Предложение за резолюция - B7-0096/2009Предложение за резолюция
B7-0096/2009

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно предстоящата среща на високо равнище ЕС - САЩ и четвъртото заседание на Трансатлантическия икономически съвет

19.10.2009

за приключване на разискванията по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Sarah Ludford, Sharon Bowles, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake от името на групата ALDE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0095/2009

Процедура : 2009/2697(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0096/2009
Внесени текстове :
B7-0096/2009
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0096/2009

Резолюция на Европейския парламент относно предстоящата среща на високо равнище ЕС - САЩ и четвъртото заседание на Трансатлантическия икономически съвет

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите резолюции от 8 май 2008 г. относно Трансатлантическия икономически съвет и от 26 март 2009 г. относно състоянието на трансатлантическите отношения след изборите в САЩ,

–   като взе предвид резултатите от срещата на върха ЕС-САЩ, проведена на 5 април 2009 г. в Прага;

–   като взе предвид общата декларация и доклада за напредъка, приет на третото заседание на Трансатлантическия икономически съвет (ТИС) на 16 октомври 2008 г., и общата декларация, приета на заседанието на Трансатлантическия законодателен диалог през април 2009 г. в Прага,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид ключовата роля на ЕС и САЩ в световната политика и икономика и споделената отговорност за насърчаване на мира, зачитане на правата на човека и стабилността и за преодоляване на различни глобални опасности и предизвикателства като дълбоката икономическа криза, изменението на климата, разпространението на ядрено оръжие, тероризма, енергийната сигурност и изкореняването на бедността, както и изпълнението на други ЦХР,

Б.  като има предвид, че в условията на все по-глобализиран, сложен и променящ се свят в интерес на двамата партньори - ЕС и САЩ - е да засилят диалога и координацията помежду си, включително от стратегическа гледна точка, с цел да оформят съвместно международната среда и съвместно да се справят с общи заплахи и предизвикателства въз основа на международното право и многостранните институции, в частност системата на ООН, както и да поканят други партньори да сътрудничат в това усилие,

В.  като има предвид, че ЕС и САЩ имат стратегическа роля по отношение на глобалните икономически предизвикателства, като техният брутен вътрешен продукт (БВП) представлява повече от половината от глобалния БВП, а двамата партньори участват в най-силното в света двустранно търговско и инвестиционно партньорство, което се равнява на почти 40% от световната търговия,

Г.  като има предвид, че финансовата и икономическа криза бързо се превърна в криза на заетостта със сериозни социални последици, както и че трансатлантическите партньори споделят отговорността за справяне със социалното измерение на икономическата криза,

Д. като има предвид, че Европейският парламент се застъпва за осъществяването до 2015 г. на трансатлантически пазар без бариери, чиято реализация ще представлява основно средство за постигане на икономически растеж и възстановяване; като има предвид освен това, че за успешното приключване на споразумението за развитие от Доха е необходимо съвместно ръководство от страна на ЕС и САЩ,

Е.  като има предвид, че след влизането в сила на инструментите, предвидени от Договора от Лисабон в областта на външната политика ЕС ще бъде в състояние да играе по-активна и последователна роля на международната сцена, и като има предвид значението на надлежното отразяване на ролята на законодателите в процеса на TИC и вземането предвид в необходимата степен на приоритетите на Европейския парламент;

Ж. като има предвид, че доброто сътрудничество между ЕС и САЩ в областта на гражданското въздухоплаване би могло да бъде изложено на опасност в контекста на неотдавнашните инициативи относно инспекции на чуждестранните ремонтни сервизи, освобождаване от антитръстовите задължения и гражданство на въздушния превозвач,

З.  като има предвид, че ЕС и САЩ ще бъдат изправени пред нарастващо потребление на енергия в световен мащаб и изискване за изпълнение на световните ангажименти за борба с изменението на климата;

Среща на върха ЕС-САЩ и укрепване на ТИС

1.  потвърждава, че отношенията между ЕС и САЩ представляват най-важното стратегическо партньорство за ЕС, и настоява за необходимостта ЕС и администрацията на САЩ да засилват своя стратегически диалог, сътрудничество и координация, когато е необходимо да се справят с глобални предизвикателства и регионални конфликти; приканва Комисията след срещата на високо равнище да представи съобщение относно стратегическото партньорство между ЕС и САЩ;

2.  счита за необходимо на срещата на високо равнище ЕС-САЩ и двамата партньори да поемат водеща роля за изпълнението на ангажиментите на Г-20; следователно призовава за постигане на координация относно пакета реформи за финансовия сектор на САЩ и относно текущите законодателни реформи на ЕС, включително структурата на финансовия надзор, и изисква двамата партньори да засилят сътрудничеството между законодателните, регулаторните и надзорните си органи, както и сътрудничеството си за модернизиране на МВФ;

3.  подчертава важното значение на сътрудничеството между ЕС и САЩ за постигане на международно споразумение на Конференцията на страните (COP 15) в Копенхаген през декември 2009 г.; настоятелно призовава председателството на ЕС на срещата на високо равнище ЕС-САЩ да изисква амбициозен ангажимент и сътрудничество от страна на САЩ за насърчаване на връзките между схемата на ЕС за търговия с емисии и съответни регионални или федерални схеми в САЩ;

4.  настоява, че след влизането в сила на Договора от Лисабон институционалните механизми на отношенията между ЕС и САЩ следва да се укрепят в съответствие с резолюцията на ЕП от 26 март 2009 г.;

5.  призовава ЕС и САЩ по време на предстоящата среща на високо равнище да постигнат споразумение за засилено трансатлантическо партньорство за справяне с общите глобални предизвикателства, по-конкретно по отношение на неразпространението на оръжия и разоръжаването, борбата с тероризма, изменението на климата, зачитането на правата на човека, справянето с пандемиите и постигането на Целите на хилядолетието за развитие;

6.  потвърждава значението за двамата партньори на разработването на общи стратегии по отношение на Иран, Ирак, както и Афганистан и Пакистан; потвърждава значението на общ подход по отношение на Русия, Китай, Индия и Латинска Америка;

7.  потвърждава, че успехът на мирния процес в Близкия Изток представлява един от най-важните приоритети за ЕС и САЩ и призовава ЕС и САЩ съвместно да насърчат активни действия на Четворката в търсене на взаимен компромис за намиране на мирно решение; призовава срещата на високо равнище да разгледа възможни начини за установяване на по-тесни връзки с арабския свят и мюсюлманското население в Европа и САЩ;

8.  подчертава, че осъществяването на трансатлантически пазар без бариери е жизненоважен инструмент за оформяне на глобализацията и за справяне с глобалните икономически и социални кризи;

9.  изразява убеждение, че Трансатлантическият икономически съвет представлява най-подходящият механизъм за управление на трансатлантическите икономически отношения; призовава партньорите да използват целия потенциал на ТИС, за да преодолеят съществуващите в момента бариери пред икономическата интеграция и да постигнат до 2015 г.трансатлантически пазар, свободен от бариери, който би дал положителен отговор на настоящите икономически и социални кризи;

10. счита, че трансатлантическото сътрудничество по енергийната ефективност и технологии (вкл. за екологосъобразна енергетика) и по въпросите на енергийното регулиране може да се разглежда в рамките на ТИС; настоява, че трансатлантическото сътрудничество по енергийната сигурност следва да представлява един от основните въпроси, разглеждани редовно в Трансатлантическия политически съвет (ТПС), чието създаване Европейският парламент предложи в своята резолюция от 26 март 2009 г.;

11. призовава Комисията да състави подробна пътна карта на съществуващите пречки, които трябва да бъдат отстранени, за да се постигне определената за 2015 г. цел; припомня проучването, което Европейският парламент поръча и финансира в рамките на бюджета си за 2007 г.; изразява учудване защо Комисията досега не е представила нито един от тези документи, въпреки многократните искания в този смисъл от страна на Европейския парламент; определя 15 ноември 2009 г. като крайна дата за тяхното публикуване;

12. счита, че включването в институционалната структура на трансатлантическия дневен ред на социалното измерение чрез средствата на установяването на Трансатлантически диалог между социалните партньори и Трансатлантически диалог за околната среда може да допринесе за по-нататъшна трансатлантическа икономическа и социална интеграция; изразява становище, че посочените нови стълбове на трансатлантическия дневен ред също биха могли да участват в Консултативния съвет на ТИС, при условие, че законодателите са изцяло включени в работата на ТИС;

13. счита, че трансатлантическото икономическо сътрудничество трябва да се характеризира с по-голяма отчетност, прозрачност и предсказуемост, и графикът на заседанията и техният дневен ред, пътните карти и докладите за напредък следва да бъдат публикувани редовно и незабавно на интернет сайт; предлага провеждане на годишен дебат за постигнатия напредък по въпроси, обсъждани в рамките на ТИС, както и по отношение на неговата структура; предлага провеждане на годишен дебат за постигнатия напредък по въпроси, обсъждани в рамките на ТИС, както и по отношение на неговата структура;

14. призовава САЩ да позволят пълно и ефективно прилагане на първоетапното споразумение между ЕС и САЩ в областта на въздухоплаването и на споразумението между ЕС и САЩ в областта на авиационната безопасност; припомня както на Комисията, така и на органите на САЩ, че несключването на второетапно споразумение би могло да доведе до анулиране на първоетапното споразумение от страна на някои държави-членки; призовава САЩ да избягват всякакви мерки, които са насочени срещу засиленото сътрудничество, като например споменатите в Резолюция 915 на Камарата на представителите мерки за чуждестранните ремонтни бази, за антитръстовото освобождаване и за гражданството на въздушните превозвачи;

15. изразява надежда, че на срещата на високо равнище двете страни ще се споразумеят, че успешното приключване на кръга от преговори от Доха следва да включва мерки за избягване на нестабилността на цените на селскостопанските продукти и предотвратяване на недостига на храни; подчертава необходимостта да се вземат предвид неотдавнашните реформи на ОСП и изразява надежда подобни корекции да бъдат внесени и в закона за земеделието на САЩ; изразява увереност, че чрез непрекъснат диалог въпросите на двустранната търговия със селскостопански продукти могат да бъдат разрешени, преди да стигнат до органите на СТО за уреждане на спорове;

16. все пак счита, че в този контекст въздействието на действията на правителствата върху търговските дейности, по въпроси като стандартите за неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни, биометрични спецификации, авиационна безопасност, документи за пътуване и обмен на данни информация относно пътниците следва да не бъдат пренебрегвани от ТИС;

Предстоящо заседание на Трансатлантическия икономически съвет

Ролята на Трансатлантическия законодателен диалог (ТЗД) в ТИС

17. възобновява своя призив към ръководителите на ЕС и САЩ, както и към съпредседателите на ТИС да вземат под внимание ключовата роля на законодателите за успеха на ТИС; настоятелно ги призовава да включат изцяло и пряко представители на ТЗД в работата на ТИС, тъй като законодателите споделят със съответните органи на изпълнителната власт отговорността за въвеждането в действие и надзора на много от решенията на ТИС;

18. счита, че е от съществено значение да се гарантира участието на най-подходящите членове на Конгреса и на Европейския парламент в процеса на работа на законодателния диалог и на ТИС, за да се предотврати законодателство с нежелани последици за трансатлантическата търговия и инвестициите;

Икономическа и финансова криза

19. подчертава ролята на ТИС за насърчаване и осигуряване на регулаторен отговор на кризата, координиран между ЕС и САЩ, по-конкретно по отношение на алтернативните инструменти за финансиране, инфраструктурата на финансовите пазари (особено по отношение на извънборсовите дериватни пазари), капиталовите изисквания, данъчните убежища и разрешаване на трансгранични спорове за несъстоятелност; призовава ТИС да разгледа координацията и най-добрите практики относно политиката на възнаграждения във финансовите институции, като гарантира, че възнагражденията се основават на дългосрочните резултати, намалявайки по този начин излагането на риск;

20. Призовава ТИС да настоява пред органите на САЩ да прилагат споразумението Базел ІІ, като вземат предвид измененията в директивите на ЕС относно капиталовите изисквания, приветства предложението на правителството на САЩ за регулиране на всички извънборсови деривати и работата му във връзка с сложни структурирани продукти на Централната клирингова къща и призовава ТИС да разгледа начините за насърчаване на координиран подход по отношение на обработването на категориите активи и корпорации, както и инфраструктурната им равностойност;

21. призовава ТИС да гарантира, че органите на САЩ вземат предвид нормативната база на ЕС относно лицата, управляващи фондове за алтернативни инвестиции (директивата относно AIFM) при регулирането на подобни инструменти, за да се избегне регулаторният арбитраж;

22. призовава ТИС да разгледа въпроса за институциите, считани за „прекалено големи, за да фалират“ и подкрепя предложенията на Г20 за планове за подкрепа, насочени към „запазването на жизнеността“ на международни предприятия от значение за системата; счита, че важните за системата финансови институции следва да подлежат на по-стриктни изисквания за разкриване на информация, по-конкретно на ограничения на принципа за търговската тайна, така както предприятия с доминираща позиция на пазара могат да бъдат подчинени на политиката на ЕС в областта на конкуренцията;

23. подкрепя призива на Г-20 за ускоряване на сближаването на счетоводните стандарти; приканва настоятелно ТИС да призове Съвета по финансово-счетоводни стандарти (СФСС) и Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) към постигане на споразумение по единен пакет от висококачествени глобални счетоводни стандарти и към завършване на процеса на сближаване до юни 2011 г.; подчертава, че СМСС следва да продължи реформата на своето управление;

24. настоятелно призовава ТИС да настоява американските органи да спазват своята пътната карта по отношение на това, да се изисква от потребителите в САЩ да прилагат МСФО; припомня своето искане за това, че до приемането на МСФО от САЩ Комисията по ценните книжа и фондовите борси следва да признава МСФО, приети от Европейския съюз, за еквивалентни на Общите счетоводни принципи на САЩ; настоятелно призовава ТИС да насърчи разработването на система на отчитане на мултинационалните групи, представяща разбивка по държави;

25. изразява надежда, че ТИС ще настоява за промяна на застрахователния надзор в САЩ, която ще даде възможност на ЕС да признае режима на застрахователния надзор в САЩ за еквивалентен при условията, определени в Директивата за платежоспособността ІІ; счита, че инициативата за създаване на Национална служба по застраховането би подобрила сътрудничеството между ЕС и САЩ; призовава ТИС да гарантира, че властите в САЩ ще подобрят застрахователния надзор на федерално равнище, като при необходимост отделят данъчните и други въпроси от чисто надзорните аспекти;

26. приветства разрастването на Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация (ГФПОИ) и счита за обещаваща стъпка факта, че всички 87 държави, участващи в ГФПОИ, са изразили съгласие да приемат стандарта на ОИСР за обмен на данъчна информация; настоятелно призовава ТИС да гарантира, че ЕС и САЩ ще демонстрират своето общо глобално лидерство, като гарантират въвеждането на необходимите стимули, включително санкции, през март 2010 г., както и да се въведе бързо, във всичките й части, програма за партньорска проверка за оценка на напредъка, като счита, че тази рамка трябва да бъде засилена с цел борба с укриването и избягването на данъци; подчертава, че автоматичната информация следва да бъде стандарт по всички транснационални данъчни въпроси;

Интелектуална собственост

27. призовава на предстоящото заседание на ТИС да се насърчи стратегическото трансатлантическо сътрудничество в областта на защитата на интелектуалната собственост при пълно спазване на основните права и гражданските права на гражданите; подчертава, че разпространението на технологии не трябва да нарушава системата на защита на интелектуалната собственост, която гарантира способността за поемане на финансови и стопански рискове, които са присъщи на иновационния процес;

28. напомня на ТИС, че информационното общество е основен стълб на трансатлантическото икономическо пространство, който се основава на достъпа до знание и на защитата на цифровото съдържание посредством строга и ефективна система на защита на авторското право и сродните му права, и подчертава отново, че такава защита трябва да насърчава иновациите;

Защита на потребителите

29. призовава ТИС да насърчава съвместните действия, така че да се гарантира, че третите държави, и по-специално Китай, повишават своите производствени стандарти, за да изпълнят изискванията за сигурност на ЕС/САЩ, особено за играчките, и да се осигури стриктно прилагане от двете страни на Атлантика на законите за безопасността на продуктите, особено на играчките, както и да се провеждат по-щателни инспекции на национално равнище;

30. призовава Комисията да разработи в рамките на ТИС по-ефективни системи за сътрудничество при трансгранично правоприлагане с цел да се свърже системата за сигнализиране RAPEX на ЕС относно потребителски продукти, представляващи сериозен риск за потребителите, със системата за предупреждение на Комисията по безопасност на потребителските продукти на САЩ и да се интегрират дейностите на мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите с тези на органите на САЩ;

31. предлага ТИС да одобри приемането на задължителен инструмент за сътрудничество, който да структурира и да улесни обмена на информация относно безопасността на продуктите, а също така и разработването на обща програма за сътрудничество;

32. призовава Комисията, с оглед на предстоящото заседание на ТИС и срещата на върха ЕС-САЩ, да ускори своята работа по твърде закъснялото двустранно споразумение за сътрудничество в областта на правоприлагането, като включи САЩ в обхвата на дейностите по правоприлагането в рамките на Регламента на ЕС сътрудничество за защита на потребителите и Закона за безопасен интернет на САЩ;

33. призовава Комисията да работи с партньорите от САЩ с цел да се позволи на ТИС да проучи начините за засилване на защитата на потребителите при необходимото зачитане на цифровите права на потребителите, както и за съвместна работа по правилата за дефектни стоки;

Двустранна търговия - митнически въпроси, надзор на пазарите и сигурност на търговията

34. призовава ТИС да насърчи засилването на сътрудничеството между ЕС и американските митници и органи за пазарен надзор, така че да се предотврати достигането до потребителите на опасни продукти, и по-специално опасни играчки;

35. призовава ТИС да изрази загрижеността на ЕС относно едностранната законодателна мярка на САЩ за стопроцентно сканиране на морските превозни контейнери, пътуващи за САЩ, приета от Конгреса на САЩ; счита, че ТИС би могъл да организира семинари в Брюксел и Вашингтон по въпроса за стопроцентното сканиране с цел постигане на по-добро разбирателство между законодателите на ЕС и САЩ и по-бързото достигане до взаимно приемливо решение на този проблем; призовава Комисията да извърши оценка за предстоящото заседание на потенциалните разходи, произтичащи от тази мярка за предприятията и икономиката на ЕС, както и на нейното потенциално въздействие върху митническите операции;

36. изразява решимостта си да продължи призивите си към законодателните органи на САЩ - и призовава Комисията да направи същото в рамките на ТИС - за преразглеждане на задължението за стопроцентно сканиране на контейнерите, както и да развие сътрудничество със САЩ въз основа на управлението на риска, включително взаимно признаване на програмите за търговско партньорство на ЕС и САЩ, в съответствие с Рамката от стандарти на Световната митническа организация.

Взаимно признаване и стандартизация

37. призовава Комисията да се стреми, в контекста на предстоящото заседание на ТИС, към официално приемане на процедури за взаимно признаване на декларации за съответствие за продукти, спрямо които се прилага задължително тестване от трета страна, по-конкретно за ИКТ и електрическо оборудване, както и да настоява за взаимното признаване на законоустановените мерни единици, по-специално приемането на етикетиране само с метрични мерни единици на продукти на ЕС в САЩ, да разгледа стандартизацията заедно с американските органи и да действа за международна координация по въпроса;

 

Въпроси, свързани с околната среда и с общественото здраве

 

38. счита за изключително важно започването на диалог в ТИС относно новите храни и използването на нови технологии при производството на храни; подчертава своята загриженост във връзка с клонингите в животновъдството;

 

39. приветства факта, че правителството на САЩ е признало необходимостта от реформиране на Закона за контрол на токсичните вещества (TSCA); призовава ЕС и САЩ да си сътрудничат за създаването на регулаторна система в САЩ, чрез която да се постигне равнище на защита, съпоставимо с това на REACH;

Енергетика, промишленост и наука

40.  призовава за сътрудничество в рамките на ТИС по всички въпроси, които засягат регулаторната среда за промишлените предприятия, като се следва подхода на „Законодателен акт за малките предприятия“ на ЕС – „Мисли първо за малките” – при разглеждането на законодателство с трансатлантическо въздействие;

41. насърчава ТИС да разработи сътрудничество за обща енергийна стратегия, която да подпомага диверсификацията и да насърчава ефективна от екологична гледна точка икономика, така че да се увеличи сигурността на доставките, и насърчава ТИС да подпомогне търсенето на сближаване на критериите за устойчивост на биогоривата;

42. призовава ТИС да стимулира сътрудничеството в областта на научните изследвания, така че да се използва по-добре потенциалът на разширеното споразумение между ЕС и САЩ в областта на науката и технологиите;

Международна търговия

43. счита, че въпросите, свързани с достъпа до пазарите в трети държави, засягат както ЕС, така и САЩ; изразява своето убеждение, че ТИС може да играе важна роля при насърчаването на общия подход на ЕС и на САЩ при търговските им отношения с трети държави; призовава ТИС да работи за постигането на по-общ подход по отношение на новите споразумения за свободна търговия на САЩ и ЕС с оглед хармонизирането на тези споразумения;

44. призовава ТИС да се занимае с правната рамка и техническите стандарти, така че да се реши проблемът с неясните правни условия, и в този контекст да се разгледат въпроси, свързани с договори, задължения и правната сигурност в САЩ;

Съдебно и полицейско сътрудничество, визи

45. изразява надежда, че на Министерската среща ЕС-САЩ, предвидена за 28 октомври 2009 г. във Вашингтон, ще бъде приета съвместна декларация относно полицейското и съдебното сътрудничество, в което по-специално да бъде включена сигурността на киберпространството;

46. припомня решимостта си да се бори срещу тероризма и твърдото си убеждение относно необходимостта от постигане на правилен баланс между мерките за сигурност и защитата на гражданските свободи и основните права, като същевременно се гарантира пълна защита на личния живот и на личните данни; потвърждава, че необходимостта и пропорционалността са ключови принципи, без които борбата срещу тероризма не може да бъде ефективна;

47. счита, че е необходима стабилна законова и политическа рамка за задълбочено сътрудничество между ЕС и САЩ по въпроси, свързани с правосъдието, свободата и сигурността, и че засиленото сътрудничество, включващо парламентарно и демократично измерение, е от съществено значение за ефективното посрещане на общите предизвикателства като борбата срещу тероризма и организираната престъпност, без да се нарушават основните права и принципа на правовата държава, както и съдебното сътрудничество по наказателно-правни въпроси и полицейското сътрудничество, управлението на миграцията и защитата на правото на търсене на убежище и насърчаването на безвизовото движение на всички добросъвестни граждани между двете зони;

48. в тази връзка припомня, че Европейският съюз се основава на принципа на правовата държава и че всеки трансфер на европейски лични данни към трети държави за целите на сигурността следва да е съобразен с процесуалните гаранции и правата на защита и да е в съответствие със законодателството за защита на данните на национално и европейско равнище;

49. припомня, че член 4 от трансатлантическото споразумение между ЕС и САЩ относно правната помощ, което ще влезе в сила на 1 януари 2010 г., предвижда предоставяне на достъп при поискване до целеви финансови данни посредством националните държавни органи и че това би могло да представлява по-стабилно правно основание за прехвърляне на SWIFT данни, отколкото предложеното временно споразумение;

50. отбелязва, че между ЕС и САЩ се водят преговори по временно споразумение относно трансфера на такива данни, което би било в сила за междинен период от не повече от 12 месеца въз основа на клауза за автоматично прекратяване, и че едно ново споразумение, по което се водят преговори, без да се нарушава предвидената в Договора от Лисабон процедура, ще трябва да включва напълно ЕП и националните парламенти и да осигурява условията, определени в параграф 3 от резолюцията на ЕП от 17 септември 2009 г.;

51. приветства наскоро извършеното разширяване на обхвата на програмата за премахване на визовия режим, в който бяха включени още седем държави-членки на ЕС; въпреки това настоятелно призовава САЩ за премахване на визовия режим за останалите държави-членки и за равно третиране на всички граждани на ЕС въз основа на пълна реципрочност; изразява загриженост относно планираното въвеждане на административни такси за издаването на разрешителни за гражданите на ЕС в рамките на електронната система за разрешително за пътуване (ESTA) и призовава Комисията да обсъди приоритетно този въпрос с администрацията на САЩ;

****

52.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, Конгреса на САЩ, съпредседателите на Трансатлантическия законодателен диалог, съпредседателите на Трансатлантическия икономически съвет и на секретариата на ТИС.