Návrh uznesenia - B7-0097/2009Návrh uznesenia
B7-0097/2009

NÁVRH UZNESENIA o pokroku pri SIS II a VIS

19.10.2009

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Carlos Coelho, Simon Busuttil v mene poslaneckého klubu PPE
Claude Moraes v mene skupiny S&D
Sarah Ludford v mene skupiny ALDE
Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR


Postup : 2009/2721(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0097/2009
Predkladané texty :
B7-0097/2009
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0097/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu o pokroku pri SIS II a VIS

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Komisia 6. decembra 2001 získala mandát na vytvorenie druhej generácie SIS (Schengenského informačného systému), ktorý mal byť účinný od marca 2007,

B.  keďže Európsky parlament prijal v októbri 2006 nariadenie[1], ktorým sa vytvoril právny základ pre SIS II,

C. keďže viaceré problémy a oneskorenia mali za následok to, že nový systém ešte stále nebol sprevádzkovaný, a keďže sa vyskytli pochybnosti o životaschopnosti projektu,

D. keďže viaceré krajiny vrátane Írska, Spojeného kráľovstva, Cypru, Bulharska, Rumunska a Lichtenštajnska nebudú začlenené do systému SIS dovtedy, kým sa nenájde riešenie,

E.  keďže rada SVV v dňoch 4. a 5. júna 2009 schválila súbor záverov o novom smerovaní Schengenského informačného systému (SIS II), pričom rozhodla, že vývoj systému by mal pokračovať na základe existujúceho projektu SIS II, ale s alternatívnym scenárom náhradného riešenia systémom SIS I+,

F.  keďže bude treba vykonať dva technické testy (takzvané míľnikové testy), prvý na konci roka 2009 a druhý v lete 2010,

G. keďže podľa aktuálnych predpokladov by SIS II mohol začať prevádzku až v poslednom štvrťroku 2011,

H. keďže Európsky parlament prijal v júni 2007 nariadenie[2], ktorým sa vytvoril právny základ pre vízový informačný systém (VIS),

I.   keďže zriadenie vízového informačného systému, založeného na rovnakej technickej platforme a vyvíjaného rovnakým dodávateľom ako systém SIS II, je takisto prioritou pre EÚ,

J.   keďže systém VIS sa takisto oneskorí, pričom dátum spustenia ku koncu roka 2009 nebude dodržaný, a keďže spustenie prevádzky sa môže oneskoriť až na september 2010, z dôvodu určitých problémov pri zavádzaní ústredného systému VIS zo strany Komisie a z dôvodu príprav na vnútroštátnej úrovni v členských štátoch,

1.  zdôrazňuje skutočnosť, že zriadenie systému SIS II zostáva prioritou Európskeho parlamentu, a že tento systém by sa mal sprevádzkovať čo najskôr, pričom zavádza viaceré zlepšenia a nové funkcie predpokladané v právnom základe s cieľom posilniť bezpečnosť európskych občanov, ako aj zaručiť účinnú kontrolu na vonkajších hraniciach pri súčasnom zaistení úplnosti a jednotnosti schengenského acquis;

2.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad oneskorením začiatku prevádzky systémov SIS II a VIS,

3.  žiada, aby bol informovaný Komisiou a Radou o výsledkoch prvého technického míľnikového testu, ktorý sa má uskutočniť 22. decembra, hneď po jeho ukončení, a aby bol bezodkladne informovaný o krokoch do budúcnosti;

4.  žiada o plnú transparentnosť pri procese implementácie, aj v súvislosti s finančnými aspektmi, a žiada, aby bol ako spoluzákonodarca informovaný o tom, či takzvané míľnikové testy 1 a 2 patria ešte do rámca súčasnej zmluvy o vývoji SIS II alebo ich treba považovať za dodatočné požiadavky a aké sú dodatočné náklady plánované pre tento prípad;

5.  žiada o informáciu, či boli uvalené sankcie na dodávateľa za meškanie a za technické chyby, ktoré viedli k zlyhaniu predchádzajúcich testov, a ak áno, želá si poznať výšku týchto sankcií; okrem toho žiada o informáciu, aké sú dodatočné náklady súvisiace s týmto meškaním a technickými chybami, keďže budú potrebné nové testy a harmonogram na spustenie systému SIS II sa predĺžil;

6.  vyzýva na jednotné a koordinované úsilie zo strany Komisie a členských štátov, aby sa v prípade systému VIS zabránilo zopakovaniu rovnakého scenára ako pri vývoji systému SIS II;

7.  žiada Komisiu a Radu, aby podali riadne vysvetlenie dôvodov, pre ktoré naďalej dôverujú súčasnému dodávateľovi a jeho schopnosti úspešne pokračovať vo vývoji systémov VIS a SIS II bez ďalšieho meškania;

8.  zdôrazňuje, že Komisia a Rada musia zahrnúť Európsky parlament do akéhokoľvek rozhodnutia súvisiaceho s vývojom systémov SIS II a VIS, najmä ak výsledky testov nebudú uspokojivé, čo povedie ku zmene smerovania projektov SIS II a VIS, a čo by mohlo znamenať zrušenie súčasnej zmluvy s firmou, ktorá je za ne zodpovedná;

9.  vyzýva Komisiu, aby objasnila, či bude prípadné zrušenie zmluvy v prípade projektu SIS II automaticky viesť k náhradnému alebo alternatívnemu riešeniu, a aby načrtla možný vplyv na projekt VIS;

10. zdôrazňuje, že Európsky parlament musí byť nepretržite informovaný o aktuálnom stave v súvislosti so spustením systémov SIS II a VIS;

11. poveruje príslušný výbor, aby podrobne monitoroval túto otázku, a aby vypracoval nadväzné uznesenie pre plénum hneď, ako to bude potrebné vzhľadom na nový vývoj, a najneskôr po skončení prvého míľnikového testu;

12. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.