Procedure : 2009/2697(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0096/2009

Indgivne tekster :

B7-0096/2009

Forhandlinger :

PV 21/10/2009 - 9
CRE 21/10/2009 - 9

Afstemninger :

PV 22/10/2009 - 8.9

Vedtagne tekster :

P7_TA(2009)0058

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 153kWORD 94k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0095/2009
19.10.2009
PE428.704v01-00
 
B7-0096/2009

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2


om det kommende topmøde mellem EU og USA og det fjerde mode i Det Transatlantiske Økonomiske Råd


Sarah Ludford, Sharon Bowles, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen

om det kommende topmøde mellem EU og USA og det fjerde mode i Det Transatlantiske Økonomiske Råd  
B7‑0096/2009

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine beslutninger af 8. maj 2008 om Det Transatlantiske Økonomiske Råd og 26. marts 2009 om de transatlantiske forbindelser efter valget i USA,

–   der henviser til resultaterne af topmødet mellem EU og USA i Prag den 5. april 2009,

–   der henviser til fælleserklæringen og den statusrapport, der blev vedtaget under det tredje møde i Det Transatlantiske Økonomiske Råd den 16. oktober 2008 og til fælleserklæringen, der blev vedtaget under den transatlantiske dialog mellem de lovgivende forsamlinger i Prag i april 2009,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at EU og USA spiller en afgørende rolle inden for den globale politik og økonomi og er fælles om ansvaret for at fremme fred, respekt for menneskerettighederne og stabiliteten og for at imødegå de forskellige globale farer og udfordringer såsom den alvorlige finanskrise, klimaændring, spredning af atomvåben, terrorisme og udryddelse af fattigdom og opfyldelsen af andre årtusindmål,

B.  der henviser til, at det i en stadig mere global og kompleks verden i forandring er i begge parters, både EU's og USA's interesse, at styrke deres dialog og koordination - også ud fra en strategisk synsvinkel - for sammen at forme et internationalt miljø og i fællesskab at reagere på de fælles trusler og udfordringer på grundlag af folkeretten og de multilaterale institutioner, især FN-systemet, og at invitere andre partnere til at samarbejde i denne indsats,

C. der henviser til, at EU og USA har en strategisk rolle, hvad angår de globale økonomiske udfordringer, eftersom deres bruttonationalprodukt (BNP) udgør mere end halvdelen af det globale BNP, og at de to partnere har verdens største bilaterale handels- og investeringspartnerskab, der udgør næsten 40 % af verdenshandelen,

D. der henviser til, at den finansielle og økonomiske krise hurtigt har udviklet sig til en jobkrise med alvorlige sociale konsekvenser, og at de transatlantiske partnere har et fælles ansvar for at løse problemerne forbundet med den sociale dimension af den økonomiske krise,

E.  der henviser til, at Europa-Parlamentet går ind for fuldendelsen af et barrierefrit transatlantisk marked inden 2015, hvis opnåelse vil være et centralt middel til at genskabe økonomisk vækst og genopretning, der henviser til, at en vellykket afslutning på Dohaudviklingsrunden nødvendigvis kræver et fælles europæisk-amerikansk lederskab,

F.  der henviser til, at EU, når Lissabontraktatens udenrigspolitiske redskaber kan tages i brug, vil være i stand til at spille en stærkere og mere sammenhængende rolle på den internationale arena, og at det er vigtigt, at de lovgivende forsamlingers rolle på behørig vis afspejles i TEC-processen, og at der tages tilstrækkeligt hensyn til Europa-Parlamentets prioriteter;

G. der henviser til, at det gode samarbejde mellem EU og USA på området for civil luftfart vil kunne komme i fare på grund af de nylige initiativer i forbindelse med inspektioner af reparationsværksteder i udlandet, fritagelser fra kartelregler og luftfartsselskabers nationalitet,

H. der henviser til, at EU og USA kommer til at opleve en stigning i det globale energiforbrug og krav om at gennemføre globale forpligtelser med henblik på at bekæmpe klimaændringer; der henviser til, at de nye standarder og foranstaltninger til forøgelse af energieffektiviteten hverken bør skabe nye hindringer for den transatlantiske handel eller forringe sikkerheden af fissilt materiale,

Topmødet mellem EU og USA og styrkelsen af TEC

1.  bekræfter, at forbindelserne mellem EU og USA er det vigtigste strategiske partnerskab for EU, og understreger betydningen af, at EU's og USA’s regeringer intensiverer deres strategiske dialog, samarbejde og koordination, når de tager fat på de globale udfordringer og de regionale konflikter; opfordrer Kommissionen til efter topmødet at forelægge en meddelelse om et strategisk partnerskab mellem EU og USA;

2.  anser det for nødvendigt, at begge parter på topmødet mellem EU og USA påtager sig den ledende rolle i gennemførelsen af G20-forpligtelserne; opfordrer derfor til koordination omkring USA’s reformpakke for den finansielle sektor og EU's aktuelle lovgivningsmæssige reformer, herunder strukturen for finansielt tilsyn, og opfordrer begge parter til at styrke samarbejdet mellem de lovgivende, regulerende og tilsynsførende myndigheder samt til at styrke samarbejdet om modernisering af IMF;

3.  understreger betydningen af et samarbejde mellem EU og USA om indgåelsen af en international aftale på COP 15-mødet i København i december 2009; opfordrer indtrængende EU-formandskabet til på topmødet mellem EU og USA at tilstræbe et ambitiøst engagement fra USA's side, og opfordre til, at USA samarbejder i bestræbelserne på at fremme forbindelse mellem EU ETS og regionale eller forbundsdækkende ordninger i USA;

4.  understreger, at de institutionelle mekanismer i forbindelserne mellem EU og USA, når Lissabontraktaten træder i kraft, bør styrkes i overensstemmelse med dets beslutning af 26. marts 2009;

5.  opfordrer EU og USA til på det kommende topmøde at enes om et styrket transatlantisk partnerskab, der skal tage de fælles globale udfordringer op, især hvad angår ikkespredning og nedrustning, terrorbekæmpelse, klimaændringer, respekt for menneskerettigheder, bekæmpelse af pandemier og opnåelse af 2015-målene;

6.  understreger atter betydningen af, at begge partnere udvikler fælles strategier over for Iran og Irak samt over for Afghanistan og Pakistan; bekræfter betydningen af en fælles tilgang, hvad angår Rusland, Kina, Indien og Latinamerika;

7.  bekræfter, at en vellykket fredsproces for Mellemøsten er en af de væsentligste prioriteter for EU og USA, og opfordrer EU og USA til i fællesskab at fremme aktiv intervention fra Kvartettens side i en søgen efter et fælles grundlag for en fredelig løsning; opfordrer til, at man på topmødet undersøger mulige metoder til at nå ud til den arabiske verden og de muslimske befolkninger i Europa og i USA;

8.  understreger, at fuldendelsen af et barrierefrit transatlantisk marked er et afgørende instrument for at skabe globalisering og klare de globale økonomiske og sociale kriser;

9.  er overbevist om, at Det Transatlantiske Økonomiske Råd (TEC) udgør den mest velegnede mekanisme til at forvalte de transatlantiske økonomiske forbindelser; opfordrer indtrængende partnerne til at udnytte TEC's potentiale fuldt ud med henblik på at overvinde de eksisterende hindringer for økonomisk integration og til at opnå et barrierefrit transatlantisk marked inden 2015, hvilket vil være en positiv reaktion på de nuværende økonomiske og sociale kriser;

10. mener, at transatlantisk samarbejde om energieffektivitet og -teknologi (herunder "grøn energi") og om områder inden for energiregulering kan behandles i Det Transatlantiske Økonomiske Råd; insisterer på, at transatlantisk samarbejde om energisikkerhed bør være et af de centrale spørgsmål, der skal behandles regelmæssigt i Det Transatlantiske Politiske Råd, hvis oprettelse blev foreslået af Europa-Parlamentet i dets beslutning af 26. marts 2009;

11. anmoder Kommissionen om at udarbejde en detaljeret køreplan over de eksisterende hindringer, der skal fjernes med henblik på at nå målet for 2015; minder om den undersøgelse, som Europa-Parlamentet godkendte og finansierede i sit budget for 2007; undrer sig over, hvorfor Kommissionen indtil videre ikke har offentliggjort nogen af disse dokumenter på trods af Europa-Parlamentets gentagne anmodninger herom; fastsætter den 15. november som sidste frist for deres offentliggørelse;

12. mener, at indføjelsen af den sociale dimension i den institutionelle struktur af den transatlantiske dagsorden ved oprettelsen af den transatlantiske arbejdsmarkedsdialog (TALD) og den transatlantiske miljødialog (TAED) vil kunne bidrage til yderligere transatlantisk økonomisk og social integration; er af den opfattelse, at disse nye søjler i den transatlantiske dagsorden også vil kunne inddrages i TEC's rådgivende organ, forudsat at de lovgivende forsamlinger fuldt ud er involveret i TEC;

13. mener, at det transatlantiske økonomiske samarbejde skal gøres mere ansvarligt, gennemsigtigt og forudsigeligt, og at mødeplaner, dagsordener, køreplaner og statusrapporter bør offentliggøres regelmæssigt og omgående gøres tilgængelige på et websted; foreslår, at der afholdes en årlig drøftelse om opnåede fremskridt i forbindelse med emner, der diskuteres i Det Transatlantiske Økonomiske Råd, samt om dets struktur;

14. opfordrer USA til at muliggøre fuldstændig og effektiv gennemførelse af første fase af luftfartsaftalen mellem EU og USA og aftalen mellem EU og USA om luftfartssikkerhed; minder bade Kommissionen og de amerikanske myndigheder om, at et mislykket forsøg på at indgå en aftale i anden fase vil kunne føre til, at nogle medlemmer annullerer første fase af aftalen; opfordrer USA til at afholde sig fra enhver foranstaltning, der modvirker et styrket samarbejde, f.eks. foranstaltningen for udenlandske reparationsværksteder, antitrust-fritagelser og luftfartsselskabers nationalitet, som er nævnt i beslutning 915 vedtaget af Repræsentanternes Hus;

15. ønsker, at de to parter på topmødet enes om, at en vellykket afslutning på Doharunden bør omfatte foranstaltninger til at undgå ustabilitet i landbrugspriserne og fødevaremangel; betoner behovet for at tage hensyn til de ændringer, der allerede er gennemført med de seneste reformer af den fælles landbrugspolitik og ønsker, at der vil blive gennemført tilsvarende ændringer af den amerikanske landbrugslovgivning; er overbevist om, at de spørgsmål, som berører samhandelen med landbrugsvarer gennem en vedvarende dialog kan håndteres effektivt, inden de skal forelægges tvistbilæggelsesorganerne i WTO;

16. mener ikke desto mindre, at indvirkningen på kommercielle aktiviteter af foranstaltninger truffet af regeringer i denne forbindelse på områder såsom standarder for beskyttelse af privatlivet og databeskyttelse, biometriske specifikationer, luftfartssikkerhed, rejsedokumentation og udveksling af passageroplysninger, ikke bør forsømmes af TEC;

Det kommende mode i Det Transatlantiske Økonomiske Råd

Betydningen af den transatlantiske dialog mellem de lovgivende forsamlinger og Det Transatlantiske Økonomiske Råd

17. opfordrer på ny EU's og USA's ledere og Det Transatlantiske Økonomiske Råds medformænd til at tage hensyn til den altafgørende rolle, som lovgiverne spiller for Det Transatlantiske Økonomiske Råds succes; opfordrer dem indtrængende til i fuld udstrækning og direkte at inddrage repræsentanter for den transatlantiske dialog mellem de lovgivende forsamlinger i Det Transatlantiske Økonomiske Råd, eftersom de lovgivende forsamlinger deler ansvaret for gennemførelsen af og kontrollen med mange af Det Transatlantiske Økonomiske Råds beslutninger med deres respektive udøvende magt;

18.      mener, at det er vigtigt at sikre, at de mest relevante medlemmer af Kongressen og Europa-Parlamentet inddrages i den transatlantiske dialog mellem de lovgivende forsamlinger og Det Transatlantiske Økonomiske Råds proces, med henblik på at forhindre lovgivning med en utilsigtet indvirkning på transatlantisk handel og investering;

Den økonomiske og finansielle krise

19. understreger Det Transatlantiske Økonomiske Råds rolle med hensyn til at fremme og sikre en koordineret reguleringsmæssig reaktion fra USA’s og EU’s side på krisen, især hvad angår alternative investeringsfonde, finansmarkedsinfrastruktur (især hvad angår markeder for over-the-counter-derivater), kapitalkrav, skattely og grænseoverskridende insolvensbehandling; opfordrer TEC til at undersøge koordinationen af og bedste praksis med hensyn til aflønningspolitik for finansielle institutioner, idet det sikres, at aflønning baseres på langsigtede resultater, og at risici således reduceres;

20. opfordrer TEC til at fastholde kravet om, at USA's myndigheder gennemfører Basel II, idet der tages hensyn til ændringer i EU's direktiver om kapitalkrav; bifalder den amerikanske regerings forslag om at regulere alle over-the-counter-derivater og dens arbejde på at skabe et centralt clearingskontor for komplekse strukturerede produkter, og opfordrer TEC til at undersøge, hvordan det vil være muligt at fremme en koordineret tilgang, hvad angår behandling af de forskellige typer aktiver og selskaber så vel som ækvivalens mellem infrastrukturer;

21. opfordrer TEC til at sikre, at de amerikanske myndigheder tager hensyn til EU’s regler for forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF-direktivet), når de fastlægger regler for sådanne investeringsredskaber, for at undgå tilsynsarbitrage;

22. opfordrer indtrængende TEC til at behandle spørgsmålet vedrørende institutioner, der er "for store til at vælte", og støtter G20's forslag om "livstestamente"-nødplaner for systemisk vigtige grænseoverskridende instutioner; mener, at systemisk vigtige finansielle institutioner kunne være underlagt strengere oplysningskrav såsom begrænsninger på kommerciel fortrolighed, på samme måde som dominerende selskaber kan være det under EU’s konkurrencepolitik;

23. støtter G-20's krav om at fremskynde harmoniseringen af regnskabsstandarder; opfordrer indtrængende Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at henstille til Financial Accounting Standards Board og International Accounting Standards Board til at nå frem til et samlet sæt af globale regnskabsstandarder og afslutte deres harmoniseringsprojekt inden juni 2011; understreger, at International Accounting Standards Board bør fortsætte sine styringsreformer;

24. opfordrer indtrængende Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at insistere på, at de amerikanske myndigheder overholder deres køreplan for krav til amerikanske indlændinge om at anvende International Financial Reporting Standards (IFRS); gentager sit krav om, at Det Transatlantiske Økonomiske Råd, indtil USA vedtager IFRS, bør anerkende IFRS som vedtaget af Den Europæiske Union som værende ækvivalent med USA's GAAP; opfordrer indtrængende Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at fremme udvikling af en rapportering for multinationale grupper for de enkelte lande;

25. håber, at Det Transatlantiske Økonomiske Råd vil fremskynde ændringer i det amerikanske forsikringstilsyn, der vil gøre det muligt for EU at anerkende den amerikanske forsikringstilsynsordning som ækvivalent i forhold til betingelserne fastlagt i Solvens II-direktivet; er af den opfattelse, at initiativet til at etablere et forbundskontor for forsikring ville forbedre samarbejdet mellem EU og USA; opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at sikre, at USA’s myndigheder gør fremskridt inden for forsikringstilsyn på forbundsplan ved om fornødent at adskille beskatning og andre spørgsmål fra det blotte tilsynsaspekt;

26. glæder sig over udvidelsen af Det Globale Forum for Gennemsigtighed og Informationsudveksling (GFTEI) og ser det som et lovende skridt, at alle 87 lande i GFTEI er enedes om at vedtage OECD's standarder for udveksling af skatteoplysninger; opfordrer indtrængende Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at sikre, at EU og USA viser deres fælles globale lederskab ved at sikre, at de nødvendige incitamenter, herunder sanktioner, er på plads i marts 2010, og til hurtigt sammen med alle parter at gennemføre et peer review-program for at vurdere fremskridt, men mener, at denne ramme må styrkes med henblik på at bekæmpe skatteunddragelse og svig; understreger, at automatisk information bør være standard i alle transnationale skattespørgsmål;

Intellektuel ejendom

27. opfordrer det kommende møde i Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at fremme strategisk transatlantisk samarbejde om beskyttelse af intellektuel ejendom med fuld respekt for borgernes grundlæggende og civile rettigheder; understreger, at udbredelsen af teknologier ikke må forvride systemet for beskyttelse af intellektuel ejendom, der garanterer muligheden for at tage finansielle og forretningsmæssige risici, som innovationsprocessen indebærer;

28. minder Det Transatlantiske Økonomiske Råd om, at informationssamfundet er en afgørende søjle i det transatlantiske økonomiske område, der bygger på adgang til viden og beskyttelse af digitalt indhold gennem et konsekvent og effektivt system for beskyttelse af ophavsret og beslægtede rettigheder, og fastslår desuden, at denne beskyttelse skal virke fremmende for innovation;

Forbrugerbeskyttelse

29. opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at fremme en fælles indsats for at sikre, at tredjelande, navnlig Kina, højner deres produktionsstandarder, så de opfylder EU's og USA's sikkerhedskrav, især for legetøj, og for at sikre en effektiv håndhævelse på begge sider af Atlanten af lovgivningen omkring produktsikkerhed, især legetøj, samt en styrkelse af de nationale inspektioner;

30. opfordrer Kommissionen til inden for Det Transatlantiske Økonomiske Råd at udvikle mere omfattende og effektive grænseoverskridende samarbejdsordninger for håndhævelse for at knytte EU's RAPEX-varslingssystem for forbrugsvarer, der udsætter forbrugerne for alvorlig fare, sammen med det amerikanske varslingssystem, US Consumer Product Safety commission alert system, og at skabe sammenhæng mellem netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde (CPC) og de amerikanske myndigheders netværk;

31. foreslår, at Det Transatlantiske Økonomiske Råd vedtager indførelsen af et bindende samarbejdsinstrument med henblik på at strukturere og udveksle informationer om produktsikkerhed og udarbejdelse af et fælles program for samarbejdsforanstaltninger;

32. opfordrer Kommissionen til, med henblik på det kommende møde i Det Transatlantiske Økonomiske Råd og topmøde mellem EU og USA, at intensivere sit arbejde i forbindelse med den stærkt forsinkede bilaterale aftale om samarbejde om tilsyn, der udvider dens tilsyn til også at omfatte USA som led i EU's forordning om forbrugerbeskyttelsessamarbejde og den amerikanske lov Safe Web Act;

33. opfordrer Kommissionen til at samarbejde med sine amerikanske modparter om at give Det Transatlantiske Økonomiske Råd mulighed for at undersøge muligheder for at styrke forbrugerbeskyttelsen under behørig hensyntagen til forbrugernes digitale rettigheder samt for at samarbejde om regler for defekte varer;

Bilateral handel - toldområdet, markedsovervågning og handelssikkerhed

34. opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at fremme en styrkelse af samarbejdet mellem EU's og USA’s toldvæsener og markedstilsynsmyndigheder for at forhindre farlige produkter, især farligt legetøj, i at nå ud til forbrugerne;

35. opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at give udtryk for EU’s bekymring over USA’s unilaterale lovgivningsforanstaltning vedrørende 100 % scanning af alle skibscontainere, der skal ind i USA, som blev vedtaget af den amerikanske kongres; mener, at Det Transatlantiske Økonomiske Råd med fordel kan organisere seminarer i Bruxelles og Washington om denne 100 %-kontrol af laster for at skabe en dybere forståelse mellem lovgivere fra EU og USA og for at fremme en tidlig og gensidigt acceptabel løsning på dette problem; opfordrer Kommissionen til med udsigt til det kommende møde i Det Transatlantiske Økonomiske Råd at evaluere de potentielle omkostninger ved denne foranstaltning for virksomhederne og EU’s økonomi samt de potentielle virkninger for toldfunktionerne;

36. er fast besluttet på fortsat at opfordre de amerikanske lovgivende myndigheder – og opfordrer Kommissionen til at gøre det samme i Det Transatlantiske Økonomiske Råd – at genoverveje forpligtelsen til 100 % scanning af containere og udvikle et samarbejde med USA baseret på risikoforvaltning, herunder gensidig anerkendelse af EU- og USA-partnerskabsprogrammer, i overensstemmelse med Verdenstoldorganisationens ramme for standarder (SAFE);

Gensidig anerkendelse og standardisering

37. opfordrer Kommissionen til i lyset af det kommende møde i Det Transatlantiske Økonomiske Råd at arbejde på vedtagelsen af procedurer for gensidig anerkendelse af overensstemmelseserklæringer for produkter, der underlægges obligatorisk tredjepartskontrol, navnlig for så vidt angår informations- og kommunikationsteknologi og elektrisk udstyr, at insistere på gensidig anerkendelse af lovfæstede måleenheder, især anvendelsen af udelukkende metriske angivelse af varer fra EU i USA, og at undersøge standardiseringsmuligheder med de amerikanske myndigheder og foretage international koordinering;

Spørgsmål vedrørende miljø og offentlig sundhed

 

38. anser det for at være yderst vigtigt at gå ind i en dialog i Det Transatlantiske Økonomiske Råd om nye fødevarer og brugen af nye teknologier i fødevareproduktion; understreger sin bekymring, hvad angår kloning inden for husdyravl;

 

39. bifalder det faktum, at USA’s regering har anerkendt nødvendigheden af at reformere sin lov om giftige stoffer (Toxic Substances Control Act – TSCA); opfordrer EU og USA til at samarbejde om at etablere en reguleringsordning i USA, som vil medføre et beskyttelsesniveau, som svarer til REACH's niveau;

Energi, industri og videnskab

40.  slår til lyd for samarbejde inden for Det Transatlantiske Økonomiske Råd om alle spørgsmål, der vedrører det reguleringsmæssige miljø for industrier i overensstemmelse med den approach, der ligger til grund for EU's "Small Business Act" - tænk småt først - i forbindelse med overvejelser af lovgivning med transatlantiske virkninger;

41. tilskynder Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at udvikle et samarbejde om en fælles energistrategi, der støtter diversificering og fremmer en øko-effektiv økonomi, for at øge forsyningssikkerheden, og tilskynder Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at bidrage til bestræbelserne på at finde frem til sammenfaldende bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer;

42. opfordrer indtrængende Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at fremme samarbejdet inden for forskning i en bedre udnyttelse af det potentiale, der ligger i den udvidede aftale mellem EU og USA om videnskab og teknologi;

International handel

43. mener, at adgang til tredjelandes markeder er et fælles anliggende og en fælles interesse for både EU og USA; er overbevist om, at Det Transatlantiske Økonomiske Råd kan spille en væsentlig rolle med hensyn til at fremme en fælles approach for EU og USA i deres handelsforbindelser med tredjelande; opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at arbejde i retning af en i højere grad fælles approach til nye frihandelsaftaler for USA's og EU's vedkommende med henblik på at harmonisere sådanne aftaler;

44. opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at behandle lovgivningsrammen og de tekniske standarder for at råde bod på uklare juridiske forhold og i denne forbindelse overveje spørgsmål om kontrakter, forpligtelser og juridisk sikkerhed i USA;

Retligt samarbejde og politisamarbejde samt visumsamarbejde

45. håber, at der på det ministermøde mellem EU og USA, der er fastsat til den 28. oktober 2009 i Washington DC, vil blive vedtaget en fælles erklæring om politisamarbejde og retligt samarbejde, som navnlig omfatter internetsikkerhed,

46. bekræfter, at det er fast besluttet på at bekæmpe terrorisme og overbevist om nødvendigheden af at finde den rette balance mellem sikkerhedsforanstaltninger og beskyttelse af borgerlige frihedsrettigheder og grundlæggende rettigheder, samtidig med at der udvises den største respekt for privatlivets fred og databeskyttelse; understreger, at nødvendighed og proportionalitet er centrale principper, uden hvilke kampen mod terrorisme aldrig vil blive effektiv;

47. mener, at det er nødvendigt med en sund retlig og politisk ramme for et solidt samarbejde mellem EU og USA i spørgsmål om retfærdighed, frihed og sikkerhed, og at det er afgørende med et mere udbygget partnerskab, som medtager den parlamentariske og demokratiske dimension, for effektivt at tage fælles udfordringer op, f.eks. kampen mod terrorisme og organiseret kriminalitet, på en måde, som er i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet, retligt samarbejde i straffesager og politisamarbejde, håndtering af migrationsstrømme og beskyttelse af retten til at søge om asyl og fremme af visumfrihed for bevægelighed for autoriserede borgere mellem de to områder;

48. minder i denne forbindelse om, at Den Europæiske Union bygger på retsstatsprincipperne, og at alle overførsler af personoplysninger fra EU til tredjelande i sikkerhedsøjemed bør ske med respekt for proceduremæssige garantier og retten til et forsvar og under overholdelse af databeskyttelsesbestemmelserne på nationalt plan og EU-plan;

49. erindrer om, at artikel 4 i den transatlantiske aftale mellem EU og USA om retshjælp, som træder i kraft den 1. januar 2010, indeholder bestemmelser om nationale myndigheders adgang til bestemte finansielle oplysninger efter anmodning og kunne udgøre et mere velegnet retsgrundlag for overførsel af SWIFT-data end den foreslåede midlertidige aftale;

50. bemærker, at der er blevet indgået en midlertidig aftale for overførsel af sådanne data mellem EU og USA for en overgangsperiode med en ophørsklausul, som ikke må overskride tolv måneder, og at Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter skal inddrages fuldt ud med en ny aftale, som skal indgås med forbehold for proceduren i medfør af Lissabontraktaten og garantere de vilkår, der optræder i punkt 3 i EP's beslutning af 17. september 2009;

51. glæder sig over den nylige udvidelse af visumfritagelsesprogrammet til at omfatte yderligere syv EU-medlemsstater; opfordrer imidlertid indtrængende USA til at ophæve visumordningen for de resterende medlemsstater og at behandle alle EU-borgere lige på grundlag af fuldstændig gensidighed; er bekymret over den planlagte indførelse af administrative gebyrer for at give ESTA-tilladelser til EU-borgere og opfordrer Kommissionen til at behandle dette som et prioriteret spørgsmål over for den amerikanske regering;

****

52.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, USA’s kongres, formændene for den transatlantiske dialog mellem lovgivere samt Det Transatlantiske Økonomiske Råds formænd og dets sekretariat.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik