Päätöslauselmaesitys - B7-0097/2009Päätöslauselmaesitys
B7-0097/2009

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS SIS II:n ja VIS:n tilanteesta

19.10.2009

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Carlos Coelho, Simon Busuttil PPE-ryhmän puolesta
Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta
Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta
Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta


Menettely : 2009/2721(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0097/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0097/2009
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0097/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma SIS II:n ja VIS:n tilanteesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että komissiolle annettiin 6. joulukuuta 2001 tehtäväksi toisen sukupolven SIS-järjestelmän (Schengenin tietojärjestelmän) kehittäminen ja että järjestelmä oli määrä ottaa käyttöön maaliskuussa 2007,

B.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti hyväksyi lokakuussa 2006 asetuksen[1], jossa vahvistettiin oikeusperusta Schengen II -tietojärjestelmälle,

C. ottaa huomioon, että uutta järjestelmää ei lukuisten ongelmien ja viivästysten vuoksi ole vieläkään otettu käyttöön ja että hankkeen toteutettavuudesta on esitetty epäilyjä,

D. ottaa huomioon, että joitakin maita, mukaan lukien Irlanti, Yhdistynyt kuningaskunta, Kypros, Bulgaria, Romania ja Liechtenstein, ei sisällytetä Schengen II -tietojärjestelmään, ennen kuin ongelmiin on löydetty ratkaisu,

E.  ottaa huomioon, että oikeus- ja sisäasioiden neuvosto hyväksyi 4. ja 5. kesäkuuta 2009 joukon päätelmiä Schengen II -tietojärjestelmän uusista suuntaviivoista ja päätti, että järjestelmän kehittämistä olisi jatkettava olemassa olevan Schengen II -hankkeen pohjalta, mutta kuitenkin siten, että SIS 1+ -järjestelmä säilytetään vaihtoehtoisena varajärjestelmänä,

F.  ottaa huomioon, että on tehtävä kaksi teknistä testiä (nk. tavoitetestit), ensimmäinen vuoden 2009 lopussa ja toinen kesällä 2010,

G. ottaa huomioon, että nykyisten ennusteiden mukaan Schengen II -tietojärjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön vasta vuoden 2011 viimeisen neljänneksen aikana,

H. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti hyväksyi kesäkuussa 2007 asetuksen[2], jossa vahvistettiin oikeusperusta viisumitietojärjestelmälle (VIS),

I.   ottaa huomioon, että viisumitietojärjestelmä, joka perustetaan samalle tekniselle alustalle ja jonka on kehittänyt sama sopimuskumppani kuin Schengen II -tietojärjestelmän, on myös yksi EU:n ensisijaisista hankkeista,

J.   ottaa huomioon, että myös viisumitietojärjestelmän toteutus viivästyy, koska järjestelmää ei voida ottaa käyttöön vuoden 2009 lopussa, kuten oli suunniteltu; toteaa, että viisumitietojärjestelmän käyttöönotto voi siirtyä syyskuuta 2010 myöhemmäksikin, ottaen huomioon järjestelmän keskusyksikön perustamiseen komissiossa liittyvät ongelmat ja jäsenvaltioissa toteutettavat valmistelut,

1.  painottaa, että Schengen II -tietojärjestelmän toteutus on edelleen Euroopan parlamentin ensisijainen tavoite ja että järjestelmä olisi otettava käyttöön mahdollisimman pian, koska sillä saadaan aikaan useita parannuksia ja koska siihen sisältyy uusia, oikeusperustaan perustuvia toimintoja, joilla EU:n kansalaisten turvallisuutta voidaan parantaa sekä taata tehokkaat rajatarkastukset ulkorajoilla ja samalla varmistaa Schengenin säännöstön noudattaminen ja johdonmukaisuus;

2.  ilmaisee syvän huolensa sekä Schengen II -tietojärjestelmän että viisumitietojärjestelmän käyttöönoton viivästymisestä;

3.  pyytää, että komissio ja neuvosto tiedottavat sille 22. joulukuuta tehtävän tavoitteen 1 teknisen testauksen tuloksista heti testin suorittamisen jälkeen ja että ne tiedottavat sille viipymättä tulevista toimista;

4.  vaatii täytäntöönpanoprosessin täydellistä avoimuutta, rahoitukseen liittyvät näkökohdat mukaan lukien, sekä pyytää, että sille yhtenä lainsäätäjänä tiedotetaan siitä, sisältyvätkö niin kutsutut tavoitteen 1 ja 2 testit yhä nykyiseen Schengen II ‑tietojärjestelmän kehittämissopimukseen vai onko niitä pidettävä lisävaatimuksina ja mitä lisäkustannuksia niistä siinä tapauksessa aiheutuu;

5.  pyytää saada tietää, onko sopimuskumppanille määrätty sakkoja viivästyksistä ja teknisistä virheistä, joiden vuoksi aikaisemmat testit epäonnistuivat, ja jos on, kuinka paljon; pyytää lisäksi saada tietää kuinka paljon lisäkustannuksia näistä viivästyksistä ja teknisistä virheistä aiheutuu siksi, että on suoritettava uusia testejä ja että Schengen II ‑ tietojärjestelmän käyttöönotto myöhentyy;

6.  vaatii komissiolta ja jäsenvaltioilta yhtenäisiä ja koordinoituja toimia, jotta vältetään, että Schengen II -tietojärjestelmän kehittämisessä ilmenneet seikat toistuisivat viisumitietojärjestelmässä;

7.  pyytää komissiota ja neuvostoa antamaan perustellun selvityksen siitä, miksi ne yhä luottavat nykyiseen sopimuskumppaniin ja sen kykyyn viedä Schengen II -tietojärjestelmää ja viisumitietojärjestelmää eteenpäin ilman lisäviivytyksiä;

8.  painottaa, että komission ja neuvoston on otettava Euroopan parlamentti mukaan kaikkeen SIS II:n ja VIS:n kehitystä koskevaan päätöksentekoon, etenkin, jos testitulokset eivät ole tyydyttäviä ja johtavat siten suunnanmuutokseen SIS II- ja VIS-hankkeissa, mihin saattaisi kuulua hankkeista vastaavan yhtiön kanssa tehdyn nykyisen sopimuksen purkaminen;

9.  kehottaa komissiota selvittämään, johtaisiko mahdollinen sopimuksen purkaminen SIS II ‑hankkeen osalta vara- tai varmuusjärjestelmän täytäntöönpanoon, ja esittämään mahdolliset vaikutukset VIS-hankkeeseen;

10. korostaa, että Euroopan parlamentille on tiedotettava jatkuvasti SIS II:n ja VIS:n käyttöönoton tilanteesta;

11. kehottaa asiasta vastaavaa valiokuntaansa seuraamaan tätä asiaa tarkasti ja valmistelemaan seurantapäätöslauselman täysistuntoa varten heti kun uusi kehitys antaa siihen aihetta ja viimeistään tavoitteen 1 testauksen päätyttyä;

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.