Forslag til beslutning - B7-0098/2009Forslag til beslutning
B7-0098/2009

FORSLAG TIL BESLUTNING om det kommende topmøde mellem EU og USA og mødet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd

19.10.2009

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

Adrian Severin, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0095/2009

Procedure : 2009/2697(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0098/2009
Indgivne tekster :
B7-0098/2009
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B7‑0098/2009

Europa-Parlamentets beslutning om det kommende topmøde mellem EU og USA og Det Transatlantiske Økonomiske Råd

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om de transatlantiske forbindelser, særlig de to beslutninger af 1. juni 2006 om forbedring af forbindelserne mellem EU og USA inden for rammerne af en transatlantisk partnerskabsaftale og om de transatlantiske økonomiske forbindelser mellem EU og USA, beslutningen af 25. april 2007 om de transatlantiske forbindelser, beslutningen af 5. juni 2008 om det kommende topmøde mellem EU og USA og beslutningen af 26 marts 2009 om de transatlantiske forbindelser efter valget i USA,

–   der henviser til Parlamentets beslutning af 24. marts 2009 om ikke-spredning af kernevåben og fremtiden for traktaten om ikke-spredning af kernevåben (NPT),

   der henviser til sin beslutning af 17. september 2009 om den planlagte internationale aftale om at stille oplysninger om finansielle transaktioner til rådighed for det amerikanske finansministerium med henblik på at forebygge og bekæmpe terrorisme og finansiering heraf,

–   der henviser til sin beslutning af 8. oktober 2009 om G20-topmødet i Pittsburgh den 24. og 25. september 2009,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at det transatlantiske partnerskab bygger på fælles kerneværdier som demokrati, menneskerettigheder, retsstatsprincippet og multilateralisme samt fælles mål som åbne og integrerede økonomier og bæredygtig udvikling, og at det er hjørnestenen i sikkerhed og stabilitet i det euro-atlantiske område;

B.  der henviser til, at EU glæder sig over den amerikanske regerings nye kurs, der er baseret på samarbejdsvilje på internationalt plan og en styrkelse af forbindelserne mellem EU og USA,

C.  der henviser til, at Den Europæiske Union er en stadigt vigtigere aktør på den globale scene, og til, at EU, når Lissabontraktatens og dens udenrigspolitiske instrumenter træder i kraft, vil kunne spille en langt større og mere kohærent rolle i international sammenhæng,

D.  der henviser til, at de seneste undersøgelser, såsom Transatlantic Trends 2009 udarbejdet af the German Marshall Funds, viser, at der er en hidtil uset støtte blandt EU-borgere til den amerikanske regering, hvilket giver grundlag for en genoplivning af forbindelserne mellem EU og USA,

E.  der henviser til, at EU og USA spiller en afgørende rolle inden for den globale politik og økonomi og er fælles om ansvaret for at imødegå de globale farer, der har været årsag til krisen, samt de forskellige globale udfordringer, såsom finanskrisen, arbejdsløshed, klimaændringer, energisikkerhed, udryddelse af fattigdom og gennemførelse af andre 2015-mål, terrorisme og spredning af atomvåben,

F.  der henviser til, at det i en stadig mere global og kompleks verden i forandring er i begge parters, både EU's og USA's, interesse i fællesskab at reagere på de fælles trusler og udfordringer på grundlag af folkeretten og de multilaterale institutioner, især FN-systemet, og at invitere andre partnere til at samarbejde i denne indsats,

G.  der henviser til, at arbejdet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd (TEC) nødvendigvis må videreføres for at nå målet om et reelt integreret transatlantisk marked på en sådan måde, at det bliver lettere at nå EU's mål om økonomisk vækst, bæredygtig udvikling og social retfærdighed,

H.  der henviser til, at EU og USA kommer til at opleve en stigning i det globale energiforbrug og krav om gennemførelse af globale forpligtelser – der skal vedtages i København – med henblik på at bekæmpe klimaændringer, hvilket kræver større ændringer i vores økonomier,

I.  der henviser til, at den finansielle og økonomiske krise hurtigt har udviklet sig til en jobkrise med alvorlige sociale konsekvenser; der henviser til, at de transatlantiske partnere har et fælles ansvar for at løse problemerne forbundet med den sociale dimension af den økonomiske krise,

J.  der henviser til, at EU og USA må være indstillet på at arbejde hårdt for at bekæmpe den stigende arbejdsløshed og de stigende spændinger som følge af social udstødelse, de begge vil stå over for,

Topmødet mellem EU og USA

1.  opfordrer indtrængende partnerne til at engagere sig i reel multilateralisme, der skal inddrage nye aktører i en ånd med en fælles ansvarlighed for verdensordenen, respekt for folkeretten og de fælles problemer; understreger, at EU og USA bør øge deres indsats for at gennemføre dagsordenen om en reform af FN, herunder en reform af FN's Sikkerhedsråd og andre multilaterale fora i det internationale samarbejde;

2.  opfordrer partnerne til at fremme respekt for menneskerettighederne i verden som et vigtigt element af deres politik; understreger behovet for en omfattende koordinering af et forebyggende krisediplomati; opfordrer den amerikanske regering til at ratificere og tiltræde Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol; gentager sin opfordring til afskaffelse af dødsstraffen;

3.  understreger, at begge parter fortsat bør forsøge at opnå fredelig og retfærdig løsning på Mellemøstkonflikten, og glæder sig over, at en løsning vil udgøre et af de højest prioriterede mål for den amerikanske regering; anmoder den amerikanske regering om at samarbejde tæt med EU og engagere sig i Mellemøstkvartetten; understreger, at begge parter bør tilstræbe en intensivering af forhandlingerne med udgangspunkt i køreplanen og de tidligere aftaler med det mål at nå frem til en tostatsløsning og en uafhængig levedygtig palæstinensisk stat; opfordrer de transatlantiske partnere til at støtte bestræbelserne på at opnå en forsoning blandt palæstinenserne og påpeger, at det er vigtigt at forbedre levevilkårene for palæstinenserne i både Vestbredden og Gaza, herunder genopbygning af Gaza;

4.  mener ikke, at det første møde, som præsident Obama var vært for den 23. september 2009 mellem den israelske premierminister Benjamin Netanyahu og den palæstinensiske regeringschef Mahmoud Abbas, levede op til de forventede målsætninger; beklager, at der endnu ikke er indgået en aftale om etableringen af israelske bosættelser på Vestbredden og i Østjerusalem,

5.  mener, at FN's Menneskerettighedsråds støtte til henstillingerne i rapporterne fra missionen om Gaza-konflikten under ledelse af Justice Goldstone og FN's Flygtningehøjkommissær udgør et vigtigt skridt hen imod en styrkelse af alle de berørte parters respekt for den humanitære folkeret og en retfærdig bilæggelse af konflikten.

6.  fremhæver, at det transatlantiske fællesskabs værdier, sikkerhed og troværdighed står på spil i Afghanistan; opfordrer indtrængende EU, USA, FN og NATO til at forelægge et nyt fælles strategisk koncept, som omfatter alle komponenterne i et internationalt engagement, prioriterer udvikling og bekæmpelse af fattigdom og samtidigt indbyder nabolandene til at deltage i disse bestræbelser på at opnå regional stabilitet;

7.  opfordrer EU og USA til at udarbejde en fælles strategi over for Pakistan med henblik på at styrke landets demokratiske institutioner, retsstaten og dets kapacitet til at bekæmpe terrorisme, samtidig med at Pakistan opmuntres til at påtage sig et ansvar for stabiliteten i regionen;

8.  henstiller til partnerne gennem en koordineret indsats at fortsætte deres samarbejde med de irakiske myndigheder og med FN for at øge stabiliteten og styrke den nationale forsoning samt bidrage til Iraks enhed og uafhængighed;

9.  anmoder begge parter om at fremme en trilog med Latinamerika, en region, der har samme syn på demokrati, menneskerettigheder og princippet om multilateralt samarbejde;

Forsvar, våbenkontrol, spredning af atomvåben og sikkerhed

 

10. glæder sig over den nye dynamik i udviklingen hen imod en verden uden atomvåben, hvilket også fremgik af den fælles erklæring fra præsident Obama og præsident Medvedev i London den 1. april 2009 og af præsident Obamas tale i Prag den 5. april 2009; mener, at afvæbningsprocessen og gennemførelsen af principperne om og praksis for ikke-spredning, der er blevet taget op igen inden for en multilateral ramme, er den eneste måde, hvorpå man kan ændre tendensen til spredning af masseødelæggelsesvåben;

11. bifalder Den Russiske Føderations og USA's afgørelse om at føre forhandlinger om en ny, omfattende, juridisk bindende aftale til erstatning af traktaten om reduktion af strategiske våben (START), der udløber i december 2009, og præsidents Barack Obamas og Dmitri Medvedevs undertegnelse et fælles aftalememorandum vedrørende en opfølgningsaftale til START-1 i Moskva den 6. juli 2009;

12. støtter det konceptdokument, som USA har forelagt for Rådet den 16. september 2009 som led i den amerikanske regerings strategi for ikke-spredning og nedrustning, og glæder sig over præsident Obamas meddelelse om, at han vil være vært for et verdensomspændende topmøde om nuklear sikkerhed i Washington i april 2010;

13. bifalder Sikkerhedsrådets resolution af 24. september 2009 om ikke-spredning (res. 1887) med henblik på at skabe en sikrere verden og forudsætningerne for en verden uden atomvåben i overensstemmelse med målene i ikke-spredningsaftalen på en måde, der fremmer den internationale stabilitet og på basis af princippet om uindskrænket sikkerhed for alle;

14. mener, at der navnlig er muligheder for at forny det transatlantiske samarbejde om ikke-spredning af atomvåben; opfordrer derfor EU og USA til at indføre en fælles strategi i alle internationale organer, navnlig FN, om begrænsning af masseødelæggelsesvåben og konventionelle våben; glæder sig over bekendtgørelsen om, at den amerikanske præsident vil fremme ratificeringen af traktaten om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger (CTBT); opfordrer Rådet til i tæt samarbejde med USA og Rusland at bidrage positivt og proaktivt til forberedelserne til den næste NPT-gennemgangskonference i 2010;

15. opfordrer Nedrustningskonferencen til hurtigst muligt at forhandle om en traktat med forbud mod fremstilling af fissile materialer til atomvåben eller andre nukleare eksplosive anordninger;

16. understreger, at det iranske atomprogram udgør en fare for ikke-spredningssystemet og for stabiliteten i regionen og verden; glæder sig over den direkte dialog, som præsident Obama har igangsat, og tilslutter sig den målsætning, som begge parter i fællesskab forfølger, om at nå frem til en forhandlingsløsning sammen med Iran koordineret med andre medlemmer af Sikkerhedsrådet og Det Internationale Atomenergiagentur;

17. støtter Genève-forhandlingsprocessen den 1. oktober 2009, hvorefter Iran lovede at åbne sit nyindviede uranberigelsesanlæg i nærheden af Qom for international inspektion;

18. er foruroliget over den sidste atomprøvesprængning foretaget af Den Demokratiske Folkerepublik Kina og dennes forkastelse af FN’s resolution 1887; støtter ikke desto mindre USA's bilaterale dialog inden for rammerne af sekspartsdrøftelserne med henblik på fjernelse af kernevåben fra Den Koreanske Halvø;

19. glæder sig over USA's beslutning om at udsætte sine regionale planer om et missilforsvarsskjold i Europa og kræver en ny, global sikkerhedsordning omfattende EU, USA, Rusland og Kina;

20. understreger NATO's betydning som fundamentet for den transatlantiske sikkerhed; glæder sig over den afgørelse, der blev truffet af Det Europæiske Råd i december 2008 om en styrkelse af det strategiske partnerskab mellem EU og NATO, og opfordrer de to partnere til at fremskynde oprettelsen af en EU-NATO-gruppe på højt niveau med henblik på at forbedre samarbejdet mellem de to organisationer; anmoder EU om at spille en aktiv rolle i NATO's strategiske revisionsproces og foreslår, at der holdes drøftelser om værdien af en euro-atlantisk sikkerhedsstrategi, der kan definere fælles sikkerhedsproblemer og -interesser;

21. understreger, at sikkerhedsdimensionen i forbindelserne mellem EU, Rusland og USA og den rolle, som FUSP og ESFP spiller, ikke kan ses isoleret fra den bredere europæiske sikkerhedskonstruktion, der omfatter NATO, OSCE og internationale ordninger som ABM- og CFE-traktaterne; mener, at den relevante udvikling inden for denne bredere sikkerhedsstruktur bør behandles i dialog med Rusland, USA og de OSCE-medlemmer, som ikke er medlemmer af EU, for at forny den transatlantiske konsensus om sikkerhed med udgangspunkt i Helsinkiaftalerne eller en opdateret udgave af disse, som forhandles inden for den nye Konference om Sikkerhed og Samarbejde i Europa;

22. anmoder USA's regering om i Kongressen at forsvare afskaffelsen eller i det mindste begrænsningen af protektionistiske bestemmelser om at købe amerikansk i USA's lovgivning om offentlige kontrakter vedrørende forsvarsmateriel med henblik på at bidrage til at skabe lige transatlantiske vilkår på dette område;

Finanskrise, finansiel stabilitet og bankvæsen

23. understreger, at risikoen for en ny finanskrise ikke er overstået; understreger i denne forbindelse, at samordnede makroøkonomiske politikker og samarbejde mellem pengepolitiske myndigheder er af afgørende betydning for et bæredygtigt globalt økonomisk genopsving, beskæftigelse og vækst; bifalder konklusionerne fra G20-topmødet som et konkret udgangspunkt for yderligere samarbejde mellem EU og USA og ser frem til en koordineret tilgang til både finansiel stabilitet og en reform af det globale finansielle system;

24. kræver en koordineret tilgang mellem den amerikanske reformpakke for den finansielle sektor (som foreslået den 17. juni 2009) og den aktuelle EU-reform af det finansielle tilsyn for at undgå fremtidige sammenbrud i de globale finansielle markeder og deres aktører; anmoder om en hurtig gennemførelse af disse reformpakker; tilslutter sig i den henseende inddragelse af nye store økonomier i etableringen af et nævn for finansiel stabilitet (FSB);

25. mener i den forbindelse, at et styrket samarbejde mellem de lovgivende, regulerende og tilsynsførende myndigheder i USA og i EU er af afgørende betydning, navnlig under henvisning til de mangler, som uroen på finansmarkederne har påvist;

26. opfordrer USA til at tage hensyn til de seneste samt de forestående ændringer af EU's kapitalkravsdirektiver for kreditinstitutter og investeringsvirksomheder, når Basel II skal gennemføres i USA, hvilket er af afgørende betydning for at bevare lige vilkår på verdensplan;

27. støtter G-20's krav om at fremskynde harmoniseringen af regnskabsstandarder; henstiller til Financial Accounting Standards Board og the International Accounting Standards Board at nå frem til et samlet sæt af globale regnskabsstandarder af høj kvalitet inden for rammerne af deres uafhængige standardiseringsprocesser og afslutte deres harmoniseringsprojekt inden juni 2011;

28. henstiller til USA at holde fast i køreplanen for krav til amerikanske statsborgere om at anvende International Financial Reporting Standards (IFRS); minder om kravet om, at SEC – indtil der er truffet afgørelse om at amerikanske brugere skal anvende IFRS – anerkender, at IFSR, som vedtaget af EU, er sidestillet med US GAAP;

29. understreger, at International Accounting Standards Board (IASB) bør fortsætte sine styringsreformer for at sikre en rimelig repræsentation af aktører, der kræver, at børsnoterede selskaber anvender IFRS, og som er involveret i fastsættelsen af internationale regnskabsstandarder, samt i tilsynet med IASB som medlemmer;

30. håber, at EU kan anerkende den amerikanske forsikringstilsynsordning som sidestillet på de betingelser, der er fastlagt i det andet solvensdirektiv; er af den opfattelse, at initiativet til at etablere et forbundskontor for forsikring ville forbedre samarbejdet mellem EU og USA og informationsudvekslingen inden for forsikringssektoren;

Det Transatlantiske Råds møde og styrkelse af dette

1.  understreger behovet for, at Det Transatlantiske Råd (TWC) opretholdes, udvikles og styrkes; mener, at der bør udarbejdes en køreplan, som viser, hvordan den langsigtede målsætning om et transatlantisk marked med en social markedsøkonomi kan nås senest i 2015;

2.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at resultatet af undersøgelserne af realiseringen af det transatlantiske marked drøftes med de relevante parlamentariske udvalg, inden der drages specifikke konklusioner med hensyn til fremtiden;

3.  mener, at informationssamfundet er en afgørende søjle i det transatlantiske økonomiske område, der bygger på adgang til viden og beskyttelse af digitalt indhold gennem et konsekvent og effektivt system for beskyttelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, og fastslår desuden, at denne beskyttelse skal virke fremmende for innovation;

4.  finder, at et forbedret samarbejde på områder som investering, regnskabsstandarder, lovgivningsmæssige spørgsmål, importerede varers sikkerhed og håndhævelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder allerede har resulteret i betydelige fremskridt og bør drøftes;

5.  opfordrer EU og USA til at styrke samarbejdet på uddannelses- og kulturområdet og fortsat at lette og fremme udveksling af studerende, lærere og kunstnere for at opnå større udbytte af de gensidige fordele, som dette samarbejde resulterer i;

6.  opfordrer Kommissionen til at fortsætte sin indsats for, at den amerikanske lovgivning om, at 100 % af de indgående laster skal kontrolleres, enten ændres eller gennemføres på en sådan måde af de amerikanske myndigheder, at der ikke skabes nye handelshindringer, som vil medføre betydelige udgifter for erhvervslivet uden at medføre nogen fordele med hensyn til forsyningskædens sikkerhed; mener, at Det Transatlantiske Økonomiske Råd med fordel kan afholde seminarer i Bruxelles og Washington om denne 100 %-kontrol af laster for at skabe en dybere forståelse mellem lovgivere fra EU og USA og for at fremme en tidlig og gensidigt acceptabel løsning på dette problem;

7.  opfordrer påny EU's og USA's regeringschefer og Det Transatlantiske Økonomiske Råds medformænd til at tage hensyn til den altafgørende rolle, som lovgiverne spiller med hensyn til opnåelse af et langsigtet positivt udfald af processen, og opfordrer dem indtrængende til i fuld udstrækning og direkte at inddrage repræsentanter for den transatlantiske dialog mellem lovgivere i Det Transatlantiske Økonomiske Råds arbejde;

8.  mener, at det er vigtigt at sikre, at de mest relevante medlemmer af Kongressen og Europa-Parlamentet inddrages i drøftelserne på grund af den udpræget tekniske karakter af de spørgsmål, som behandles af Det Transatlantiske Økonomiske Råd,

9.  glæder sig over, at Det Transatlantiske Økonomiske Råd rådgives af en række berørte parter, herunder repræsentanter for erhvervslivet, og anmoder om, at repræsentanter for fagbevægelsen på begge sider af Atlanten får en tilsvarende rolle, således at den sociale dimension integreres fuldt ud; opfordrer til, at formandskabet for den transatlantiske arbejdsmarkedsdialog og for den fremtidige transatlantiske miljødialog optages i gruppen af rådgivere; mener imidlertid, at deres rådgivende rolle skal adskilles fra den amerikanske Kongres og Parlamentets lovgivende rolle;

10.  mener desuden, at det transatlantiske økonomiske samarbejde skal gøres mere ansvarligt, gennemsigtigt og forudsigeligt, og at mødeplaner, dagsordener, køreplaner og statusrapporter bør offentliggøres regelmæssigt på et websted;

Transport

 

11.  opfordrer USA's Senat og regering til at tillade en fuldstændig og reel gennemførelse af den første fase af luftfartsaftalen mellem EU og USA og aftalen mellem de to parter om luftfartssikkerhed og at arbejde hen imod en anden fase af luftfartsaftalen for at udbygge samarbejdet mellem EU og USA på luftfartsområdet yderligere;

12.  opfordrer USA's Senat og regering til at afholde sig fra enhver foranstaltning, der strider mod disse mål, f.eks. foranstaltningen om udenlandske reparationsværksteder, antitrustfritagelser og luftfartsselskabers nationalitet, som er nævnt i beslutning 915 vedtaget af Repræsentanternes Hus;

13.  opfordrer de amerikanske myndigheder og Kommissionen til yderligere at intensivere deres forhandlinger for at finde afbalancerede løsninger på bl.a. behovet for beskyttelse af luftfartssikkerheden og af persondata i forbindelse med passagerlisteoplysninger, revision af sikkerhedskontrollen i lufthavne og for i højere grad at lade foranstaltninger med henblik på at reducere den indvirkning på klimaet, som den transatlantiske og internationale flyvning har, indgå i forhandlingerne i København og i ICAO-aftalerne;

14.  minder både Kommissionen og de amerikanske myndigheder om, at en manglende indgåelse af en aftale om anden fase kan medføre, at aftalen om den første fase opsiges af nogle medlemsstater, hvilket vil skade luftfartsselskaberne både i EU og USA;

Gennemførelse af lovgivningen om forbrugerbeskyttelse, toldspørgsmål og markedsovervågning

 

15.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at fremme en fælles indsats sammen med de amerikanske myndigheder, navnlig det amerikanske udvalg om forbrugerbeskyttelse, og med andre partnere for at sikre, at Kina og andre tredjelande skærper deres produktionsstandarder, så de imødekommer EU's og USA's sikkerhedskrav, især for legetøj;

16.  opfordrer Kommissionen til at tilvejebringe mere omfattende og effektive internationale samarbejdsordninger for at knytte EU's RAPEX-varslingssystem om farer i forbindelse med anvendelse af forbrugsgoder sammen med det det tilsvarende system, der anvendes af det amerikanske udvalg om forbrugerbeskyttelse, og at skabe sammenhæng mellem netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde og de amerikanske myndigheders netværk;

17.  foreslår, at Det Transatlantiske Råd vedtager indførelsen af et bindende samarbejdsinstrument med henblik på at strukturere og udveksle informationer om produktsikkerhed og udarbejdelse af et fælles program for samarbejdsforanstaltninger;

18.  tilslutter sig Kommissionens initiativ om en intensivering af det internationale samarbejde gennem anvendelse af retsgrundlaget i forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde for at indgå i en international samarbejdsaftale med de amerikanske tilsynsmyndigheder og ved at formidle og udveksle bedste praksis;

19.  opfordrer Kommissionen til at intensivere sit arbejde i forbindelse med den stærkt forsinkede bilaterale aftale om samarbejde om tilsyn, der udvider dens tilsynsaktiviteter til også at omfatte USA (udveksling af informationer, efterforskning og foranstaltninger) som led i EU's forordning om forbrugerbeskyttelsessamarbejde og den amerikanske lov "Safe Web Act";

Gensidig anerkendelse og standardisering

 

20.  opfordrer Kommissionen til at tilstræbe en formel vedtagelse af procedurer for gensidig anerkendelse af overensstemmelseserklæringer for produkter, der underlægges obligatorisk tredjepartskontrol, navnlig for så vidt angår informations- og kommunikationsteknologi og elektrisk udstyr; opfordrer Kommissionen til at insistere på en gensidig anerkendelse af lovfæstede måleenheder, især anvendelsen af udelukkende metriske angivelser af varer fra EU i USA;

21.  opfordrer Kommissionen til sammen med de amerikanske myndigheder at tage standardiseringen op til behandling med henblik på en samordning af strategien for at påvirke arbejdet i de internationale standardiseringsorganer;

Virksomhedernes sociale ansvar

22.  mener, at virksomhedernes sociale ansvar kan betragtes som en model for selvregulering af erhvervsaktiviteternes indvirkning på integreringen af arbejdsmarkeds- og miljømæssige hensyn i aktiviteterne og deres samspil med de berørte parter; mener, at udvekslingen af bedste praksis vedrørende virksomhedernes sociale ansvar mellem USA og EU vil få betydelige følgevirkninger for virksomhedernes holdning til deres sociale ansvar og deres positive engagement i sociale og miljømæssige spørgsmål;

23.  mener, at der i forbindelse med lovgivningssamarbejdet bør tages hensyn til skærpelsen af EU's lovgivning vedrørende kapitalkravsdirektivet, især aflønningspolitikken i den finansielle sektor;

Landbrug og Doha

24.  understreger betydningen af, at der indgås en afbalanceret aftale som led i Doha-handelsforhandlingerne om landbrug, herunder foranstaltninger til imødegåelse af yderligere udsving i landbrugspriserne og fødevaremandel for at sikre den globale fødevaresikkerhed; ønsker fuldt ud at tage hensyn til forudsætningerne for en positiv gennemførelse af handelsrunden; betoner behovet for at tage fuldt hensyn til de ændringer, der allerede er gennemført med de seneste reformer af den fælles landbrugspolitik, og håber, at der vil blive foretaget tilsvarende ændringer i den amerikanske landbrugslovgivning;

25.  fastholder sit ønske om at gennemføre de højeste standarder for produktsikkerhed for borgerne; støtter Kommissionens afgørelse vedrørende identificerede spor af ikkegodkendte genmodificerede produkter, især i sorter af majs og soja, indtil det er vurderet, om de er sikre for sundheden og miljøet; anerkender, at der i EU anvendes meget strenge regler for genmodificerede produkter;

26.  minder om udviklingen i tidligere konfliktspørgsmål, som f.eks. hormoner i oksekød, klorid i kyllinger og godkendelsen af visse genetisk modificerede produkter; er overbevist om, at de spørgsmål, som berører samhandelen med landbrugsvarer, kan håndteres effektivt gennem en vedvarende og rettidig dialog , inden de skal forelægges i WTO's tvistbilæggelsesorganer;

Miljøspørgsmål og klimaforandringer

 

27.  støtter den amerikanske indsats, som blev præsenteret på FN's topmøde om klimaforandringer den 22. september 2009, og mulighederne for en afskaffelse af tilskud til fossile brændstoffer, og glæder sig over udsigten til, at den amerikanske lovgivning ikke vil indskrænke sig til udledningen af drivhusgasser; er ikke desto mindre bekymret over, at Senatet muligvis ikke vil vedtage lovgivningen før næste år; opfordrer derfor EU og USA til at samarbejde snævert om at gøre konferencen i København til en succes ved at forpligte alle de lande, som udleder drivhusgasser, til at indføre bindende mål på mellemlang og lang sigt;

28.  minder om, at den internationale aftale bør sikre, at de samlede drivhusgasemissionsreduktioner i industrilandene når op i den øvre ende af de 25-40 % i forhold til 1990-niveauerne inden 2020, således som det er anbefalet i den fjerde evalueringsrapport fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC 4AR), og at disse reduktioner opnås internt; minder om, at der bør fastsættes et langsigtet mål for EU og de andre industrialiserede lande på mindst 80 % inden 2050 i forhold til 1990;

29.  støtter principielt tanken om at etablere et transatlantisk energiråd, der bygger på modellen for Det Transatlantiske Økonomiske Råd, for at beskæftige sig med transatlantisk samarbejde om regulering, energieffektivitet og energisikkerhed; håber, at det transatlantiske energiråd vil have opnå mere positive resultater end den transatlantiske miljødialog i 2000;

30.  understreger betydningen af en aktiv og vedvarende dialog mellem EU og USA på baggrund af revisionen af EU's gældende lovgivning om nye fødevarer og anvendelsen af nye teknologier i fødevareproduktionen;

31.  understreger den mulige indvirkning, som disse nye teknologier, f.eks. nanomaterialer, kan have på sundheden og miljøet, idet deres videnskabelige egenskaber endnu er ukendte; fremhæver derfor betydningen af at erkende den bekymring, som offentligheden og forbrugerne kan have med hensyn til brugen af nye teknologier, såsom anvendelsen af kloningsteknikker inden for dyreavl og de bekymringer, som dette medfører for dyrevelfærd, er endnu et eksempel på;

32.  glæder sig over, at den amerikanske regering har erkendt behovet for i nær fremtid at ændre sin lovgivning vedrørende kontrol med giftige stoffer med henblik på at sikre en effektiv beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet mod kemikalier;

33.  opfordrer de relevante organer i EU og USA til at samarbejde om at etablere en reguleringsordning i USA, som vil medføre et beskyttelsesniveau, der svarer til REACH's niveau;

Retligt samarbejde og politisamarbejde samt visumsamarbejde

34.  forventer, at der på det ministermøde mellem EU og USA, der er fastsat til den 28. oktober 2009 i Washington DC, vil blive vedtaget en fælles erklæring om politisamarbejde og retligt samarbejde, som navnlig omfatter internetsikkerhed,

35.  er indstillet på at intensivere det internationale samarbejde om internetsikkerhed; anmoder USA om at indføre yderligere lovgivning, der kan føre til udarbejdelsen af en række internationale aftaler og samarbejde om retshåndhævelse for at gøre en ende på internetangrebene og forebygger internetkriminalitet; er indstillet på at tilvejebringe internationale instrumenter og relevante garantier med henblik på beskyttelse af privatlivets fred, ytringsfriheden og handelstransaktioner;

36.  bekræfter, at det er fast besluttet på at bekæmpe terrorisme, og er overbevist om nødvendigheden af at finde den rette balance mellem sikkerhedsforanstaltninger og beskyttelse af borgerlige frihedsrettigheder og grundlæggende rettigheder, samtidig med at der udvises den største respekt for privatlivets fred og databeskyttelse; understreger, at nødvendighed og proportionalitet er centrale principper, uden hvilke kampen mod terrorisme aldrig vil blive effektiv;

37.  mener, at der er et behov for en hensigtsmæssig retlig og politisk ramme for et solidt samarbejde mellem EU og USA i spørgsmål om retfærdighed, frihed og sikkerhed, og at et mere udbygget partnerskab, som medtager den parlamentariske og demokratiske dimension, er afgørende for effektivt at kunne tage fælles udfordringer op, f.eks. kampen mod terrorisme og organiseret kriminalitet, på en måde, som er i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet, retligt samarbejde i straffesager og politisamarbejde, håndtering af migrationsstrømme, beskyttelse af retten til at søge om asyl og fremme af fri bevægelighed uden visumpligt for autoriserede borgere mellem de to områder;

38.  minder i denne forbindelse om, at Den Europæiske Union bygger på retsstatslige principper, og at alle overførsler af personoplysninger fra EU til tredjelande af sikkerhedshensyn bør ske med respekt for proceduremæssige garantier og retten til et forsvar og under overholdelse af databeskyttelsesbestemmelserne på nationalt plan og EU-plan;

39.  erindrer om, at artikel 4 i den transatlantiske aftale mellem EU og USA om retshjælp, som træder i kraft den 1. januar 2010, indeholder bestemmelser om nationale myndigheders adgang til bestemte finansielle oplysninger efter anmodning og kan udgøre et mere velegnet retsgrundlag for overførsel af SWIFT-data end den foreslåede midlertidige aftale;

40.  bemærker, at der er blevet indgået en midlertidig aftale om overførsel af sådanne data mellem EU og USA i en overgangsperiode med en ophørsklausul, som ikke må overstige tolv måneder, og at Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter skal inddrages fuldt ud med en ny aftale, som skal indgås med forbehold for proceduren i medfør af Lissabontraktaten og garantere de vilkår, der optræder i pkt. 3 i EP's beslutning af 17. september 2009;

41.  glæder sig over den nylige udvidelse af visumfritagelsesprogrammet til at omfatte yderligere syv EU-medlemsstater; opfordrer imidlertid indtrængende USA til at ophæve visumordningen for de resterende medlemsstater og at behandle alle EU-borgere lige på grundlag af fuldstændig gensidighed; er bekymret over den planlagte indførelse af administrative gebyrer for at give ESTA-tilladelser til EU-borgere, og opfordrer Kommissionen til at behandle dette som et prioriteret spørgsmål over for den amerikanske regering;

 

Udviklings- og 2015-målene

42.  glæder sig over det fornyede tilsagn om overholdelse af 2015-målene og af ODA-målsætningerne; opfordrer begge parter til at opfylde deres løfte om at afsætte 0,7 % af deres BNP på udviklingssamarbejde;

43.  glæder sig over tilsagnet om at afslutte en ambitiøs og afbalanceret Dohaudviklingsrunde og over den utvetydige frist i 2010, som blev fastsat på G20-topmødet; opfordrer statslederne til ikke at glemme det vigtigste udviklingsmål i denne runde, når de mødes for at deltage i WTO-ministerkonferencen i Genève i slutningen af november;

De institutionelle rammer

44.  betoner, at den nuværende dynamik også bør udnyttes til at forbedre og forny rammerne for de transatlantiske forbindelser; understreger behovet for at erstatte den nuværende transatlantiske dagsorden fra 1995 med en ny transatlantisk partnerskabsaftale; anser det for hensigtsmæssigt for indgåelsen af den nye aftale at påbegynde arbejdet, så snart Lissabontraktaten træder i kraft, for at den kan afsluttes inden 2012;

45.  mener, at den transatlantiske lovgivningsdialog (TLD) mellem Europa-Parlamentet og den amerikanske kongres allerede har bidraget betydeligt til større gensidig forståelse af mange spørgsmål af fælles interesse, herunder om økonomiske forhold og international handel;

46. mener, at disse spørgsmål er meget væsentlige, og at medlemmerne af de nationale parlamenter bør holdes regelmæssigt underrettet om udviklingen; opfordrer sin formand til at sikre, at der etableres mekanismer med det formål;

47.  håber, at den nye aftale kan opgradere den nuværende transatlantiske dialog mellem de lovgivende forsamlinger til en interparlamentarisk forsamling i henhold til Europa-Parlamentets anbefalinger i dets beslutning af 26. marts 2009;

48.  håber, at den transatlantiske arbejdsmarkedsdialog vil spille en større rolle i nær fremtid i drøftelserne om, hvordan beslutningstagerne bedst kan reagere på udfordringerne med hurtigt stigende arbejdsløshed og de strukturændringer, der skyldes finanskrisen;

49.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og til USA's præsident og den amerikanske Kongres.