Forslag til beslutning - B7-0097/2009Forslag til beslutning
B7-0097/2009

FORSLAG TIL BESLUTNING om fremskridt i etableringen af SIS II og VIS

19.10.2009

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

Carlos Coelho, Simon Busuttil for PPE-Gruppen
Claude Moraes for S&D-Gruppen
Sarah Ludford for ALDE-Gruppen
Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen


Procedure : 2009/2721(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0097/2009
Indgivne tekster :
B7-0097/2009
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7‑0097/2009

om fremskridt i etableringen af SIS II og VIS

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at Kommissionen den 6. december 2001 fik mandat til at udvikle anden generation af SIS (Schengeninformationssystemet), der skulle træde i kraft i marts 2007,

B.  der henviser til, at Europa-Parlamentet i oktober 2006 vedtog forordningen[1] til fastsættelse af retsgrundlaget for SIS II,

C. der henviser til, at en lang række problemer og mange forsinkelser har betydet, at det nye system stadig ikke er taget i brug, og at der er opstået tvivl om, hvorvidt projektet er funktionsdygtigt,

D. der henviser til, at en række lande som Irland, Det Forenede Kongerige, Cypern, Bulgarien, Rumænien og Liechtenstein ikke vil blive optaget i SIS-systemet, før der er fundet en løsning,

E.  der henviser til, at Rådet (retlige og indre anliggender) på mødet den 4. og 5. juni 2009 vedtog et sæt konklusioner om den nye udformning af Schengeninformationssystemet (SIS II) og besluttede, at udviklingen af systemet skulle fortsætte på grundlag af det eksisterende SIS II-projekt, men med det alternative scenarie, at SIS 1+ kunne anvendes som en backupløsning,

F.  der henviser til, at der skal foretages to tekniske test (de såkaldte etapemålstest), den første ved udgangen af 2009 og den anden i sommeren 2010,

G. der henviser til, at SIS II ifølge de nuværende planer først vil kunne tages i brug i sidste kvartal af 2011,

H. der henviser til, at Europa-Parlamentet i juni 2007 vedtog forordningen[2] til fastsættelse af retsgrundlaget for visuminformationssystemet (VIS),

I.   der henviser til, at indførelsen af visuminformationssystemet, der er baseret på samme tekniske platform og udviklet af samme kontrahent som SIS II-systemet, også prioriteres højt af EU,

J.   der henviser til, at VIS også er forsinket, da systemet ikke vil blive taget i brug ved udgangen af 2009 som planlagt, og at driftsstarten kan blive udsat til efter september 2010 som følge af en række problemer i forbindelse med Kommissionens oprettelse af det centrale VIS og forberedelserne på nationalt plan i medlemsstaterne,

1.  understreger, at oprettelsen af SIS II stadig prioriteres højt af Europa-Parlamentet, og at systemet bør sættes i drift så hurtigt som muligt med en lang række forbedringer og nye anvendelsesmuligheder som fastsat i retsgrundlaget med det formål at øge de europæiske borgeres sikkerhed og garantere en effektiv grænsekontrol ved de ydre grænser, idet det samtidig sikres, at Schengen-reglerne fuldbyrdes og forbliver sammenhængende;

2.  er dybt bekymret over forsinkelserne i driftsstarten af både SIS II- og VIS-systemerne;

3.  kræver at blive underrettet af Kommissionen og Rådet om resultaterne af den tekniske etapemålstest 1, der finder sted den 22. december, umiddelbart efter afslutningen af testen og at blive informeret med det samme om de tiltag, der vil blive truffet efterfølgende;

4.  forlanger fuld åbenhed i implementeringsprocessen, også for de finansielle aspekter, og kræver som medlovgiver at blive underrettet om, hvorvidt de såkaldte etapemålstest 1 og 2 stadig foretages inden for rammerne af den nuværende SIS II-udviklingskontrakt, eller om de skal behandles som supplerende krav, i hvilket tilfælde der ønskes en redegørelse for, hvilke tillægsudgifter der er tale om;

5.  anmoder om at få at vide, om der er pålagt kontrahenten bødesanktioner for forsinkelserne og de tekniske fejl, der var skyld i, at de tidligere test mislykkedes, og i bekræftende fald at få oplyst bødens størrelse; ønsker desuden at blive informeret om de ekstra omkostninger, som disse forsinkelser og tekniske fejl har givet anledning til, og som har gjort det nødvendigt at udføre nye test og udskyde tidsplanen for ibrugtagningen af SIS II;

6.  kræver en samlet og koordineret indsats fra Kommissionens og medlemsstaternes side for at undgå, at der bliver tale om samme scenarie for VIS som for udviklingen af SIS II;

7.  anmoder Kommissionen og Rådet om at begrunde, hvorfor de fortsat har tillid til den nuværende kontrahent og dennes evne til at sikre, at VIS- og SIS II-systemerne får et positivt forløb uden yderligere forsinkelser;

8.  understreger, at Kommissionen og Rådet må inddrage Europa-Parlamentet i enhver afgørelse, der vedrører udviklingen af SIS II og VIS, navnlig hvis testresultaterne ikke er positive og dermed fører til et ændret forløb af både SIS II-projektet og VIS-projektet, som kan indebære, at den nuværende kontrakt med det ansvarlige selskab annulleres;

9.  anmoder Kommissionen om at gøre det klart, hvorvidt en eventuel ophævelse af kontrakten automatisk vil føre til iværksættelse af backupløsningen eller nødplanen i SIS II-projektets tilfælde, og om at redegøre for de eventuelle virkninger for VIS-projektet;

10. understreger, at Parlamentet skal holdes løbende underrettet om udviklingen i bestræbelserne på at indføre SIS II og VIS;

11. pålægger sit kompetente udvalg at følge denne sag nøje og at udarbejde en opfølgende beslutning til plenarforsamlingen, så snart en ny udvikling gør det berettiget, dog senest efter afslutningen af etapemålstest 1;

12. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.