Πρόταση ψηφίσματος - B7-0097/2009Πρόταση ψηφίσματος
B7-0097/2009

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την πρόοδο των συστημάτων SIS II και VIS

19.10.2009

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Carlos Coelho, Simon Busuttil εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Claude Moraes εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Sarah Ludford εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Timothy Kirkhope εξ ονόματος της Ομάδας ECR


Διαδικασία : 2009/2721(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0097/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0097/2009
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0097/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόοδο των συστημάτων SIS II και VIS

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 6 Δεκεμβρίου 2001 η Επιτροπή έλαβε εντολή για την ανάπτυξη της δεύτερης γενιάς SIS (Σύστημα Πληροφόρησης Σένγκεν), το οποίο θα έπρεπε να τεθεί σε ισχύ τον Μάρτιο του 2007,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον Κανονισμό[1] που συνιστά τη νομική βάση για το SIS II τον Οκτώβριο 2006,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώθηκαν αναρίθμητα προβλήματα και καθυστερήσεις με αποτέλεσμα, έως σήμερα, το νέο σύστημα να μην έχει λειτουργήσει ακόμη, και λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν διατυπωθεί αμφιβολίες για την βιωσιμότητα του σχεδίου,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές χώρες περιλαμβανομένων της Ιρλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Κύπρου, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και του Λιχτενστάιν, δεν θα ενσωματωθούν στο σύστημα SIS έως ότου βρεθεί λύση,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο ΔΕΥ της 4ης και 5ης Ιουνίου 2009 διετύπωσε συμπεράσματα όσον αφορά τον καινούριο προσανατολισμό του Συστήματος Πληροφόρησης Σένγκεν (SIS II), έχοντας αποφασίσει ότι η ανάπτυξη του εν λόγω συστήματος θα πρέπει να προχωρήσει με βάση το τρέχον σχέδιο SIS II, διατηρώντας ως εφεδρική λύση το εναλλακτικό σενάριο του SIS 1+,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να διενεργηθούν δύο τεχνικές δοκιμές (αποκαλούμενες δοκιμές ορόσημα), η πρώτη στο τέλος του 2009 και η δεύτερη το καλοκαίρι του 2010,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα πρόβλεψη είναι ότι το SIS II δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει πριν από το τελευταίο τρίμηνο του 2011,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον Κανονισμό[2] που συνιστά τη νομική βάση για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) τον Ιούνιο 2007,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις, που βασίζεται στην ίδια τεχνική σύλληψη και αναπτύχθηκε από τον ίδιο ανάδοχο με εκείνον του συστήματος SIS II, αποτελεί επίσης προτεραιότητα για την ΕΕ,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι και το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) καθυστερεί, δεδομένου ότι η ημερομηνία ανάπτυξής του - τέλη του 2009 - δεν θα τηρηθεί και ότι η έναρξη λειτουργίας ενδέχεται να καθυστερήσει και πέραν του Σεπτεμβρίου 2010, λόγω ορισμένων προβλημάτων στην κατάρτιση του κεντρικού VIS από την Επιτροπή και έχοντας υπόψη τις προετοιμασίες σε εθνικό επίπεδο στα κράτη μέλη,

1.  τονίζει το γεγονός ότι η κατάρτιση του SIS II παραμένει προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι πρέπει να τεθεί σε λειτουργία το συντομότερο δυνατόν, εισάγοντας αρκετές βελτιώσεις και νέες λειτουργικές δυνατότητες, όπως προβλέπεται στη νομική βάση, με σκοπό να ενισχυθεί η ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών και να υπάρχουν εχέγγυα για αποτελεσματικούς ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ολοκλήρωση και συνοχή του κεκτημένου Σένγκεν·

2.  εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στην έναρξη λειτουργίας αμφότερων των συστημάτων SIS II και VIS·

3.  ζητεί να ενημερωθεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο για τα αποτελέσματα της πρώτης τεχνικής δοκιμής ορόσημο που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 22 Δεκεμβρίου, αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της καθώς και να ενημερωθεί χωρίς καθυστέρηση για τα μελλοντικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν·

4.  ζητεί πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τη διαδικασία εφαρμογής αλλά και τις δημοσιονομικές πτυχές, καθώς και ενημέρωση υπό την ιδιότητά του του συννομοθέτη, σχετικά με το κατά πόσον οι αποκαλούμενες δοκιμές-ορόσημα 1 και 2 εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στο πεδίο της παρούσας σύμβασης ανάπτυξης SIS II ή εάν θα χρειασθεί να αντιμετωπισθούν ως επιπρόσθετες απαιτήσεις και τί επιπλέον δαπάνες προβλέπονται σε αυτήν την περίπτωση·

5.  ζητεί να μάθει εάν έχουν επιβληθεί κυρώσεις στον ανάδοχο για τις καθυστερήσεις και τα τεχνικά σφάλματα που οδήγησαν στην αποτυχία των προηγούμενων δοκιμών, και εάν ναι, σε τί ύψος ανήλθαν αυτές οι κυρώσεις· ζητεί πέραν αυτού να ενημερωθεί για το επιπρόσθετο κόστος που συνεπάγονται αυτές οι καθυστερήσεις και τα τεχνικά σφάλματα από την άποψη της ανάγκης να διενεργηθούν νέες δοκιμές καθώς και για την παράταση του χρονοδιαγράμματος της ανάπτυξης του SIS II·

6.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν συντονισμένες προσπάθειες προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη της κατάστασης που παρατηρήθηκε στην περίπτωση της ανάπτυξης του SIS II και σε σχέση με το VIS·

7.  ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να δώσουν βάσιμους λόγους επί των οποίων στηρίζουν την εμπιστοσύνη τους στον τρέχοντα ανάδοχο και την ικανότητά του να συνεχίσει επιτυχώς και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις την ανάπτυξη των συστημάτων VIS και SIS II·

8.  τονίζει ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να ζητήσουν τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε οιαδήποτε απόφαση σχετικά με την ανάπτυξη του SIS II και VIS, ιδίως εάν τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν είναι ικανοποιητικά, οδηγώντας με τον τρόπο αυτό σε αλλαγή κατεύθυνσης όσον αφορά αμφότερα τα έργα SIS II και VIS, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν την ακύρωση της παρούσας σύμβασης με την υπεύθυνη για τα έργα αυτά εταιρεία·

9.  καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει εάν τυχόν ακύρωση της σύμβασης θα οδηγήσει αυτομάτως, στην περίπτωση του έργου SIS II, στην εφαρμογή της εφεδρικής λύσης ή της λύσης έκτακτης ανάγκης, και να περιγράψει σε γενικές γραμμές τις πιθανές επιπτώσεις στο έργο VIS·

10. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται διαρκώς για την πορεία της ανάπτυξης του SIS II και του VIS·

11. αναθέτει στην αρμόδια επιτροπή του να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς το θέμα αυτό και να προετοιμάσει σχετικό ψήφισμα για την Ολομέλεια μόλις υπάρξουν νέες εξελίξεις που θα το δικαιολογούν και το αργότερο μετά την ολοκλήρωση της πρώτης δοκιμής ορόσημο·

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.