Предложение за резолюция - B7-0098/2009Предложение за резолюция
B7-0098/2009

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно предстоящата среща на високо равнище ЕС–САЩ и заседанието на Трансатлантическия икономически съвет

19.10.2009

съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността
Adrian Severin
 
Hannes Swoboda

  от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0095/2009

Процедура : 2009/2697(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0098/2009
Внесени текстове :
B7-0098/2009
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0098/2009

Резолюция на Европейския парламент относно предстоящата среща на високо равнище ЕС–САЩ и заседанието на Трансатлантическия икономически съвет

Европейският парламент,

- като взе предвид предишните си резолюции относно трансатлантическите отношения, по-специално двете си резолюции от 1 юни 2006 г. относно подобряването на отношенията между ЕС и САЩ в рамките на Споразумението за трансатлантическо партньорство и относно трансатлантическите икономически отношения между ЕС и САЩ, и резолюцията си от 25 април 2007 г. относно трансатлантическите отношения, както и последната си резолюция от 5 юни 2008 г. относно срещата на високо равнище ЕС–САЩ, както и резолюцията си от 26 март 2009 г. относно състоянието на трансатлантическите отношения след изборите в САЩ,

- като взе предвид резолюцията на ЕП относно неразпространението и бъдещето на Договора за неразпространение на ядрено оръжие (ДНЯО) от 24 март 2009 г.,

- като взе предвид резолюцията си от 17 септември 2009 г. относно проекта за международно споразумение за предоставяне на достъп на Министерство на финансите на САЩ до данни за съобщения за финансови плащания с цел предотвратяване и борба с тероризма и финансирането на терористи,

- като взе предвид резолюцията си от 8 октомври 2009 г. относно срещата на високо равнище на Г-20 в Питсбърг на 24–25 септември 2009 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че трансатлантическото партньорство се основава на споделени основни ценности като демокрацията, правата на човека, принципите на правовата държава и принципа на многостранност, както и на общи цели като отворени и интегрирани икономики и устойчиво развитие, и че то е в основата на сигурността и стабилността в Евроатлантическия регион,

Б.  като има предвид, че Европейският съюз приветства новото направление, поето от администрацията на САЩ, което се основава на подход за сътрудничество в международната сфера и укрепване на отношенията между ЕС и САЩ,

В.  като има предвид, че Европейският съюз е все по-важен участник на световната сцена и че след влизането в сила на Договора от Лисабон и неговите инструменти за външна политика ЕС ще бъде в състояние да играе още по-значима и последователна роля на международната сцена,

Г.  като има предвид, че неотдавнашни проучвания, като например „Трансатлантически тенденции 2009“ на германския „Marshall Funds“, показват безпрецедентна обществена подкрепа от страна на гражданите на ЕС за американската администрация като основа за засилване на отношенията между ЕС и САЩ,

Д. като има предвид ключовата роля на ЕС и САЩ в световната политика и икономика и споделената отговорност за преодоляване на различни глобални дисбаланси, в които се корени кризата, както и редицата световни предизвикателства като финансовата криза, безработицата, изменението на климата, енергийната сигурност, изкореняването на бедността и изпълнението на други Цели на хилядолетието за развитие, както и тероризма и разпространението на ядрено оръжие,

Е.   като има предвид, че в един все по-глобален, сложен и променящ се свят е в интерес на двамата партньори – ЕС и САЩ – съвместно да се справят с общите заплахи и предизвикателства на основата на международното право и многостранните институции, в частност системата на ООН, както и да отправят покани към други партньори за сътрудничество в това усилие,

Ж. като има предвид, че работата на Трансатлантическия икономически съвет трябва да продължи с оглед на целта за интегриран трансатлантическия пазар, организиран така че да улесни постигането на целите на ЕС за икономически растеж, устойчиво развитие и социална справедливост,

З.  като има предвид, че ЕС и САЩ ще се изправят пред увеличено световно потребление на енергия и пред изискването да изпълнят глобални ангажименти – които евентуално ще се приемат в Копенхаген – за борба срещу изменението на климата, което ще изисква съществени промени в нашите икономики;

И. като има предвид, че финансовата и икономическа криза бързо се превърна в криза на заетостта със сериозни социални последици; като има предвид, че трансатлантическите партньори споделят отговорността за борба срещу социалното измерение на икономическата криза,

Й. като има предвид, че ЕС и САЩ трябва сериозно да се ангажират за воденето на борба срещу степента на безработица и напрежението, вследствие социалната изолация, пред които ще бъдат изправени;

 

Среща на високо равнище между ЕС и САЩ

          

1. настоятелно призовава двамата партньори да се ангажират с ефективен многостранен подход, като включват новопоявяващите се партньори в дух на споделена отговорност за световния ред, спазване на международното право и общите проблеми; настоява ЕС и САЩ да засилят усилията си за постигане на програмата за реформа на ООН, включително реформа на Съвета за сигурност на ООН и на други многостранни форуми в рамките на световната архитектура;

2. призовава двамата партньори да насърчават спазването на правата на човека по света като ключов елемент на политиката си; подчертава необходимостта от интензивно координиране на превантивната дипломация и дипломацията по време на кризи; призовава администрацията на САЩ да ратифицира и да се присъедини към Римския протокол за създаването на Международния наказателен съд; повтаря призива си за премахване на смъртното наказание;

3. изтъква, че и двамата партньори следва да продължат да полагат усилия за мирно и справедливо разрешаване на конфликта в Близкия изток и приветства факта, че това представлява един от неотложните приоритети на администрацията на САЩ; иска от администрацията на САЩ да координира действията си в тясно сътрудничество с ЕС и да се ангажира в Четворката; изтъква, че и двамата партньори следва да положат усилия за засилване на преговорите, основаващи се на пътната карта и предишното споразумение, с цел намиране на решение от страна на двете държави, с независима, жизнеспособна палестинска държава; призовава трансатлантическите партньори да подкрепят усилията за постигане на вътрешнопалестинско помирение и изтъква значението на подобряването на условията на живот на палестинците на Западния бряг и в Газа, в това число възстановяването на Газа;

4. счита, че първата среща, организирана от президента Обама на 23 септември 2009 г. между израелския министър-председател Бенямин Нетаняху и палестинския лидер Махмуд Абас, не постигна предвиждания амбициозен резултат; изразява съжаление, че все още не е постигнато споразумение по въпроса за изграждането на израелски селища на Западния бряг и в Източен Йерусалим,

5. счита, че одобрението от страна на Съвета на ООН по правата на човека на препоръките, изложени в докладите на мисията за установяване на фактите в Газа, ръководена от Justice Goldstone и от върховния комисар по правата на човека, представлява важна стъпка в посока към укрепване зачитането на международното хуманитарно право от всички засегнати страни и намиране на справедливо решение на конфликта;

6. подчертава, че ценностите, сигурността и доверието към трансатлантическата общност са изложени на риск в Афганистан; призовава настоятелно ЕС, САЩ, НАТО и ООН да излязат с нова съвместна стратегическа концепция, която да интегрира всеобхватно компонентите на международния ангажимент, като дадат приоритет на развитието и борбата срещу бедността и като приканят всички съседни страни да участват в това усилие, за да се постигне стабилизиране в региона;

7. призовава ЕС и САЩ да разработят съвместна стратегия за Пакистан, насочена към засилване на демократичните му институции, принципите на правовата държава и способността му да се бори с тероризма, като същевременно насърчава ангажимента на Пакистан по отношение на отговорността за стабилността в региона;

8. призовава партньорите да продължат чрез координирани усилия да работят с правителството на Ирак и с ООН, за да подобрят стабилността и националното помирение и да допринесат за единството и независимостта на Ирак;

9. иска от двамата партньори да насърчат провеждането на тристранен разговор с Латинска Америка, регион, който споделя представите за демокрация, права на човека и принципа за многостранност;

 

Въпроси, свързани с отбраната, контрола над въоръжението, разпространението на ядрено оръжие и сигурността

10. приветства новата динамика в процеса към свят без ядрени оръжия, заявена в съвместното изявление на президентите Обама и Медведев в Лондон на 1 април 2009 г. и в речта на президента Обама, произнесена в Прага на 5 април 2009 г.; счита, че мнението, че процесът на разоръжаване и прилагане на принципите и практиките за неразпространение, задействан отново в многостранна рамка, е единственият начин да се преобърне тенденцията за разпространение на оръжия за масово унищожение;

11. приветства решението на Руската федерация и на САЩ да проведат преговори за сключване на ново всеобхватно правно обвързващо споразумение, което да замени Договора за съкращаване на стратегическите въоръжения (START), чието действие изтича през декември 2009 г., и подписването на „Съвместно предварително споразумение за продължаване на договореностите по START-1“ от президентите Барак Обама и Дмитрий Медведев в Москва на 6 юли 2009 г.;

12. подкрепя концепцията, представена от САЩ на Съвета на 16 септември 2009 г. като част от стратегията на американската администрация за неразпространение и разоръжаване, и приветства съобщението на президента Обама за провеждане на световна конференция по въпросите на неразпространението на ядрени оръжия през април 2010 г.;

13. приветства резолюцията на Съвета за сигурност от 24 септември 2009 г. относно неразпространението на ядрено оръжие (Резолюция № 1887), която се стреми към по-сигурен свят за всички и към създаване на условия за свят без ядрени оръжия съгласно целите на Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО), по начин, насърчаващ международната стабилност и основаващ се на принципа на неограничена сигурност за всички;

14. счита, че е налице особено голяма възможност за подновяване на трансатлантическото сътрудничество по въпросите на неразпространението на ядрено оръжие; затова призовава ЕС и САЩ да приемат обща стратегия на всички международни форуми, особено в ООН, относно разоръжаването по отношение на оръжията за масово унищожение и конвенционалното въоръжение; приветства съобщението на американския президент, че ще придвижи ратифицирането на Договора за пълна забрана на ядрените опити; призовава Съвета да допринася активно и в положителна насока за подготовката на следващата конференция за преразглеждане на Договора за неразпространение на ядреното оръжие през 2010 г. в тясно сътрудничество със САЩ и Русия;

15. призовава Конференцията по разоръжаването възможно най-скоро да постигне съгласие за договор за забрана на производството на ядрен материал за ядрено оръжие или други устройства за ядрени експлозии;

16. подчертава, че иранската ядрена програма излага на опасност системата за неразпространение на ядреното оръжие и стабилността в региона и света; приветства установения от президента Обама пряк диалог и подкрепя преследваната съвместно от двамата партньори цел да се намери разрешение чрез преговори с Иран и в координация с други членове на Съвета за сигурност под егидата на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ);

17. подкрепя преговорите в Женева от 1 октомври 2009 г., в резултат на които Иран се съгласи да предостави достъп за международна инспекция в своя завод за обогатяване на уран в близост до Qum, чието съществуване беше разкрито наскоро;

18. изразява загриженост по повод на последните ядрени опити, осъществени от Корейската народнодемократична република (КНДР), и отхвърлянето от нейна страна на Резолюция № 1887 на ООН; въпреки това подкрепя подхода на САЩ за двустранен диалог в рамките на шестстранните преговори за постигане на ядрено разоръжаване на Корейския полуостров;

19. приветства решението на САЩ да отложи регионалните планове за изграждане на противоракетен щит в Европа и призовава за ново глобално споразумение по въпросите на сигурността, включващо ЕС, САЩ, Русия и Китай;

20. подчертава значението на НАТО като крайъгълен камък на трансатлантическата сигурност; приветства решението на Европейския съвет от декември 2008 г. за задълбочаване на партньорството между ЕС и НАТО и призовава двамата партньори да ускорят създаването на работна група на високо равнище ЕС-НАТО за подобряване на сътрудничеството между двете организации; отправя призив ЕС да изпълнява активна роля в процеса на НАТО за стратегически преглед и предлага да се проведат разисквания относно значението на евро-атлантическата стратегия за сигурност, в рамките на които биха могли да се определят общите проблеми и интереси в областта на сигурността;

21. подчертава, че измерението, свързано със сигурността, в отношенията на ЕС с Русия и САЩ и ролята на ОВППС и ЕПСО не могат да се разглеждат отделно от по-широката рамка на европейската структура за сигурност, която включва НАТО, ОССЕ и международни договорености като Договора за противоракетна отбрана и Договора за обикновените въоръжени сили в Европа; счита, че съответните промени в тази по-широка структура за сигурност следва да се разглеждат чрез диалог с Русия, САЩ и страните членки на ОССЕ извън ЕС за подновяване на трансатлантическия консенсус относно сигурността, въз основа на договореностите от Хелзинки или на техните актуализирани версии, по които следва да се проведат преговори в рамките на нова Конференция за сигурност и сътрудничество в Европа;

22. призовава американското правителство да се застъпи в Конгреса за премахването или най-малкото ограничаването на протекционистките разпоредби в законодателството на САЩ за обществените поръчки, които предоставят предимство на американските стоки при закупуването на оборудване в областта на отбраната, с цел да се осигурят равни условия в този сектор на трансатлантическо равнище;

Финансова криза, стабилност и банков сектор

23. подчертава, че опасността от кредитна криза не е отминала; в тази връзка изтъква, че координирането на макроикономическите политики и сътрудничеството между финансовите органи са от първостепенно значение за постигането на трайно икономическо възстановяване в световен мащаб и устойчиви заетост и растеж; приветства заключенията на Г-20 като конкретна работна основа за бъдещото сътрудничество между ЕС и САЩ и очаква с нетърпение прилагането на координиран подход по отношение както на финансовата стабилност, така и на реформирането на световната финансова система;

24. призовава за прилагането на координиран подход към пакета на САЩ за реформи на финансовия сектор (предложен на 17 юни 2009 г.) и настоящата реформа на ЕС на структурата за финансов надзор, с цел да се избегнат бъдещи недостатъци на световния финансов пазар и на основните фактори в него; призовава за своевременно прилагане на тези пакети за реформи; във връзка с това одобрява включването на главните бързо развиващи се икономики в създаването на Съвет за финансова стабилност;

25. вярва, че за тази цел задълбочаването на сътрудничеството между законодателните, регулаторните и надзорните органи в САЩ и в ЕС е от съществено значение, особено като се имат предвид недостатъците, които излязоха наяве по време на финансовата криза;

26. призовава САЩ да вземе предвид неотдавнашните, както и предстоящите промени в директивите на ЕС за капиталовите изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници при прилагането на рамката „Базел ІІ“ в САЩ, като това е от съществено значение с оглед на гарантирането на равни условия в световен мащаб;

27. подкрепя призива на Г-20 за ускоряване на сближаването на счетоводните стандарти; приканва настоятелно Съвета по финансови счетоводни стандарти и Съвета по международни счетоводни стандарти да съгласуват единни висококачествени световни счетоводни стандарти в контекста на своите независими процеси по определяне на стандарти и да завършат процеса на сближаване до юни 2011 г.;

28. приканва настоятелно САЩ да се придържат към пътната си карта по отношение на изискванията към потребителите в САЩ за прилагане на международните стандарти за финансово отчитане; припомня своето искане към Комисията по ценните книжа и фондовите борси да признава международните стандарти за финансово отчитане във вида, в който са приети от Европейския съюз, за еквивалентни на общоприетите счетоводни принципи на САЩ, до приемането на решение, с което да се изисква от потребителите в САЩ да прилагат международните стандарти за финансово отчитане;

29. подчертава, че Съветът по международни счетоводни стандарти следва да продължи управленските си реформи, за да обезпечи справедливото представителство на заинтересованите страни, които изискват от котираните на борсата дружества да прилагат международните стандарти за финансово отчитане и които участват в определянето на международните счетоводни стандарти и в надзора на Съвета по международни счетоводни стандарти като попечители;

30. изразява надежда, че ЕС ще може да признае режима за надзор над застрахователния сектор в САЩ за еквивалентен при условията, определени в Директивата за платежоспособността ІІ; счита, че инициативата за създаване на служба по националното застраховане би подобрила сътрудничеството и обмена на информация в застрахователния сектор между ЕС и САЩ;

 

Заседание на Трансатлантическия икономически съвет (ТИС) и укрепване на ТИС

31. подчертава необходимостта от допълнително развитие и укрепване на Трансатлантическия икономически съвет; счита, че следва да се изготви пътна карта, указваща как до 2015 г. може да се изпълни дългосрочният ангажимент към трансатлантическия пазар по отношение на социалната пазарна икономика;

32. призовава Комисията да гарантира, че резултатите от проучванията относно реализирането на трансатлантическия пазар ще бъдат обсъдени в рамките на съответните парламентарни комисии, преди да се направят конкретни изводи за бъдещето;

33. счита, че информационното общество е важен стълб на трансатлантическата икономическа зона, основаващ се на достъпа до знания и на защитата на цифровото съдържание чрез строга и ефективна система на защита на авторското право и сродните му права, и отново потвърждава, че тази защита трябва да насърчава новаторството;

34. счита, че задълбочаването на сътрудничеството в области като инвестициите, счетоводните стандарти, регулаторните въпроси, безопасността на внасяните стоки и прилагането на правата на интелектуална собственост вече е довело до значителен напредък и че то трябва да се обсъди;

35. призовава ЕС и САЩ да активизират своето сътрудничество в областта на образованието, обучението и културата и да продължат да улесняват и насърчават обмена на студенти, учители и творци, с цел да благоприятстват икономическите, академичните и културните взаимни ползи, произтичащи от това сътрудничество;

36. призовава Комисията да продължи усилията си, за да гарантира, че американският закон за проверка на 100% от товарите, влизащи в САЩ, ще бъде променен или приложен от администрацията на САЩ по начин, който гарантира, че не се създават нови търговски бариери, които налагат допълнителни разходи на икономическите субекти, без да предоставят ползи от гледна точка на сигурността на веригата на доставки; счита, че би било от полза Трансатлантическият икономически съвет да организира в Брюксел и Вашингтон семинари по въпросите, свързани със стопроцентовата проверка, като така се способства за постигане на по-дълбоко разбирателство между законодателите от САЩ и ЕС и за навременно и взаимно приемливо разрешаване на този проблем;

37. възобновява своя призив към ръководителите на ЕС и САЩ, както и към съпредседателите на Трансатлантическия икономически съвет да вземат под внимание ключовата роля на законодателите за успеха на процеса в дългосрочен план и настоятелно ги призовава да включат изцяло и пряко представители на Трансатлантическия законодателен диалог в работата на Трансатлантическия икономически съвет;

38. счита, че предвид подчертания технически характер на въпросите, разглеждани от Трансатлантическия икономически съвет, е от съществено значение да се гарантира, че за участие в дискусията са привлечени най-подходящите членове на Конгреса и Европейския парламент;

39. приветства факта, че Трансатлантическият икономически съвет се консултира от различни заинтересовани страни, в това число представители на бизнеса, и призовава да се предостави сравнима роля на представителите на профсъюзите от двете страни на Атлантическия океан, така че социалното измерение да бъде изцяло обхванато; призовава в експертната група да бъдат включени ръководителите на Трансатлантическия диалог между социалните партньори и на бъдещия Трансатлантически диалог по енергийните въпроси; при все това счита, че тяхната консултативна роля трябва да се разграничи от законодателната роля на Конгреса на САЩ и Парламента;

40. в същото време счита, че трансатлантическото икономическо сътрудничество трябва да се характеризира с по-голяма отчетност, прозрачност и предсказуемост и че графикът на заседанията и техният дневен ред, пътните карти и докладите за напредъка следва да се публикуват на уебсайт;

Транспортни въпроси

 

41. призовава Сената и администрацията на САЩ да позволят пълното и ефективно изпълнение на първоетапното споразумение между ЕС и САЩ в областта на въздухоплаването и на споразумението за авиационна безопасност между ЕС и САЩ и да работят за постигането на второетапно споразумение в областта на въздухоплаването с цел по-нататъшно развитие на сътрудничеството между ЕС и САЩ в тази област;

42. призовава Сената и администрацията на САЩ да избягват всякакви мерки, които са в противоречие с посочените цели, като например мерките във връзка с чуждестранните ремонтни бази, антитръстовото освобождаване и гражданството на въздушните превозвачи, упоменати в Резолюция № 915 на Камарата на представителите;

43. призовава органите на САЩ и Комисията да ускорят преговорите с цел намиране на балансирани решения относно, наред с другото, потребностите във връзка с авиационната безопасност и защитата на данните от досиетата на пътниците (PNR), преразглеждането на проверките за сигурност по летищата и включването на засилени мерки с цел намаляване на последиците от изменението на климата, причинени от трансатлантическото и международното въздухоплаване, в преговорите от Копенхаген и в споразуменията под егидата на Международната организация по гражданско въздухоплаване;

44. припомня както на Комисията, така и на органите на САЩ, че един евентуален неуспех да се сключи второетапно споразумение би могъл да доведе до отмяна от страна на някои държави-членки на първоетапното споразумение, което би накърнило интересите на въздушните превозвачи както от ЕС, така и от САЩ;

Прилагане на законодателството за защита на потребителите, митнически въпроси и пазарен надзор

 

45. призовава Комисията и Съвета да насърчава съвместни действия с органите на САЩ, по-специално с Комисията по безопасност на потребителските продукти на САЩ, и с други партньори, с цел да се гарантира, че Китай и други трети страни ще повишат своите производствени стандарти, така че те да отговарят на изискванията за безопасност на ЕС/САЩ и по-специално по отношение на играчките;

46. призовава Комисията да разработи засилени и по-ефективни механизми за сътрудничество за трансгранично правоприлагане, с цел да се свърже системата за сигнализиране RAPEX на ЕС относно потребителски продукти, представляващи сериозен риск за потребителите, със системата за предупреждение на Комисията по безопасност на потребителските продукти на САЩ, както и да се интегрират дейностите на мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите с тези на органите на САЩ;

47. предлага Трансатлантическият икономически съвет да одобри приемането на инструмент за сътрудничество с обвързващ характер, който да структурира и улесни обмена на информация относно безопасността на продуктите, както и разработването на обща програма за действия за сътрудничество;

48. подкрепя инициативата на Комисията за засилване на международното сътрудничество, като се използва правното основание, предвидено в регламента за сътрудничество в областта на защитата на потребителите, за сключване на международно споразумение за сътрудничество с правоприлагащите органи на САЩ, както и чрез разпространението и обмена на най-добри практики;

49. призовава Комисията да ускори работата си по дълго отлаганото двустранно споразумение за сътрудничество в областта на правоприлагането, с което обхватът на нейните дейности по правоприлагане (обмен на информация, разследвания и предприемане на мерки) да се разшири, включвайки САЩ, в рамките на регламента на ЕС за сътрудничество в областта на защитата на потребителите и закона на САЩ за безопасна интернет мрежа;

Взаимно признаване и стандартизация

 

50. призовава Комисията да се стреми към официално приемане на процедури за взаимно признаване на декларации за съответствие за продукти, спрямо които се прилага задължително тестване от трета страна, по-конкретно за информационните и комуникационни технологии и електронното оборудване; призовава Комисията да настоява за взаимното признаване на законоустановените мерни единици, по-специално за приемането на етикетирането само с метрични единици на продукти от ЕС в САЩ;

51. призовава Комисията да проучи, съвместно с органите на САЩ, възможностите за стандартизация с оглед координиране на политиките, целящи да окажат въздействие върху работата на международните организации по стандартизация;

Корпоративна социална отговорност

52. счита, че корпоративната социална отговорност може да се възприема като бизнес модел за саморегулиране по отношение на последиците от стопанската дейност, когато трябва да се включат социални и свързани с околната среда съображения в дейността и във взаимодействието със заинтересованите страни; счита, че обменът на най-добри практики в областта на корпоративната социална отговорност между САЩ и ЕС ще има значително отражение върху отношението на предприятията към корпоративната социална отговорност и върху тяхното позитивно обвързване със социални и свързани с околната среда въпроси;

53. счита, че сътрудничеството в областта на регулирането следва да отчита по-строгата регулаторна рамка на ЕС по отношение на директивата за капиталовите изисквания, по-специално по отношение на политиките относно трудовите възнаграждения в сектора на финансовите услуги;

Селскостопански въпроси и Доха

54. посочва, че е важно да се постигне балансирано споразумение в рамките на кръга от международни търговски преговори в Доха в областта на селското стопанство, включително мерки за предотвратяване на засилването на нестабилността на цените на селскостопанските продукти и на недостига на храни, с цел да се гарантира сигурността на хранителните доставки в световен план; поема ангажимент изцяло да вземе предвид изискванията за успех на кръга от търговски преговори; подчертава необходимостта изцяло да вземат предвид корекциите, които вече са въведени с неотдавнашните реформи на общата селскостопанска политика, и изразява желание да види, че подобни корекции се въвеждат в закона за земеделието на САЩ;

55. потвърждава своя ангажимент по отношение на целта за осигуряване на най-висок стандарт за безопасност на продуктите за гражданите на ЕС; подкрепя решенията на Европейската комисия във връзка с идентифицираните следи от неразрешени генетично модифицирани продукти, главно във видове царевица и соя, докато тя не извърши оценка на безопасността на съответните продукти за здравето и околната среда; признава, че Европейският съюз има много строги правила по отношение на генетично модифицираните организми;

56. припомня последните развития във връзка с предишни конфликтни въпроси, като например случая с третираното с хормони телешко месо, с хлорираното пилешко месо и разрешаването на някои генетично модифицирани продукти; изразява увереността си, че чрез непрекъснат и навременен диалог въпросите, касаещи двустранната търговия със селскостопански продукти, могат да бъдат ефективно разрешени, преди да стигнат до органите на СТО за уреждане на спорове;

Въпроси, свързани с околната среда и изменението на климата

 

57. подкрепя усилията на САЩ, положени по време на срещата на високо равнище на ООН по въпросите на изменението на климата от 22 септември 2009 г., както и перспективите за премахване на субсидиите за изкопаеми горива; приветства, че развитието на законодателството на САЩ ще налага ограничения, които надхвърлят емисиите на парникови газове; въпреки това изразява загриженост относно факта, че е възможно Сенатът да не успее да приеме законодателството преди следващата година; поради това призовава ЕС и САЩ да работят в тясно сътрудничество, за да осигурят успеха на конференцията в Копенхаген, като ангажират всички емитиращи газ страни и ги задължат със средносрочни и дългосрочни цели с обвързващ характер;

58. припомня, че международното споразумение следва да гарантира общо намаляване на емисиите на парникови газове в индустриализираните страни в горната граница на диапазона от 25–40% за 2020 г., в сравнение с 1990 г., както беше препоръчано от четвъртия доклад за оценка, изготвен от Международната експертна група по изменение на климата (IPCC 4AR), и че това намаляване на емисиите следва да се извърши във вътрешен план; припомня, че дългосрочната цел за намаляване на емисиите за ЕС и другите индустриализирани страни следва да бъде най-малко 80% до 2050 г. в сравнение с 1990 г.;

59. подкрепя по принцип идеята за създаване на трансатлантически енергиен съвет по модела на Трансатлантическия икономически съвет, който да се занимава с трансатлантическото сътрудничество по регулаторни въпроси и по въпроси, свързани с енергийната ефективност и енергийната сигурност; изразява надежда, че трансатлантическият енергиен съвет ще постигне по-голям успех от трансатлантическия екологичен диалог от 2000 г.;

60. подчертава значението на един активен и непрекъснат диалог между ЕС и САЩ в светлината на преразглеждането на действащото законодателство на ЕС относно новите храни и използването на нови технологии при производството на храни;

61. подчертава евентуалното въздействие, което такива нови технологии, като например наноматериалите, могат да окажат впоследствие върху нашето здраве и околна среда, тъй като научните им свойства все още са неизвестни; подчертава, че е важно да се признае загрижеността, която обществеността и потребителите могат да изпитват по отношение на използването на нови технологии, за което пореден пример е използването на методи за клониране в животновъдството и породената в резултат на това загриженост относно хуманното отношение към животните;

62. приветства това, че правителството на САЩ призна нуждата от реформиране на закона за контрол на токсичните вещества в близко бъдеще с оглед осигуряване на ефективна защита на човешкото здраве и околната среда срещу химически вещества;

63. призовава съответните органи в ЕС и САЩ да си сътрудничат, с цел в САЩ да се създаде регулаторна система, която осигурява равнище на защита, съвместимо с REACH;

Съдебно и полицейско сътрудничество, визов режим

64. изразява надежда, че на срещата на министрите между ЕС и САЩ, предвидена на 28 октомври 2009 г. във Вашингтон, окръг Колумбия, да се приеме обща декларация относно полицейското и съдебно сътрудничество, която да включва по-специално сигурността в киберпространството;

65. изразява готовност да насърчава международното сътрудничество в областта на сигурността в киберпространството; призовава САЩ да приемат допълнително законодателство, което да води към създаването на пакет от международни споразумения и сътрудничество в областта на правоприлагането, с цел да се прекратят атаките и да се предотвратят престъпленията в киберпространството; изразява готовност да развива международни инструменти и подходящи предпазни мерки за защитата на неприкосновеността на личния живот, свободата на словото и търговските сделки;

66. припомня своята решимост да се бори срещу тероризма и твърдото си убеждение, че е необходимо да се постигне правилен баланс между мерките за сигурност и защитата на гражданските свободи и основни права, като същевременно се гарантира пълна защита на неприкосновеността на личния живот и на данните; отново потвърждава, че принципите на необходимост и пропорционалност са ключови принципи, без които борбата срещу тероризма никога няма да бъде ефективна;

67. счита, че е необходима стабилна правна и политическа рамка за засилено сътрудничество между ЕС и САЩ по въпроси, свързани с пространството на правосъдие, свобода и сигурност, и че засиленото партньорство, включващо парламентарното и демократичното измерение, е от съществено значение, за да се преодолеят ефективно общите предизвикателства като борбата срещу тероризма и организираната престъпност при зачитане на основните права и принципите на правовата държава, съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и полицейското сътрудничество, управлението на миграцията и защитата на правото да се търси убежище, насърчаването на движението при безвизов режим за всички добросъвестни граждани между двата региона;

68. в това отношение припомня, че Европейският съюз се основава на принципите на правовата държава и че всеки трансфер на европейски лични данни към трети държави за целите на сигурността следва да е съобразен с процесуалните гаранции и правата на защита и да е в съответствие със законодателството за защита на данните на национално и европейско равнище;

69. припомня, че член 4 от трансатлантическото споразумение между ЕС и САЩ относно правната помощ, което ще влезе в сила на 1 януари 2010 г., предвижда предоставяне на достъп при поискване до целеви финансови данни посредством националните държавни органи и че това би могло да представлява по-стабилно правно основание за прехвърляне на SWIFT данни, отколкото предложеното временно споразумение;

70. отбелязва, че понастоящем се водят преговори между ЕС и САЩ относно временно споразумение за прехвърляне на такива данни, като се предвижда преходен период с клауза за изтичане на срока на действие, не превишаваща 12 месеца, и че едно ново споразумение, договорено без да се нарушава предвидената в Договора от Лисабон процедура, ще трябва да включва напълно Европейския парламент и националните парламенти и да осигурява условията, определени в параграф 3 от резолюцията на ЕП от 17 септември 2009 г.;

71. приветства наскоро извършеното разширяване на обхвата на програмата за премахване на визовия режим, в който бяха включени още седем държави-членки на ЕС; въпреки това настоятелно призовава САЩ да премахне визовия режим за оставащите държави-членки и да третира еднакво всички граждани на ЕС на основата на пълна реципрочност; изразява загриженост относно планираното въвеждане на административни такси за издаването на разрешителни за гражданите на ЕС в рамките на електронната система за разрешително за пътуване (ESTA) и призовава Комисията приоритетно да обсъди този въпрос с администрацията на САЩ;

 

Развитие и Цели на хилядолетието за развитие

72. приветства потвърждаването на ангажимента по отношение на Целите на хилядолетието за развитие и за изпълнение на обещанията за предоставяне на официална помощ за развитие; призовава и двамата партньори да спазват своя ангажимент за изразходване на 0,7 % от техния БВП за сътрудничество за развитие;

73. приветства ангажимента за приключването на един амбициозен и балансиран кръг от преговори за развитие от Доха и ясния срок – 2010 г., определен на срещата на високо равнище на страните от Г-20; призовава лидерите да не забравят крайната цел за развитието от този кръг на преговори при провеждането на заседанието на Министерската конференция на СТО в Женева в края на ноември;

Институционална рамка

74. подчертава, че настоящият импулс следва да се използва и за подобряване и подновяване на уредбата на трансатлантическите отношения; настоява за необходимостта от замяна на съществуващата Нова трансатлантическа програма от 1995 г. с ново споразумение за трансатлантическо партньорство; счита, че е целесъобразно преговорите за новото споразумение да започнат веднага след влизането в сила на Договора от Лисабон, за да могат да приключат преди 2012 г.;

75. счита, че Трансатлантическият законодателен диалог между Европейския парламент и Конгреса на САЩ вече е допринесъл значително за по-доброто взаимно разбирателство по много въпроси от общ интерес, включително в областта на икономическите отношения и международната търговия;

76. счита, че това са въпроси с принципен характер и че националните парламенти следва да бъдат информирани редовно относно развитията в тази връзка; призовава председателя на Парламента да гарантира установяването на механизъм за тази цел;

77. изразява надежда, че новото споразумение би могло да превърне настоящия Трансатлантически законодателен диалог в трансатлантическа междупарламентарна асамблея, съгласно препоръките, отправени в резолюцията на Европейския парламент от 26 март 2009 г.;

78. изразява надежда, че трансатлантическият диалог между социалните партньори ще играе по-голяма роля в близко бъдеще, с цел да се обсъди това по какъв начин политиците биха могли да отговорят на предизвикателствата, свързани с бързо нарастващата безработица, както и на структурната промяна, предизвикана от финансовата криза;

79. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, както и на президента и на Конгреса на Съединените американски щати.