Menettely : 2009/2697(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0096/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0096/2009

Keskustelut :

PV 21/10/2009 - 9
CRE 21/10/2009 - 9

Äänestykset :

PV 22/10/2009 - 8.9

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2009)0058

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 159kWORD 91k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0095/2009
19.10.2009
PE428.704v01-00
 
B7-0096/2009

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


tulevasta EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksesta ja neljännestä transatlanttisen talousneuvoston kokouksesta


Sarah Ludford, Sharon Bowles, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma tulevasta EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksesta ja neljännestä transatlanttisen talousneuvoston kokouksesta  
B7‑0096/2009

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon transatlanttisesta talousneuvostosta 8. toukokuuta 2008 antamansa päätöslauselman ja transatlanttisten suhteiden tilasta Yhdysvaltojen vaalien jälkeen 26. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman,

–   ottaa huomioon Prahassa 5. huhtikuuta 2009 pidetyn EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksen tulokset,

–   ottaa huomioon yhteisen julistuksen sekä edistymiskertomuksen, jotka hyväksyttiin transatlanttisen talousneuvoston ensimmäisessä kokouksessa 16. lokakuuta 2008 ja yhteisen julistuksen, joka hyväksyttiin transatlanttisten lainsäätäjien vuoropuhelun Prahassa pidetyssä kokouksessa huhtikuussa 2009,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat merkittäviä toimijoita maailmanpolitiikassa ja -taloudessa ja että ne kantavat yhdessä vastuuta rauhan, ihmisoikeuksien ja vakauden edistämisestä ja monien maailmanlaajuisten uhkien ja haasteiden, kuten syvän talouskriisin, ilmastonmuutoksen, ydinaseiden leviämisen, terrorismin torjunnasta sekä energian toimitusvarmuuden huolehtimisesta ja köyhyyden poistamisesta sekä muiden vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisesta,

B.  ottaa huomioon, että globaalissa, monitahoisessa ja muuttuvassa maailmassa molempien kumppanien, Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen, edut edellyttävät osapuolten välisen vuoropuhelun ja koordinoinnin vahvistamista – myös strategisesta näkökulmasta – jotta osapuolet voivat yhdessä kehittää kansainvälistä ympäristöä ja kohdata uhkat ja haasteet yhteisymmärryksessä kansainvälisen oikeuden ja monenvälisten instituutioiden, varsinkin YK-järjestelmän perustalta, ja kutsua muita kumppaneita mukaan tähän ponnistukseen,

C. ottaa huomioon, että EU:lla ja Yhdysvalloilla on maailmanlaajuisia taloushaasteita koskeva strateginen tehtävä, koska niiden bruttokansantuote (BKT) on enemmän kun puolet maailman bruttokansantuotteesta, ja koska osapuolten välinen kauppa muodostaa maailman suurimman kahdenvälisen kauppa- ja investointikumppanuuden, jonka osuus maailmankaupasta on lähes 40 prosenttia,

D. ottaa huomioon, että rahoitus- ja talouskriisit ovat nopeasti muuttuneet työllisyyskriisiksi, jolla on vakavia sosiaalisia seurauksia ja että transatlanttiset kumppanit ovat yhdessä vastuussa talouskriisien sosiaalisen ulottuvuuden käsittelemisestä,

E.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti kannattaa esteettömien transatlanttisten markkinoiden toteuttamista vuoteen 2015 mennessä talouskasvun ja elpymisen uudelleen käynnistymisen keskeisenä keinona; ottaa huomioon, että Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen yhteistä johtajuutta tarvitaan myös Dohan kehityskierroksen saattamisessa menestykselliseen päätökseen,

F.  ottaa huomioon, että kun Lissabonin sopimuksen ulkopoliittiset välineet tulevat voimaan, Euroopan unionin rooli kansainvälisellä foorumilla voi olla vahvempi ja johdonmukaisempi, ja että on tärkeää, että lainsäätäjien rooli kuvastuu asianmukaisesti transatlanttista talousneuvostoa koskevassa prosessissa, ja että Euroopan parlamentin ensisijaiset tavoitteet otetaan asianmukaisesti huomioon,

G. ottaa huomioon, että Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen hyvä yhteistyö siviili-ilmailun alalla saattaa joutua vaaraan äskettäisten aloitteiden johdosta, jotka koskevat ulkomaisten korjausasemien tarkastuksia, kartellien vastaisia poikkeuksia ja lentoyhtiöiden rekisterivaltiota,

H. ottaa huomioon, että yleinen energiankulutus tulee kasvamaan Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa ja että vastaamaan ilmastonmuutoksen torjumista koskevien maailmanlaajuisten sitoumusten täytäntöönpanosta, ja että energiatehokkuuden lisäämisen uudet normit ja toimenpiteet eivät saa luoda uusia esteitä transatlanttiselle kaupalle eivätkä vähentää fissiokelpoisen materiaalin saannin ja käytön turvallisuutta,

EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokous ja transatlanttisen talousneuvoston vahvistaminen

1.  vakuuttaa uudelleen, että Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen suhteet ovat Euroopan unionin kaikkein tärkein strateginen kumppanuus ja korostaa sen merkitystä, että Euroopan unioni ja Yhdysvaltojen hallinto tehostavat strategista vuoropuheluaan, yhteistyötään ja koordinointiaan maailmanlaajuisia haasteita ja alueellisia konflikteja käsiteltäessä; kehottaa komissiota antamaan huippukokouksen jälkeen tiedonannon Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisestä strategisesta kumppanuudesta;

2.  pitää välttämättömänä, että Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen huippukokouksessa molemmat osapuolet ottavat johtavan roolin G-20-sitoumusten täytäntöönpanossa; vaatii näin ollen Yhdysvaltojen rahoitusalan uudistuspaketin ja Euroopan unionin nykyisten lainsäädäntöuudistusten keskinäistä koordinointia, mukaan lukien rahoituksen valvontarakenne, ja pyytää molempia kumppaneita vahvistamaan yhteistyötä lainsäädäntö-, sääntely- ja valvontaviranomaisten välillä sekä vahvistamaan yhteistyötä Kansainvälisen valuuttarahaston uudistamiseksi;

3.  korostaa Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen yhteistyön merkitystä kansainvälisen sopimuksen saavuttamiseksi COP-15-kokouksessa Kööpenhaminassa joulukuussa 2009; vaatii EU:n puheenjohtajavaltiota pyrkimään Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen huippukokouksessa kunnianhimoiseen Yhdysvaltojen sitoutumiseen ja pyytämään sen yhteistyötä yhteyksien edistämisessä Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän ja Yhdysvaltojen alueellisten ja liittovaltion tason kauppajärjestelmien välillä;

4.  vaatii, että kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan, Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen suhteiden institutionaalisia mekanismeja on vahvistettava parlamentin 26. maaliskuuta 2009 antaman päätöslauselman mukaisesti;

5.  kehottaa Euroopan unionia ja Yhdysvaltoja sopimaan tulevassa huippukokouksessa tehostetusta transatlanttisesta kumppanuudesta, jossa käsitellään yhteisiä maailmanlaajuisia haasteita, erityisesti ydinaseiden leviämisen estämistä ja aseriisuntaa, terrorismin vastaisia toimia, ilmastonmuutosta, ihmisoikeuksien kunnioittamista, pandemioiden käsittelyä ja vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamista;

6.  korostaa jälleen kerran sen merkitystä, että molemmat kumppanit kehittävät yhteiset Irania, Irakia, Afganistania ja Pakistania koskevat strategiat; vahvistaa Venäjää, Kiinaa, Intiaa ja Latinalaista Amerikkaa koskevien Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen yhteisten lähestymistapojen tärkeyden;

7.  toistaa uudelleen, että Lähi-idän rauhanprosessin menestyminen kuuluu Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen tärkeimpiin tavoitteisiin, ja kehottaa Euroopan unionia ja Yhdysvaltoja yhdessä edistämään kvartetin aktiivista toimintaa yhteisen perustan etsimisessä rauhanomaiselle ratkaisulle; kehottaa huippukokousta tutkimaan mahdollisia mekanismeja yhteyksien luomiseksi arabimaailmaan ja Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen arabiväestöön;

8.  painottaa, että esteettömien transatlanttisten markkinoiden toteutuminen on globalisaation muotoutumisen ja globaalien talouskriisien ja sosiaalisten kriisien käsittelyn kannalta erityisen tärkeä tavoite;

9.  on vakuuttunut siitä, että transatlanttinen talousneuvosto (TEC) on kaikkein asianmukaisin mekanismi transatlanttisten taloussuhteiden hallintaa varten; kehottaa kumppaneita käyttämään transatlanttisen talousneuvoston koko potentiaalin, jotta olemassa olevat taloudellisen yhdentymisen esteet voidaan ylittää ja esteettömät transatlanttiset markkinat voidaan saavuttaa vuoteen 2015 mennessä, mikä tulee vaikuttamaan myönteisesti nykyiseen talouskriisiin ja sosiaaliseen kriisiin;

10. katsoo, että transatlanttista yhteistyötä energiatehokkuuden ja -teknologian alalla (mukaan lukien "vihreä energia") ja energian sääntelyn alalla voidaan käsitellä transatlanttisen talousneuvoston puitteissa; vaatii, että energian toimitusvarmuutta koskevan transatlanttisen yhteistyön olisi oltava yksi keskeisistä säännöllisesti käsiteltävistä asioista transatlanttisessa poliittisessa neuvostossa (TPN), jonka perustamista Euroopan parlamentti ehdotti 26. maaliskuuta 2009 antamassaan päätöslauselmassa;

11. pyytää komissiota laatimaan yksityiskohtaisen etenemissuunnitelman, jossa on esitetty nykyiset poistettavat esteet, jotta vuoden 2015 tavoite voidaan saavuttaa; muistuttaa tutkimuksesta, jonka tekemiseen parlamentti antoi luvan ja jonka se rahoitti vuoden 2007 talousarviossaan; ihmettelee, miksi komissio ei ole vielä julkaissut kumpaakaan näistä asiakirjoista, vaikka parlamentti on toistuvasti sitä pyytänyt; asettaa niiden julkaisemista koskevaksi lopulliseksi päivämääräksi 15. marraskuuta 2009;

12. katsoo, että sosiaalisen ulottuvuuden sisällyttäminen transatlanttisen toimintaohjelman institutionaaliseen rakenteeseen transatlanttisen työntekijöiden välisen vuoropuhelun ja transatlanttisen ympäristöä koskevan vuoropuhelun perustamisen kautta saattaa osaltaan edistää transatlanttisen taloudellista ja sosiaalista yhdentymistä; katsoo, että nämä transatlanttisen toimintaohjelman kaksi pilaria voivat myös osallistua transatlanttisen talousneuvoston neuvoa-antavaan toimikuntaan sillä edellytyksellä, että lainsäätäjät ovat täysimääräisesti mukana transatlanttisessa talousneuvostossa;

13. katsoo, että transatlanttisesta talousyhteistyöstä on tehtävä vastuullisempi, avoimempi ja ennustettavampi ja että kokousten, toimintaohjelmien, etenemissuunnitelmien ja etenemiskertomusten aikataulut on säännöllisin väliajoin julkaistava ja välittömästi julkistettava verkkosivulla; ehdottaa, että transatlanttisessa talousneuvostossa järjestetään vuosittainen keskustelu käsiteltyjen kysymysten edistymisestä sekä talousneuvoston rakenteesta;

14. kehottaa Yhdysvaltoja sallimaan Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen ilmailusopimuksen ensimmäisen vaiheen ja Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen lentoturvallisuussopimuksen täysimääräisen ja tehokkaan täytäntöönpanon; muistuttaa sekä komissiota että Yhdysvaltojen viranomaisia siitä, että jos toisen vaiheen sopimusta ei tehdä, eräät jäsenvaltiot voivat peruuttaa ensimmäisen vaiheen sopimuksen; kehottaa Yhdysvaltoja välttämään toimenpiteitä, jotka saattavat heikentää tehostettua yhteistyötä, sellaisia kuin Yhdysvaltain edustajainhuoneen päätöslauselmassa 915 mainitut ulkomaiset korjausasemat, kartellien vastaiset poikkeukset ja lentoyhtiöiden rekisterivaltio;

15. toivoo, että huippukokouksessa kumppanit voivat sopia siitä, että Dohan kierroksen menestykselliseen päättämiseen sisältyy toimenpiteitä maataloushintojen epävakauden ja elintarvikepulan välttämiseksi; korostaa, että nykyisen YMP:n uudistukset olisi otettava huomioon ja toivoo, että vastaavia mukautuksia tehdään myös Yhdysvaltojen maataloustulolakiin; on vakuuttunut siitä, että jatkuvalla vuoropuhelulla keskinäistä maataloustuotteiden kauppaa haittaavat ongelmat voidaan ratkaista ennen, kuin ne tulevat WTO:n riitojenratkaisuelinten käsiteltäviksi;

16. katsoo kuitenkin, että transatlanttinen talousneuvosto ei saa lyödä laimin hallitusten tässä yhteydessä toteuttamien toimien vaikutusta kaupankäyntiin asioissa, joista voidaan mainita yksityisyys ja tietosuojanormit, biometriset eritelmät, lentoturvallisuus, matka-asiakirjat ja matkustajatietojen vaihto;

Tuleva transatlanttisen talousneuvoston kokous

Lainsäätäjien transatlanttisen vuoropuhelun rooli transatlanttisessa talousneuvostossa

17. toistaa kehotuksensa Euroopan unionille ja Yhdysvalloille sekä transatlanttisen talousneuvoston yhteispuheenjohtajille, että niiden olisi otettava huomioon lainsäätäjien ratkaisevan tärkeä rooli transatlanttisen talousneuvoston työn onnistumiselle; kehottaa niitä ottamaan lainsäätäjien transatlanttisen vuoropuhelun edustajat täysimääräisesti ja suoraan mukaan transatlanttiseen talousneuvostoon, koska lainsäätäjillä on yhdessä niiden vastaavien toimeenpanoelinten kanssa vastuu transatlanttisen talousneuvoston monien päätösten täytäntöönpanosta ja valvonnasta;

18. katsoo, että on oleellisen tärkeää varmistaa, että Yhdysvaltojen kongressin ja Euroopan parlamentin kaikkein soveltuvimmat jäsenet otetaan mukaan lainsäätäjien vuoropuheluun ja transatlanttista talousneuvostoa koskevaan prosessiin sellaisen lainsäädännön estämiseksi, joka saattaa vaikuttaa olla ei-toivotulla tavalla transatlanttiseen kauppaan ja investointeihin;

Talous- ja rahoituskriisit

19. korostaa transatlanttisen talousneuvoston tehtävää edistämässä ja varmistamassa Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin koordinoituja vastauksia kriiseihin erityisesti silloin, kun on kysymyksessä ovat vaihtoehtoiset investointirahastot, rahoitusmarkkinainfrastruktuurit (etenkin OTC (Over The Counter)-johdannaisten markkinat), pääomavaatimukset, verokeitaat ja maksukyvyttömyystapausten ratkaiseminen rajojen yli; kehottaa transatlanttista talousneuvostoa tutkimaan rahoituslaitosten palkkiopolitiikan koordinointia ja sitä koskevia parhaita käytäntöjä varmistaakseen, että palkkiot perustuvat pitkän aikavälin tulokseen, minkä avulla vähennetään altistumista riskille;

20. kehottaa transatlanttista talousneuvostoa vaatimaan, että Yhdysvaltojen viranomaiset panevat täytäntöön Basel II -sopimuksen ja ottavat siinä yhteydessä huomioon muutokset Euroopan unionin pääomavaatimuksia koskeviin direktiiveihin, ja pitää myönteisenä Yhdysvaltojen hallituksen ehdotusta OTC-johdannaisten sääntelemisestä sekä sen työtä, joka koskee keskitettyä selvitysyhtiötä monimutkaisille strukturoiduille tuotteille, ja kehottaa transatlanttista talousneuvostoa tutkimaan, miten edistetään arvopaperiluokkien ja yritysten käsittelyä koskevaa koordinoitua lähestymistapaa ja infrastruktuurien samanarvoisuutta;

21. kehottaa transatlanttista talousneuvostoa varmistamaan, että Yhdysvaltojen viranomaiset ottavat huomioon EU:n asetuksen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista (AIFM-direktiivi) kyseisten välineiden sääntelyssä, jotta voidaan välttää sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttö;

22. vaatii transatlanttista talousneuvostoa käsittelemään kysymystä instituutioista, jotka ovat "liian suuria epäonnistumaan", ja tukee G-20:n ehdotuksia "hoitotestamentin" kaltaisista valmiussuunnitelmista järjestelmän kannalta merkittäville rajat ylittäville instituutioille; katsoo, että järjestelmän kannalta merkittäviin rahoituslaitoksiin voitaisiin soveltaa entistä ankarampia julkistamisvelvoitteita, kuten liikesalaisuuden rajoittamista samalla tavalla kuin hallitsevat yhtiöt ovat Euroopan unionin kilpailupolitiikan alaisia;

23. tukee G-20:n vaatimusta tilinpäätösstandardien lähentämisen kiirehtimisestä; vaatii transatlanttista talousneuvostoa kehottamaan FASBia ja IASBia sopimaan yhteisistä korkealaatuisista tilinpäätösstandardeista ja saattamaan lähentämishankkeen päätökseen kesäkuuhun 2011 mennessä; korostaa, että IASBin olisi jatkettava hallintotapauudistuksiaan;

24. kehottaa transatlanttista talousneuvostoa vaatimaan, että Yhdysvaltojen viranomaiset pitävät kiinni etenemissuunnitelmastaan, jonka mukaan Yhdysvaltojen kotimaisten käyttäjien on sovellettava kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS); muistuttaa pyynnöstään, että siihen asti kunnes Yhdysvallat omaksuu IFRS:n, SEC:n on tunnustettava IFRS sellaisina, kuin Euroopan unioni on ne hyväksynyt, koska ne vastaavat Yhdysvaltojen tilinpäätösnormistoa (GAAP); kehottaa transatlanttista talousneuvostoa edistämään maakohtaisen jaottelun kehittämistä monikansallisille ryhmille tarkoitettua raportointia varten;

25. toivoo, että transatlanttinen talousneuvosto kannustaa USA:n vakuutusvalvontaa muutoksiin, joilla mahdollistetaan se, että Euroopan unioni tunnustaa USA:n vakuutusten valvontajärjestelmän Solvenssi II -direktiivissä asetettuja ehtoja vastaavaksi; katsoo, että aloite kansallisen vakuutusviraston perustamisesta parantaisi Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen yhteistyötä; kehottaa transatlanttista talousneuvostoa varmistamaan, että Yhdysvaltojen viranomaiset edistyvät liittovaltiotason vakuutusalan valvonnassa erottamalla tarvittaessa verokysymykset ja muut kysymykset puhtaista valvontanäkökohdista;

26. pitää myönteisenä, että avoimuutta ja tietojenvaihtoa käsittelevä globaali foorumi (GFTEI) on laajentunut, ja pitää lupaavana, että kaikki 87 foorumin jäsenmaata ovat sopineet verotietojen jakamista koskevan OECD-standardin hyväksymisestä; kehottaa transatlanttista talousneuvostoa varmistamaan, että Euroopan unioni ja Yhdysvallat osoittavat yhdessä maailmanlaajuista johtajuutta varmistamalla, että tarvittavat kannustimet, sanktiot mukaan luettuina, on pantu täytäntöön maaliskuussa 2010, ja toteuttamaan pikaisesti kaikkien osapuolten kanssa vertaisarviointiohjelman, jolla arvioidaan edistymistä; mutta katsoo, että näitä puitteita on vahvistettava veropetosten ja veronkierron estämiseksi; tähdentää, että kaikissa rajat ylittävissä verotuskysymyksissä olisi sovellettava standardina automaattista tiedottamista;

Teollis- ja tekijänoikeudet

27. pyytää, että tulevassa transatlanttisen talousneuvoston kokouksessa edistetään strategista transatlanttista yhteistyötä teollis- ja tekijänoikeuksien suojelemiseksi siten, että samalla kunnioitetaan täysipainoisesti kansalaisten perusoikeuksia ja kansalaisoikeuksia; korostaa, että teknologian leviäminen ei saa vääristää teollis- ja tekijänoikeuksien suojelujärjestelmää, jolla mahdollistetaan innovaatioprosessiin kuuluvien rahoitusriskien ja liike-elämän riskien ottaminen;

28. muistuttaa transatlanttista talousneuvostoa siitä, että tietoyhteiskunta on transatlanttisen talousalueen keskeinen tukipilari, sillä se perustuu tiedon saatavuuteen ja digitaalisen sisällön suojaamiseen tiukan ja tehokkaan tekijänoikeuden ja sen lähioikeuksien suojelujärjestelmän avulla, ja vahvistaa, että suojelun on edistettävä innovaatiota;

Kuluttajansuoja

29. kehottaa transatlanttista talousneuvostoa edistämään yhteisiä toimia, joilla varmistetaan, että kolmannet maat, etenkin Kiina, nostavat tuotantostandardejaan Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen turvallisuusvaatimuksia vastaaviksi erityisesti leluissa, ja varmistamaan, että kummallakin puolella Atlanttia pannaan ehdottomasti täytäntöön tuotteiden, erityisesti lelujen, turvallisuutta koskeva lainsäädäntö sekä varmistetaan entistä tehokkaamman kansalliset tarkastukset;

30. kehottaa komissiota kehittämään transatlanttisessa talousneuvostossa vahvempia ja tehokkaampia rajatylittäviä lainvalvontayhteistyön järjestelmiä tavoitteena liittää kuluttajille vakavaa vaaraa aiheuttavia kulutustavaroita koskeva EU:n RAPEX‑tietojenvaihtojärjestelmä Yhdysvaltojen kulutustavaroiden turvallisuutta käsittelevän komitean tietojenvaihtojärjestelmään sekä yhdistää kuluttajansuojaa koskevan yhteistyöverkoston ja Yhdysvaltojen viranomaisten verkostojen toimintaa;

31. ehdottaa, että transatlanttinen talousneuvosto tukee sellaisten sitovien yhteistyövälineiden hyväksymistä, joilla jäsenneltäisiin ja helpotettaisiin tuoteturvallisuutta koskevan tiedon jakamista ja yhteistyötoimia koskevan yhteisen ohjelman kehittämistä;

32. kehottaa tulevan transatlanttisen talousneuvoston kokouksen ja Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen huippukokouksen perusteella komissiota jouduttamaan sillä työn alla olevaa, huomattavasti viivästynyttä lainvalvontayhteistyötä koskevaa kahdenvälistä sopimusta, jolla sen lainvalvontatoiminta (tiedonvaihto, tutkinta ja toimenpiteiden toteuttaminen) ulotetaan Yhdysvaltoihin kuluttajansuojayhteistyötä koskevan EU:n asetuksen ja turvallista verkkoa koskevan Yhdysvaltojen lain puitteissa;

33. kehottaa komissiota pyrkimään yhdysvaltalaisten kumppaneidensa kanssa siihen, että transatlanttinen talousneuvosto voisi kartoittaa tapoja kuluttajansuojan tehostamiseksi kun on kyse kuluttajien digitaalisista oikeuksista ja kehittää yhteistyössä viallisia tavaroita koskevia sääntöjä;

Kahdenvälinen kauppa - kuluttaja-asiat, markkinoiden valvonta ja kaupan turvallisuus

34. kehottaa transatlanttista talousneuvostoa edistämään Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen tulli- ja markkinavalvontaviranomaisten välisen yhteistyön lujittamista, jotta voidaan estää vaarallisten tuotteiden ja etenkin vaarallisten lelujen päätyminen kuluttajille;

35. kehottaa transatlanttista talousneuvostoa ottamaan esille, että Euroopan unioni on huolissaan Yhdysvaltojen yksipuolisesta lainsäädäntötoimesta, joka koskee kaikkien Yhdysvaltoihin saapuvien laivakonttien läpivalaisua ja jonka maan kongressi on hyväksynyt; katsoo, että transatlanttinen talousneuvosto voisi auttaa järjestämällä rahdin 100-prosenttista läpivalaisua käsitteleviä seminaareja Brysselissä ja Washingtonissa, jotta lujitetaan Euroopan unionin ja Yhdysvaltain lainsäätäjien molemminpuolista ymmärtämystä ja edistetään sellaisen ratkaisun löytämistä ajoissa tähän ongelmaan, jonka molemmat osapuolet voivat hyväksyä; kehottaa komissiota arvioimaan tulevassa transatlanttisen talousneuvoston kokouksessa, millaiset kustannukset tästä toimenpiteestä voi koitua liike-elämälle ja Euroopan unionin taloudelle ja miten se saattaa vaikuttaa tullien työskentelyyn;

36. päättää pyytää edelleen – ja kehottaa komissiota tekemään samoin transatlanttisessa talousneuvostossa – että Yhdysvaltojen lainsäätäjät harkitsisivat uudelleen sataprosenttisen läpivalaisun velvoitetta ja että yhteistyötä kehitetään Yhdysvaltojen kanssa riskienhallinnan perusteella, mihin sisältyy Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen kauppakumppanuusohjelmien molemminpuolinen tunnustaminen, ja Maailman tullijärjestön SAFE-standardien mukaisesti;

Vastavuoroinen tunnustaminen ja standardointi

37. kehottaa transatlanttisen talousneuvoston tulevan kokouksen perusteella komissiota jatkamaan sellaisten tuotteiden vaatimustenmukaisuusvakuutusten vastavuoroiseen tunnustamiseen liittyvien menettelyjen virallista hyväksymistä, joille kolmansien osapuolten suorittama testaus on pakollinen, mikä koskee erityisesti tieto- ja viestintätekniikkalaitteita ja sähkölaitteita; kehottaa komissiota pitämään kiinni virallisten mittayksiköiden vastavuoroisesta tunnustamisesta ja erityisesti ainoastaan metrijärjestelmän mukaisesti merkittyjen EU-tuotteiden hyväksymisestä Yhdysvalloissa sekä kartoittamaan standardointia Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa ja sovittamaan toimia yhteen kansainvälisesti;

 

Ympäristöä ja kansanterveyttä koskevat kysymykset

 

38. pitää äärimmäisen tärkeänä, että transatlanttisessa talousneuvostossa käydään vuoropuhelua uuselintarvikkeista ja uusien tekniikoiden käyttämisestä elintarviketuotannossa; korostaa olevansa huolissaan kloonauksen käyttämisestä eläinten jalostuksessa;

 

39. pitää myönteisenä, että Yhdysvaltojen hallitus on myöntänyt, että sen myrkyllisten aineiden valvontaa koskevaa lakia on uudistettava; kehottaa Euroopan unionia ja Yhdysvaltoja toimimaan yhteistyössä, jotta Yhdysvaltoihin saadaan sääntelyjärjestelmä, jonka aikaansaama suojelun taso on verrannollinen Reach-järjestelmään;

Energia, teollisuus ja tiede

40.  kehottaa tekemään transatlanttisessa talousneuvostossa yhteistyötä kaikissa asioissa, jotka vaikuttavat teollisuudenalojen sääntely-ympäristöön, ja soveltamaan eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevassa aloitteessa noudatettua "etusijan antaminen pienille" -lähestymistapaa, kun käsitellään lainsäädäntöä, jolla on transatlanttisia vaikutuksia;

41. kannustaa transatlanttista talousneuvostoa pyrkimään yhteiseen energiastrategiaan, jolla tuetaan monipuolistumista ja edistetään ekotehokasta taloutta toimitusvarmuuden lisäämiseksi, ja kannustaa transatlanttista talousneuvostoa auttamaan biopolttoaineita koskevien kestävyyskriteerien lähentämisessä;

42. kehottaa transatlanttista talousneuvostoa voimistamaan tutkimusalan yhteistyötä, jotta Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen laajennetun tiede- ja teknologiasopimuksen potentiaalia kyettäisiin hyödyntämään paremmin;

Kansainvälinen kauppa

43. katsoo, että pääsy kolmansien maiden markkinoille on Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen yhteinen huoli ja etu; uskoo, että transatlanttinen talousneuvosto voi olla merkittävässä asemassa, kun edistetään Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen yhteistä lähestymistapaa kolmansien maiden kanssa luotaviin kauppasuhteisiin; kehottaa transatlanttista talousneuvostoa pyrkimään siihen, että Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin uusiin vapaakauppasopimuksiin sovellettaisiin yhtenäisempää lähestymistapaa, jotta tällaiset sopimukset voitaisiin yhdenmukaistaa;

44. kehottaa transatlanttista talousneuvostoa käsittelemään oikeudellista järjestelmää ja teknisiä standardeja tavoitteena korjata epäselviä oikeudellisia ehtoja, ja siinä yhteydessä käsittelemään sopimuksia, velvollisuuksia ja oikeusvarmuutta Yhdysvalloissa;

Oikeudellinen yhteistyö ja poliisiyhteistyö, viisumit

45. toivoo, että Washingtonissa 28. lokakuuta 2009 pidettävässä Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen ministerikokouksessa hyväksytään oikeudellista yhteistyötä ja poliisiyhteistyötä koskeva yhteinen julistus, joka kattaa etenkin tietoverkkoturvallisuuden;

46. toistaa suhtautuvansa päättäväisesti terrorismin torjuntaan ja uskovansa vakaasti, että on saavutettava oikea tasapaino turvallisuustoimien sekä kansalaisvapauksien ja perusoikeuksien suojelun välillä siten, että taataan yksityisyyden ja tietosuojan mahdollisimman hyvä kunnioittaminen; toistaa, että tarpeellisuus ja suhteellisuus ovat avainperiaatteita, joita ilman terrorismin torjunta ei koskaan voi olla tehokasta;

47. katsoo, että Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen vahva yhteistyö oikeuteen, vapauteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa edellyttää vakaata oikeudellista ja poliittista kehystä ja että vahvempi kumppanuus, joka kattaa parlamentaarisen ja demokraattisen ulottuvuuden, on olennaisen tärkeä, jotta terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan kaltaisiin yhteisiin haasteisiin, oikeudelliseen yhteistyöhön rikosasioissa ja poliisiyhteistyöhön, maahanmuuton hallintaan ja turvapaikan hakemista koskevan oikeuden turvaamiseen sekä kaikkien vilpittömässä mielessä toimivien kansalaisten viisumivapaan liikkumisen edistämiseen näiden kahden alueen välillä, voidaan tarttua tehokkaasti perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta loukkaamatta;

48. muistuttaa tässä yhteydessä, että Euroopan unioni perustuu oikeusvaltioperiaatteeseen ja että aina, kun Euroopan kansalaisten henkilötietoja välitetään kolmansiin maihin turvallisuuden nimissä, olisi kunnioitettava menettelyllisiä takeita ja puolustautumisoikeuksia sekä noudatettava kansallisen ja Euroopan unionin tason tietosuojalainsäädäntöä;

49. muistuttaa, että Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen keskinäistä oikeusapua koskevan, 1. tammikuuta 2010 voimaan tulevan sopimuksen transatlanttisen kehyksen 4 artiklassa määrätään oikeudesta tutustua kohdennetusti taloudellisiin tietoihin kansallisten viranomaisten pyynnöstä ja että tämä saattaisi muodostaa SWIFT-tietojen siirrolle paremman oikeusperustan kuin ehdotettu väliaikainen sopimus;

50. panee merkille, että Euroopan unionin ja Yhdysvallat neuvottelevat parhaillaan tällaisten tietojen siirtämistä koskevasta väliaikaisesta sopimuksesta, joka on voimassa välivaiheen ajan enintään 12 kuukautta kattavan raukeamislausekkeen perusteella, ja että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit on otettava täysipainoisesti mukaan 17. syyskuuta 2009 annetun parlamentin päätöslauselman 3 kohdassa vahvistettuja ehtoja on noudatettava, kun neuvotellaan uudesta sopimuksesta rajoittamatta Lissabonin sopimuksen nojalla noudatettavaa menettelyä;

51. pitää myönteisenä sitä, että viisumivapausohjelmaa on äskettäin laajennettu koskemaan seitsemää uutta Euroopan unionin jäsenvaltiota; kehottaa kuitenkin Yhdysvaltoja poistamaan viisumivaatimuksen myös muilta jäsenvaltioilta ja kohtelemaan kaikkia Euroopan unionin kansalaisia yhdenvertaisesti ja täyden vastavuoroisuuden pohjalta; on huolissaan aikeista periä Euroopan unionin kansalaisilta hallinnollisia maksuja sähköisen matkustuslupajärjestelmän mukaisesta ESTA-luvasta ja pyytää komissiota käsittelemään tätä asiaa ensisijaisena Yhdysvaltojen hallinnon kanssa;

****

52. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdysvaltojen kongressille, transatlanttisen lainsäätäjien vuoropuhelun yhteispuheenjohtajille sekä transatlanttisen talousneuvoston yhteispuheenjohtajille ja sihteeristölle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö