Förslag till resolution - B7-0096/2009Förslag till resolution
B7-0096/2009

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om det kommande toppmötet mellan EU och Förenta staterna samt det transatlantiska ekonomiska rådets fjärde sammanträde

19.10.2009

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Sarah Ludford, Sharon Bowles, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0095/2009

Förfarande : 2009/2697(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0096/2009
Ingivna texter :
B7-0096/2009
Omröstningar :
Antagna texter :

B7‑0096/2009

Europaparlamentets resolution om det kommande toppmötet mellan EU och Förenta staterna samt det transatlantiska ekonomiska rådets fjärde sammanträde

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sin resolution av den 8 maj 2008 om det transatlantiska ekonomiska rådet, och av den 26 mars 2009 om de transatlantiska förbindelserna efter det amerikanska valet,

–   med beaktande av resultatet av toppmötet mellan EU och Förenta staterna som hölls den 5 april 2009 i Prag,

–   med beaktande av det gemensamma uttalandet och framstegsrapporten som antogs vid det transatlantiska ekonomiska rådets tredje möte den 16 oktober 2008 och det gemensamma uttalande som antogs vid den transatlantiska lagstiftardialogens möte i april 2009 i Prag,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. EU och Förenta staterna är huvudaktörer inom den globala politiken och ekonomin, och delar ansvaret för att främja fred, respekten för mänskliga rättigheter och stabilitet, och för att ta itu med olika globala faror och utmaningar, såsom den djupa finanskrisen, klimatförändringar, spridning av kärnvapen, terrorism, en tryggad energiförsörjning samt utrotning av fattigdom och uppfyllande av andra millennieutvecklingsmål.

B.  I en global, komplex och föränderlig värld är det i både unionens och Förenta staternas intresse att stärka sin dialog och samordning, även ur ett strategiskt perspektiv, för att tillsammans påverka den internationella miljön och möta gemensamma hot och utmaningar på grundval av internationell rätt och multilaterala institutioner, i synnerhet FN-systemet, och att bjuda in andra partner att delta i detta samarbete.

C. EU och Förenta staterna spelar en strategisk roll när det gäller de globala ekonomiska utmaningarna eftersom deras bruttonationalprodukt utgör mer än hälften av den globala bruttonationalprodukten och de två parterna har världens starkaste bilaterala handels- och investeringspartnerskap, som utgör nästan 40 procent av världshandeln.

D. Den finansiella och ekonomiska krisen har snabbt förvandlats till en sysselsättningskris med allvarliga sociala följder, och de transatlantiska partnerna delar ansvar för att ta itu med den ekonomiska krisens sociala dimension.

E.  Europaparlamentet förordar att en transatlantisk marknad utan hinder fullbordas senast 2015, ett framsteg som kommer att vara centralt för en förnyad ekonomisk tillväxt och återhämtning. Vidare behövs ett gemensamt ledarskap mellan EU och Förenta staterna för att man med framgång ska lyckas avsluta Doharundan.

F.  När Lissabonfördraget med dess utrikespolitiska instrument träder i kraft kommer EU att kunna spela en starkare och mer sammanhängande roll på internationell nivå. Det är viktigt att lagstiftarnas roll återspeglas korrekt i det transatlantiska ekonomiska rådets arbete och att Europaparlamentets prioriteringar beaktas tillräckligt.

G. Det goda samarbetet mellan EU och Förenta staterna på området civil luftfart kan komma att äventyras på grund av den senaste tidens initiativ om inspektioner av utländska reparationsverkstäder, undantag från antitrustbestämmelser och lufttrafikföretags nationella tillhörighet.

H. EU och Förenta staterna kommer att konfronteras med ökande global energikonsumtion och behovet av att genomföra globala åtaganden för att bekämpa klimatförändringar, och de nya standarderna och åtgärderna för att öka energieffektiviteten bör varken skapa nya hinder för den transatlantiska handeln eller minska säkerheten när det gäller klyvbara material.

Toppmötet mellan EU och Förenta staterna och förstärkningen av det transatlantiska ekonomiska rådet

1.  Europaparlamentet bekräftar på nytt att relationen mellan EU och Förenta staterna är det viktigaste strategiska partnerskapet för EU och framhåller betydelsen av att EU och den amerikanska regeringen intensifierar sin strategiska dialog, sitt samarbete och sin samordning vid hanteringen av globala utmaningar och regionala konflikter. Parlamentet uppmanar kommissionen att efter toppmötet lägga fram ett meddelande om ett strategiskt partnerskap mellan EU och Förenta staterna.

 

2.  Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att båda parter vid toppmötet mellan EU och Förenta staterna tar på sig en ledande roll när det gäller genomförandet av åtagandena från G20-mötet. Parlamentet uppmanar därför till en samordning av det amerikanska reformpaketet för finanssektorn och EU:s pågående lagstiftningsreformer, inbegripet den finansiella tillsynsstrukturen, och uppmanar båda parter att stärka samarbetet mellan lagstiftnings-, reglerings och övervakningsmyndigheterna och även att förstärka samarbetet för att modernisera Internationella valutafonden.

3.  Europaparlamentet understryker betydelsen av samarbetet mellan EU och Förenta staterna för att nå en internationell överenskommelse vid klimatkonventionens femtonde partskonferens i Köpenhamn i december 2009. Parlamentet uppmanar med kraft EU:s ordförandeskap att vid toppmötet mellan EU och Förenta staterna att försöka få till stånd ett ambitiöst åtagande och samarbete från Förenta staternas sida när det gäller att främja kopplingar mellan EU:s system för handel med utsläppsrätter och regionala eller federala handelssystem i Förenta staterna.

4.  Europaparlamentet betonar att när Lissabonfördraget väl träder ikraft bör de institutionella mekanismerna i förbindelserna mellan EU och Förenta staterna stärkas i linje med parlamentets resolution av den 26 mars 2009.

5.  Europaparlamentet uppmanar EU och Förenta staterna att nå en överenskommelse vid det kommande toppmötet om att stärka det transatlantiska partnerskapet för att ta itu med gemensamma globala utmaningar, särskilt när det gäller icke-spridning och nedrustning, terroristbekämpning, klimatförändringar, respekten för mänskliga rättigheter, bemötandet av pandemier och uppnåendet av millennieutvecklingsmålen.

6.  Europaparlamentet påpekar på nytt betydelsen av att båda parter utvecklar gemensamma strategier för Iran, Irak samt Afghanistan och Pakistan. Parlamentet bekräftar vikten av gemensamma förhållningssätt när det gäller Ryssland, Kina, Indien och Latinamerika.

7.  Europaparlamentet upprepar att framgångar i fredsprocessen i Mellanöstern är en av de viktigaste prioriteringarna för EU och Förenta staterna, och uppmanar EU och Förenta staterna att gemensamt främja aktiva ingripanden från Mellanösternkvartetten i sökandet efter en gemensam grund för en fredlig lösning. Parlamentet uppmanar toppmötet att undersöka vilka möjligheter som finns för att nå ut till Arabvärlden och den muslimska befolkningen i Europa och Förenta staterna.

8.  Europaparlamentet understryker att fullbordandet av en transatlantisk marknad utan några hinder är ett avgörande redskap för att forma globaliseringen och hantera den globala ekonomiska och sociala krisen.

9.  Europaparlamentet är övertygat om att det transatlantiska ekonomiska rådet är den mest lämpade mekanismen för att hantera de transatlantiska ekonomiska förbindelserna. Parlamentet uppmanar med kraft parterna att utnyttja det transatlantiska ekonomiska rådets fulla potential för att undanröja befintliga hinder för ekonomisk integration och att uppnå en transatlantisk marknad utan några hinder senast 2015, vilket kommer att bidra till en lösning på den pågående ekonomiska och sociala krisen.

10. Europaparlamentet anser att transatlantiskt samarbete om energieffektivitet och energiteknik (även miljövänlig energi) och om energiregleringsområden kan hanteras i transatlantiska ekonomiska rådet. Parlamentet betonar att transatlantiskt samarbete om energiförsörjning utgör en av de viktigaste frågorna som bör tas upp regelbundet inom ramen för det transatlantiska politiska råd, som parlamentet i sin resolution av den 26 mars 2009 föreslog skulle inrättas.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätta en detaljerad färdplan för befintliga hinder som måste undanröjas i syfte att uppfylla 2015-målet. Parlamentet påminner om den undersökning som parlamentet godkände och finansierade i sin budget för 2007. Parlamentet undrar varför inget av dessa dokument hittills har lagts fram av kommissionen trots upprepade uppmaningar från parlamentet att göra detta. Parlamentet begär att dessa dokument ska offentliggöras senast den 15 november 2009.

12. Europaparlamentet anser att inbegripandet av den sociala dimensionen i den transatlantiska agendans institutionella struktur, genom inrättandet av den transatlantiska arbetsmarknadsdialogen och den transatlantiska miljödialogen, kan bidra till att främja den transatlantiska ekonomiska och sociala integrationen. Parlamentet anser att dessa nya pelare i den transatlantiska agendan också kan delta i det transatlantiska ekonomiska rådets rådgivande grupp förutsatt att lagstiftarna är fullkomligt delaktiga i det transatlantiska ekonomiska rådet.

13. Europaparlamentet anser att det transatlantiska ekonomiska samarbetet måste bedrivas med ökad ansvarskyldighet och bli mer transparent och förutsägbart samt att mötesscheman, dagordningar, färdplaner och framstegsrapporter regelbundet bör offentliggöras och genast läggas ut på en webbplats. Parlamentet föreslår en årlig debatt om framsteg som gjorts i frågor som diskuterats i det transatlantiska ekonomiska rådet samt i fråga om rådets struktur.

14. Europaparlamentet uppmanar Förenta staterna att tillåta ett fullständigt och effektivt genomförande av det första steget i luftfartsavtalet mellan EU och Förenta staterna och luftfartssäkerhetsavtalet mellan EU och Förenta staterna. Parlamentet påminner både kommissionen och de amerikanska myndigheterna om att underlåtenhet att ingå ett avtal om det andra steget skulle kunna leda till att avtalet om det första steget sägs upp av vissa medlemsstater. Parlamentet uppmanar Förenta staterna att undvika åtgärder som går emot ett förstärkt samarbete, exempelvis de om utländska reparationsverkstäder, antitrustundantag och medborgarskap för lufttrafikföretag som omnämns i resolution 915 från representanthuset.

15. Europaparlamentet hoppas att de båda parterna vid toppmötet kommer överens om att en framgångsrik avslutning på Doharundan bör innefatta åtgärder för att undvika instabila jordbrukspriser och livsmedelsbrist. Parlamentet betonar behovet av att ta fullständig hänsyn till de justeringar som redan införts i de senaste reformerna av den gemensamma jordbrukspolitiken och önskar se liknande justeringar i Förenta staternas Farm Bill. Genom en fortlöpande dialog kan man ta itu med frågor som påverkar den ömsesidiga handeln med jordbruksprodukter innan frågorna når Världshandelsorganisationens tvistlösningsorgan.

16. Icke desto mindre anser Europaparlamentet att det transatlantiska ekonomiska rådet inte bör försumma att kommersiell verksamhet påverkas av åtgärder som vidtas av regeringar i detta sammanhang i frågor som normer för skydd av privatliv och uppgifter, biometriska specifikationer, luftfartssäkerhet, resedokumentation och utbyte av uppgifter som rör passagerarinformation.

Det kommande mötet i det transatlantiska ekonomiska rådet

Den transatlantiska lagstiftningsdialogens roll inom det transatlantiska ekonomiska rådet

17. Europaparlamentet upprepar sitt krav på att de styrande i EU och Förenta staterna samt medordförandena för det transatlantiska ekonomiska rådet ska beakta den avgörande roll som lagstiftarna spelar för att detta råd ska lyckas. Dessa uppmanas med kraft att se till att företrädarna för den transatlantiska lagstiftningsdialogen fullt ut blir direkt involverade i det transatlantiska ekonomiska rådet, eftersom lagstiftarna delar ansvaret med sina respektive verkställande organ för att anta och se över många av besluten inom det transatlantiska ekonomiska rådet.

18. Europaparlamentet anser att man måste se till att de lämpligaste ledamöterna av Förenta staternas kongress och Europaparlamentet deltar i lagstiftningsdialogen och processen med det transatlantiska ekonomiska rådet, för att se till att det inte antas lagstiftning som ger oavsiktliga konsekvenser för den transatlantiska handeln och transatlantiska investeringar.

Den ekonomiska och finansiella krisen

19. Europaparlamentet betonar att det transatlantiska ekonomiska rådet spelar en roll för att främja och garantera att Förenta staterna och EU bemöter krisen genom samordnad lagstiftning, särskilt när det gäller alternativa investeringsfonder, finansmarknadsinfrastrukturer (särskilt OTC-marknaderna för derivat), kapitalkrav, skatteparadis och gränsöverskridande lösningar när det gäller insolvens. Parlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att granska samordningen av och bästa praxis för ersättningspolitiken för finansiella institutioner och att se till att ersättning grundas på långsiktiga resultat, varigenom man minskar exponeringen för risker.

20. Europaparlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att insistera på att Förenta staternas myndigheter genomför Basel II, under beaktande av ändringarna i EU:s direktiv om kapitalkrav. Parlamentet välkomnar förslaget från Förenta staterna att reglera OTC-derivativ och arbetet med att inrätta en central clearingorganisation för komplexa strukturerade produkter samt uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att undersöka hur man ska främja ett samordnat tillvägagångssätt i fråga om behandling av tillgångsslag och likvärdighet i fråga om såväl bolag som infrastruktur.

21. Europaparlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att se till att Förenta staternas myndigheter tar hänsyn till EU:s bestämmelser om alternativa fondförvaltare i samband med sitt arbete med att reglera sådana instrument för att regleringsarbitrage ska kunna undvikas.

22. Europaparlamentet uppmanar med kraft det transatlantiska ekonomiska rådet att ta upp frågan om institutioner som är ”alltför stora för att få gå i konkurs” och stöder G-20-förslagen om katastrofinsatsplaner för gränsöverskridande institutioner som är viktiga för hela systemet. Parlamentet anser att finansinstitutioner som är viktiga för hela systemet skulle kunna omfattas av striktare krav på vad de måste offentliggöra, till exempel i form av begränsningar för vad slags information som ska anses som affärshemligheter, på samma sätt som företag med en dominerande ställning kan komma att omfattas av EU:s konkurrenspolitik.

23. Europaparlamentet ställer sig bakom uppropet från G20 om att påskynda införandet av enhetliga redovisningsstandarder. Parlamentet begär att det transatlantiska ekonomiska rådet ska uppmana Financial Accounting Standards Board (FASB) och International Accounting Standards Board (IASB) att komma fram till en enhetlig uppsättning globala redovisningsstandarder av god kvalitet och slutföra sitt konvergensprojekt senast i juni 2011. Parlamentet betonar att IASB bör fortsätta att reformera sina styrelseformer.

24. Europaparlamentet uppmanar med kraft det transatlantiska ekonomiska rådet att insistera på att Förenta staternas myndigheter ska hålla fast vid sin färdplan med krav på att man inom Förenta staterna ska använda IFRS. Parlamentet erinrar om sin begäran om att SEC, fram till dess att Förenta staterna antar IFRS, ska erkänna IFRS i den form de antagits av Europeiska unionen som en giltig motsvarighet till Förenta staternas redovisningsstandarder GAAP. Parlamentet uppmanar med kraft det transatlantiska ekonomiska rådet att främja utvecklingen av rapportering för multinationella grupper, varvid detta bör ske skilt för varje land.

25. Europaparlamentet hoppas att det transatlantiska ekonomiska rådet kommer att påyrka ändringar i Förenta staternas försäkringstillsyn så att EU ska kunna erkänna att tillsynen motsvarar de villkor som uppställts i direktivet Solvens II. Parlamentet anser att initiativet med att inrätta ett nationellt försäkringsverk skulle förbättra samarbetet mellan EU och Förenta staterna. Parlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att se till att Förenta staternas myndigheter går vidare med försäkringstillsynen på förbundsstatsnivå, vid behov genom att åtskilja skattefrågor och andra frågor från sådant som sammanhänger med den rena tillsynen.

26. Europaparlamentet välkomnar att det globala forumet för insyn och informationsutbyte (GFTEI) utvidgats och ser det som ett lovande framsteg att alla 87 länder som deltar i GFTEI kommit överens om att anta OECD:s standard för delgivande av information i skattefrågor. Parlamentet uppmanar med kraft det transatlantiska ekonomiska rådet att se till att EU och Förenta staterna visar prov på globalt ledarskap genom att se till att de incitament som behövs, också sanktioner, införs senast i mars 2010 och genom att tillsammans med alla parter snabbt genomföra ett program för inbördes övervakning (”peer review”) för att bedöma vilka framsteg som gjorts, men anser att denna ram måste förstärkas för att skatteflykt och undvikande av skatt ska kunna undvikas och betonar att normen bör vara att information automatiskt ska ges i alla internationella skattefrågor.

Immaterialrätt

27. Europaparlamentet uppmanar till att man vid nästa möte inom det transatlantiska ekonomiska rådet ska främja ett strategiskt transatlantiskt samarbete kring skyddet av immateriell egendom, varvid full hänsyn ska tas till medborgarnas grundläggande och medborgerliga rättigheter. Parlamentet understryker att spridningen av teknik inte får förvränga skyddet av den immateriella egendomen, som gör det möjligt att ta ekonomiska risker och företagsrisker under innovationsprocessen.

28. Europaparlamentet påminner det transatlantiska ekonomiska rådet om att informationssamhället är en mycket viktig pelare i det transatlantiska ekonomiska området, baserat på tillgång till kunskap och skydd av digitalt innehåll med hjälp av ett strängt och effektivt skyddssystem för upphovsrätt och dithörande rättigheter, och upprepar att detta skydd måste främja innovation.

Konsumentskydd

29. Europaparlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att främja gemensamma åtgärder för att se till att tredjeländer, särskilt Kina, förbättrar sina produktionsstandarder så att de möter EU:s och Förenta staternas säkerhetskrav, särskilt för leksaker, och att se till att säkerhetslagstiftningen för produkter, särskilt leksaker, strikt efterlevs på bägge sidor om Atlanten samt att de nationella inspektionerna förstärks.

30. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med det transatlantiska ekonomiska rådet utarbeta kraftfullare och effektivare samarbetssystem för gränsöverskridande verkställighet, i syfte att koppla samman EU:s Rapex-system för snabbt informationsutbyte om konsumtionsvaror, som utgör ett allvarligt hot mot konsumenterna, med Förenta staternas ”Consumer Product Safety Commission alert system”, och i syfte att koppla samman verksamheten inom nätverket för konsumentskyddssamarbete med den som bedrivs av de amerikanska myndigheterna.

31. Europaparlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att stödja antagandet av ett bindande samarbetsinstrument som skulle strukturera och underlätta informationsutbytet om produktsäkerhet och utvecklingen av ett gemensamt handlingsprogram för samarbetet.

32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, inför det instundandet mötet för det transatlantiska ekonomiska rådet, och toppmötet mellan EU och Förenta staterna, påskynda sitt arbete med ett mycket försenat bilateralt praktiskt samarbetsavtal där även Förenta staterna omfattas av dess verksamheter inom ramen för EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete och Förenta staternas lagstiftning om ett säkert Internet (Safe Web Act).

33. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att arbeta tillsammans med sina motparter i Förenta staterna för att det transatlantiska ekonomiska rådet ska kunna se efter hur konsumentskyddet skulle kunna förstärkas, med samtidig hänsyn tagen till konsumenternas digitala rättigheter, samt med avseende på regler för felaktiga varor.

Bilateral handel – tullfrågor, marknadsövervakning och handelssäkerhet

34. Europaparlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att verka för ett stärkt samarbete mellan EU:s och Förenta staternas tull- och marknadsövervakningsmyndigheter för att förhindra att farliga produkter, däribland farliga leksaker, når kunderna.

35. Europaparlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att framföra de betänkligheter som EU har i fråga om den förordning som Förenta staternas kongress antagit om att granska 100 procent av den last som förs in i landet via godstransporter till sjöss. Parlamentet anser att det transatlantiska ekonomiska rådet lämpligen skulle kunna anordna seminarier om granskningsfrågan i Bryssel och i Washington för att främja en djupare förståelse mellan EU:s och Förenta staternas lagstiftare och för att nå en snar och ömsesidigt godtagbar lösning på problemet. Parlamentet uppmanar kommissionen att inför det kommande mötet i det transatlantiska ekonomiska rådet utvärdera hur stora kostnader denna åtgärd medför för företagen och för EU:s ekonomi samt hur den potentiellt kan påverka tullens arbete.

36. Europaparlamentet är fast beslutet att fortsätta uppmana Förenta staternas lagstiftare att se över beslutet om att granska 100 procent av alla containrar, och uppmanar kommissionen att göra detsamma inom ramen för det transatlantiska ekonomiska rådet. Parlamentet vill dessutom utveckla ett samarbete med Förenta staterna, baserat på riskhantering, inbegripet ett ömsesidigt erkännande av EU:s och Förenta staternas program för handelspartners, i enlighet med Världstullorganisationens ramverk för säkerhet och globala förenklingar för handeln (SAFE).

 

Ömsesidigt samarbete och standardisering

37. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att mot bakgrund av det kommande transatlantiska ekonomiska rådets möte fullfölja arbetet med att formellt anta förfaranden för ömsesidigt erkännande av intyg om överensstämmelse för produkter som ska testas av utomstående, särskilt informations- och kommunikationsteknik samt elektrisk utrusning. Parlamentet uppmanar även kommissionen att framhålla behovet av ett ömsesidigt erkännande av användningen av måttenheter, särskilt ett godkännande av angivelser enbart enligt metersystemet på EU-tillverkade produkter i Förenta staterna samt att tillsammans med de amerikanska myndigheterna undersöka möjliga standardiseringar och att samordna detta internationellt.

 

Miljö- och folkhälsofrågor

 

38. Europapparlamentet anser att det är ytterst viktigt att delta i dialogen i det transatlantiska ekonomiska rådet om nya livsmedel och om användningen av ny teknik i samband med livsmedelsproduktion. Parlamentet uttrycker farhågor i fråga om kloning i samband med avel av djur.

 

39. Europaparlamentet välkomnar det faktum att Förenta staternas regering insett att landets lag om kontroll av giftiga ämnen (Toxic Substances Control Act) måste reformeras och uppmanar EU och Förenta staterna att samarbete för att få till stånd ett regleringssystem i Förenta staterna, vilket skulle erbjuda en skyddsnivå som går ihop med den som erbjuds av Reach.

Energi, industri och vetenskap

40.  Europaparlamentet efterlyser samarbete inom det transatlantiska ekonomiska rådet i alla frågor som påverkar regleringsramen för industrier i samband med att man överväger lagstiftning med transatlantiska konsekvenser. Detta bör ske utifrån tillvägagångssättet i EU:s rättsakt för småföretag – att tänka småskaligt först.

41. Europaparlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att utveckla samarbete i riktning mot en gemensam energistrategi till stöd för diversifiering och för en miljöeffektiv ekonomi, i syfte att öka försörjningstryggheten, samt uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att bistå i arbetet med att nå fram till enhetliga hållbarhetskriterier för biobränslen.

42. Europaparlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att främja samarbete på forskningsområdet för att bättre utnyttja möjligheterna med det utökade avtalet om forskning och teknik mellan EU och Förenta staterna.

Internationell handel

43. Europaparlamentet anser att tillgång till marknader i tredjeländer är en gemensam angelägenhet för både EU och Förenta staterna. Parlamentet är övertygat om att det transatlantiska ekonomiska rådet kan spela en viktig roll med tanke på framväxten av ett gemensamt tillvägagångssätt mellan EU och Förenta staterna i deras handelsförbindelser med tredjeländer och uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att verka för att Förenta staterna och EU ska ta ett mera gemensamt grepp på nya frihandelsavtal, i syfte att harmonisera dessa avtal.

44. Europaparlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att ta upp den rättsliga ramen och de tekniska standarderna för att komma till rätta med oklara juridiska villkor, och att i detta sammanhang behandla frågan om avtal, skyldigheter och rättssäkerhet i Förenta staterna.

Straffrättsligt och polisiärt samarbete, viseringsfrågor

45. Europaparlamentet förväntar sig att det möte på ministernivå mellan EU och Förenta staterna som planeras äga rum den 28 oktober 2009 i Washington ska utmynna i en gemensam förklaring om rättsligt och polisiärt samarbete som särskilt nämner nätsäkerhet.

46. Europaparlamentet erinrar om sin beslutsamhet att bekämpa terrorism och om sin fasta övertygelse om behovet att finna rätt balans mellan, å ena sidan, säkerhetsåtgärder och, å andra sidan, skyddet av medborgerliga friheter och grundläggande rättigheter, samtidigt som man ser till att privatlivet och dataskyddet åtnjuter största möjliga respekt. Parlamentet upprepar att nödvändighet och proportionalitet är grundläggande principer och att kampen mot terrorismen blir helt verkningslös om de inte respekteras.

47. Europaparlamentet anser att det behövs en sund rättslig och politisk ram för ett starkt samarbete mellan EU och Förenta staterna i frågor som rör rättvisa, frihet och säkerhet och att ett starkare partnerskap med en parlamentarisk och demokratisk dimension är nödvändigt för att gemensamma utmaningar som kampen mot terrorismen och den organiserade brottsligheten ska kunna bemötas effektivt utan att detta påverkar de grundläggande rättigheterna och rättstatsprincipen, rättsligt samarbete och polissamarbete, hantering av migration och skyddet av rätten att söka asyl samt främjandet av fri rörlighet utan viseringar mellan de båda områdena för alla medborgare med ärligt uppsåt.

48. I detta sammanhang påminner Europaparlamentet om att EU bygger på rättsstatsprincipen och att alla överföringar av personuppgifter från EU till tredjeländer som görs för säkerhetsändamål bör stå i överensstämmelse med såväl förfarandegarantierna och rätten till försvar som den dataskyddslagstiftning som gäller på nationell nivå och EU‑nivå.

49. Europaparlamentet påminner om att det inom den transatlantiska ramen för avtalet mellan EU och Förenta staterna om ömsesidig rättslig hjälp, som träder i kraft den 1 januari 2010, föreskrivs i artikel 4 i avtalet att man på begäran ska bevilja tillgång till specifika finansiella uppgifter, genom nationella statliga myndigheter. Parlamentet anser att detta skulle kunna utgöra en sundare rättslig grund för överföring av Swift-uppgifter än det föreslagna interimsavtalet.

50. Europaparlamentet konstaterar att ett interimsavtal för överföring av sådana uppgifter, vilket skulle vara giltigt för en övergångsperiod med en bortre tidsgräns som inte överstiger tolv månader, är föremål för förhandlingar mellan EU och Förenta staterna samt att Europaparlamentet och de nationella parlamenten till fullo måste medverka i ett nytt avtal, som förhandlas fram utan att det påverkar det förfarande som ska tillämpas enligt Lissabonfördraget, och de villkor som anges i punkt 3 i parlamentets resolution av den 17 september 2009 måste följas.

51. Europaparlamentet välkomnar att programmet för viseringsundantag nyligen utökats till att omfatta ytterligare sju EU-medlemsstater. Parlamentet uppmanar emellertid med kraft Förenta staterna att upphäva viseringsreglerna för de återstående medlemsstaterna och att behandla alla unionsmedborgare likvärdigt och på grundval av fullständig ömsesidighet. Planerna på att införa administrativa avgifter för Esta-tillstånd för unionsmedborgare är oroväckande, och parlamentet uppmanar kommissionen att behandla detta som en prioriterad fråga i samtalen med Förenta staternas regering.

****

52. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlamentet, Förenta staternas kongress, medordförandena för den transatlantiska lagstiftardialogen, medordförandena för det transatlantiska ekonomiska rådet och dess sekretariat.