Πρόταση ψηφίσματος - B7-0098/2009Πρόταση ψηφίσματος
B7-0098/2009

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και τη συνεδρίαση του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου

19.10.2009

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Adrian Severin, Hannes Swoboda εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0095/2009

Διαδικασία : 2009/2697(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0098/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0098/2009
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0098/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και τη συνεδρίαση του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τις διατλαντικές σχέσεις και ιδίως εκείνα της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τη βελτίωση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ στο πλαίσιο μιας Διατλαντικής Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και σχετικά με τις διατλαντικές οικονομικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ, καθώς και της 25ης Απριλίου 2007 για τις διατλαντικές σχέσεις, της 5ης Ιουνίου 2008 σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ, καθώς και της 26ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την κατάσταση των διατλαντικών σχέσεων ύστερα από τις αμερικανικές εκλογές,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2009 σχετικά με τη μη διάδοση πυρηνικών όπλων και το μέλλον της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση Πυρηνικών Όπλων (NPT),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με τη σχεδιαζόμενη διεθνή συμφωνία βάσει της οποίας θα διατεθούν στο Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών δεδομένα χρηματοπιστωτικών πληρωμών, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των τρομοκρατών,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη σύνοδο κορυφής της G20 στο Πίτσμπεργκ στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατλαντική εταιρική σχέση στηρίζεται σε κοινές θεμελιώδεις αξίες όπως η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και η πολυμερής προσέγγιση, καθώς και σε κοινούς στόχους όπως οι ανοικτές και ολοκληρωμένες οικονομίες και η αειφόρος ανάπτυξη, αποτελεί δε τον ακρογωνιαίο λίθο της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρωατλαντική περιοχή,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τη νέα κατεύθυνση που έχει υιοθετήσει η αμερικανική κυβέρνηση με βάση μια συνεργατική προσέγγιση στο διεθνές επίπεδο και ενίσχυση της σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ολοένα και σημαντικότερο παράγοντα στη διεθνή σκηνή και ότι, μόλις τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισσαβώνας με τους μηχανισμούς εξωτερικής πολιτικής που περιλαμβάνει, η ΕΕ θα είναι σε θέση να διαδραματίζει ισχυρότερο και συνεκτικότερο ρόλο στη διεθνή σκηνή,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατες δημοσκοπήσεις, όπως η Transatlantic Trends 2009 του German Marshall Funds, παρουσιάζουν άνευ προηγουμένου λαϊκή υποστήριξη των πολιτών της ΕΕ στην αμερικανική κυβέρνηση ως βάση για την αναζωπύρωση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ διαδραματίζουν κεφαλαιώδη ρόλο στην παγκόσμια πολιτική και οικονομία και συμμερίζονται την ευθύνη για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων ανισομερειών που αποτελούν τη ρίζα της κρίσης, καθώς και διάφορων παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η οικονομική κρίση, η ανεργία, η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή ασφάλεια, η εξάλειψη της φτώχειας και η εκπλήρωση άλλων Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, η τρομοκρατία και η διάδοση των πυρηνικών,

ΣΤ. εκτιμώντας ότι σε έναν ολοένα και περισσότερο παγκοσμιοποιημένο, περίπλοκο και μεταβαλλόμενο κόσμο, είναι προς το συμφέρον και των δύο εταίρων, της ΕΕ και των ΗΠΑ, να αντιμετωπίζουν με σύμπνοια κοινές απειλές και προκλήσεις με βάση το διεθνές δίκαιο και τους πολυμερείς θεσμούς, ιδίως το σύστημα του ΟΗΕ, και να καλούν άλλους εταίρους να συνεργάζονται σε αυτή την προσπάθεια,

Ζ.  εκτιμώντας ότι το έργο του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (TEC) πρέπει να συνεχιστεί με στόχο μια ολοκληρωμένη διατλαντική αγορά, οργανωμένη με τρόπο που να διευκολύνει την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για οικονομική μεγέθυνση, αειφόρο ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ πρόκειται να βρεθούν αντιμέτωπες με την αύξηση της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας και με την απαίτηση υλοποίησης παγκόσμιων δεσμεύσεων - κάτι που πρέπει να συμφωνηθεί στην Κοπεγχάγη - για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, κάτι που θα απαιτήσει μείζονες αλλαγές στις οικονομίες τους,

Θ. εκτιμώντας ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει ταχέως μετατραπεί σε κρίση απασχόλησης, με σοβαρές κοινωνικές συνέπειες· εκτιμώντας ότι οι διατλαντικοί εταίροι συμμερίζονται την ευθύνη για την αντιμετώπιση της κοινωνικής διάστασης της οικονομικής κρίσης,

Ι.   εκτιμώντας ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ πρέπει να αναλάβουν ισχυρή δέσμευση για αντιμετώπιση του αυξανόμενου επιπέδου ανεργίας και των εντάσεων που πρόκειται να αντιμετωπίσουν και οι δύο ως αποτέλεσμα του κοινωνικού αποκλεισμού,

Σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ

1.  παροτρύνει και τους δύο εταίρους να επιδοθούν σε αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση, μεριμνώντας για τη συμμετοχή των αναδυόμενων παραγόντων σε πνεύμα συνευθύνης για την παγκόσμια τάξη πραγμάτων, τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τα κοινά προβλήματα· επιμένει ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για πραγμάτωση του Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και άλλων πολυμερών βημάτων της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής·

2.  καλεί και τους δύο εταίρους να προωθήσουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο ως κεντρικό στοιχείο της πολιτικής τους· υπογραμμίζει την ανάγκη για εντατική συνεργασία στην προληπτική διπλωματία και τη διπλωματία των κρίσεων· καλεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ να κυρώσει και να προσχωρήσει στον Οργανισμό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου· επαναλαμβάνει την έκκλησή του υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινής·

3.  υπογραμμίζει ότι και οι δύο εταίροι πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειες για ειρηνική και δίκαιη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και χαιρετίζει το γεγονός ότι το πρόβλημα αυτό αποτελεί μια από τις πιο επείγουσες προτεραιότητες της κυβέρνησης των ΗΠΑ· ζητεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ να συνεργαστεί στενά με την ΕΕ και να αναλάβει δεσμεύσεις στο πλαίσιο της Τετράδας· υπογραμμίζει ότι και οι δύο εταίροι πρέπει να προσπαθήσουν για την εντατικοποίηση των διαπραγματεύσεων με βάση τον χάρτη πορείας και την προηγούμενη συμφωνία και με στόχο μια λύση δύο κρατών με ένα ανεξάρτητο, βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος· καλεί τους διατλαντικούς εταίρους να υποστηρίξουν τις προσπάθειες για ενδοπαλαιστινιακή συμφιλίωση, επισημαίνει δε τη σημασία της βελτίωσης των συνθηκών ζωής των Παλαιστινίων, τόσο στη Δυτική Όχθη όσο και στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της ανοικοδόμησης της Γάζας·

4.  θεωρεί ότι η πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2009 με οικοδεσπότη τον Πρόεδρο Ομπάμα, μεταξύ του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Benjamin Netanyahu και του Παλαιστίνιου ηγέτη Mahmoud Abbas δεν πέτυχε τους φιλόδοξους στόχους της· εκφράζει τη λύπη του διότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία στο ζήτημα των ισραηλινών οικισμών εποίκων στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ·

5.  θεωρεί ότι η έγκριση, από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, των συστάσεων που περιέχονται στις εκθέσεις της εξεταστικής αποστολής στη Γάζα, με επικεφαλής τον Δικαστή Goldstone και τον Ύπατο Αρμοστή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση του σεβασμού του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και την εξεύρεση δίκαιης διευθέτησης της σύγκρουσης·

6.  υπογραμμίζει ότι στο Αφγανιστάν διακυβεύονται οι αξίες, η ασφάλεια και η αξιοπιστία της διεθνούς κοινότητας· ζητεί επιμόνως από την ΕΕ, τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και τα Ηνωμένα Έθνη να επεξεργαστούν μια νέα κοινή στρατηγική θεώρηση που να ενσωματώνει σφαιρικά τις συνιστώσες της διεθνούς δέσμευσης, με προτεραιότητα στην ανάπτυξη και καταπολέμηση της φτώχειας και με πρόσκληση προς όλους τους γείτονες να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια, έτσι ώστε να επιτευχθεί περιφερειακή σταθεροποίηση·

7.  καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να αναπτύξουν μια κοινή στρατηγική απέναντι στο Πακιστάν, που να αποβλέπει στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών του, του κράτους δικαίου και της ικανότητάς του για καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ενθαρρύνοντας παράλληλα το Πακιστάν να αναλάβει ευθύνες για τη σταθερότητα στην περιοχή·

8.  καλεί τους εταίρους να συνεχίσουν με συντονισμένες προσπάθειες να συνεργάζονται με την ιρακινή κυβέρνηση και τον ΟΗΕ προκειμένου να βελτιωθεί η σταθερότητα και η εθνική συμφιλίωση και να ενισχυθεί η ενότητα και ανεξαρτησία του Ιράκ·

9.  καλεί και από τους δύο εταίρους να προωθήσουν τριμερή διάλογο με τη Λατινική Αμερική, μια περιοχή του κόσμου που συμμερίζεται το όραμα για δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα και την αρχή της πολυμερούς προσέγγισης·

Ζητήματα άμυνας, ελέγχου των εξοπλισμών, διάδοσης των πυρηνικών και ασφάλειας

 

10. χαιρετίζει τη νέα δυναμική που προσέλαβε η διαδικασία που οδηγεί σε έναν κόσμο απαλλαγμένο από πυρηνικά όπλα, όπως εκφράστηκε στην κοινή δήλωση των Προέδρων Ομπάμα και Μεντβέντεφ στο Λονδίνο την 1η Απριλίου 2009 και στο λόγο του Προέδρου Ομπάμα στην Πράγα στις 5 Απριλίου 2009· είναι της γνώμης ότι η διαδικασία του αφοπλισμού και η υλοποίηση των αρχών και των πρακτικών της μη διάδοσης, που πρέπει να επαναδρομολογηθούν σε πολυμερές πλαίσιο, είναι ο μοναδικός τρόπος για να αναστραφεί η τάση προς τον πολλαπλασιασμό των όπλων μαζικής καταστροφής·

11. χαιρετίζει την απόφαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των ΗΠΑ να διεξαγάγουν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη μιας νέας σφαιρικής και νομικά δεσμευτικής συμφωνίας που θα αντικαταστήσει τη Συνθήκη για τον Περιορισμό των Στρατηγικών Όπλων (START), η οποία εκπνέει το Δεκέμβριο του 2009, καθώς και την υπογραφή του "Κοινού μνημονίου κατανόησης για μια συμφωνία ως συνέχεια της START-1" από τους Προέδρους Μπαράκ Ομπάμα και Ντμίτρι Μεντβέντεφ στη Μόσχα στις 6 Ιουλίου 2009·

12. υποστηρίζει το έγγραφο θέσεων που παρουσίασαν οι ΗΠΑ στο Συμβούλιο στις 16 Σεπτεμβρίου 2009 στο πλαίσιο της στρατηγικής της κυβέρνησης των ΗΠΑ για μη διάδοση και αφοπλισμό και χαιρετίζει την ανακοίνωση του Προέδρου Ομπάμα ότι προτίθεται να φιλοξενήσει Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για την Πυρηνική Ασφάλεια στην Ουάσινγκτον τον Απρίλιο του 2010·

13. χαιρετίζει το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας της 24ης Σεπτεμβρίου 2009 για τη μη διάδοση των πυρηνικών (ψήφισμα 1887) που επιδιώκει έναν ασφαλέστερο κόσμο για όλους και τη δημιουργία των συνθηκών για ένα κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα, σύμφωνα με τους στόχους της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT), κατά τρόπο που να προωθεί τη διεθνή σταθερότητα και να βασίζεται στην αρχή της αδιάπτωτης ασφάλειας για όλους·

14. θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλο έδαφος για την ανανέωση της διατλαντικής συνεργασίας στο θέμα της μη διάδοσης των πυρηνικών· κατά συνέπεια, καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να υιοθετήσουν κοινή στρατηγική σε όλα τα διεθνή βήματα, ιδίως στον ΟΗΕ, σχετικά με τον αφοπλισμό των όπλων μαζικής καταστροφής και των συμβατικών όπλων· χαιρετίζει την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ ότι θα προχωρήσει την κύρωση της Συνθήκης για τη Συνολική Απαγόρευση των Δοκιμών (CTBT)· καλεί το Συμβούλιο να συνεισφέρει θετικά και προδραστικά στις προετοιμασίες της προσεχούς διάσκεψης αναθεώρησης της NPT το 2010, σε στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία·

15. καλεί τη Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό να διαπραγματευθεί Συνθήκη η οποία θα απαγορεύει το ταχύτερο δυνατό την παραγωγή σχάσιμου υλικού για πυρηνικά όπλα ή άλλες πυρηνικές εκρηκτικές συσκευές·

16. υπογραμμίζει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θέτει σε κίνδυνο το σύστημα μη διάδοσης και τη σταθερότητα στην περιοχή και στον κόσμο· χαιρετίζει τον άμεσο διάλογο που εγκαθιδρύθηκε από τον Πρόεδρο Ομπάμα και υποστηρίζει το στόχο, ο οποίος επιδιώκεται από κοινού από τους δύο εταίρους, της εξεύρεσης λύσης κατόπιν διαπραγματεύσεων με το Ιράν, σε συντονισμό με άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και με το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας·

17. υποστηρίζει τη διαδικασία συνομιλιών της Γενεύης της 1ης Οκτωβρίου 2009, ως αποτέλεσμα της οποίας το Ιράν συμφώνησε να ανοίξει στη διεθνή επιθεώρηση την πρόσφατα αποκαλυφθείσα μονάδα εμπλουτισμού ουρανίου κοντά στην Qum·

18. εκφράζει την ανησυχία του για την τελευταία πυρηνική δοκιμή που πραγματοποίησε η ΛΔ Κορέας και για την εκ μέρους της απόρριψη του ψηφίσματος 1887 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· υποστηρίζει ωστόσο την αμερικανική προσέγγιση διμερούς διαλόγου, στο πλαίσιο των εξαμερών συνομιλιών, ώστε να επιτευχθεί η αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου·

19. χαιρετίζει την απόφαση των ΗΠΑ να αναβάλουν τα περιφερειακά σχέδια για ασπίδα αντιπυραυλικής άμυνας στην Ευρώπη και ζητεί μια νέα διευθέτηση παγκόσμιας ασφάλειας που να περιλαμβάνει την ΕΕ, τη Ρωσία και την Κίνα·

20. υπογραμμίζει τη σημασία του ΝΑΤΟ ως ακρογωνιαίου λίθου της διατλαντικής ασφάλειας· χαιρετίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το Δεκέμβριο του 2008 για ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ και καλεί και τους δύο εταίρους να επιταχύνουν τη δημιουργία μιας ομάδας υψηλού επιπέδου ΕΕ-ΝΑΤΟ έτσι ώστε να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών· ζητεί ενεργό ρόλο της ΕΕ στη διαδικασία στρατηγικής αναθεώρησης του ΝΑΤΟ και προτείνει πραγματοποιηθούν συζητήσεις σχετικά με την αξία μιας Ευρωατλαντικής Στρατηγικής για την Ασφάλεια, η οποία θα μπορούσε να ορίζει κοινές ανησυχίες και ενδιαφέροντα στον τομέα της ασφάλειας·

21. τονίζει ότι η διάσταση ασφαλείας των σχέσεων της ΕΕ με τη Ρωσία και με τις ΗΠΑ και ο ρόλος της ΚΕΠΠΑ και της ΕΠΑΑ δεν μπορούν να εξετάζονται απομονωμένα από την ευρύτερη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, που περιλαμβάνει το ΝΑΤΟ, τον ΟΑΣΕ και διεθνείς πράξεις όπως η συμφωνία για τους αντιβαλλιστικούς πυραύλους και η Συνθήκη για τις συμβατικές δυνάμεις στην Ευρώπη· θεωρεί ότι οι σχετικές εξελίξεις σε αυτή την ευρύτερη δομή ασφαλείας πρέπει να αντιμετωπίζονται σε διάλογο με τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις τρίτες χώρες μέλη του ΟΑΣΕ, έτσι ώστε να ανανεωθεί η διατλαντική συναίνεση για την ασφάλεια, με βάση τις συμφωνίες του Ελσίνκι ή μια επικαιροποιημένη έκδοσή τους η οποία θα προκύψει από διαπραγματεύσεις σε μια νέα Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη·

22. καλεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ υπερασπίσει στο Κογκρέσο την κατάργηση, ή τουλάχιστον τον περιορισμό, των προστατευτικών διατάξεων (Buy America) της αμερικανικής νομοθεσίας για δημόσιες προμήθειες σχετικά με τον αμυντικό εξοπλισμό, έτσι ώστε να βοηθήσει στην επίτευξη ίσων όρων στον τομέα αυτό σε διατλαντικό επίπεδο·

Χρηματοπιστωτική κρίση, σταθερότητα και τραπεζικός τομέας

23. υπογραμμίζει ότι ο κίνδυνος μείωσης της προσφοράς πιστώσεων δεν έχει περάσει· τονίζει από την άποψη αυτή ότι οι συντονισμένες μακροοικονομικές πολιτικές και η συνεργασία μεταξύ των νομισματικών αρχών έχουν ζωτική σημασία για την επίτευξη διατηρήσιμης παγκόσμιας οικονομικής ανάκαμψης, απασχόλησης και ανάπτυξης· χαιρετίζει τα συμπεράσματα της G-20 ως απτή βάση εργασίας για περαιτέρω συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ και προσβλέπει σε μια συντονισμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση τόσο της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας όσο και της μεταρρύθμισης του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος·

24. ζητεί να υπάρξει συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ της αμερικανικής δέσμης μεταρρυθμιστικών μέτρων για τον χρηματοπιστωτικό τομέα (που προτάθηκε στις 17 Ιουνίου 2009) και της τρέχουσας μεταρρύθμισης της δομής χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην ΕΕ, ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε μελλοντικές αστοχίες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής αγοράς και των παραγόντων της· ζητεί ταχεία υλοποίηση αυτών των μεταρρυθμιστικών μέτρων· εγκρίνει, από την άποψη αυτή, τη συμπερίληψη των σημαντικότερων αναδυόμενων οικονομιών στη συγκρότηση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB)·

25. πιστεύει προς τούτο ότι επιβάλλεται η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ νομοθετικών, ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών στις ΗΠΑ και στην ΕΕ, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις αδυναμίες που καταδείχτηκαν με τη χρηματοπιστωτική αναταραχή·

26. καλεί τις ΗΠΑ να λαμβάνουν υπόψη, κατά την υλοποίηση του πλαισίου Βασιλείας ΙΙ στις ΗΠΑ, τις πρόσφατες καθώς και τις επικείμενες αλλαγές στις οδηγίες της ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επενδυτικών επιχειρήσεων, θέμα που έχει ζωτική σημασία για τη διατήρηση ίσων όρων ανταγωνισμού παγκοσμίως·

27. υποστηρίζει την έκκληση της G20 για επιτάχυνση της σύγκλισης των λογιστικών προτύπων· καλεί τον αμερικανικό Οργανισμό Λογιστικών Προτύπων και τον Διεθνή Οργανισμό Λογιστικών Προτύπων (ΔΟΛΠ) να συμφωνήσουν σε ένα ενιαίο σύνολο υψηλής ποιότητας παγκόσμιων λογιστικών προτύπων στο πλαίσιο της ανεξάρτητης διαδικασίας χάραξης προτύπων τους και να ολοκληρώσουν το εγχείρημα της σύγκλισης έως τον Ιούνιο του 2011·

28. καλεί τις ΗΠΑ να επιμείνουν στο χάρτη πορείας τους βάσει του οποίου απαιτούν από τους εγχώριους χρήστες των ΗΠΑ να εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοπιστωτικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μέχρις ότου ληφθεί απόφαση που να υποχρεώνει τους χρήστες των ΗΠΑ να εφαρμόζουν τα ΔΠΧΠ, να αναγνωρίσει τα ΔΠΧΠ, όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ισοδύναμα με τις αμερικανικές Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές (ΓΑΛΑ)·

29. υπογραμμίζει ότι ο Διεθνής Οργανισμός Λογιστικών Προτύπων (ΔΟΛΠ) πρέπει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις διακυβέρνησης ώστε να εξασφαλίσει δίκαιη αντιπροσώπευση των περιοχών που απαιτούν από τις εισηγμένες εταιρείες να εφαρμόζουν τα ΔΠΧΠ και που συμμετέχουν στη χάραξη διεθνών λογιστικών προτύπων, καθώς και στην εποπτεία του ΔΟΛΠ ως διαχειριστές του·

30. εκφράζει την ευχή να μπορέσει η ΕΕ να αναγνωρίσει το αμερικανικό καθεστώς εποπτείας του ασφαλιστικού τομέα ως ισοδύναμο υπό τις συνθήκες που τίθενται στην Οδηγία αριθ. ΙΙ για την Φερεγγυότητα· είναι της γνώμης ότι η πρωτοβουλία συγκρότησης Οργανισμού Εθνικής Ασφάλισης θα βελτιώσει τη συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ και την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα των ασφαλειών·

Συνεδρίαση του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου και ενίσχυσή του

31. υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχίσει το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (TEC) την λειτουργία του, να αναπτυχθεί και να ενισχυθεί· πιστεύει ότι πρέπει να καταρτισθεί χάρτης πορείας που να δείχνει πώς μπορεί να επιτευχθεί έως το 2015 ο μακροπρόθεσμος στόχος της Διατλαντικής Αγοράς σε σχέση με την κοινωνική οικονομία της αγοράς·

32. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το αποτέλεσμα των μελετών για την πραγμάτωση της διατλαντικής αγοράς θα συζητηθεί με τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές πριν συναχθούν συγκεκριμένα συμπεράσματα για το μέλλον·

33. πιστεύει ότι η Κοινωνία των Πληροφοριών αποτελεί καίριο πυλώνα του διατλαντικού οικονομικού χώρου, που βασίζεται στην πρόσβαση στις γνώσεις και στην προστασία του ψηφιακού περιεχομένου μέσω ενός αυστηρού και αποτελεσματικού συστήματος προστασίας των πνευματικών και συναφών δικαιωμάτων και δηλώνει περαιτέρω ότι μια τέτοια προστασία πρέπει να προάγει την καινοτομία·

34. θεωρεί ότι σε τομείς όπως οι επενδύσεις, τα λογιστικά πρότυπα, τα κανονιστικά ζητήματα, η ασφάλεια των εισαγόμενων προϊόντων και η επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, η βελτιωμένη συνεργασία έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο, και ότι πρέπει να συζητηθεί·

35. καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και του πολιτισμού και να συνεχίσουν να διευκολύνουν και να προωθούν τις ανταλλαγές φοιτητών, διδασκόντων και καλλιτεχνών, έτσι ώστε να προωθηθούν τα οικονομικά, ακαδημαϊκά και πολιτιστικά αμοιβαία οφέλη που απορρέουν από αυτή την συνεργασία·

36. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της ώστε να εξασφαλίσει ότι ο αμερικανικός νόμος που προβλέπει 100% σάρωση των εισερχόμενων εμπορικών φορτίων είτε θα τροποποιηθεί είτε θα υλοποιείται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν δημιουργούνται νέοι εμπορικοί φραγμοί που επιβάλλουν σημαντικά έξοδα στους οικονομικούς παράγοντες χωρίς να προσφέρουν οφέλη από πλευράς ασφάλειας εφοδιαστικής αλυσίδας· πιστεύει ότι το TEC θα μπορούσε να διοργανώσει σεμινάρια στο ζήτημα της κατά 100% σάρωσης στις Βρυξέλλες και στην Ουάσινγκτον έτσι ώστε να καλλιεργηθεί η βαθύτερη κατανόηση μεταξύ νομοθετών στην ΕΕ και στις ΗΠΑ και να προωθηθεί ταχεία και αμοιβαία αποδεκτή επίλυση του προβλήματος·

37. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την ηγεσία της ΕΕ και των ΗΠΑ και τους συμπροέδρους του TEC να λάβουν υπόψη τους τον καίριο ρόλο των νομοθετών για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της διαδικασίας και τους παροτρύνει να μεριμνήσουν για την πλήρη και άμεση συμμετοχή εκπροσώπων του Διατλαντικού Διαλόγου Νομοθετών στο έργο του TEC·

38. πιστεύει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τον εξαιρετικά περίπλοκο τεχνικό χαρακτήρα των ζητημάτων που αντιμετωπίζει το TEC, επιβάλλεται να εξασφαλισθεί ότι στη συζήτηση συμμετέχουν τα καταλληλότερα μέλη του Κογκρέσου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

39. χαιρετίζει το γεγονός ότι το TEC δέχεται τις συμβουλές ενός φάσματος συμμετόχων, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου, και ζητεί να δοθεί συγκρίσιμος ρόλος σε εκπροσώπους του συνδικαλιστικού κινήματος και των δύο πλευρών του Ατλαντικού, έτσι ώστε να συμπεριληφθεί πλήρως η κοινωνική διάσταση· ζητεί να συμπεριληφθούν στην ομάδα συμβούλων οι επικεφαλής του Διατλαντικού Εργατικού Διαλόγου και του μελλοντικού Διατλαντικού Ενεργειακού Διαλόγου· ωστόσο πιστεύει ότι ο συμβουλευτικός ρόλος τους πρέπει να διαφοροποιείται από το νομοθετικό ρόλο του Κογκρέσου των ΗΠΑ και του Κοινοβουλίου·

40. πιστεύει ταυτόχρονα ότι η διατλαντική οικονομική συνεργασία πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη λογοδοσία, διαφάνεια και προβλεψιμότητα και ότι πρέπει να δημοσιεύονται σε ιστότοπο τα προγράμματα των συνεδριάσεων, οι ημερήσιες διατάξεις, οι οδικοί χάρτες και οι εκθέσεις προόδου·

Ζητήματα μεταφορών

 

41. καλεί τη Γερουσία και την κυβέρνηση των ΗΠΑ να επιτρέψουν την πλήρη και ουσιαστική υλοποίηση της συμφωνίας πρώτου σταδίου ΕΕ-ΗΠΑ για την αεροπορία και της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για την αεροπορική ασφάλεια και να εργαστούν για μια συμφωνία δευτέρου σταδίου για την αεροπορία, έτσι ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω η συνεργασία στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ στον τομέα της αεροπορίας·

42. καλεί τη Γερουσία και την κυβέρνηση των ΗΠΑ να αποφεύγουν οποιαδήποτε μέτρα αντιβαίνουν σε αυτούς τους στόχους , όπως τα μέτρα για τους σταθμούς επισκευής στην αλλοδαπή, τις εξαιρέσεις αντιτράστ και την ιθαγένεια του αερομεταφορέα, που αναφέρονται στο Ψήφισμα 915 του Κογκρέσου·

43. καλεί τις αρχές των ΗΠΑ και την Επιτροπή να εντείνουν περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις τους ώστε να εξευρεθούν ισορροπημένες λύσεις, μεταξύ άλλων, για τις ανάγκες της αεροπορικής ασφάλειας και την προστασία των δεδομένων στον τομέα του μητρώου ονομάτων επιβατών (PNR), για την αναθεώρηση των ελέγχων ασφαλείας στα αεροδρόμια και για ισχυρότερα μέτρα ώστε να συμπεριληφθούν στις διαπραγματεύσεις της Κοπεγχάγης και στις συμφωνίες της ICAO ενέργειες για τον περιορισμό του αντικτύπου που έχουν οι διατλαντικές και διεθνείς αεροπορικές μεταφορές στην κλιματική αλλαγή·

44. υπενθυμίζει τόσο στην Επιτροπή όσο και στις αρχές των ΗΠΑ ότι η μη σύναψη συμφωνίας δευτέρου σταδίου θα μπορούσε να οδηγήσει στην ακύρωση της συμφωνίας πρώτου σταδίου από ορισμένα κράτη μέλη, κάτι που θα ζημίωνε τα συμφέροντα των αεροπορικών εταιρειών τόσο της ΕΕ όσο και των ΗΠΑ·

Επιβολή των νόμων προστασίας των καταναλωτών, τελωνειακά θέματα και εποπτεία της αγοράς

 

45. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προωθήσουν κοινές δράσεις με τις αρχές των ΗΠΑ και ιδίως με την Επιτροπή Ασφαλείας Καταναλωτικών Προϊόντων των ΗΠΑ και με άλλους εταίρους ώστε να εξασφαλιστεί ότι η Κίνα και άλλες τρίτες χώρες ενισχύουν τα πρότυπα παραγωγής τους έτσι ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφαλείας ΕΕ και ΗΠΑ, ιδίως όσον αφορά τα παιχνίδια·

46. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ισχυρότερους και αποτελεσματικότερους μηχανισμούς διαμεθοριακής συνεργασίας στον τομέα της επιβολής, με στόχο να συνδεθεί το κοινοτικό σύστημα ειδοποίησης "RAPEX" για τα καταναλωτικά προϊόντα που αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τους καταναλωτές, με το σύστημα ειδοποίησης της αμερικανικής Επιτροπής Ασφαλείας Καταναλωτικών Προϊόντων και ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του Δικτύου Συνεργασίας Προστασίας των Καταναλωτών (CPC) με εκείνες των αμερικανικών αρχών·

47. προτείνει στο TEC να ταχθεί υπέρ της έγκρισης ενός δεσμευτικού μηχανισμού συνεργασίας ο οποίος θα διαρθρώσει και θα διευκολύνει το μερισμό πληροφοριών για την ασφάλεια των προϊόντων και την ανάπτυξη ενός κοινού προγράμματος συνεργατικών ενεργειών·

48. υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για επιτάχυνση της διεθνούς συνεργασίας με αξιοποίηση της νομικής βάσης του κανονισμού περί Συνεργασίας στον τομέα της Προστασίας των Καταναλωτών, έτσι ώστε να συναφθεί συμφωνία διεθνούς συνεργασίας με τις αρχές επιβολής των ΗΠΑ, καθώς και με διάδοση και μερισμό της βέλτιστης πρακτικής·

49. καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει την εργασία της για μια Συμφωνία Συνεργασίας στον τομέα της Επιβολής, ένα θέμα που έχει καθυστερήσει ιδιαίτερα, έτσι ώστε να επεκταθούν στις ΗΠΑ οι δραστηριότητες επιβολής της (ανταλλαγή πληροφοριών, έρευνα και λήψη μέτρων) στο πλαίσιο του Κοινοτικού Κανονισμού για τη Συνεργασία στον Τομέα της Προστασίας των Καταναλωτών και του αμερικανικού νόμου για Ασφαλές Διαδίκτυο·

Αμοιβαία αναγνώριση και τυποποίηση

 

50. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει την επίσημη έγκριση διαδικασιών για την αμοιβαία αναγνώριση των δηλώσεων συμμόρφωσης προϊόντων που υπόκεινται σε υποχρεωτική δοκιμή από τρίτους, ιδίως στον τομέα της πληροφορικής και του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού· καλεί την Επιτροπή να επιμείνει για την αμοιβαία αναγνώριση των νόμιμων μονάδων μετρήσεων, ιδιαίτερα δε για την αποδοχή από τις ΗΠΑ της σήμανσης των κοινοτικών προϊόντων μόνο στο μετρικό σύστημα·

51. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει με τις αμερικανικές αρχές το θέμα της τυποποίησης, με στόχο το συντονισμό της πολιτικής για την άσκηση επιρροής στις εργασίες των διεθνών οργανισμών τυποποίησης·

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

52. θεωρεί ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) μπορεί να θεωρηθεί επιχειρηματικό πρότυπο αυτορρύθμισης για τον αντίκτυπο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, προκειμένου για την ενσωμάτωση κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων στις δραστηριότητες μιας επιχείρησης και στις αλληλεπιδράσεις της με τους συμμετόχους· πιστεύει ότι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ΕΚΕ μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη στάση των επιχειρήσεων απέναντι στην ΕΚΕ και στη θετική τους δέσμευση σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα·

53. θεωρεί ότι η ρυθμιστική συνεργασία πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ σχετικά με την οδηγία περί απαιτήσεων κεφαλαίου και ιδίως την πολιτική σχετικά με τις αμοιβές στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

Αγροτικά ζητήματα και Ντόχα

54. επισημαίνει τη σημασία της επίτευξης ισορροπημένης συμφωνίας στο πλαίσιο των παγκόσμιων εμπορικών διαπραγματεύσεων της Ντόχα στον τομέα της γεωργίας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την αποφυγή της περαιτέρω ευμεταβλητότητας των αγροτικών τιμών και των ελλείψεων τροφίμων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια· δεσμεύεται να λάβει πλήρως υπόψη τις απαιτήσεις για έναν επιτυχημένο γύρο εμπορικών διαπραγματεύσεων· τονίζει την ανάγκη να ληφθούν πλήρως υπόψη οι προσαρμογές που έχουν ήδη θεσπιστεί στις πρόσφατες αναθεωρήσεις της ΚΑΠ και επιθυμεί να υπάρξουν παρόμοιες προσαρμογές στο αμερικανικό Αγροτικό Νομοσχέδιο·

55. παραμένει προσηλωμένο στο στόχο της εξασφάλισης των υψηλότερων προτύπων ασφάλειας των προϊόντων για τους πολίτες του· υποστηρίζει τις αποφάσεις της Επιτροπής όσον αφορά τα εντοπιζόμενα ίχνη μη εγκεκριμένων γενετικά τροποποιημένων προϊόντων, ιδίως σε ποικιλίες καλαμποκιού και σόγιας, έως ότου εκτιμηθεί η ασφάλεια των αντίστοιχων προϊόντων για την υγεία και το περιβάλλον· αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυστηρότατους κανόνες για τους ΓΤΟ·

56. υπενθυμίζει τις πρόσφατες εξελίξεις σε θέματα όπου προηγουμένως υπήρχε αντιδικία, όπως οι ορμόνες στα βοοειδή, το χλώριο στα κοτόπουλα και η έγκριση ορισμένων γενετικά τροποποιημένων προϊόντων· πιστεύει ότι με συνεχή και έγκαιρο διάλογο, είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα ζητήματα που αφορούν το αμοιβαίο εμπόριο γεωργικών προϊόντων πριν φθάσουν σε όργανα επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ·

Περιβαλλοντικά ζητήματα και κλιματική αλλαγή

 

57. υποστηρίζει τις αμερικανικές προσπάθειες που παρουσιάστηκαν στη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή στις 22 Σεπτεμβρίου 2009 και τις προοπτικές σταδιακής κατάργησης των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα· χαιρετίζει το γεγονός ότι η αμερικανική νομοθεσία πρόκειται να προχωρήσει πέρα από την επιβολή περιορισμών στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου· ωστόσο, εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο να μην εγκριθεί η νομοθεσία από τη Γερουσία πριν από το επόμενο έτος· κατά συνέπεια ζητεί από την ΕΕ και τις ΗΠΑ να συνεργαστούν στενά ώστε η διάσκεψη της Κοπεγχάγης να στεφθεί με επιτυχία, με συμμετοχή όλων των σημαντικών χωρών που εκπέμπουν αέρια και τη δέσμευσή τους σε δεσμευτικούς μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους·

58. υπενθυμίζει ότι η διεθνής συμφωνία πρέπει να εξασφαλίζει συλλογικές μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις βιομηχανικές χώρες που να βρίσκονται στο άνω άκρο της περιοχής 25-40% για το 2020 σε σύγκριση με το 1990, όπως συνιστάται στην Τέταρτη Έκθεση Αξιολόγησης της Διεθνούς Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC 4AR), και ότι οι μειώσεις αυτές πρέπει να είναι εγχώριες· υπενθυμίζει ότι πρέπει να τεθεί μακροπρόθεσμος στόχος μείωσης για την ΕΕ και τις άλλες βιομηχανικές χώρες τουλάχιστον στο 80% έως το 2050 σε σύγκριση με το 1990·

59. υποστηρίζει καταρχήν την ιδέα της δημιουργίας ενός Ενεργειακού Διατλαντικού Συμβουλίου, κατά το πρότυπο του TEC, που θα ασχολείται με τη διατλαντική συνεργασία σε θέματα κανονισμών, ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακής ασφάλειας· ελπίζει ότι ο φορέας αυτός θα σημειώσει μεγαλύτερη επιτυχία από τον Διατλαντικό Περιβαλλοντικό Διάλογο του 2000·

60. υπογραμμίζει τη σημασία ενός ενεργού και συνεχούς διαλόγου μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ στο φως της αναθεώρησης της τρέχουσας κοινοτικής νομοθεσίας για τα νέα τρόφιμα και τη χρήση νέων τεχνολογιών στην παραγωγή τροφίμων·

61. τονίζει τον ενδεχόμενο αντίκτυπο που μπορεί να έχουν νέες τεχνολογίες όπως τα νανοϋλικά στην υγεία και το περιβάλλον μας, δεδομένου ότι οι επιστημονικές τους ιδιότητες είναι μέχρι στιγμής άγνωστες· κατά συνέπεια, υπογραμμίζει ότι επιβάλλεται να αναγνωρισθούν οι ανησυχίες που ενδεχομένως έχουν το κοινό και οι καταναλωτές για τη χρήση νέων τεχνολογιών, ένα άλλο παράδειγμα των οποίων είναι η χρήση τεχνικών κλωνοποίησης στην κτηνοτροφία και τα ζητήματα μεταχείρισης των ζώων που συνεπάγεται·

62. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναγνώρισε την ανάγκη μεταρρύθμιση του Νόμου για τον Έλεγχο των Τοξικών Ουσιών (TSCA) στο κοντινό μέλλον, με στόχο την εξασφάλιση αποτελεσματικής προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από χημικές ουσίες·

63. καλεί τους αρμόδιους φορείς στην ΕΕ και τις ΗΠΑ να συνεργαστούν για την καθιέρωση ενός κανονιστικού συστήματος στις ΗΠΑ το οποίο να προσφέρει επίπεδο προστασίας συμβατό με το REACH·

Δικαστική και αστυνομική συνεργασία, θεωρήσεις διαβατηρίου

64. ελπίζει ότι η υπουργική συνάντηση ΕΕ-ΗΠΑ που έχει προγραμματισθεί για τις 28 Οκτωβρίου 2009 στην Ουάσινγκτον θα εγκρίνει κοινή δήλωση για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία που να καλύπτει ιδιαίτερα την κυβερνοασφάλεια·

65. εκφράζει την ετοιμότητά του να ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Καλεί τις ΗΠΑ να εγκρίνουν περαιτέρω νομοθεσία που θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας δέσμης διεθνών συμφωνιών και σε συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου για την απόκρουση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και την πρόληψη του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο· παραμένει έτοιμο για την ανάπτυξη διεθνών μηχανισμών και κατάλληλων διασφαλίσεων για την προστασία της ιδιωτικότητας, της ελευθερίας του λόγου και των εμπορικών συναλλαγών·

66. υπενθυμίζει την αποφασιστικότητά του για καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ακράδαντη πίστη του στην ανάγκη να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ μέτρων ασφαλείας και προστασίας των ατομικών ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων με παράλληλο απόλυτο σεβασμό της ιδιωτικότητας και της προστασίας των δεδομένων· επαναβεβαιώνει ότι η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα αποτελούν βασικές αρχές χωρίς τις οποίες η καταπολέμηση της τρομοκρατίας αποκλείεται να είναι αποτελεσματική·

67. πιστεύει ότι απαιτείται ένα ορθό νομικό και πολιτικό πλαίσιο για την έντονη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ σε ζητήματα που συνδέονται με την δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ασφάλεια και ότι επιβάλλεται μια ισχυρότερη εταιρική σχέση που να περιλαμβάνει κοινοβουλευτική και δημοκρατική διάσταση, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, η δικαστική συνεργασία στα ποινικά θέματα και η αστυνομική συνεργασία, η διαχείριση της μετανάστευσης και η προστασία του δικαιώματος αίτησης ασύλου, η προαγωγή της μετακίνησης χωρίς θεώρηση διαβατηρίου για όλους τους καλόπιστους πολίτες μεταξύ των δύο περιοχών·

68. υπενθυμίζει από την άποψη αυτή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στο κράτος δικαίου και ότι κάθε μεταφορά ευρωπαϊκών προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες για λόγους ασφαλείας πρέπει να σέβεται διαδικαστικές εγγυήσεις και δικαιώματα της υπεράσπισης και να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία προστασίας των δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

69. υπενθυμίζει ότι, στο διατλαντικό πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για τη νομική συνδρομή, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, το άρθρο 4 προβλέπει να χορηγείται πρόσβαση σε στοχευμένα χρηματοπιστωτικά δεδομένα κατόπιν αιτήσεως, μέσω των εθνικών κρατικών αρχών, και ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελεί ορθότερη νομική βάση για τη μεταφορά δεδομένων SWIFT, απ' ό,τι η προτεινόμενη προσωρινή συμφωνία·

70. παρατηρεί ότι μια προσωρινή συμφωνία για τη μεταφορά τέτοιων δεδομένων βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ και θα θεσπιστεί για ενδιάμεση περίοδο μέσω μιας ρήτρας κατάργησης που δεν θα υπερβαίνει τους 12 μήνες, και ότι μια νέα συμφωνία, η διαπραγμάτευση της οποίας δεν πρέπει να προδικάζει την διαδικασία που θα ακολουθηθεί βάσει της Συνθήκη της Λισσαβώνας, πρέπει να θεσπιστεί με πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων κατά τρόπο ώστε να τηρούνται οι προϋποθέσεις που εκτίθενται στην παράγραφο 3 του ψηφίσματός του της 17ης Σεπτεμβρίου 2009·

71. χαιρετίζει την πρόσφατη επέκταση του προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης διαβατηρίου σε άλλα επτά κράτη μέλη της ΕΕ· ζητεί ωστόσο από τις ΗΠΑ να άρουν το καθεστώς θεώρησης για τα εναπομένοντα κράτη μέλη και να αντιμετωπίζουν ισότιμα όλους τους πολίτες της ΕΕ σε βάση απόλυτης αμοιβαιότητας· ανησυχεί για την σχεδιαζόμενη εισαγωγή διοικητικών τελών για την χορήγηση άδειας ESTA σε πολίτες της ΕΕ και ζητεί από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό κατά προτεραιότητα με την κυβέρνηση των ΗΠΑ·

Ανάπτυξη και Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας

72. χαιρετίζει την ανανεωμένη δέσμευση για επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και τήρηση των δεσμεύσεων Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας· καλεί και τους δύο εταίρους να τιμήσουν τη δέσμευσή τους για διάθεση του 0,7 % του ΑΕΠ τους στην αναπτυξιακή συνεργασία·

73. χαιρετίζει τη δέσμευση για περάτωση ενός επιτυχημένου και ισορροπημένου Αναπτυξιακού Γύρου της Ντόχα και για συμμόρφωση με τη σαφή προθεσμία του 2010 που τέθηκε από τη σύνοδο της G20· καλεί τους ηγέτες να μη λησμονήσουν τον τελικό αναπτυξιακό στόχο αυτού του γύρου όταν συναντηθούν στην υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ στη Γενεύη στα τέλη Νοεμβρίου·

Θεσμικό πλαίσιο

74. υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα ορμή πρέπει επίσης να αξιοποιηθεί ώστε να βελτιωθεί και να ανανεωθεί το πλαίσιο λειτουργίας της διατλαντικής σχέσης· επιμένει στην ανάγκη να αντικατασταθεί η υφιστάμενη συμφωνία NTA του 1995 με μια νέα Συμφωνία Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης· θεωρεί σκόπιμο να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τη νέα συμφωνία αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισσαβώνας, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή της πριν από το 2012·

75. πιστεύει ότι ο Διατλαντικός Διάλογος Νομοθετών (TLD) μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Κογκρέσου των ΗΠΑ έχει ήδη αξιόλογη συνεισφορά στην μεγαλύτερη αλληλοκατανόηση σε πολλά θέματα κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που συνδέονται με τις οικονομικές σχέσεις με το διεθνές εμπόριο·

76. πιστεύει ότι τα ζητήματα αυτά είναι ουσιαστικά και ότι οι εθνικοί βουλευτές πρέπει να παραμένουν σε τακτική βάση ενήμεροι για τις σχετικές εξελίξεις· καλεί τον Πρόεδρό του να μεριμνήσει για την δημιουργία ενός μηχανισμού προς τούτο·

77. επαναβεβαιώνει ότι η νέα συμφωνία θα μπορούσε να αναβαθμίσει τον τρέχοντα TLD σε διατλαντική διακοινοβουλευτική συνέλευση, στο πνεύμα των συστάσεων που πραγματοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2009·

78. ελπίζει ότι ο Διατλαντικός Εργατικός Διάλογος θα διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στο άμεσο μέλλον ώστε να συζητηθεί ο καλύτερος τρόπος προκειμένου οι παράγοντες χάραξης πολιτικής να απαντήσουν στις προκλήσεις της ταχέως διογκούμενης ανεργίας και στις διαρθρωτικές αλλαγές που προκαλεί η χρηματοπιστωτική κρίση·

79. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στον Πρόεδρο και το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.