Procedura : 2009/2721(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0097/2009

Teksty złożone :

B7-0097/2009

Debaty :

Głosowanie :

PV 22/10/2009 - 8.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2009)0055

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 120kWORD 75k
19.10.2009
PE428.705v01-00
 
B7-0097/2009

zamykający debatę na temat oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji w zakresie SIS II i VIS


Carlos Coelho, Simon Busuttil w imieniu grupy politycznej PPE
Claude Moraes w imieniu grupy politycznej S&D
Sarah Ludford w imieniu grupy politycznej ALDE
Timothy Kirkhope w imieniu grupy politycznej ECR
POPRAWKI

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w zakresie SIS II i VIS  
B7‑0097/2009

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w dniu 6 grudnia 2001 r. Komisja otrzymała pełnomocnictwo do opracowania systemu SIS (System Informacyjny Schengen) drugiej generacji, który miał wejść w życie w marcu 2007 r.,

B.  mając na uwadze, że Parlament Europejski przyjął w październiku 2006 r. rozporządzenie(1) ustanawiające podstawę prawną SIS II,

C. mając na uwadze, że w związku z szeregiem problemów i opóźnień nowy system nie zaczął jeszcze funkcjonować i pojawiły się wątpliwości co do wykonalności projektu,

D. mając na uwadze, że dopóki nie zostanie znalezione rozwiązanie w tej kwestii wiele państw, w tym Irlandia, Zjednoczone Królestwo, Cypr, Bułgaria, Rumunia i Lichtenstein, nie zostanie włączonych do systemu SIS,

E.  mając na uwadze, że Rada ds. WSiSW z dni 4-5 czerwca 2009 r. przyjęła szereg wniosków w sprawie nowego ukierunkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS II) podejmując decyzję o tym, że dalszy rozwój systemu powinien nadal opierać się na istniejącym projekcie SIS II, przy czym brany jest pod uwagę alternatywny scenariusz z wykorzystaniem SIS I+ jako rozwiązanie awaryjne,

F.  mając na uwadze, że konieczne będzie przeprowadzenie dwóch testów technicznych (tzw. testów etapowych – ang. milestone tests), z których pierwszy przewidziany jest na koniec 2009 r., a drugi na lato 2010 r.,

G. mając na uwadze, że według aktualnych przewidywań system SIS II nie będzie operacyjny wcześniej niż w ostatnim kwartale 2011 r.,

H. mając na uwadze, że Parlament Europejski przyjął w czerwcu 2007 r. rozporządzenie(2) ustanawiające podstawę prawną Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS),

I.   mając na uwadze, że utworzenie Wizowego Systemu Informacyjnego opierającego się na takiej samej platformie technicznej, jak platforma systemu SIS II i rozwiniętego przez tego samego wykonawcę jest dla UE kwestią o znaczeniu priorytetowym,

J.   mając na uwadze, że również VIS jest opóźniony, gdyż ustalony na koniec 2009 r. termin uruchomienia systemu nie zostanie dotrzymany, a rozpoczęcie funkcjonowania może nastąpić później niż we wrześniu 2010 r. z uwagi na pewne problemy związane z uruchomieniem centralnego VIS przez Komisję oraz w związku z przygotowaniami na poziomie krajowym w państwach członkowskich,

1.  podkreśla, że utworzenie SIS II pozostaje w dalszym ciągu priorytetową kwestią dla Parlamentu Europejskiego oraz że system powinien jak najszybciej stać się operacyjny i nieść ze sobą szereg udoskonaleń i nowych funkcji, jak przewidziano w podstawie prawnej, w celu wzmocnienia bezpieczeństwa europejskich obywateli i zagwarantowania skutecznej kontroli granic zewnętrznych, przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji i spójności dorobku Schengen;

2.  wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z opóźnieniem rozpoczęcia działania systemów SIS II i VIS;

3.  zwraca się do Komisji i Rady o poinformowanie go o wynikach technicznego testu etapu 1 bezpośrednio po jego przeprowadzeniu, które przewidziane zostało na dzień 22 grudnia oraz o bezzwłoczne poinformowanie go o dalszych krokach, które mają zostać podjęte;

4.  wzywa do pełnej przejrzystości procesu wdrażania, również w odniesieniu do aspektów finansowych, oraz jako współprawodawca wnosi o poinformowanie go o tym, czy tzw. testy etapowe 1 i 2 wchodzą jeszcze w zakres umowy dotyczącej rozwoju SIS II, czy muszą być traktowane jako dodatkowe wymogi i jakie nadprogramowe koszty są w tym przypadku przewidywane;

5.  zwraca się o przekazanie informacji dotyczących ewentualnego nałożenia na wykonawcę kar w związku z opóźnieniami i usterkami technicznymi, które doprowadziły do tego, że wcześniejsze testy zakończyły się niepowodzeniem oraz o wysokości tych kar; wzywa ponadto o informowanie go o dodatkowych kosztach związanych z opóźnieniami i usterkami, które doprowadziły do konieczności przeprowadzenia nowych testów i przedłużenia w czasie harmonogramu wdrażania SIS II;

6.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia wspólnych i skoordynowanych wysiłków w celu uniknięcia powtórzenia się w związku z systemem VIS takiego samego scenariusza, jaki miał miejsce w ramach rozwoju SIS II;

7.  wzywa Komisję i Radę do przedstawienia uzasadnionego wyjaśnienia powodów, dla których w dalszym ciągu mają zaufanie od obecnego wykonawcy oraz jego zdolności do pomyślnego rozwinięcia systemów VIS i SIS II bez dalszych opóźnień;

8.  podkreśla, że Komisja i Rada muszą włączać Parlament Europejski we wszelkie decyzje związane z rozwojem SIS II i VIS, w szczególności w przypadku gdyby wyniki testów okazały się niezadowalające, co doprowadziłoby do zmiany zarządzania zarówno projektem SIS II, jak i VIS, która mogłaby obejmować również wymówienie obecnej umowy zawartej z przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za te projekty;

9.  wzywa Komisję do wyjaśnienia, czy wypowiedzenie umowy automatycznie spowoduje wdrożenie rozwiązania awaryjnego lub planu alternatywnego w odniesieniu do projektu SIS II oraz do przedstawienia, jakie ewentualne skutki może to mieć dla projektu VIS;

10. podkreśla, że Parlament Europejski musi stale otrzymywać informacje na temat aktualnej sytuacji w zakresie tworzenia SIS II i VIS;

11. zobowiązuje swoją właściwa komisję do ścisłego monitorowania tej kwestii oraz do przygotowania w następstwie tych działań rezolucji, która zostanie przedłożona na posiedzeniu plenarnym jak tylko będzie to możliwe w świetle nowych postępów, a najpóźniej po zakończeniu testu etapu 1;

12. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności