbjuda en skyddsnivå som är förenlig med Reach.

Energi, industri och vetenskap

47.  Europaparlamentet efterlyser samarbete inom det transatlantiska ekonomiska rådet i alla frågor som påverkar regleringsramen för industrier när man överväger lagstiftning med transatlantiska konsekvenser, utifrån tillvägagångssättet i EU:s rättsakt för småföretag – att tänka småskaligt först.

48. Europaparlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att utveckla samarbete i riktning mot en gemensam energistrategi till stöd för diversifiering och för en miljöeffektiv ekonomi, i syfte att öka försörjningstryggheten, samt uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att bistå i arbetet med att nå fram till enhetliga hållbarhetskriterier för biobränslen.

49. Europaparlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att främja samarbete på forskningsområdet för att bättre utnyttja möjligheterna med det utökade avtalet om forskning och teknik mellan EU och Förenta staterna.

Internationell handel

50. Europaparlamentet anser att tillgång till marknader i tredjeländer är en gemensam angelägenhet för både EU och Förenta staterna. Parlamentet är övertygat om att det transatlantiska ekonomiska rådet kan spela en viktig roll i främjandet av ett gemensamt tillvägagångssätt mellan EU och Förenta staterna i deras handelsförbindelser med tredjeländer och uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att verka för att Förenta staterna och EU ska ta ett mer gemensamt grepp på nya frihandelsavtal, i syfte att harmonisera dessa avtal.

51. Europaparlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att ta upp den rättsliga ramen och de tekniska standarderna för att komma till rätta med oklara rättsliga villkor och att i detta sammanhang behandla frågan om avtal, skyldigheter eller rättssäkerhet i Förenta staterna.

                                                      ****

52. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlamentet, Förenta staternas kongress, medordförandena för den transatlantiska lagstiftardialogen, medordförandena för det transatlantiska ekonomiska rådet och dess sekretariat.