Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0103/2009

Iesniegtie teksti :

B7-0103/2009

Debates :

Balsojumi :

PV 22/10/2009 - 8.6

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 137kWORD 78k
19.10.2009
PE428.711v◄01-00►
 
B7-0103/2009

Noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,

ievērojot Reglamenta 110. panta 2. punktu,


par SIS II un VIS pašreizējo stāvokli


Tatjana Ždanoka Verts/ALE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par SIS II un VIS pašreizējo stāvokli  
B7‑0103/2009

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Šengenas informācijas sistēma (SIS) tika izveidota kā galvenais kompensācijas pasākums saistībā ar brīvu pārvietošanos Šengenas līguma valstu teritorijā;

 

B.  tā kā pašreizējā SIS ir milzīga datubāze, kura darbojas kā kopīga informācijas sistēma, ļaujot dalībvalstu kompetentajām iestādēm izmantot automātiskas meklēšanas procesu, lai meklētu un iegūtu datus par personām un objektiem;

 

C. tā kā pašlaik SIS par personām var iekļaut tikai šādas ziņas: uzvārdu, vārdu, otrā vārda iniciāli, pseidonīmus, raksturīgas fiziskās īpašības, dzimšanas vietu un laiku, dzimumu, valstspiederību, ziņas par to, vai attiecīgā persona ir bruņota vai vardarbīga, brīdinājuma izziņošanas iemeslu un turpmāko rīcību;

 

D. tā kā pašlaik SIS nav atļauts ievadīt sensitīvu informāciju, proti, ziņas par rases piederību, politisko, reliģisko vai citu pārliecību vai par jautājumiem, kas saistīti ar veselību vai seksualitāti;

 

E.  tā kā tiesu varas iestādēm, par vīzu izsniegšanu atbildīgajām iestādēm un imigrācijas dienestiem, Eiropolam un Eurojust, par transportlīdzekļu reģistrāciju atbildīgajām iestādēm, robežkontroles dienestiem un muitas iestādēm, īstenojot savus konkrētos uzdevumus, jau ir piekļuve SIS datubāzei;

 

F.  tā kā SIS II izveides regulā un lēmumā ir norādīts, ka SIS II izveido, lai dalībvalstu kompetentās iestādes varētu sadarboties, īstenojot informācijas apmaiņu personu un objektu kontroles nolūkā; tā kā šī sistēma ir paredzēta, lai veicinātu augsta drošības līmeņa uzturēšanu teritorijā, kurā netiek kontrolētas iekšējās robežas;

 

G. tā kā liels skaits iestāžu izmanto SIS nolūkā, kas neatbilst sākotnēji paredzētajiem mērķiem, it īpaši policijas informācijas ieguvei; tā kā nākamais solis šajā procesā būtu drošības dienestu piekļuve sistēmai, kā arī SIS datu pārsūtīšana citām valstīm vai organizācijām un savstarpēju saišu izveidošana starp brīdinājumiem;

 

H. tā kā patvēruma piešķiršanas iestādēm būs nodrošināta piekļuve datiem par personām, kurām piemērots atkārtotas ieceļošanas aizliegums atbilstīgi ierosinātajai direktīvai par atgriešanos izcelsmes valstī;

 

I.   tā kā SIS II un VIS ir iespējams ievadīt biometriskos datus (fotogrāfijas un pirkstu nospiedumus);

 

J.   tā kā, nesniedzot nekādu pamatojumu, ir paredzēti noteikumi par brīdinājumu glabāšanas termiņa pagarināšanu, kas pamatā attiecas uz visiem brīdinājumu veidiem; imigrācijas dati tiktu glabāti nevis trīs, bet piecus gadus; dati par personām, kuras tiek meklētas, lai tās apcietinātu nolūkā nodot vai izdot, par personām, kurām jānodrošina aizsardzība vai jānovērš draudi, un par personām, kuras tiek meklētas tiesas procesam, tiktu glabāti nevis trīs, bet desmit gadus; dati par personām, kurām piemērojama diskrēta novērošana vai īpašas pārbaudes, tiktu glabāti nevis vienu gadu, bet trīs gadus;

 

K.  tā kā 2001. gada 6. decembrī Komisija tika pilnvarota izstrādāt otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmu, kurai bija jāsāk darboties 2007. gada martā;

 

L.  tā kā neskaitāmu problēmu un kavēšanās dēļ jaunā sistēma vēl nav sākusi darboties un tā kā tiek apšaubīta projekta dzīvotspēja;

 

M. tā kā līdz brīdim, kamēr netiks rasts risinājums, SIS sistēmā neiekļaus virkni valstu, tai skaitā Īriju, Apvienoto Karalisti, Kipru, Bulgāriju, Rumāniju un Lihtenšteinu;

 

N. tā kā 2009. gada 4. un 5. jūnijā Tieslietu un iekšlietu padome pieņēma virkni secinājumu par Šengenas informācijas sistēmas (SIS II) jauno virzību, nospriežot, ka sistēmas izveide būtu jāturpina, pamatojoties uz pastāvošo SIS II projektu, bet kā rezerves risinājumu paredzot alternatīvu SIS I+ scenāriju;

 

O. tā kā būs jāveic divi tehniski testi (tā dēvētie starpposma testi), no kuriem pirmo plānots veikt 2009. gada beigās, bet otro — 2010. gada vasarā;

 

P.  tā kā saskaņā ar pašreizējām prognozēm SIS II varētu sākt darboties tikai 2011. gada pēdējā ceturksnī;

 

Q. tā kā kavēšanās notiek arī VIS izstrādē, ņemot vērā, ka netiks ievērots 2009. gada beigās noteiktais ieviešanas termiņš un sistēmas darbība, iespējams, varēs sākties tikai pēc 2010. gada septembra, jo radušās dažas problēmas saistībā ar centrālās VIS izveidi Komisijā un ar valsts līmeņa sagatavošanos dalībvalstīs;

 

R.  tā kā ir vērojami daži pozitīvi aspekti attiecībā uz datu aizsardzību un datu kvalitāti un drošību; tā kā SIS II tiks pārveidota par īstu Eiropas Savienības aģentūru, un tas nozīmē demokrātiskāku kontroli,

 

1.  pauž nopietnas bažas par biometrisko datu iekļaušanu VIS un SIS II un par to, ka arvien lielākam skaitam iestāžu ir iespējams piekļūt šīm sistēmām, kā arī, vispārīgāk raugoties, par SIS pārveidošanu no kompensācijas pasākuma, kas uzskatāms par nepieciešamu, lai garantētu personu brīvu pārvietošanās Šengenas zonā, par vispārēju kontroles un uzraudzības sistēmu;

 

2.  atgādina, ka ir vajadzīgs saskaņots, pašiem augstākajiem standartiem atbilstošs tiesiskais regulējums datu aizsardzības jomā un ka ir nepieciešams pieņemt juridisku instrumentu par minimālajām procesuālajām garantijām, uzskatot to par priekšnoteikumu šo jauno sistēmu pilnīgai ieviešanai;

 

3.  nosoda Padomes nevēlēšanos saistībā ar īstenošanas pasākumiem izmantot koplēmuma procedūru;

 

4.  lūdz Komisiju un Padomi informēt Parlamentu par 22. decembrī plānotā pirmā tehniskā starpposma testa rezultātiem tūlīt pēc šā testa pabeigšanas, kā arī nekavējoties ziņot par turpmāk paredzētajiem pasākumiem;

 

5.  prasa nodrošināt pilnīgu īstenošanas procesa pārredzamību (arī attiecībā uz finanšu aspektiem) un lūdz, lai Parlamentam kā vienai no likumdevējām iestādēm tiktu sniegta informācija par to, vai tā dēvētais 1. un 2. starpposma tests joprojām ietilpst spēkā esošā SIS II izveides līguma darbības jomā, vai arī tie tiks uzskatīti par papildu pasākumiem, un kādas papildu izmaksas ir paredzamas šajā gadījumā;

 

6.  vēlas zināt, vai līgumslēdzējam ir tikušas piemērotas soda sankcijas par kavēšanos un tehniskajām kļūdām, kuru rezultātā iepriekšējie testi bijuši neveiksmīgi, un, ja šādas sankcijas tikušas piemērotas, kāds bijis to apjoms; vēlas saņemt informāciju arī par papildu izmaksām, kas šīs kavēšanās un tehnisko kļūdu rezultātā radušās saistībā ar nepieciešamību veikt jaunus testus un pagarināt SIS II ieviešanas termiņus;

 

7.  prasa Komisijai un dalībvalstīm saskaņot un koordinēt centienus, lai izvairītos no tā, ka izstrādājot VIS sistēmu, atkārtotos SIS II izveides scenārijs;

 

8.  prasa Komisijai un Padomei sniegt pamatotus paskaidrojumus par iemesliem, kuru dēļ tās joprojām nav zaudējušas ticību pašreizējam līgumslēdzējam un tā spējai veiksmīgi un bez turpmākas kavēšanās ieviest VIS un SIS II;

 

9.  uzsver, ka Komisijai un Padomei ir jāiesaista Eiropas Parlaments jebkura ar SIS II un VIS izstrādi saistīta lēmuma pieņemšanā, jo īpaši tad, ja testu rezultāti nav apmierinoši un tā rezultātā notiek izmaiņas SIS II un VIS projektu virzībā, ietverot arī iespēju lauzt spēkā esošo līgumu ar uzņēmumu, kurš par šiem projektiem ir atbildīgs;

 

10. aicina Komisiju precizēt, vai iespējamas līguma laušanas gadījumā saistībā ar SIS II projektu automātiski tiktu īstenots rezerves vai neparedzēta gadījuma risinājums, un izklāstīt šāda notikumu pavērsiena iespējamo ietekmi uz VIS projektu;

 

11. uzsver, ka Parlamentam pastāvīgi jāsaņem informācija par SIS II un VIS ieviešanas gaitu;

 

12. uzdod kompetentajai Parlamenta komitejai cieši uzraudzīt šo jautājumu un sagatavot attiecīgu rezolūciju plenārsēdei, tiklīdz to prasa notikumu attīstība, vēlākais — pēc tam, kad būs pabeigts pirmais starpposma tests;

 

13. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, Padomei un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika