Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0097/2009Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0097/2009

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) ir Vizų informacinės sistemos (VIS) pažangos

19.10.2009

siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Carlos Coelho, Simon Busuttil PPE frakcijos vardu
Claude Moraes S&D frakcijos vardu
Sarah Ludford ALDE frakcijos vardu
Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu


Procedūra : 2009/2721(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0097/2009
Pateikti tekstai :
B7-0097/2009
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0097/2009

Europos Parlamento rezoliucija dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) ir Vizų informacinės sistemos (VIS) pažangos

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2001 m. gruodžio 6 d. komisijai suteikti įgaliojimai rengti antrosios kartos SIS (Šengeno informacinė sistema), kuri būtų taikoma nuo 2007 m. kovo mėn.,

B.  kadangi 2006 m. spalio mėn. Europos Parlamentas priėmė reglamentą[1], kuriuo buvo sukurtas antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SISII) teisinis pagrindas,

C. kadangi daugybė problemų ir vėlavimų parodė, kad naujoji sistema vis dar nepradėjo veikti, ir iškilo abejonių dėl šio projekto įgyvendinamumo,

D. kadangi nemaža šalių, įskaitant Airiją, Jungtinę Karalystę, Kiprą, Bulgariją, Rumuniją ir Lichtenšteiną, nebus įtrauktos į SIS sistemą, kol nebus rastas sprendimas,

E.  kadangi 2009 m. birželio 4–5 d. teisingumo ir vidaus reikalų (TVR) Taryba patvirtino naujas išvadas dėl naujos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) krypties, nusprendusi, kad reikėtų toliau kurti sistemą remiantis dabartiniu SIS II projekto projektu, tačiau kartu parengti ir kitą SIS I+ scenarijų kaip atsarginį sprendimo variantą,

F.  kadangi turi būti atlikti du techniniai bandymai (vadinamieji kertiniai bandymai), pirmasis – 2009 m. pabaigoje, antrasis – 2010 m. vasarą,

G. kadangi šiuo metu prognozuojama, kad SIS II iki paskutinio 2011 m. ketvirčio negalės pradėti veikti,

H. kadangi 2007 m. birželio mėn. Europos Parlamentas priėmė reglamentą[2], kuriuo buvo sukurtas Vizų informacinės sistemos (VIS) teisinis pagrindas,

I.   kadangi Vizų informacinės sistemos, kurios pagrindas yra ta pati techninė platforma ir kurią kuria tas pats rangovas, kaip ir SIS II, sukūrimas taip pat yra vienas iš ES prioritetų,

J.   kadangi su VIS diegimas taip pat vėluos, kadangi sistema nebus įdiegta 2009 m. pabaigoje, kaip numatyta, ir kad dėl tam tikrų problemų, kurios iškilo Komisijai rengiant centrinę VIS, ir atsižvelgiant į valstybių narių pasirengimą nacionaliniu lygmeniu sistemos paleidimo pradžia gali būti nukelta net vėliau nei 2010 m. rugsėjo mėn.,

1.  Pabrėžia, kad SIS II sukūrimas tebėra yra vienas iš ES prioritetų, ir kad ji turėtų kuo greičiau pradėti veikti, į ją įtraukiant keletą patobulinimų ir naujų funkcijų, kaip numatoma teisiniame pagrinde, siekiant pagerinti Europos piliečių saugumą ir užtikrinti veiksmingą išorės sienų kontrolę, taip pat užtikrinant, kad Šengeno aquis būtų visiškas ir darnus;

2.  reiškia didelį susirūpinimą dėl SIS II ir VIS paleidimo vėlavimo;

3.  prašo Komisijos ir Tarybos informuoti Parlamentą apie 2009 m. gruodžio 22 d. turinčio įvykti kertinio 1-ojo techninio bandymo rezultatus vos tik jam įvykus ir prašo neatidėliojant informuoti Parlamentą apie tolimesnius veiksmus, kurių reikės imtis;

4.  ragina siekti visiško skaidrumo įgyvendinimo procese, taip pat finansiniais aspektais, ir prašo informuoti Parlamentą, kaip vieną iš teisės aktų leidėjų, apie tai, ar 1-asis ir 2-asis kertiniai bandymai įtraukti į dabartinę SIS II kūrimo sutartį, ar reikės šiuos bandymus traktuoti kaip papildomus reikalavimus ir kokios papildomos išlaidos numatomos tokiu atveju;

5.  prašo informuoti apie tai, ar rangovui skirtos kokios nors nuobaudos už vėlavimą ir techninius trūkumus, dėl kurių ankstesni bandymai buvo nesėkmingi, ir, jei taip, kokio dydžio nuobaudos; be to, prašo informuoti apie papildomas išlaidas, patiriamas dėl vėlavimų ir techninių trūkumų, prireikus atlikti naujus bandymus ir pratęsti SIS II diegimo laikotarpį;

6.  ragina, kad Komisija ir valstybės narės derintų ir koordinuotų pastangas, kad VIS sistemos atveju nepasikartotų toks pats, kaip SIS II diegimo, scenarijus;

7.  prašo Komisiją ir Tarybą pateikti pagrįstą paaiškinimą, kuo remdamosi jos ir toliau pasitiki dabartiniu rangovu ir jo galimybėmis sėkmingai ir nevėluojant tobulinti VIS ir SIS II sistemas;

8.  pabrėžia, kad Komisija ir Taryba privalo įtraukti Parlamentą priimant bet kokius su SIS II ir VIS kūrimu susijusius sprendimus, ypač jei bandymų rezultatai bus nepatenkinami ir dėl to reikės keisti abiejų, SIS II ir VIS, projektų kryptį ir jeigu būtų sprendžiama, ar nutraukti dabartinę sutartį su už šiuos projektus atsakinga bendrove;

9.  ragina Komisiją patikslinti, ar SIS II projekto atveju nutraukus sutartį būtų automatiškai pereita prie atsarginio ar nenumatyto atvejo sprendimo, ir nurodyti, koks galimas poveikis VIS projektui;

10. pabrėžia, kad Europos Parlamentas turi būti nuolat informuojamas apie esamą SIS II ir VIS diegimo padėtį;

11. įpareigoja kompetentingą Parlamento komitetą atidžiai stebėti tai, kas vyksta šiuo klausimu, ir parengti atitinkamą rezoliuciją plenariniam posėdžiui, kai tik bus pagrindo jai rengti dėl naujų poslinkių, bet ne vėliau kaip po 1-ojo kertinio bandymo;

12. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.