Projekt rezolucji - B7-0103/2009Projekt rezolucji
B7-0103/2009

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie aktualnego stanu SIS II i VIS

19.10.2009

zamykającej debatę na temat oświadczenia złożonego przez Komisję
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

Tatjana Ždanoka w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0103/2009
Teksty złożone :
B7-0103/2009
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

B7‑0103/2009

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie aktualnego stanu SIS II i VIS

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

 

A. mając na uwadze, że System Informacyjny Schengen (SIS) powstał jako główny środek wyrównawczy w zakresie swobody przemieszczania się na terytorium państw Schengen,

 

B.  mając na uwadze, że SIS obecnej formie stanowi wielką bazę danych funkcjonującą jako wspólny system informacyjny, który umożliwia właściwym władzom w państwach członkowskich wyszukiwanie i uzyskiwanie danych dotyczących osób i przedmiotów dzięki zautomatyzowanemu procesowi wyszukiwania,

 

C. mając na uwadze, że dane osobowe, które mogą być przechowywane w SIS są wyraźnie ograniczone do: nazwiska, pierwszego imienia, pierwszej litery drugiego imienia, pseudonimów, cech fizycznych, miejsca i daty urodzenia, płci, obywatelstwa, informacji dotyczących tego, czy dana osoba jest uzbrojona lub niebezpieczna, powodu wpisu do systemu oraz działań, jakie należy podjąć,

 

D. mając na uwadze, że do obecnego SIS nie można wprowadzać informacji o charakterze poufnym dotyczących pochodzenia rasowego, przekonań politycznych, religijnych lub innych czy spraw związanych ze zdrowiem lub seksualnością,

 

E.  mając na uwadze, że organy sądowe, wizowe i imigracyjne, Europol i Eurojust, urzędy rejestracji pojazdów, a także służby graniczne i celne dysponują już dostępem do bazy danych SIS, który jest im potrzebny do realizacji konkretnych zadań,

 

F.  mając na uwadze, że zgodnie z rozporządzeniem i decyzją w sprawie SIS II system ten powstał, aby umożliwić właściwym władzom państw członkowskich współpracę poprzez wymianę informacji związanych z kontrolą osób i przedmiotów; mając na uwadze, że przyczynia się on do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w obszarze bez kontroli granic wewnętrznych,

 

G. mając na uwadze, że duża liczba organów uzyskuje dostęp do systemu SIS w celu różnym od pierwotnie przewidzianego, szczególnie mowa tu pozyskiwaniu informacji policyjnych; mając na uwadze, że dostęp dla organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo stanowiłby kolejny etap tego procesu, np. przy przekazywaniu danych z SIS do innych państw czy organizacji oraz połączonego systemu wpisów do systemu,

 

H. mając na uwadze, że odpowiedzialne za udzielanie azylu organy państw członkowskich uzyskają dostęp do danych dotyczących osób, wobec których wydano zakaz ponownego wjazdu, co jest zgodne z zaproponowaną dyrektywą w sprawie powrotu imigrantów,

 

I.   mając na uwadze, że do SIS II i VIS można wprowadzać dane biometryczne (fotografie i odciski palców),

 

J.   mając na uwadze, że zapewnia się przedłużenie okresów przechowywania w odniesieniu do praktycznie wszystkich wpisów, bez przedstawienia jakiegokolwiek uzasadnienia: dane imigracyjne byłyby przechowywane przez pięć lat zamiast trzech; dane dotyczące osób poszukiwanych w celu aresztowania, wydawania lub ekstradycji, dane osób wprowadzane w celu ich ochrony i zapobiegania zagrożeniom oraz osób poszukiwanych w związku z postępowaniem sądowym przez dziesięć lat zamiast trzech; dane osób wprowadzane w celu niejawnego nadzoru lub szczególnych kontroli przez trzy lata zamiast roku,

 

K. mając na uwadze, że w dniu 6 grudnia 2001 r. Komisja otrzymała pełnomocnictwo do opracowania systemu SIS drugiej generacji, tak aby wszedł w życie w marcu 2007 r.,

 

L.  mając na uwadze, że w związku z szeregiem problemów i opóźnień nowy system nie zaczął jeszcze funkcjonować i pojawiły się wątpliwości co do wykonalności projektu,

 

M. mając na uwadze, że wiele państw, w tym Irlandia, Zjednoczone Królestwo, Cypr, Bułgaria, Rumunia i Lichtenstein, nie zostanie włączonych do systemu SIS II zanim nie zostanie znalezione rozwiązanie,

 

N. mając na uwadze, że Rada ds. WSiSW z dni 4-5 czerwca 2009 r. przyjęła szereg wniosków w sprawie nowego ukierunkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS II) podejmując decyzję o tym, że dalszy rozwój systemu powinien w dalszym ciągu opierać się na istniejącym projekcie SIS II, przy czym brany jest pod uwagę alternatywny scenariusz z wykorzystaniem SIS 1+ jako rozwiązania awaryjnego,

 

O. mając na uwadze, że konieczne będzie przeprowadzenie dwóch testów technicznych (tzw. testów etapowych – ang. milestone tests), z których pierwszy przewidziany jest na koniec 2009 r., a drugi na lato 2010 r.,

 

P.  mając na uwadze, że zgodnie z aktualnymi przewidywaniami SIS II mógłby zacząć funkcjonować dopiero w ostatnim kwartale 2011 r.,

 

Q. mając na uwadze, że również VIS jest opóźniony, gdyż ustalony na koniec 2009 r. termin uruchomienia systemu nie zostanie dotrzymany, a początek funkcjonowania może nastąpić później niż we wrześniu 2010 r. z uwagi na pewne problemy związane z uruchomieniem centralnego VIS przez Komisję oraz w związku z przygotowaniami na poziomie krajowym w państwach członkowskich,

 

R.  mając na uwadze, że istnieją także pewne korzystne aspekty w odniesieniu do ochrony danych, ich jakości i bezpieczeństwa; mając na uwadze, że SIS II zostanie przekształcony w pełnoprawną agencję UE, co wprowadzi bardziej demokratyczny system nadzoru,

 

1.  wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z wprowadzaniem danych biometrycznych do systemów VIS i SIS II, faktem, że coraz większa liczba organów ma dostęp do tych systemów oraz, w szerszej perspektywie, w związku z przekształceniem SIS, który miał być środkiem wyrównawczym koniecznym, by zapewnić swobodny przepływ osób w przestrzeni Schengen, w ogólny system kontroli i nadzoru;

 

2.  przypomina o potrzebie stworzenia opartych o najwyższe standardy spójnych ram prawnych ochrony danych oraz konieczności przyjęcia instrumentu prawnego dotyczącego minimalnych środków ochronnych w dziedzinie prawa procesowego jako warunku koniecznego do pełnego wdrożenia tych nowych systemów;

 

3.  potępia odmowę Rady dotyczącą zastosowania procedury współdecyzji w odniesieniu do środków wykonawczych;

 

4.  zwraca się do Komisji i Rady o poinformowanie go o wynikach technicznego testu etapu 1, który ma zostać przeprowadzony w dniu 22 grudnia, bezpośrednio po jego ukończeniu oraz o bezzwłoczne poinformowanie go o dalszych krokach, które mają zostać podjęte;

 

5.  wzywa do pełnej przejrzystości procesu wdrażania, również w odniesieniu do aspektów finansowych, oraz jako współprawodawca wnosi o poinformowanie go o tym, czy tzw. testy etapowe 1 i 2 wchodzą jeszcze w zakres umowy dotyczącej rozwoju obecnego systemu SIS II, czy muszą być traktowane jako dodatkowe wymogi i jakie dodatkowe koszty są w tym przypadku przewidywane;

 

6.  zwraca się o przekazanie informacji dotyczących ewentualnego nałożenia na wykonawcę kar w związku z opóźnieniami i usterkami technicznymi, które doprowadziły do tego, że wcześniejsze testy zakończyły się niepowodzeniem oraz, w stosownych przypadkach, o wysokości tych kar; wzywa ponadto o informowanie go o dodatkowych kosztach związanych z tymi opóźnieniami i usterkami technicznymi, które doprowadziły do konieczności przeprowadzenia nowych testów i przedłużenia w czasie harmonogramu wdrażania SIS II;

 

7.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia wspólnych i skoordynowanych wysiłków w celu uniknięcia powtórzenia się w odniesieniu do systemu VIS takiego samego scenariusza, który miał miejsce podczas rozwoju SIS II;

 

8.  wzywa Komisję i Radę do przedstawienia uzasadnionego wyjaśnienia powodów, dla których w dalszym ciągu mają zaufanie od obecnego wykonawcy oraz jego zdolności do pomyślnego rozwinięcia systemów VIS i SIS II bez dalszych opóźnień;

 

9.  podkreśla, że Komisja i Rada muszą włączać Parlament Europejski we wszelkie decyzje związane z rozwojem SIS II i VIS, w szczególności w przypadku gdyby wyniki testów okazały się niezadowalające, co doprowadziłoby do zmiany zarządzania zarówno projektem SIS II, jak i VIS, która mogłaby obejmować również wymówienie obecnej umowy zawartej z przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za te projekty;

 

10. wzywa Komisję do wyjaśnienia, czy ewentualne wypowiedzenie umowy automatycznie spowoduje uruchomienie wdrożenie rozwiązania awaryjnego lub planu alternatywnego w odniesieniu do projektu SIS II oraz do przedstawienia, jakie ewentualne skutki może to mieć dla projektu VIS;

 

11. podkreśla, że Parlament Europejski winien być stale informowany na temat aktualnej sytuacji w zakresie wdrażania SIS II i VIS;

 

12. zobowiązuje swoją właściwą komisję do ścisłego monitorowania tej kwestii oraz do przygotowania w następstwie tych działań rezolucji, która zostanie przedłożona na posiedzeniu plenarnym, jak tylko będzie to możliwe w świetle nowych postępów, a najpóźniej po zakończeniu testu etapu 1;

 

13. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.