Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0099/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0099/2009

Συζήτηση :

PV 21/10/2009 - 9
CRE 21/10/2009 - 9

Ψηφοφορία :

PV 22/10/2009 - 8.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 198kWORD 189k
19.10.2009
PE428.707v01-00
 
B7-0099/2009

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ


Pascal Canfin, Reinhard Bütikofer, Yannick Jadot, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ  
B7‑0099/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τις διατλαντικές σχέσεις και ιδίως τα δύο ψηφίσματά του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τη βελτίωση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ στο πλαίσιο μιας Διατλαντικής Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και σχετικά με τις διατλαντικές οικονομικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ, καθώς και το ψήφισμά του της 25ης Απριλίου 2007 για τις διατλαντικές σχέσεις, όπως και το πιο πρόσφατο ψήφισμα της 5ης Ιουνίου 2008 σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ, καθώς και το ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την κατάσταση των διατλαντικών σχέσεων ύστερα από τις αμερικανικές εκλογές,

–   έχοντας υπόψη τη Διατλαντική Διακήρυξη για τις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ του 1990 και το Νέο Διατλαντικό Θεματολόγιο (NTA) του 1995,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα στις 5 Απριλίου 2009 μεταξύ του Προέδρου Ομπάμα και των 27 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ σχετικά με τη θέσπιση κοινού θεματολογίου,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση και την έκθεση προόδου που εγκρίθηκαν κατά την τρίτη συνεδρίαση του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (TEC) στις 16 Οκτωβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη την επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ που θα πραγματοποιηθεί στις 2-3 Νοεμβρίου 2009 στην Ουάσινγκτον,

–   έχοντας υπόψη τον επικείμενο 67ο Διατλαντικό Διάλογο Νομοθετών (TLD) που θα πραγματοποιηθεί στις 4-6 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με τη σχεδιαζόμενη διεθνή συμφωνία βάσει της οποίας θα διατεθούν στο Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών δεδομένα χρηματοπιστωτικών πληρωμών, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των τρομοκρατών,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη σύνοδο κορυφής της G20 στο Πίτσμπεργκ στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατλαντική εταιρική σχέση στηρίζεται σε κοινές θεμελιώδεις αξίες όπως η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, η ειρηνική διευθέτηση των διενέξεων και η πολυμερής προσέγγιση, καθώς και σε κοινούς στόχους όπως οι ανοικτές και ολοκληρωμένες οικονομίες και η αειφόρος ανάπτυξη, αποτελεί δε τον ακρογωνιαίο λίθο της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρωατλαντική περιοχή,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τη νέα κατεύθυνση που έχει υιοθετήσει η αμερικανική κυβέρνηση με βάση μια συνεργατική προσέγγιση στο διεθνές επίπεδο και ενίσχυση της σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ολοένα και σημαντικότερο παράγοντα στη διεθνή σκηνή και ότι, μόλις τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισσαβώνας με τους μηχανισμούς εξωτερικής πολιτικής που περιλαμβάνει, η ΕΕ θα είναι σε θέση να διαδραματίζει ισχυρότερο και συνεκτικότερο ρόλο στη διεθνή σκηνή,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατες δημοσκοπήσεις, όπως η Transatlantic Trends 2009 του German Marshall Funds, παρουσιάζουν άνευ προηγουμένου λαϊκή υποστήριξη των πολιτών της ΕΕ στην αμερικανική κυβέρνηση ως βάση για την αναζωπύρωση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ διαδραματίζουν κεφαλαιώδη ρόλο στην παγκόσμια πολιτική και οικονομία και συμμερίζονται την ευθύνη για την αντιμετώπιση διάφορων παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η οικονομική κρίση, η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή ασφάλεια, η διευθέτηση των διενέξεων και ο αφοπλισμός, η εξάλειψη της φτώχειας και η εκπλήρωση άλλων Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, η προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, η τρομοκρατία και η διάδοση των πυρηνικών,

ΣΤ. εκτιμώντας ότι σε έναν ολοένα και περισσότερο παγκοσμιοποιημένο, περίπλοκο και μεταβαλλόμενο κόσμο, είναι προς το συμφέρον και των δύο εταίρων, της ΕΕ και των ΗΠΑ, να διαμορφώσουν μαζί το διεθνές περιβάλλον και να αντιμετωπίζουν με σύμπνοια κοινές απειλές και προκλήσεις με βάση το διεθνές δίκαιο και τους πολυμερείς θεσμούς, ιδίως το σύστημα του ΟΗΕ, και να καλούν άλλους εταίρους να συνεργάζονται σε αυτή την προσπάθεια,

Ζ.  εκτιμώντας ότι, στην καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας, είναι αναγκαίο να τονίζεται η σημασία του πλήρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των συνθηκών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες,

Η. εκτιμώντας ότι η διατλαντική εταιρική σχέση πρέπει να παραμείνει ακρογωνιαίος λίθος της εξωτερικής δράσης της Ένωσης,

Θ. εκτιμώντας ότι το έργο του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (TEC) πρέπει να συνεχιστεί με στόχο μια ολοκληρωμένη διατλαντική αγορά,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ πρόκειται να βρεθούν αντιμέτωπες με την αύξηση της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας και με την απαίτηση υλοποίησης παγκόσμιων δεσμεύσεων - κάτι που πρέπει να επιτευχθεί στην Κοπεγχάγη - για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, κάτι που θα απαιτήσει μείζονες αλλαγές στις οικονομίες μας,

Παγκόσμιες προκλήσεις

1.  θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή το πιο επείγον μέλημα για την ευρωπαϊκή πλευρά είναι να πείσει την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την ανάγκη επίτευξης, κατά τη συνεδρίαση COP-15 στην Κοπεγχάγη, ενός εκτενούς, φιλόδοξου και νομικά δεσμευτικού καθεστώτος για μετά το Κιότο σε σχέση με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, για σχεδιασμό μιας διατλαντικής Πράσινης Νέας Συμφωνίας για τις επενδύσεις και την ανταλλαγή τεχνολογίας σε ασφαλείς και μη ρυπαντικές συσκευές ενέργειας και παραγωγής και για τη συμφωνία σχετικά με το επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης για το μετριασμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στις αναπτυσσόμενες χώρες·

2.  παροτρύνει και τους δύο εταίρους να επιδοθούν σε αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση, μεριμνώντας για τη συμμετοχή των αναδυόμενων παραγόντων σε πνεύμα συνευθύνης για την παγκόσμια τάξη πραγμάτων, τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τα κοινά προβλήματα· επιμένει ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για πραγμάτωση του Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και άλλων πολυμερών βημάτων της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής·

3.  καλεί και τους δύο εταίρους να προωθήσουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο ως κεντρικό στοιχείο της πολιτικής τους· υπογραμμίζει την ανάγκη για εντατική συνεργασία στην προληπτική διπλωματία και τη διπλωματία των κρίσεων· καλεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ να κυρώσει και να προσχωρήσει στον Οργανισμό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου· επαναλαμβάνει την έκκλησή του υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινής· καλεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ να επιστρέψει στην πρακτική της πλήρους συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα κράτους δικαίου και να καταργήσει όλες τις μυστικές φυλακές, να θέσει τέρμα σε κάθε εξωδικαστικό μέτρο και να τερματίσει την ατιμωρησία σε σχέση με τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ζητήματα άμυνας, ελέγχου των εξοπλισμών, διάδοσης των πυρηνικών και ασφάλειας

4.  τονίζει ότι η διάσταση ασφαλείας των σχέσεων της ΕΕ με τη Ρωσία και με τις ΗΠΑ και ο ρόλος της ΚΕΠΠΑ και της ΕΠΑΑ δεν μπορούν να εξετάζονται απομονωμένα από την ευρύτερη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, που περιλαμβάνει το ΝΑΤΟ, τον ΟΑΣΕ και διεθνείς πράξεις όπως η συμφωνία για τους αντιβαλλιστικούς πυραύλους και η Συνθήκη για τις συμβατικές δυνάμεις στην Ευρώπη· θεωρεί ότι οι σχετικές εξελίξεις σε αυτή την ευρύτερη δομή ασφαλείας πρέπει να αντιμετωπίζονται σε διάλογο με τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις τρίτες χώρες μέλη του ΟΑΣΕ, έτσι ώστε να ανανεωθεί η διατλαντική συναίνεση για την ασφάλεια, με βάση τις συμφωνίες του Ελσίνκι ή μια επικαιροποιημένη έκδοσή τους η οποία θα προκύψει από διαπραγματεύσεις σε μια νέα Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη·

5.  χαιρετίζει την απόφαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των ΗΠΑ να διεξαγάγουν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη μιας νέας σφαιρικής και νομικά δεσμευτικής συμφωνίας που θα αντικαταστήσει τη Συνθήκη για τον Περιορισμό των Στρατηγικών Όπλων (START), η οποία εκπνέει το Δεκέμβριο του 2009, καθώς και την υπογραφή του "Κοινού μνημονίου κατανόησης για μια συμφωνία ως συνέχεια της START-1" από τους Προέδρους Μπαράκ Ομπάμα και Ντμίτρι Μεντβέντεφ στη Μόσχα στις 6 Ιουλίου 2009·

6.  υποστηρίζει το έγγραφο θέσεων που παρουσίασαν οι ΗΠΑ στο Συμβούλιο στις 16 Σεπτεμβρίου 2009 στο πλαίσιο της στρατηγικής της κυβέρνησης των ΗΠΑ για μη διάδοση και αφοπλισμό και χαιρετίζει την ανακοίνωση του Προέδρου Ομπάμα ότι θα φιλοξενήσει Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για την Πυρηνική Ασφάλεια στην Ουάσινγκτον τον Απρίλιο του 2010·

7.  χαιρετίζει το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας της 24ης Σεπτεμβρίου 2009 για τη μη διάδοση των πυρηνικών (ψήφισμα 1887) που επιδιώκει έναν ασφαλέστερο κόσμο για όλους και τη δημιουργία των συνθηκών για ένα κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα, σύμφωνα με τους στόχους της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT), κατά τρόπο που να προωθεί τη διεθνή σταθερότητα και να βασίζεται στην αρχή της αδιάπτωτης ασφάλειας για όλους·

 

8.  θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλο έδαφος για την ανανέωση της διατλαντικής συνεργασίας στο θέμα της μη διάδοσης των πυρηνικών και του περιορισμού του πυρηνικού οπλοστασίου, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης των αμερικανικών πυρηνικών κεφαλών από το ευρωπαϊκό έδαφος· κατά συνέπεια, καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να υιοθετήσουν κοινή στρατηγική σε όλα τα διεθνή βήματα, ιδίως στον ΟΗΕ, σχετικά με τον αφοπλισμό των όπλων μαζικής καταστροφής και των συμβατικών όπλων· χαιρετίζει την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ ότι θα προχωρήσει την κύρωση της Συνθήκης για τη Συνολική Απαγόρευση των Δοκιμών (CTBT)· καλεί το Συμβούλιο να συνεισφέρει θετικά και προδραστικά στις προετοιμασίες της προσεχούς διάσκεψης αναθεώρησης της NPT το 2010, σε στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία·

 

9.  καλεί τη Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό να διαπραγματευθεί Συνθήκη η οποία θα απαγορεύει το ταχύτερο δυνατό την παραγωγή σχάσιμου υλικού για πυρηνικά όπλα ή άλλες πυρηνικές εκρηκτικές συσκευές·

10. χαιρετίζει την επικείμενη πρώτη κοινή διακήρυξη ΕΕ-ΗΠΑ για τη μη διάδοση των πυρηνικών, η οποία αναμένεται να ακολουθεί τους όρους του ψηφίσματος 1887 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και να υποδεικνύει τομείς συνεργασίας·

11. υπογραμμίζει ότι οι αβεβαιότητες σε σχέση με το χαρακτήρα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν δημιουργούν επιπλέον προβλήματα για το σύστημα μη διάδοσης και τη σταθερότητα στην περιοχή και στον κόσμο· χαιρετίζει τον άμεσο διάλογο που εγκαθιδρύθηκε από τον Πρόεδρο Ομπάμα και υποστηρίζει το στόχο, ο οποίος επιδιώκεται από κοινού από τους δύο εταίρους, της εξεύρεσης λύσης κατόπιν διαπραγματεύσεων με το Ιράν, σε συντονισμό με άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και με το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας· καλεί και τους δύο εταίρους να θέσουν το στόχο της δημιουργίας μιας αποπυρηνικοποιημένης ζώνης στη Μέση Ανατολή·

12. αποδοκιμάζει, ως προς αυτό, τις προσπάθειες του Γάλλου Προέδρου Sarkozy να πουλήσει πυρηνική τεχνολογία στις χώρες της ευρύτερης Μέσης Ανατολής· τονίζει ότι αυτή η πολιτική είναι εντελώς ανεύθυνη και δημιουργεί κινδύνους για περαιτέρω αποσταθεροποίηση της κατάστασης και υπονόμευση κάθε πρωτοβουλίας για δημιουργία αποπυρηνικοποιημένης ζώνης στην περιοχή·

13. υποστηρίζει τη διαδικασία συνομιλιών της Γενεύης της 1ης Οκτωβρίου 2009 όπου το Ιράν συμφώνησε να ανοίξει στη διεθνή επιθεώρηση την πρόσφατα αποκαλυφθείσα μονάδα εμπλουτισμού ουρανίου κοντά στην Qum·

14. επικρίνει τη συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας ΗΠΑ-Ινδίας, η οποία επέτρεψε στην Ινδία να εισέλθει στο διεθνές σύστημα εμπορίου πυρηνικών, παρά το ότι αρνήθηκε να γίνει μέλος της Συνθήκης NPT και εξακολουθεί να αρνείται να επιτρέψει επιθεωρήσεις ασφαλείας του ΔΟΑΕ σε πολλές πυρηνικές εγκαταστάσεις της· είναι πεπεισμένο ότι η συμφωνία αυξάνει την εντύπωση δύο μέτρων και δύο σταθμών, η οποία απειλεί να καταστρέψει το κύρος της Συνθήκης NPT·

15. εκφράζει την ανησυχία του για την τελευταία πυρηνική δοκιμή που πραγματοποίησε η ΛΔ Κορέας και για την εκ μέρους της απόρριψη του ψηφίσματος 1887 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· υποστηρίζει ωστόσο την αμερικανική προσέγγιση διμερούς διαλόγου, στο πλαίσιο των εξαμερών συνομιλιών, ώστε να επιτευχθεί η αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου·

16. χαιρετίζει την απόφαση των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν τα σχέδια για ασπίδα αντιπυραυλικής άμυνας στην Ευρώπη και ζητεί μια νέα διευθέτηση παγκόσμιας ασφάλειας που να περιλαμβάνει την ΕΕ, τη Ρωσία και την Κίνα·

 

Περιφερειακά ζητήματα

17. υπογραμμίζει ότι η ειρηνική και δίκαιη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή είναι ζωτικό θέμα και χαιρετίζει το γεγονός ότι το πρόβλημα αυτό αποτελεί μια από τις πιο επείγουσες προτεραιότητες της κυβέρνησης των ΗΠΑ· ζητεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ να συνεργαστεί στενά με την ΕΕ και να αναλάβει δεσμεύσεις στο πλαίσιο της Τετράδας· υπογραμμίζει ότι και οι δύο εταίροι πρέπει να προσπαθήσουν για την εντατικοποίηση των διαπραγματεύσεων με βάση τον χάρτη πορείας και την προηγούμενη συμφωνία και με στόχο μια λύση δύο κρατών με ένα κυρίαρχο, βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος· καλεί τους διατλαντικούς εταίρους να υποστηρίξουν τις προσπάθειες για ενδοπαλαιστινιακή συμφιλίωση και να τερματίσουν την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, επισημαίνει δε τη σημασία της βελτίωσης των συνθηκών ζωής των Παλαιστινίων, τόσο στη Δυτική Όχθη όσο και στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της ανοικοδόμησης της Γάζας·

18. θεωρεί ότι η πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2009 με οικοδεσπότη τον Πρόεδρο Ομπάμα, μεταξύ του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Benjamin Netanyahu και του Παλαιστίνιου ηγέτη Mahmoud Abbas δεν πέτυχε τους φιλόδοξους στόχους της· επικρίνει το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία στο ζήτημα των ισραηλινών οικισμών εποίκων στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ·

19. αποδοκιμάζει την απόφαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRC) να αναβάλει την ανάληψη δράσης στο σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με την έκθεση της πρόσφατης εξεταστικής αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για τη σύγκρουση στη Γάζα, και τις συστάσεις της· αναμένει ότι το HRC θα ασχοληθεί με το θέμα εν ευθέτω χρόνω·

20. υπογραμμίζει ότι στο Αφγανιστάν διακυβεύονται οι αξίες, η ασφάλεια και η αξιοπιστία της διεθνούς κοινότητας· ζητεί επιμόνως από την ΕΕ, τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και τα Ηνωμένα Έθνη να επεξεργαστούν μια νέα κοινή στρατηγική θεώρηση που να ενσωματώνει όλες τις συνιστώσες των διεθνών υποσχέσεων που έχουν δοθεί, να βελτιώνει τις συνθήκες ζωής του τοπικού πληθυσμού, να ενισχύει τα δικαιώματα των γυναικών στο Αφγανιστάν και να ενθαρρύνει τη δημοκρατική ανάπτυξη, καθώς και να καλεί όλους τους γείτονες να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια, έτσι ώστε να επιτευχθεί περιφερειακή σταθεροποίηση·

21. καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να αναπτύξουν μια κοινή στρατηγική απέναντι στο Πακιστάν, που να αποβλέπει στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών του, του κράτους δικαίου και της ικανότητάς του για καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ενθαρρύνοντας παράλληλα το Πακιστάν να αναλάβει ευθύνες για τη σταθερότητα στην περιοχή·

22. καλεί τους εταίρους να συνεχίσουν με συντονισμένες προσπάθειες να συνεργάζονται με την ιρακινή κυβέρνηση και τον ΟΗΕ προκειμένου να βελτιωθεί η σταθερότητα και η εθνική συμφιλίωση και να ενισχυθεί η ενότητα και ανεξαρτησία του Ιράκ·

 

Χρηματοπιστωτική κρίση, σταθερότητα και τραπεζικός τομέας

23. υπογραμμίζει ότι ο κίνδυνος μείωσης της προσφοράς πιστώσεων δεν έχει περάσει· τονίζει από την άποψη αυτή ότι οι συντονισμένες μακροοικονομικές πολιτικές έχουν ζωτική σημασία για την επίτευξη διατηρήσιμης παγκόσμιας οικονομικής ανάκαμψης, που θα προσφέρει τη βάση για μια Πράσινη Νέα Συμφωνία, που θα οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη ποιοτική ανάπτυξη· ζητεί να αρχίσουν οι εργασίες σχετικά με συντονισμένες, κατάλληλα κλιμακούμενες και αποτελεσματικές στρατηγικές εξόδου, οι οποίες να μπορούν να εφαρμοστούν ταχέως αμέσως μόλις το επιτρέψει η ανάκαμψη·

24. χαιρετίζει τα συμπεράσματα της G-20 ως απτή βάση εργασίας για περαιτέρω συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ και προσβλέπει σε μια συντονισμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση τόσο της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας όσο και της μεταρρύθμισης του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος·

25. ζητεί να υπάρξει συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ της αμερικανικής δέσμης μεταρρυθμιστικών μέτρων για τον χρηματοπιστωτικό τομέα (που προτάθηκε στις 17 Ιουνίου 2009) και της τρέχουσας μεταρρύθμισης της δομής χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην ΕΕ, ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε μελλοντικές αστοχίες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής αγοράς και να εξασφαλιστεί η ρύθμιση όλων των συστημικών παραγόντων της· εγκρίνει, από την άποψη αυτή, τη συμπερίληψη των σημαντικότερων αναδυόμενων οικονομιών στο έργο της συγκρότησης του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB)·

26. υποστηρίζει ότι ο συντονισμός μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ πρέπει να οδηγήσει σε σταδιακή αναβάθμιση των κανόνων εποπτείας σε παγκόσμια κλίμακα, έτσι ώστε να αποφεύγεται το ρυθμιστικό αρμπιτράζ· υπογραμμίζει ότι η πρόοδος που πραγματοποιήθηκε μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της G-20 αποτελεί μια προσέγγιση "ελάχιστης εναρμόνισης" η οποία δεν πρέπει να εμποδίσει την ΕΕ να εφαρμόσει ανώτερα πρότυπα·

27. πιστεύει προς τούτο ότι επιβάλλεται η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ νομοθετικών, ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών στις ΗΠΑ και στην ΕΕ, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις αδυναμίες που καταδείχτηκαν με τη χρηματοπιστωτική αναταραχή·

 

28. καλεί τις ΗΠΑ να λαμβάνουν υπόψη, κατά την υλοποίηση του πλαισίου Βασιλείας ΙΙ στις ΗΠΑ, τις πρόσφατες καθώς και τις επικείμενες αλλαγές στις οδηγίες της ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επενδυτικών επιχειρήσεων·

 

29. πιστεύει από την άποψη αυτή ότι η εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙ στις ΗΠΑ έχει ζωτική σημασία για τη διατήρηση ίσων όρων ανταγωνισμού παγκοσμίως·

 

30. υποστηρίζει την έκκληση της G20 για επιτάχυνση της σύγκλισης των λογιστικών προτύπων· καλεί τον αμερικανικό Οργανισμό Λογιστικών Προτύπων και τον Διεθνή Οργανισμό Λογιστικών Προτύπων (ΔΟΛΠ) να καταλήξουν σε ένα ενιαίο σύνολο υψηλής ποιότητας παγκόσμιων λογιστικών προτύπων στο πλαίσιο της ανεξάρτητης διαδικασίας χάραξης προτύπων τους και να ολοκληρώσουν το εγχείρημα της σύγκλισης έως τον Ιούνιο του 2011· ζητεί την ανάπτυξη πληροφόρησης στη βάση κάθε χώρας, που θα προσφέρει σφαιρική θεώρηση κάθε μητρικής εταιρείας ενός ομίλου για τους επενδυτές, τους συμμέτοχους και τις φορολογικές αρχές, προσφέροντας έτσι μια αποτελεσματικότερη και διαφανέστερη διεθνή επισκόπηση των αποφάσεων που συνδέονται με τη φορολογία·

 

31. καλεί τις ΗΠΑ να επιμείνουν στο χάρτη πορείας τους βάσει του οποίου απαιτούν από τους εγχώριους χρήστες των ΗΠΑ να εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοπιστωτικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μέχρις ότου ληφθεί απόφαση που να υποχρεώνει τους χρήστες των ΗΠΑ να εφαρμόζουν τα ΔΠΧΠ, να αναγνωρίσει τα ΔΠΧΠ, όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ισοδύναμα με τις αμερικανικές Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές (ΓΑΛΑ)·

 

32. υπογραμμίζει ότι ο Διεθνής Οργανισμός Λογιστικών Προτύπων (ΔΟΛΠ) πρέπει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις διακυβέρνησης ώστε να εξασφαλίσει δίκαιη αντιπροσώπευση των περιοχών που απαιτούν από τις εισηγμένες εταιρείες να εφαρμόζουν τα ΔΠΧΠ και που συμμετέχουν στη χάραξη διεθνών λογιστικών προτύπων, καθώς και στην εποπτεία του ΔΟΛΠ ως διαχειριστές του·

33. υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα παγκόσμιο σύστημα συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών σε φορολογικά θέματα υπό τη μορφή ενός πολυμερούς πλαισίου, όπως το διευρυμένο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών (GFTEI)· υποστηρίζει ότι το GFTEI πρέπει να ενισχυθεί αισθητά ώστε να είναι σε θέση να καταπολεμήσει αποτελεσματικά τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή· ειδικότερα, τονίζει ότι ανά πάσα στιγμή πρέπει να συμβαίνει αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών·

 

34. χαιρετίζει την απόφαση των ηγετών της G-20 να καταβάλουν προσπάθειες για ένα διεθνές πλαίσιο για την επιβολή ενός φόρου στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές και ζητεί ταχεία πρόοδο από τις ΗΠΑ και την ΕΕ ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας θα συνεισφέρει το μερίδιο που του αναλογεί στην οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη, δεδομένου ότι μέχρι στιγμής τα έξοδα της κρίσης τα έχουν επωμισθεί οι φορολογούμενοι, οι δημόσιες υπηρεσίες και οι πολίτες·

 

35. εκφράζει την ευχή να μπορέσει η ΕΕ να αναγνωρίσει το αμερικανικό καθεστώς εποπτείας του ασφαλιστικού τομέα ως ισοδύναμο υπό τις συνθήκες που τίθενται στην Οδηγία αριθ. ΙΙ για την Φερεγγυότητα· είναι της γνώμης ότι η πρωτοβουλία συγκρότησης Οργανισμού Εθνικής Ασφάλισης θα βελτιώσει τη συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ και την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα των ασφαλειών·

36. θεωρεί ότι η ρυθμιστική συνεργασία πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ σχετικά με την οδηγία περί απαιτήσεων κεφαλαίου και ιδίως την πολιτική σχετικά με τις αμοιβές στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

TEC

37. υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχίσει το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (TEC) την λειτουργία του, να αναπτυχθεί και να ενισχυθεί· πιστεύει ότι πρέπει να καταρτισθεί χάρτης πορείας που να δείχνει πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη η μακροπρόθεσμη δέσμευση σε μια διαφανή, βασισμένη σε αξίες αγορά που να λαμβάνει υπόψη δεόντως τα συμφέροντα όλων των συμμετόχων·

 

38. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το αποτέλεσμα των μελετών για την πραγμάτωση της διατλαντικής αγοράς θα συζητηθεί με τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές πριν συναχθούν συγκεκριμένα συμπεράσματα για το μέλλον·

 

39. πιστεύει ότι η Κοινωνία των Πληροφοριών αποτελεί καίριο πυλώνα του διατλαντικού οικονομικού χώρου, που βασίζεται στην πρόσβαση στις γνώσεις και σε ένα νέο μοντέλο για την προστασία και τον μερισμό του ψηφιακού περιεχομένου, με τήρηση της αρχής της αναλογικότητας·

 

40. θεωρεί ιδίως ότι τα αποτελέσματα της βελτιωμένης συνεργασίας σε τομείς όπως οι επενδύσεις, τα λογιστικά πρότυπα, τα κανονιστικά ζητήματα, η ασφάλεια των εισαγόμενων προϊόντων και η επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να συζητηθούν από τους νομοθέτες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού πριν τεθούν σε ισχύ·

 

41. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της ώστε να εξασφαλίσει ότι ο αμερικανικός νόμος που προβλέπει 100% σάρωση των εισερχόμενων εμπορικών φορτίων είτε θα τροποποιηθεί είτε θα υλοποιείται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν δημιουργούνται νέοι εμπορικοί φραγμοί που επιβάλλουν σημαντικά έξοδα στους οικονομικούς παράγοντες χωρίς να προσφέρουν οφέλη από πλευράς ασφάλειας εφοδιαστικής αλυσίδας· πιστεύει ότι το TEC θα μπορούσε να διοργανώσει σεμινάρια στο ζήτημα της κατά 100% σάρωσης στις Βρυξέλλες και στην Ουάσινγκτον έτσι ώστε να καλλιεργηθεί η βαθύτερη κατανόηση μεταξύ νομοθετών στην ΕΕ και στις ΗΠΑ και να προωθηθεί ταχεία και αμοιβαία αποδεκτή επίλυση του προβλήματος·

42. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την ηγεσία της ΕΕ και των ΗΠΑ και τους συμπροέδρους του TEC να λάβουν υπόψη τους τον καίριο ρόλο των νομοθετών για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της διαδικασίας και τους παροτρύνει να μεριμνήσουν για την πλήρη και άμεση συμμετοχή εκπροσώπων του Διατλαντικού Διαλόγου Νομοθετών στο έργο του TEC·

 

43. πιστεύει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τον εξαιρετικά περίπλοκο τεχνικό χαρακτήρα των ζητημάτων που αντιμετωπίζει το TEC, επιβάλλεται να εξασφαλισθεί ότι στη συζήτηση συμμετέχουν τα καταλληλότερα μέλη του Κογκρέσου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· επισημαίνει ότι πολλοί από τους μη δασμολογικούς φραγμούς στο εμπόριο και τις επενδύσεις, που καλείται να άρει το TEC, έχουν τη ρίζα τους στις συνειδητές προσπάθειες των νομοθετικών σωμάτων να προωθήσουν την επίτευξη κοινωνικών, υγειονομικών, πολιτιστικών ή περιβαλλοντικών στόχων και κατά συνέπεια δεν πρέπει να καταργηθούν χωρίς αντίστοιχη νομοθετική πράξη·

 

44. χαιρετίζει το γεγονός ότι το TEC δέχεται τις συμβουλές ενός φάσματος συμμετόχων, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου, και ζητεί να δοθεί συγκρίσιμος ρόλος σε εκπροσώπους του συνδικαλιστικού κινήματος και των δύο πλευρών του Ατλαντικού, έτσι ώστε να συμπεριληφθεί πλήρως η κοινωνική διάσταση· ζητεί να συμπεριληφθούν στην ομάδα συμβούλων οι επικεφαλής του Διατλαντικού Εργατικού Διαλόγου, του μελλοντικού Διατλαντικού Ενεργειακού Διαλόγου και του ανανεωμένου Περιβαλλοντικού Διαλόγου· πιστεύει ότι ο συμβουλευτικός ρόλος τους πρέπει να διαφοροποιείται από το νομοθετικό ρόλο του Κογκρέσου των ΗΠΑ και του Κοινοβουλίου·

 

45. πιστεύει ταυτόχρονα ότι η διατλαντική οικονομική συνεργασία πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη λογοδοσία, διαφάνεια και προβλεψιμότητα· πρέπει να δημοσιεύονται σε ιστότοπο τα προγράμματα των συνεδριάσεων, οι ημερήσιες διατάξεις, οι οδικοί χάρτες και οι εκθέσεις προόδου·

 

Ζητήματα μεταφορών

 

46. καλεί τη Γερουσία και την κυβέρνηση των ΗΠΑ να επιτρέψουν την πλήρη και ουσιαστική υλοποίηση της συμφωνίας πρώτου σταδίου ΕΕ-ΗΠΑ για την αεροπορία και της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για την αεροπορική ασφάλεια και να εργαστούν για μια συμφωνία δευτέρου σταδίου για την αεροπορία, έτσι ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω η συνεργασία στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ στον τομέα της αεροπορίας·

 

47. καλεί τη Γερουσία και την κυβέρνηση των ΗΠΑ να αποφεύγουν οποιαδήποτε μέτρα αντιβαίνουν σε αυτούς τους στόχους , όπως τα μέτρα για τους σταθμούς επισκευής στην αλλοδαπή, τις εξαιρέσεις αντιτράστ και την ιθαγένεια του αερομεταφορέα, που αναφέρονται στο Ψήφισμα 915 του Κογκρέσου·

 

48. καλεί τις αρχές των ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντείνουν περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις τους ώστε να εξευρεθούν ισορροπημένες λύσεις, μεταξύ άλλων, για τις ανάγκες της αεροπορικής ασφάλειας και την προστασία των δεδομένων στον τομέα του μητρώου ονομάτων επιβατών (PNR), για την αναθεώρηση των ελέγχων ασφαλείας στα αεροδρόμια και για αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση, στις διαπραγματεύσεις της Κοπεγχάγης και στις συμφωνίες της ICAO, των μέτρων για τον περιορισμό του αντικτύπου που έχουν οι διατλαντικές και διεθνείς αεροπορικές μεταφορές στην κλιματική αλλαγή·

 

49. υπενθυμίζει τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και στις αρχές των ΗΠΑ ότι η μη σύναψη συμφωνίας δευτέρου σταδίου θα μπορούσε να οδηγήσει στην ακύρωση της συμφωνίας πρώτου σταδίου από ορισμένα κράτη μέλη, κάτι που θα ζημίωνε τα συμφέροντα των αεροπορικών εταιρειών τόσο της ΕΕ όσο και των ΗΠΑ·

 

Επιβολή των νόμων προστασίας των καταναλωτών, τελωνειακά θέματα και εποπτεία της αγοράς

50. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προωθήσουν κοινές δράσεις με τις αρχές των ΗΠΑ και ιδίως με την Επιτροπή Ασφαλείας Καταναλωτικών Προϊόντων των ΗΠΑ και με άλλους εταίρους ώστε να εξασφαλιστεί ότι η Κίνα και άλλες τρίτες χώρες ενισχύουν τα πρότυπα παραγωγής τους έτσι ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφαλείας ΕΕ και ΗΠΑ, ιδίως όσον αφορά τα παιχνίδια·

 

51. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ισχυρότερους και αποτελεσματικότερους μηχανισμούς διαμεθοριακής συνεργασίας στον τομέα της επιβολής, με στόχο να συνδεθεί το κοινοτικό σύστημα ειδοποίησης "RAPEX" για τα καταναλωτικά προϊόντα που αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τους καταναλωτές, με το σύστημα ειδοποίησης της αμερικανικής Επιτροπής Ασφαλείας Καταναλωτικών Προϊόντων και ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του Δικτύου Συνεργασίας Προστασίας των Καταναλωτών (CPC) με εκείνες των αμερικανικών αρχών·

 

52. προτείνει στο TEC να ταχθεί υπέρ της έγκρισης ενός δεσμευτικού μηχανισμού συνεργασίας ο οποίος θα διαρθρώσει και θα διευκολύνει το μερισμό πληροφοριών για την ασφάλεια των προϊόντων και την ανάπτυξη ενός κοινού προγράμματος μέτρων συνεργασίας·

 

53. υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για επιτάχυνση της διεθνούς συνεργασίας με αξιοποίηση της νομικής βάσης του κανονισμού CPC, έτσι ώστε να συναφθεί συμφωνία διεθνούς συνεργασίας με τις αρχές επιβολής των ΗΠΑ, καθώς και με διάδοση και μερισμό της βέλτιστης πρακτικής·

 

54. καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει την εργασία της για μια Συμφωνία Συνεργασίας στον τομέα της Επιβολής, ένα θέμα που έχει καθυστερήσει ιδιαίτερα, έτσι ώστε να επεκταθούν στις ΗΠΑ οι δραστηριότητες επιβολής της (ανταλλαγή πληροφοριών, έρευνα και λήψη μέτρων) στο πλαίσιο του Κοινοτικού Κανονισμού για τη Συνεργασία στον Τομέα της Προστασίας των Καταναλωτών και του αμερικανικού νόμου για Ασφαλές Διαδίκτυο·

 

Αμοιβαία αναγνώριση και τυποποίηση

55. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει την επίσημη έγκριση διαδικασιών για την αμοιβαία αναγνώριση των δηλώσεων συμμόρφωσης προϊόντων που υπόκεινται σε υποχρεωτική δοκιμή από τρίτους, ιδίως στον τομέα της πληροφορικής και του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού· καλεί την Επιτροπή να επιμείνει για την αμοιβαία αναγνώριση των νόμιμων μονάδων μετρήσεων, ιδιαίτερα δε για την αποδοχή από τις ΗΠΑ της σήμανσης των κοινοτικών προϊόντων μόνο στο μετρικό σύστημα·

 

56. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει με τις αμερικανικές αρχές το θέμα της τυποποίησης, με στόχο το συντονισμό της πολιτικής για την άσκηση επιρροής στις εργασίες των διεθνών οργανισμών τυποποίησης·

 

Κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα/εταιρική κοινωνική ευθύνη

57. υποστηρίζει την πρωτοβουλία του Κογκρέσου των ΗΠΑ να επανεξετάσει τις διμερείς διεθνείς εμπορικές συμφωνίες του, αναζητώντας ευκαιρίες να ενσωματώσει σε αυτές βασικά διεθνή κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα· είναι πεπεισμένο ότι οι παγκόσμιες ανισομέρειες πρέπει να αντιμετωπίζονται και στο επίπεδο της εγκαθίδρυσης δίκαιων και αειφόρων εμπορικών σχέσεων·

58. θεωρεί ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) πρέπει να καλλιεργείται στο επίπεδο της αυτορρύθμισης καθώς και στο επίπεδο των δεσμευτικών κανόνων για τη ρύθμιση του αντικτύπου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, προκειμένου για την ενσωμάτωση των κοινωνικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων και περιβαλλοντικών παραμέτρων στις δραστηριότητες μιας επιχείρησης και στις αλληλεπιδράσεις με τους συμμετόχους της· πιστεύει ότι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ΕΚΕ μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη στάση των επιχειρήσεων απέναντι στην ΕΚΕ και στη θετική τους δέσμευση σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα·

 

Αγροτικά ζητήματα και Ντόχα

 

59. επισημαίνει τη σημασία της επίτευξης ισορροπημένης συμφωνίας στο πλαίσιο των παγκόσμιων εμπορικών διαπραγματεύσεων της Ντόχα στον τομέα της γεωργίας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την αποφυγή της περαιτέρω ευμεταβλητότητας των αγροτικών τιμών και των ελλείψεων τροφίμων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια· δεσμεύεται να λάβει πλήρως υπόψη τις απαιτήσεις για έναν επιτυχημένο γύρο εμπορικών διαπραγματεύσεων· τονίζει την ανάγκη να ληφθούν πλήρως υπόψη οι προσαρμογές που έχουν ήδη θεσπιστεί στις πρόσφατες αναθεωρήσεις της ΚΑΠ και επιθυμεί να υπάρξουν παρόμοιες προσαρμογές στο αμερικανικό Αγροτικό Νομοσχέδιο·

 

60. παραμένει προσηλωμένο στο στόχο της εξασφάλισης των υψηλότερων προτύπων ασφάλειας των προϊόντων για τους πολίτες του· υποστηρίζει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τα εντοπιζόμενα ίχνη μη εγκεκριμένων γενετικά τροποποιημένων προϊόντων, ιδίως σε ποικιλίες καλαμποκιού και σόγιας, έως ότου εκτιμηθεί η ασφάλεια των αντίστοιχων προϊόντων για την υγεία και το περιβάλλον·

 

61. επισύρει την προσοχή στις πρόσφατες εξελίξεις σε θέματα όπου υπήρχε αντιδικία, όπως η υπόθεση των ορμονών στα βοοειδή και η έγκριση ορισμένων γενετικά τροποποιημένων προϊόντων· πιστεύει ότι με συνεχή και έγκαιρο διάλογο, είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα ζητήματα που αφορούν το αμοιβαίο εμπόριο γεωργικών προϊόντων πριν φθάσουν σε όργανα επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ·

 

Περιβαλλοντικά ζητήματα και κλιματική αλλαγή

62. υποστηρίζει τις αμερικανικές προσπάθειες που παρουσιάστηκαν στη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή στις 22 Σεπτεμβρίου 2009 και τις προοπτικές σταδιακής κατάργησης των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα· χαιρετίζει το γεγονός ότι η αμερικανική νομοθεσία πρόκειται να επιβάλει περιορισμούς πέρα από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου· ωστόσο, εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο να μην εγκριθεί η νομοθεσία από τη Γερουσία πριν από το επόμενο έτος· κατά συνέπεια ζητεί από την ΕΕ και τις ΗΠΑ να συνεργαστούν στενά ώστε η διάσκεψη της Κοπεγχάγης να στεφθεί με επιτυχία, με συμμετοχή όλων των σημαντικών χωρών που εκπέμπουν αέρια και τη δέσμευσή τους σε δεσμευτικούς μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους·

63. υπενθυμίζει ότι η διεθνής συμφωνία πρέπει να εξασφαλίζει συλλογικές μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις βιομηχανικές χώρες που να βρίσκονται στο άνω άκρο της περιοχής 25-40% για το 2020 σε σύγκριση με το 1990, όπως συνιστάται στην Τέταρτη Έκθεση Αξιολόγησης της Διεθνούς Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC 4AR), και ότι οι μειώσεις αυτές πρέπει να είναι εγχώριες·

 

64. υπενθυμίζει ότι πρέπει να τεθεί μακροπρόθεσμος στόχος μείωσης για την ΕΕ και τις άλλες βιομηχανικές χώρες τουλάχιστον στο 80% έως το 2050 σε σύγκριση με το 1990·

 

65. χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ΗΠΑ και η Κίνα, μέσω του Στρατηγικού και Οικονομικού Διαλόγου τους, να δεσμευτούν στην καθαρή ενέργεια και τις μειώσεις των εκπομπών·

66. υποστηρίζει καταρχήν την ιδέα της δημιουργίας ενός Ενεργειακού Διατλαντικού Συμβουλίου, κατά το πρότυπο του TEC, που θα ασχολείται με τη διατλαντική συνεργασία σε θέματα κανονισμών, ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακής ασφάλειας· ελπίζει ότι ο φορέας αυτός θα σημειώσει μεγαλύτερη επιτυχία από τον Διατλαντικό Περιβαλλοντικό Διάλογο του 2000·

 

67. υπογραμμίζει τη σημασία ενός ενεργού και συνεχούς διαλόγου μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ στο φως της αναθεώρησης της τρέχουσας κοινοτικής νομοθεσίας για τα νέα τρόφιμα και τη χρήση νέων τεχνολογιών στην παραγωγή τροφίμων·

 

68. τονίζει τον ενδεχόμενο αντίκτυπο που μπορεί να έχουν νέες τεχνολογίες όπως τα νανοϋλικά στην υγεία και το περιβάλλον μας, δεδομένου ότι οι επιστημονικές τους ιδιότητες είναι μέχρι στιγμής άγνωστες· κατά συνέπεια, υπογραμμίζει ότι επιβάλλεται να αναγνωρισθούν οι ανησυχίες που ενδεχομένως έχουν το κοινό και οι καταναλωτές για τη χρήση νέων τεχνολογιών, ένα άλλο παράδειγμα των οποίων είναι η χρήση τεχνικών κλωνοποίησης στην κτηνοτροφία και τα ζητήματα μεταχείρισης των ζώων που συνεπάγεται·

 

69. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναγνώρισε την ανάγκη μεταρρύθμιση του Νόμου για τον Έλεγχο των Τοξικών Ουσιών (TSCA) στο κοντινό μέλλον, με στόχο την εξασφάλιση αποτελεσματικής προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από χημικές ουσίες·

70. καλεί τους αρμόδιους φορείς στην ΕΕ και τις ΗΠΑ να συνεργαστούν για την καθιέρωση ενός κανονιστικού συστήματος στις ΗΠΑ το οποίο να προσφέρει επίπεδο προστασίας συμβατό με το REACH·

 

 

Δικαστική και αστυνομική συνεργασία, πολιτική θεωρήσεων διαβατηρίου

71. αναμένει από την υπουργική συνάντηση ΕΕ-ΗΠΑ που έχει προγραμματισθεί για τις 28 Οκτωβρίου 2009 στην Ουάσινγκτον, να εγκρίνει κοινή δήλωση για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία που να καλύπτει ιδιαίτερα την κυβερνοασφάλεια·

 

72. υπενθυμίζει την αποφασιστικότητά του για καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ακράδαντη πίστη του ότι τα μέτρα ασφαλείας δεν πρέπει να αποβαίνουν σε βάρος της προστασίας των ατομικών ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και πρέπει να εξασφαλίζουν τον υψηλότερο δυνατό σεβασμό της ιδιωτικότητας και της προστασίας των δεδομένων· επαναβεβαιώνει ότι η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα αποτελούν βασικές αρχές χωρίς τις οποίες η καταπολέμηση της τρομοκρατίας αποκλείεται να είναι αποτελεσματική·

 

73. πιστεύει ότι απαιτείται ένα ορθό νομικό και πολιτικό πλαίσιο για την έντονη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ σε ζητήματα που συνδέονται με την δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ασφάλεια και ότι επιβάλλεται μια ισχυρότερη εταιρική σχέση που να περιλαμβάνει κοινοβουλευτική και δημοκρατική διάσταση, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, η δικαστική συνεργασία στα ποινικά θέματα και η αστυνομική συνεργασία, η διαχείριση της μετανάστευσης και η προστασία του δικαιώματος αίτησης ασύλου, η προαγωγή της μετακίνησης χωρίς θεώρηση διαβατηρίου για όλους τους καλόπιστους πολίτες μεταξύ των δύο περιοχών·

 

74. υπενθυμίζει από την άποψη αυτή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στο κράτος δικαίου και ότι κάθε μεταφορά ευρωπαϊκών προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες για λόγους ασφαλείας πρέπει να σέβεται διαδικαστικές εγγυήσεις και δικαιώματα της υπεράσπισης και να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία προστασίας των δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

 

75. υπενθυμίζει ότι, στο διατλαντικό πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για τη νομική συνδρομή, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, το άρθρο 4 προβλέπει να χορηγείται πρόσβαση σε στοχευμένα χρηματοπιστωτικά δεδομένα κατόπιν αιτήσεως, μέσω των εθνικών κρατικών αρχών, και ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελεί ορθότερη νομική βάση για τη μεταφορά δεδομένων SWIFT, απ' ό,τι η προτεινόμενη προσωρινή συμφωνία·

 

76. παρατηρεί ότι μια προσωρινή συμφωνία για τη μεταφορά τέτοιων δεδομένων βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ και πρόκειται να ισχύει για ενδιάμεση περίοδο μέσω μιας ρήτρας κατάργησης που δεν θα υπερβαίνει τους 12 μήνες, και ότι μια νέα συμφωνία, η διαπραγμάτευση της οποίας δεν πρέπει να προδικάζει την διαδικασία που θα ακολουθηθεί βάσει της Συνθήκη της Λισσαβώνας, πρέπει να θεσπιστεί με πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων κατά τρόπο ώστε να τηρούνται οι προϋποθέσεις που εκτίθενται στην παράγραφο 3 του ψηφίσματός του της 17ης Σεπτεμβρίου 2009·

77. χαιρετίζει την πρόσφατη επέκταση του προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης διαβατηρίου σε άλλα επτά κράτη μέλη της ΕΕ· ζητεί ωστόσο από τις ΗΠΑ να άρουν το καθεστώς θεώρησης για τα εναπομένοντα κράτη μέλη και να αντιμετωπίζουν ισότιμα όλους τους πολίτες της ΕΕ σε βάση απόλυτης αμοιβαιότητας· ανησυχεί για την προβλεπόμενη εισαγωγή διοικητικών τελών για την έκδοση άδειας ESTA σε πολίτες της ΕΕ και ζητεί από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό κατά προτεραιότητα με την κυβέρνηση των ΗΠΑ·

 

Ανάπτυξη και Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας

 

78. χαιρετίζει την ανανεωμένη δέσμευση για επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και τήρηση των δεσμεύσεων Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας· καλεί και τους δύο εταίρους να τιμήσουν τη δέσμευσή τους για διάθεση του 0,7 % του ΑΕΠ τους στην αναπτυξιακή συνεργασία·

79. τονίζει ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν προκάλεσαν την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, αλλά πλήττονται δυσανάλογα από αυτήν, δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν δραματική μείωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, αρνητικό αντίκτυπο στο εμπορικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο πληρωμών τους, απότομη μείωση των καθαρών εισροών ιδιωτικού κεφαλαίου και των άμεσων ξένων επενδύσεων, μειωμένη πρόσβαση στην πίστη και την χρηματοδότηση του εμπορίου, μείωση των εμβασμάτων εξωτερικού, μεγάλες και ευμετάβλητες κινήσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κατάρρευση των αποθεματικών, αυξημένη μεταβλητότητα και πτώση τιμών των βασικών εμπορευμάτων, καθώς και μειωμένα τουριστικά έσοδα· ζητεί επιμόνως από τους διατλαντικούς εταίρους να αναγνωρίσουν τις ευθύνες τους γι' αυτή την κατάσταση·

 

80. χαιρετίζει τη δέσμευση για περάτωση ενός επιτυχημένου και ισορροπημένου Αναπτυξιακού Γύρου της Ντόχα και για τη σαφή προθεσμία του 2010 που τέθηκε από τη σύνοδο της G20· καλεί τους ηγέτες να μη λησμονήσουν τον τελικό αναπτυξιακό στόχο αυτού του γύρου όταν συναντηθούν στην υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ στη Γενεύη στα τέλη Νοεμβρίου 2009·

Θεσμικό πλαίσιο

81. υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα ορμή πρέπει επίσης να αξιοποιηθεί ώστε να βελτιωθεί και να ανανεωθεί το πλαίσιο λειτουργίας της διατλαντικής σχέσης· επιμένει στην ανάγκη να αντικατασταθεί η υφιστάμενη συμφωνία NTA του 1995 με μια νέα Συμφωνία Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης· θεωρεί σκόπιμο να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τη νέα συμφωνία αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισσαβώνας, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή της πριν από το 2012·

82. πιστεύει ότι ο Διατλαντικός Διάλογος Νομοθετών (TLD) μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Κογκρέσου των ΗΠΑ έχει ήδη αξιόλογη συνεισφορά στην μεγαλύτερη αλληλοκατανόηση σε πολλά θέματα κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που συνδέονται με τις οικονομικές σχέσεις με το διεθνές εμπόριο· καλεί να ενταθεί η αμοιβαία συνεργασία σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών και να δημιουργηθούν προς τούτο συγκεκριμένες δομές εργασίας·

83. πιστεύει ότι τα ζητήματα αυτά είναι ουσιαστικά και ότι οι εθνικοί βουλευτές πρέπει να παραμένουν σε τακτική βάση ενήμεροι για τις σχετικές εξελίξεις· καλεί τον Πρόεδρό του να μεριμνήσει για την δημιουργία ενός μηχανισμού προς τούτο·

84. επαναβεβαιώνει ότι η νέα συμφωνία θα μπορούσε να αναβαθμίσει τον τρέχοντα TLD σε διατλαντική διακοινοβουλευτική συνέλευση, στο πνεύμα των συστάσεων που περιέχονται στο ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2009·

85. ελπίζει ότι ο Διατλαντικός Εργατικός Διάλογος θα διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στο άμεσο μέλλον ώστε να συζητηθεί ο καλύτερος τρόπος προκειμένου οι παράγοντες χάραξης πολιτικής να απαντήσουν στις προκλήσεις της ταχέως διογκούμενης ανεργίας και στις διαρθρωτικές αλλαγές που προκαλεί η χρηματοπιστωτική κρίση·

86. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στον Πρόεδρο και το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

 

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου