Rezolūcijas priekšlikums - B7-0097/2009Rezolūcijas priekšlikums
B7-0097/2009

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par SIS II un VIS ieviešanas gaitu

19.10.2009

Noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,
ievērojot Reglamenta 110. panta 2. punktu,

Carlos Coelho, Simon Busuttil PPE-DE grupas vārdā
Claude Moraes S&D grupas vārdā
Sarah Ludford ALDE grupas vārdā
Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā


Procedūra : 2009/2721(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0097/2009
Iesniegtie teksti :
B7-0097/2009
Debates :
Pieņemtie teksti :

B7‑0097/2009

Eiropas Parlamenta rezolūcija par SIS II un VIS ieviešanas gaitu

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā 2001. gada 6. decembrī Komisiju pilnvaroja izstrādāt otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu, kurai bija jāsāk darboties 2007. gada martā;

B.  tā kā 2006. gada oktobrī Eiropas Parlaments pieņēma Regulu[1], ar ko tika izveidots SIS II tiesiskais pamats;

C. tā kā neskaitāmu problēmu un kavēšanās dēļ jaunā sistēma vēl nav sākusi darboties un tā kā tiek apšaubīta projekta funkcionalitāte;

D. tā kā SIS sistēmā neiekļaus virkni valstu, tai skaitā Īriju, Apvienoto Karalisti, Kipru, Bulgāriju, Rumāniju un Lihtenšteinu, kamēr tam netiks rasts risinājums;

E.  tā kā 2009. gada 4. un 5. jūnijā Tieslietu un iekšlietu padome pieņēma virkni secinājumu par Šengenas informācijas sistēmas (SIS II) jauno virzību, izlemjot, ka sistēmas izveidi būtu jāturpina, pamatojoties uz pastāvošo SIS II projektu, bet kā rezerves risinājumu paredzot alternatīvu SIS I+ scenāriju;

F.  tā kā būs jāveic divi tehniski testi (tā dēvētie starpposma testi), no kuriem pirmo tiek plānots veikt 2009. gada beigās, bet otro — 2010. gada vasarā;

G. tā kā saskaņā ar pašreizējām prognozēm SIS II darbību nevarēs uzsākt ātrāk kā 2011. gada pēdējā ceturksnī;

H. tā kā 2007. gada jūnijā Eiropas Parlaments pieņēma Regulu[2], ar ko tika izveidots Vīzu informācijas sistēmas (VIS) tiesiskais pamats;

I.   tā kā ES prioritāte ir arī Vīzu informācijas sistēmas izveide, kas ir balstīta uz SIS II tehniskās platformas un ko veic tas pats darbuzņēmējs, kurš izstrādā SIS II sistēmu;

J.   tā kā kavēšanās notiek arī VIS izstrādē, ņemot vērā, ka 2009. gada beigās noteiktais ieviešanas termiņš netiks ievērots un 2010. gada septembrī darbība, iespējams, netiks uzsākta saistībā ar konkrētām problēmām, kuras Komisijai radušās centrālās VIS uzstādīšanā, un saistībā ar valsts līmeņa sagatavošanos dalībvalstīs,

1.  uzsver to, ka SIS II izveide joprojām ir Eiropas Parlamenta prioritāte un tai jāsāk darboties pēc iespējas ātrāk, ieviešot dažādus uzlabojumus un jaunas funkcionālas iespējas, kas paredzētas tiesiskajā pamatā, lai pastiprinātu Eiropas pilsoņu drošību un garantētu efektīvu robežkontroli uz ārējām robežām, vienlaicīgi nodrošinot Šengenas acquis pabeigšanu un saskanību;

2.  pauž nopietnas bažas par kavēšanos SIS II un VIS sistēmu darbības uzsākšanā;

3.  lūdz Komisiju un Padomi informēt par 22. decembrī plānotā 1. tehniskā starpposma testa rezultātiem tūlīt pēc testa pabeigšanas, kā arī nekavējoties ziņot par turpmāk veicamajiem pasākumiem;

4.  aicina nodrošināt pilnīgu īstenošanas procesa pārredzamību arī attiecībā uz tā finanšu aspektiem un lūdz informēt Parlamentu kā vienu no likumdevējām iestādēm, vai tā dēvētais 1. un 2. starpposma tests joprojām ietilpst pašreiz spēkā esošā SIS II izveides līguma darbības jomā vai arī tie tiks uzskatīti par papildu pasākumiem, un kādas šajā gadījumā ir paredzētas to izmaksas;

5.  vēlas zināt, kādas soda sankcijas ir piemērotas darbuzņēmējam par kavēšanos un tehniskajām kļūdām, kuru rezultātā iepriekšējos testos tika ciesta neveiksme, un ja šādas sankcijas ir piemērotas, kāds ir to apjoms; turklāt lūdz informāciju par papildu izmaksām, kas šīs kavēšanās un tehnisko kļūdu rezultātā radušās saistībā ar nepieciešamību veikt jaunus testus un pagarināt SIS II ieviešanas termiņus;

6.  aicina Komisiju un dalībvalstis saskaņot un koordinēt centienus, lai izvairītos no tā, ka SIS II izveides scenārijs atkārtojas, izstrādājot VIS sistēmu;

7.  prasa Komisijai un Padomei sniegt pamatotus paskaidrojumus par iemesliem, kuru dēļ tās joprojām nav zaudējušas ticību pašreizējam darbuzņēmējam un viņa spējai veiksmīgi un bez turpmākas kavēšanās ieviest VIS un SIS II sistēmas;

8.  uzsver, ka Komisijai un Padomei ir jāiesaista Eiropas Parlaments jebkādā lēmuma pieņemšanā saistībā ar SIS II un VIS izstrādi, jo īpaši, ja testu rezultāti nav apmierinoši un tā rezultātā notiek izmaiņas SIS II un VIS projektu virzībā, ietverot arī iespēju lauzt spēkā esošo līgumu ar uzņēmumu, kurš par šiem projektiem ir atbildīgs;

9.  aicina Komisiju precizēt, vai, laužot līgumu saistībā ar SIS II projektu, automātiski tiks īstenots rezerves vai neparedzēta gadījuma risinājums, un izklāstīt šāda notikumu pavērsiena iespējamo ietekmi uz VIS projektu;

10. uzsver, ka Eiropas Parlamentam pastāvīgi jāsaņem informācija par SIS II un VIS ieviešanas gaitu;

11. uzdod attiecīgajām komitejām cieši uzraudzīt šo jautājumu un sagatavot rezerves rezolūciju plenārsēdei, tiklīdz to prasa notikumu attīstība un vēlākais pēc 1. starpposma testa pabeigšanas;

12. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.