Förslag till resolution - B7-0098/2009Förslag till resolution
B7-0098/2009

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om det kommande toppmötet mellan EU och Förenta staterna samt det transatlantiska ekonomiska rådets sammanträde

19.10.2009

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Adrian Severin, Hannes Swoboda för S&D-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0095/2009

Förfarande : 2009/2697(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0098/2009
Ingivna texter :
B7-0098/2009
Omröstningar :
Antagna texter :

B7‑0098/2009

Europaparlamentets resolution om det kommande toppmötet mellan EU och Förenta staterna samt det transatlantiska ekonomiska rådets sammanträde

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om transatlantiska förbindelser, i synnerhet de av den 1 juni 2006 om att förbättra förbindelserna mellan EU och Förenta staterna inom ramen för ett transatlantiskt partnerskapsavtal och om transatlantiska ekonomiska förbindelser mellan EU och Förenta staterna, av den 25 april 2007 om de transatlantiska förbindelserna, av den 5 juni 2008 om toppmötet mellan EU och Förenta staterna, samt av den 26 mars 2009 om de transatlantiska förbindelserna efter det amerikanska valet,

–   Europaparlamentets resolution av den 24 april 2009 om icke-spridning och framtiden för fördraget om icke-spridning av kärnvapen (NPT)

   med beaktande av sin resolution av den 17 september 2009 om det planerade internationella avtalet om att låta Förenta staternas finansdepartement få tillgång till betalningsuppgifter för att förebygga och bekämpa terrorism och finansiering av terrorism,

–   med beaktande av sin resolution av den 8 oktober 2009 om G20‑toppmötet i Pittsburgh den 24–25 september 2009,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Det transatlantiska partnerskapet är byggt på gemensamma grundvärden såsom demokrati, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och multilateralism samt gemensamma mål såsom öppna och integrerade ekonomier och en hållbar utveckling, och partnerskapet är grundvalen för säkerhet och stabilitet i det euroatlantiska området.

B.  Europeiska unionen välkomnar den nya riktning som den amerikanska regeringen har valt och som bygger på en vilja att samarbeta på internationell nivå och ett stärkande av förbindelserna mellan EU och Förenta staterna.

C. Europeiska unionen får en allt viktigare roll på den globala scenen, och när Lissabonfördraget med dess utrikespolitiska instrument träder i kraft, kommer EU att kunna spela en starkare och mer sammanhängande roll på internationell nivå.

D. Nyligen gjorda undersökningar, till exempel Transatlantic Trends 2009 av German Marshall Funds, visar att unionsmedborgarnas stöd till den amerikanska regeringen som en förutsättning för att förbättra förbindelserna mellan EU och Förenta staterna är starkare än någonsin.

E.  EU och Förenta staterna är huvudaktörer inom den globala politiken och ekonomin, och delar ansvaret för att ta itu med de globala obalanser som ligger till grund för krisen, samt flera globala utmaningar som finanskrisen, arbetslöshet, klimatförändringar, en tryggad energiförsörjning, utrotning av fattigdom och uppfyllande av andra millenieutvecklingsmål, samt terrorism och spridning av kärnvapen.

F.  I en alltmer global, komplex och föränderlig värld är det i både unionens och Förenta staternas intresse att tillsammans möta gemensamma hot och utmaningar på grundval av internationell rätt och multilaterala institutioner, i synnerhet FN, och att uppmana andra parter att samarbeta i dessa ansträngningar.

G. Transatlantiska ekonomiska rådet måste fortsätta arbeta mot en integrerad transatlantisk marknad som är organiserad så att EU:s mål för ekonomisk tillväxt, en hållbar utveckling och social rättvisa lättare kan uppnås.

H. EU och Förenta staterna kommer att konfronteras med ökande global energikonsumtion och behovet av att genomföra globala åtaganden – som ska fastställas i Köpenhamn – för att bekämpa klimatförändringar, vilket kommer att kräva att deras ekonomier förändras kraftigt.

I.   Ekonomi- och finanskrisen har snabbt utvecklats till en sysselsättningskris med allvarliga sociala följder De transatlantiska parterna delar ansvaret för att ta itu med den sociala dimensionen av finanskrisen.

J.   EU och Förenta staterna måste engagera sig kraftigt för att ta itu med den ökande arbetslösheten och spänningar till följd av socialt utanförskap, problem som de båda kommer att ställas inför.

Toppmötet mellan EU och Förenta staterna

1.  Europaparlamentet vädjar till båda parter att medverka till en verkningsfull multilateralism som inbegriper de nya aktörerna på den internationella arenan, i en anda av gemensamt ansvar för världsordningen, respekt för den internationella rätten och en medvetenhet om våra gemensamma problem. Parlamentet insisterar på att EU och Förenta staterna måste öka sina insatser om FN:s reformagenda ska kunna uppnås, inklusive reformen av FN:s säkerhetsråd och andra multilaterala forum inom det globala systemet.

2.  Europaparlamentet uppmanar båda parter att, som en viktig del i deras politik, främja respekten för mänskliga rättigheter världen över. Parlamentet betonar behovet av intensiv samordning av diplomatiska insatser för att förebygga och bemöta kriser. Parlamentet uppmanar den amerikanska regeringen att ratificera och ansluta sig till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen. Parlamentet upprepar sitt krav på ett avskaffande av dödsstraffet.

3.  Europaparlamentet betonar att båda parter bör fortsätta att arbeta för en fredlig och rättvis uppgörelse i Mellanösternkonflikten och välkomnar det faktum att den amerikanska regeringen ser detta som en av sina högsta prioriteter. Parlamentet uppmanar den amerikanska regeringen att bedriva ett nära samarbete med EU och delta i Mellanösternkvartetten. Båda parter bör arbeta för en intensifiering av de förhandlingar som baseras på färdplanen och tidigare avtal, i syfte att nå en tvåstatslösning med en självständig, livskraftig palestinsk stat. Parlamentet uppmanar de transatlantiska parterna att stödja insatserna för att uppnå försoning i de palestinska områdena, och påpekar behovet av att förbättra levnadsvillkoren för palestinier både på Västbanken och i Gaza, inbegripet en återuppbyggnad av Gaza.

4.  Det första mötet mellan Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och den palestinske ledaren Mahmoud Abbas, som anordnades av president Obama den 23 september 2009, nådde inte upp till de ambitiösa målsättningarna. Europaparlamentet kritiserar att en överenskommelse ännu inte har nåtts i frågan om israeliska bosättningar på Västbanken och i östra Jerusalem.

5.  Europaparlamentet anser att uttalandet från FN:s råd för mänskliga rättigheter om att rekommendationerna i rapporterna från informationsuppdraget till Gaza, under ledning av domare Goldstone och den höge representanten för mänskliga rättigheter, utgör ett viktigt steg mot att alla inblandade i högre grad respekterar internationell humanitär rätt och mot att hitta en rättvis lösning på konflikten.

6.  Europaparlamentet understryker att den transatlantiska gemenskapens värden, säkerhet och trovärdighet står på spel i Afghanistan. Parlamentet uppmanar EU, Förenta staterna, Nato och FN att utarbeta ett nytt gemensamt strategikoncept som på ett detaljerat sätt integrerar komponenterna i det internationella åtagandet, och där prioritet läggs på utveckling och kampen mot fattigdom och där samtliga grannländer uppmanas att delta i arbetet, i syfte att uppnå stabilitet i regionen.

7.  Europaparlamentet uppmanar EU och Förenta staterna att utveckla en gemensam strategi vad gäller Pakistan, som syftar till att stärka landets demokratiska institutioner, rättssystemet och dess möjligheter att bekämpa terrorism, samtidigt som man uppmuntrar Pakistan att ta sin del av ansvaret för stabiliteten i regionen.

8.  Europaparlamentet uppmanar parterna att, med samordnade insatser, fortsätta att arbeta med den irakiska regeringen och FN för att förbättra stabiliteten och den nationella försoningen och bidra till Iraks sammanhållning och självständighet.

9.  Europaparlamentet uppmanar båda parter att främja en trepartsdialog med Latinamerika, en region som delar synen på demokrati, mänskliga rättigheter och multilateralismprincipen.

Försvar, vapenkontroll, spridning av kärnvapen och säkerhetsfrågor

 

10. Europaparlamentet välkomnar den nya dynamiken i arbetet för en värld fri från kärnvapen enligt president Obamas och Medvedevs gemensamma uttalande i London den 1 april 2009 och president Obamas tal i Prag den 5 april 2009. Parlamentet anser att nedrustningsprocessen och genomförandet av principer och praxis för icke-spridning av kärnvapen, återinförda i ett multilateralt ramverk, är det enda sättet att vända trenden mot spridning av massförstörelsevapen.

11. Europaparlamentet välkomnar Ryska federationens och Förenta staternas beslut att genomföra förhandlingar för att ingå ett nytt övergripande bindande avtal som ska ersätta fördraget om minskning av strategiska vapen (Start) som löper ut i december 2009, och Barack Obamas och Dmitri Medvedevs undertecknande i Moskva den 6 juli 2009 av en gemensam överenskommelse om ett nytt avtal som ersätter Start I-avtalet.

12. Europaparlamentet stöder det konceptdokument som Förenta staterna lade fram för rådet den 16 september 2009, som del av den amerikanska regeringens strategi för icke‑spridning och nedrustning, och välkomnar president Obamas uttalade avsikt om att anordna ett toppmöte om global kärnsäkerhet i Washington i april 2010.

13. Europaparlamentet välkomnar säkerhetsrådets resolution av den 24 september 2009 om icke-spridning av kärnvapen (resolution 1887) i syfte att arbeta för en säkrare värld för alla och skapa förutsättningar för en värld utan kärnvapen, i enlighet med målen i fördraget om icke-spridning av kärnvapen (NPT), på ett sätt som främjar internationell stabilitet och grundat på principen om oförminskad säkerhet för alla.

14. Europaparlamentet anser att det finns särskilt utrymme för ett förnyat transatlantiskt samarbete i fråga om icke-spridning av kärnvapen. Parlamentet uppmanar därför EU och Förenta staterna att anta en gemensam strategi i alla internationella forum, i synnerhet i FN, för nedrustning av massförstörelsevapen och konventionella vapen. Parlamentet välkomnar den amerikanske presidentens uttalande om att han kommer att driva arbetet med ratificeringen av fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar. Parlamentet uppmanar rådet att på ett positivt och proaktivt sätt bidra till förberedelserna för nästa konferens om utvärdering av fördraget om icke-spridning av kärnvapen 2010, i nära samarbete med Förenta staterna och Ryssland.

15. Europaparlamentet uppmanar nedrustningskonferensen att snarast komma fram till ett fördrag som förbjuder framställning av klyvbart material för kärnvapen eller andra typer av kärnladdningar.

16. Europaparlamentet understryker att Irans kärntekniska program äventyrar icke‑spridningssystemet och stabiliteten i regionen och i världen. Parlamentet välkomnar den direkta dialog som president Obama har upprättat och stöder målet, gemensamt för båda parter, att finna en förhandlingslösning med Iran, i samarbete med andra medlemmar i säkerhetsrådet och Internationella atomenergiorganet.

17. Europaparlamentet stöder Genèvesamtalen från den 1 oktober 2009, som ledde till att Iran gick med på att öppna sin nyligen avslöjade anläggning för urananrikning nära Qum för internationella inspektioner.

18. Europaparlamentet oroas över Nordkoreas senaste kärnsprängningar och landets förkastande av FN:s resolution 1887. Parlamentet stöder trots detta Förenta staternas inställning till bilateral dialog inom ramen för sexpartsssamtalen för att uppnå ett avskaffande av kärnvapen på Koreahalvön.

19. Europaparlamentet välkomnar Förenta staternas beslut att skjuta upp de regionala planerna för ett antirobotsystem i Europa, och uppmanar till ett nytt globalt säkerhetssystem där EU, Förenta staterna, Ryssland och Kina deltar.

20. Europaparlamentet understryker att Nato måste utgöra hörnstenen i den transatlantiska säkerheten. Parlamentet välkomnar Europeiska rådets beslut i december 2008 om att stärka det strategiska partnerskapet mellan EU och Nato, och uppmanar båda parter att påskynda inrättandet av en EU–Nato-högnivågrupp i syfte att förbättra samarbetet mellan de två organisationerna. Parlamentet uppmanar EU att spela en aktiv roll i Natos strategiska översynsarbete och föreslår att diskussioner hålls om värdet av en euroatlantisk säkerhetsstrategi som fastställer gemensamma angelägenheter och intressen på säkerhetsområdet.

21. Säkerhetsdimensionen i EU:s förbindelser med Ryssland och USA och rollen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitikens (Gusp) och den europeiska säkerhets- och försvarspolitikens (ESFP) får inte ses som fristående från den större europeiska säkerhetsstrukturen, som inbegriper Nato, OSSE och internationella avtal som ABM‑avtalet och avtalet om konventionella styrkor i Europa (CFE). Europaparlamentet anser att de relevanta utvecklingslinjerna i denna vidare säkerhetsstruktur bör angripas i dialog med Ryssland, USA och de OSSE-medlemsstater som inte är medlemmar av EU, så att det transatlantiska samförståndet i säkerhetsfrågorna förnyas, på grundval av Helsingforsöverenskommelserna eller en version av dem som uppdateras vid en ny konferens om säkerhet och samarbete i Europa.

22. Europaparlamentet uppmanar den amerikanska regeringen att i kongressen försvara ett borttagande, eller åtminstone en reducering av protektionistiska bestämmelser om att köpa amerikanskt i de amerikanska bestämmelserna om offentlig upphandling av försvarsmateriel, i syfte att bidra till lika förutsättningar på båda sidor av Atlanten inom detta sektor.

Finanskrisen, stabilitet och bankväsendet

23. Europaparlamentet betonar att risken för en kreditåtstramning inte är över. Parlamentet betonar i detta sammanhang att samordnad makroekonomisk politik och samarbete mellan de monetära myndigheterna är avgörande när det gäller att uppnå en hållbar återhämtning av världsekonomin, sysselsättningen och tillväxten. Parlamentet välkomnar slutsatserna från G-20-toppmötet som en konkret arbetsgrund för vidare samarbete mellan EU och Förenta staterna, och ser fram emot ett samordnat arbetssätt för att ta itu med både finansiell stabilitet och en reform av det globala finanssystemet.

24. Europaparlamentet uppmanar till en samordning av det amerikanska reformpaketet för finanssektorn (enligt förslaget av den 17 juni 2009) och EU:s pågående reform av den finansiella tillsynsstrukturen för att undvika framtida kriser på den globala finansmarknaden och för dess aktörer. Dessa reformpaket bör genomföras snarast. Parlamentet godkänner i detta sammanhang att viktiga utvecklingsekonomier tas med vid inrättandet av organet för finansiell stabilitet.

25. I detta avseende anser Europaparlamentet att stärkt samarbete mellan lagstiftande, reglerande och övervakande myndigheter i Förenta staterna och i EU är avgörande, särskilt med tanke på de brister som det finansiella kaoset har framhävt.

26. Europaparlamentet uppmanar Förenta staterna att ta hänsyn till nuvarande och kommande ändringar av EU:s direktiv om kapitalkrav för kreditinstitut och värdepappersföretag då Basel II-ramen genomförs i Förenta staterna, vilket är mycket viktigt för att bevara jämlika spelregler för alla på global nivå.

27. Europaparlamentet ställer sig bakom uppropet från G20 om att påskynda införandet av enhetliga redovisningsstandarder uppmanar med kraft Financial Accounting Standards Board (FASB) och International Accounting Standards Board (IASB) att enas om en enda uppsättning av högklassiga globala redovisningsstandarder inom ramen för sitt eget normgivningsarbete och att slutföra processen med enhetliga redovisningsstandarder senast i juni 2011.

28. Europaparlamentet uppmanar med kraft Förenta staterna att hålla fast vid sin färdplan när det gäller att få landets egna användare att tillämpa IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards). Parlamentet erinrar om sin begäran om att SEC ska erkänna IFRS i den form de antagits av Europeiska unionen som en giltig motsvarighet till Förenta staternas redovisningsstandarder GAAP, fram till dess att ett beslut har fattats om att IFRS ska användas i Förenta staterna.

29. Europaparlamentet betonar att International Accounting Standards Board (IASB) bör fortsätta sina styrelsereformer i syfte att garantera en rättvis representation av grupper som kräver att börsnoterade företag ska tillämpa IFRS och som är delaktiga i fastställandet av internationella redovisningsstandarder, och i tillsynen av IASB i egenskap av förvaltare.

30. Europaparlamentet uttrycker en önskan om att EU ska kunna erkänna att Förenta staternas försäkringstillsyn motsvarar de villkor som uppställts i direktivet Solvens II. Parlamentet anser att initiativet för att inrätta ett nationellt försäkringskontor skulle förbättra samarbetet och informationsutbytet mellan EU och Förenta staterna inom försäkringssektorn.

Det transatlantiska ekonomiska rådets sammanträde och ett förstärkande av detta råd

31. Europaparlamentet betonar att det transatlantiska ekonomiska rådet bör fortsätta sin verksamhet, utvecklas och stärkas. Parlamentet anser att man bör utarbeta en färdplan för hur det långsiktiga åtagandet om en social marknadsekonomi kan uppnås senast 2015 inom ramen för den transatlantiska marknaden.

32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att resultaten av studier om genomförandet av den transatlantiska marknaden diskuteras med de relevanta parlamentsutskotten innan särskilda slutsatser dras inför framtiden.

33. Europaparlamentet anser att informationssamhället är en central pelare för det transatlantiska ekonomiska området, baserat på tillgång till kunskap och skydd av digitalt innehåll med hjälp av ett strängt och effektivt skyddssystem för upphovsrätt och dithörande rättigheter, och upprepar att ett sådant skydd måste främja innovation.

34. Europaparlamentet anser att det förbättrade samarbetet, särskilt inom områden som investeringar, redovisningsstandarder, lagstiftningsfrågor, säkerheten hos importerade produkter samt skyddet av immateriella rättigheter redan har lett till stora framsteg och måste debatteras.

35. Europaparlamentet uppmanar EU och Förenta staterna att stärka sitt samarbete inom områden som undervisning, yrkesutbildning och kultur, och att underlätta och främja utbyte av studenter, lärare och konstnärer för att slå vakt om de ömsesidiga ekonomiska, akademiska och kulturella fördelar som detta samarbete utmynnar i.

36. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta sina insatser för att se till att den amerikanska förordning som gör det möjligt att granska 100 procent av all last som förs in i landet antingen ska ändras eller genomföras av den amerikanska förvaltningen på ett sätt som garanterar att det inte införs nya handelshinder som leder till avsevärda kostnader för de ekonomiska aktörerna utan att förmåner uppnås när det gäller skyddet i leveranskedjan. Parlamentet anser att det transatlantiska ekonomiska rådet skulle kunna anordna värdefulla seminarier i Bryssel och i Washington om frågan om den 100-procentiga granskningen för att främja en djupare förståelse mellan EU:s och Förenta staternas lagstiftare och för att nå en snar och ömsesidigt godtagbar lösning på problemet.

37. Europaparlamentet uppmanar på nytt de styrande i EU och Förenta staterna samt medordförandena för det transatlantiska ekonomiska rådet att beakta den avgörande roll som lagstiftarna spelar för att processen ska lyckas på lång sikt, och uppmanar dem med kraft att se till att företrädarna för den transatlantiska lagstiftningsdialogen blir till fullo och direkt involverade i det transatlantiska ekonomiska rådets arbete.

38. Eftersom det transatlantiska ekonomiska rådet behandlar frågor av ytterst teknisk natur är det enligt Europaparlamentet särskilt viktigt att man ser till att de lämpligaste ledamöterna i kongressen och Europaparlamentet görs delaktiga i diskussionen.

39. Europaparlamentet välkomnar att det transatlantiska ekonomiska rådet bistås av ett antal intressenter, medräknat företrädare för affärslivet, och uppmanar till att företrädare för fackföreningsrörelsen på båda sidor om Atlanten ska ges en jämförbar roll, så att den sociala dimensionen integreras fullt ut. Parlamentet uppmanar ledarna för den transatlantiska arbetsmarknadsdialogen och den framtida transatlantiska energidialogen att delta i den rådgivande gruppen, men anser att man bör göra en åtskillnad mellan deras rådgivande roll och den amerikanska kongressens och parlamentets lagstiftande roll.

40. Europaparlamentet anser att det transatlantiska ekonomiska samarbetet måste bedrivas med ökad ansvarskyldighet och bli mer transparent och förutsägbart, och att mötesscheman, dagordningar, färdplaner och framstegsrapporter regelbundet bör offentliggöras och genast läggas ut på en webbsida.

Transportfrågor

 

41. Europaparlamentet uppmanar den amerikanska senaten och den amerikanska regeringen att möjliggöra ett fullständigt och faktiskt genomförande av den första etappen i luftfartsavtalet mellan EU och Förenta staterna och luftfartssäkerhetsavtalet mellan EU och Förenta staterna och att arbeta mot en andra etapp av luftfartsavtalet, i syfte att ytterligare utveckla samarbetet i luftfartsförbindelserna mellan EU och Förenta staterna.

42. Europaparlamentet uppmanar den amerikanska senaten och regeringen att undvika åtgärder som strider mot dessa mål, exempelvis de om utländska reparationsverkstäder, antitrustundantag och medborgarskap för lufttrafikföretag som omnämns i resolution 915 från representanthuset.

43. Europaparlamentet uppmanar de amerikanska myndigheterna och kommissionen att ytterligare intensifiera sina förhandlingar för att finna balanserade lösningar för bland annat flygsäkerhetsbehov och uppgiftsskydd på området för passageraruppgifter, för en översyn av säkerhetskontrollerna på flygplatserna och för starkare åtgärder, att inkluderas i Köpenhamnsförhandlingarna och avtalen inom internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO), för att minska inverkan av transatlantisk och internationell luftfart på klimatet.

44. Europaparlamentet påminner både kommissionen och de amerikanska myndigheterna om att ett misslyckande med att ingå ett avtal om en andra etapp skulle kunna leda till att avtalet om den första etappen sägs upp av vissa medlemsstater, vilket skulle skada intressena för både EU:s och Förenta staternas lufttrafikföretag.

Genomförande av lagar för konsumentskydd, tullfrågor och markandsövervakning

 

45. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att vidta gemensamma åtgärder tillsammans med de amerikanska myndigheterna, i synnerhet Förenta staternas Consumer Product Safety Commission, och andra samarbetspartner för att tillse att Kina och andra tredjeländer höjer sina produktionsnormer så att EU:s och Förenta staternas säkerhetskrav uppfylls, i synnerhet för leksaker.

46. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta kraftfullare och effektivare samarbetsmekanismer för gränsöverskridande verkställighet, i syfte att koppla samman EU:s Rapex-system för snabbt informationsutbyte om konsumentprodukter som utgör ett allvarligt hot mot konsumenterna, med Förenta staternas ”Consumer Product Safety Commission alert system”, och för att koppla samman verksamheten inom nätverket för konsumentskyddssamarbete med den som bedrivs av de amerikanska myndigheterna.

47. Europaparlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att stödja antagandet av ett bindande samarbetsinstrument som skulle strukturera och underlätta informationsutbytet om produktsäkerhet och utvecklandet av ett gemensamt handlingsprogram för samarbetet.

48. Europaparlamentet stöder kommissionens initiativ att utöka det internationella samarbetet genom att använda sig av den rättsliga grunden i förordningen om konsumentskyddssamarbete för att ingå i ett internationellt samarbete med amerikanska rättsliga myndigheter och genom att sprida och dela med sig av bästa metoder.

49. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att påskynda sitt arbete med ett mycket försenat bilateralt praktiskt samarbetsavtal där även Förenta staterna omfattas av dess verksamheter (informationsutbyte, utredningar och åtgärder som ska vidtas) inom ramen för EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete och Förenta staternas lag för ett säkert Internet (Safe Web Act).

Ömsesidigt samarbete och standardisering

 

50. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fullfölja arbetet med att formellt anta förfaranden för ömsesidigt erkännande av intyg om överensstämmelse för produkter som ska testas av utomstående, särskilt informations- och kommunikationsteknik samt elektrisk utrusning. Kommissionen uppmanas att betona ett ömsesidigt erkännande av användningen av måttenheter, särskilt ett godkännande av angivelser enbart enligt metersystemet på EU-tillverkade produkter i Förenta staterna.

51. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utreda standardiseringen tillsammans med amerikanska myndigheter i syfte att samordna politiken för att påverka arbetet i internationella standardiseringsorgan.

Företagens sociala ansvar

52. Europaparlamentet anser att företagens sociala ansvar kan anses vara en affärsmodell för självreglering av effekterna av affärsverksamhet när det gäller att integrera sociala och miljömässiga hänsyn i företagets verksamheter och i samarbetet med intressenter. Utbyte av bästa metoder mellan Förenta staterna och EU när det gäller företagens sociala ansvar kommer att ha en betydande inverkan på företagens inställning till deras sociala ansvar och deras positiva engagemang i sociala och miljömässiga frågor.

53. Europaparlamentet anser att regelsamarbetet bör beakta förstärkningen av EU:s regelverk avseende direktivet om kapitalkrav, i synnerhet ersättningarna inom finanstjänstesektorn

Jordbruksfrågor och Doha

54. Europaparlamentet påpekar vikten av att nå ett balanserat avtal inom Dohas världshandelsförhandlingar på jordbruksområdet, inbegripet åtgärder för att förebygga fortsatt instabilitet när det gäller jordbrukspriserna och livsmedelsbrist, i syfte att garantera global försörjning av livsmedel. Parlamentet lovar att till fullo beakta kraven på en framgångsrik runda för handelsförhandlingarna. Europaparlamentet betonar det måste tas fullständig hänsyn till de justeringar som redan införts i de senaste GJP-reformerna och hoppas se liknande justeringar i Förenta staternas Farm Bill.

55. Europaparlamentet står fast vid sitt mål att garantera högsta möjliga standard på produktsäkerheten för sina medborgare. Parlamentet försvarar kommissionens beslut när det gäller identifierade spår av icke-godkända genetiskt modifierade produkter, huvudsakligen av majs- och sojatyp, tills den har bedömt de respektive produkternas säkerhet för hälsan och miljön. Parlamentet medger att Europeiska unionen har mycket strikta regler för genmodifierade organismer.

56. Parlamentet påminner om den senaste utvecklingen i frågor där konflikter tidigare har förekommit, exempelvis hormonbehandlat kött, kloridkycklingar och tillstånd för vissa genmodifierade produkter. Genom en fortlöpande och föregripande dialog kan man effektivt ta itu med frågor som påverkar den ömsesidiga handeln med jordbruksprodukter innan frågorna når Världshandelsorganisationens tvistlösningsorgan.

Miljöfrågor och klimatförändring

 

57. Europaparlamentet stöder de amerikanska ansträngningarna vid FN-toppmötet om klimatförändringen den 22 september 2009 och möjligheterna att fasa ut subventionerna till fossila bränslen, och välkomnar möjligheten att den amerikanska lagstiftningen kommer att gå längre än att enbart införa begränsningar för växthusgasutsläpp. Parlamentet är dock oroat över att senaten kanske inte antar lagstiftningen förrän nästa år. Parlamentet uppmanar därför EU och Förenta staterna att bedriva ett nära samarbete för att göra Köpenhamnskonferensen till en framgång och ålägga alla länder med växthusgasutsläpp bindande mål på medellång och lång sikt.

58. Europaparlamentet påminner om att det internationella avtalet bör garantera gemensamma minskningar av växthusgasutsläppen i industrialiserade länder som ligger på den övre delen av skalan 25–40 procent, för 2020, jämfört med 1990-års nivåer, vilket rekommenderas i den fjärde konsekvensbedömningsrapporten från FN:s internationella klimatpanel. Dessa minskningar bör vara inhemska. Parlamentet påminner vidare om att ett långsiktigt minskningsmål på minst 80 procent för 2050 jämfört med 1990-års nivåer bör fastställas för EU och andra industrialiserade länder.

59. Europaparlamentet stöder i princip idén om att inrätta ett transatlantiskt energiråd, enligt modellen för det transatlantiska ekonomiska rådet, för att hantera transatlantiskt samarbete om regelverk, energieffektivitet och energiförsörjning. Parlamentet hoppas att detta kommer att bli mer framgångsrikt än den transatlantiska miljödialogen från år 2000.

60. Europaparlamentet understryker vikten av en aktiv och fortlöpande dialog mellan EU och Förenta staterna mot bakgrund av omarbetningen av den nuvarande EU-lagstiftningen om nya livsmedel och användningen av ny teknik i samband med livsmedelsproduktion.

61. Europaparlamentet betonar den potentiella inverkan som sådan ny teknik, exempelvis nanomaterial, kan ha på vår hälsa och miljö, eftersom deras vetenskapliga egenskaper ännu så länge är okända. Följaktligen betonar parlamentet vikten av att man erkänner den oro som allmänheten och konsumenter kan känna för användningen av ny teknik, där användningen av kloningsteknik i djuruppfödning och de frågor kring djurs välbefinnande som den medför är ett annat exempel.

62. Europaparlamentet välkomnar det faktum att Förenta staternas regering insett att landets lag om kontroll av giftiga ämnen (Toxic Substances Control Act) måste reformeras inom den närmaste framtiden för att vara ett effektivt skydd mot kemikalier för människans hälsa och miljön.

63. Parlamentet uppmanar EU och Förenta staterna att samarbeta för att få till stånd ett regelsystem i Förenta staterna, vilket skulle erbjuda en skyddsnivå som är förenlig med Reach.

Straffrättsligt och polisiärt samarbete, viseringsfrågor

64. Europaparlamentet förväntar sig att det möte på ministernivå mellan EU och USA som planeras äga rum den 28 oktober 2009 i Washington ska utmynna i en gemensam förklaring om rättsligt och polisiärt samarbete som särskilt nämner Internetsäkerhet.

65. Europaparlamentet är berett att förstärka det internationella samarbetet på området för Internetsäkerhet. Parlamentet uppmanar Förenta staterna att anta ytterligare lagstiftning som skulle leda till att det inrättas en uppsättning internationella avtal och upprättas samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter för att stoppa Internetangrepp och förebygga Internetbrottslighet. Parlamentet är redo att utveckla internationella instrument och lämpliga skydd för att skydda privatlivet, yttrandefriheten och affärstransaktioner.

66. Europaparlamentet erinrar om sin beslutsamhet att bekämpa terrorism och om sin fasta övertygelse om behovet att finna rätt balans mellan, å ena sidan, säkerhetsåtgärder och, å andra sidan, skyddet av medborgerliga friheter och grundläggande rättigheter, samtidigt som man ser till att privatlivet och uppgiftsskyddet åtnjuter största möjliga respekt. Parlamentet upprepar att nödvändighet och proportionalitet är grundläggande principer och att kampen mot terrorismen blir helt verkningslös om de inte respekteras.

67. Europaparlamentet anser att det behövs en sund rättslig och politisk ram för ett starkt samarbete mellan EU och Förenta staterna i frågor som rör rättvisa, frihet och säkerhet och att ett starkare partnerskap med en parlamentarisk och demokratisk dimension är nödvändigt för att gemensamma utmaningar som kampen mot terrorismen och den organiserade brottsligheten ska kunna bemötas effektivt utan att detta påverkar de grundläggande rättigheterna och rättstatsprincipen, straffrättsligt samarbete och polissamarbete, hantering av migration och skyddet av rätten att söka asyl samt främjandet av fri rörlighet utan viseringar mellan de båda områdena för alla medborgare med ärligt uppsåt.

68. I detta sammanhang påminner Europaparlamentet om att EU bygger på rättsstatsprincipen och att alla överföringar av personuppgifter från EU till tredjeländer som görs för säkerhetsändamål bör respektera förfarandegarantierna och rätten till försvar och vara förenlig med den lagstiftning för uppgiftsskydd som gäller på nationell nivå och EU‑nivå.

69. Europaparlamentet påminner om att inom den transatlantiska ramen för avtalet mellan EU och Förenta staterna om ömsesidig rättslig hjälp, som träder i kraft den 1 januari 2010, föreskrivs i artikel 4 i avtalet att man på begäran ska bevilja tillgång till specifika finansiella uppgifter, genom nationella statliga myndigheter. Parlamentet anser att detta skulle kunna utgöra en sundare rättslig grund för överföring av Swift-uppgifter än det föreslagna interimsavtalet.

70. Europaparlamentet konstaterar att ett interimsavtal för överföring av sådana uppgifter är föremål för förhandlingar mellan EU och Förenta staterna och kommer att upprättas för en övergångsperiod med en bortre tidsgräns som inte överstiger tolv månader, samt att Europaparlamentet och de nationella parlamenten till fullo måste medverka i ett nytt avtal, som förhandlas fram utan att det påverkar det förfarande som ska tillämpas enligt Lissabonfördraget, och de villkor som anges i punkt 3 i parlamentets resolution av den 17 september 2009 måste följas.

71. Europaparlamentet välkomnar att programmet för viseringsundantag nyligen utökats till att omfatta ytterligare sju EU-medlemsstater. Parlamentet uppmanar emellertid med kraft Förenta staterna att upphäva viseringsreglerna för de återstående medlemsstaterna och att behandla alla unionsmedborgare likvärdigt och på grundval av fullständig ömsesidighet. Planerna på att införa administrativa avgifter för att ge Esta-tillstånd till unionsmedborgare är oroväckande, och parlamentet uppmanar kommissionen att behandla detta som en prioriterad fråga i samtalen med den amerikanska regeringen.

Utvecklingsfrågor och FN:s millennieutvecklingsmål

72. Europaparlamentet välkomnar det förnyade åtagandet att uppnå millennieutvecklingsmålen och att uppfylla utfästelserna om offentligt utvecklingsbistånd. Båda parter uppmanas att infria sina löften om att 0,7 procent av deras BNP ska gå till utvecklingssamarbete.

73. Europaparlamentet välkomnar åtagandena att nå en ambitiös och balanserad avslutning på Doharundan och hålla den tydliga tidsfrist till 2010 som fastställdes vid G-20-toppmötet. Parlamentet uppmanar ledarna att inte glömma bort det slutliga utvecklingsmålet för denna runda när de möts vid WTO:s ministerkonferens i Genève i slutet av november.

Institutionella ramar

74. Europaparlamentet understryker att den nu rådande dynamiken bör utnyttjas även för att förstärka och förnya ramarna för de transatlantiska förbindelserna. Det är absolut nödvändigt att ersätta den befintliga nya transatlantiska agendan (NTA) från 1995 med ett nytt transatlantiskt partnerskapsavtal. Parlamentet anser att förhandlingarna om det nya avtalet bör inledas så snart Lissabonfördraget trätt i kraft, så att de hinner slutföras före 2012.

75. Den transatlantiska lagstiftningsdialogen mellan Europaparlamentet och den amerikanska kongressen har redan bidragit avsevärt till en större ömsesidig förståelse i många frågor av gemensamt intresse, däribland sådana som rör ekonomiska förbindelser och internationell handel.

76. Detta är frågor av yttersta vikt, och ledamöterna i de nationella parlamenten bör regelbundet informeras om utvecklingen på området. Europaparlamentet uppmanar talmannen att se till att en mekanism inrättas för detta ändamål.

77. Den nuvarande transatlantiska lagstiftningsdialogen skulle med det nya avtalet kunna omvandlas till en transatlantisk interparlamentarisk församling, enligt Europaparlamentets rekommendationer i resolutionen av den 26 mars 2009.

78. Europaparlamentet hoppas att den transatlantiska arbetsmarknadsdialogen ska spela en större roll inom den närmaste framtiden, i diskussionerna om hur de politiskt ansvariga på bästa sätt ska kunna möta utmaningarna från den snabbt ökande arbetslösheten och de strukturella förändringar som finanskrisen orsakat.

79. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till Förenta staternas president och kongress.