Förslag till resolution - B7-0103/2009Förslag till resolution
B7-0103/2009

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om det aktuella läget för SIS II och VIS

19.10.2009

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Tatjana Ždanoka för Verts/ALE-gruppen

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0103/2009
Ingivna texter :
B7-0103/2009
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B7‑0103/2009

Europaparlamentets resolution om det aktuella läget för SIS II och VIS

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

 

A. Då Schengens informationssystem (SIS) inrättades avsåg det att utgöra den främsta kompensationsåtgärden i fråga om fri rörlighet inom Schengenstaternas territorium.

 

B.  I dag är SIS en omfattande databas som fungerar som ett gemensamt informationssystem, vilket gör det möjligt för medlemsstaternas behöriga myndigheter att, genom en automatisk undersökningsprocess, söka och erhålla uppgifter om personer och föremål.

 

C. Det föreskrivs uttryckligen att de enda personuppgifter som kan lagras i det nuvarande SIS är följande: namn, förnamn, första bokstaven i det andra namnet, alias, fysiska egenskaper, födelseort och födelsedatum, kön, nationalitet, uppgift om huruvida personen är beväpnad eller våldsam, orsak till registreringen, samt åtgärder som bör vidtas.

 

D. Känslig information om ras, politisk, religiös eller annan övertygelse, liksom uppgifter om hälsa eller sexualliv får inte lagras i det nuvarande SIS.

 

E.  Rättsväsendet, viserings- och invandringsmyndigheterna, Europol och Eurojust, myndigheterna med ansvar för fordonsregistrering samt gränsövervakningen och tullmyndigheterna har redan tillgång till SIS-databasen då de utövar sina respektive uppgifter.

 

F.  Enligt förordningen och beslutet om SIS II har informationssystemet inrättats i syfte att göra det möjligt för medlemsstaternas myndigheter att samarbeta genom att utbyta information som ska användas för att kontrollera personer och föremål, och det ska bidra till en hög säkerhetsnivå inom ett område utan kontroller vid medlemsstaternas inre gränser.

 

G. Ett stort antal myndigheter har tillgång till SIS för andra ändamål än dem som informationssystemet ursprungligen avsåg, särskilt polisiära ändamål. Ytterligare steg i denna riktning vore att underrättelsetjänsterna får tillgång till SIS, att uppgifter överförs från SIS till andra länder eller organisationer samt att olika registreringar sammanlänkas.

 

H. Asylmyndigheter kommer att ges tillgång till information om personer som omfattas av förbud mot återinresa, i enlighet med det föreslagna återvändandedirektivet.

 

I.   Biometriska uppgifter (fotografier och fingeravtryck) kan föras in i SIS II och VIS.

 

J.   Den period under vilken en registrering får ligga kvar i systemet ska förlängas för i stort sett samtliga registreringar, utan att detta motiveras: Uppgifter om invandring får ligga kvar i fem år i stället för tre år, uppgifter om personer som är efterlysta för gripande för överlämnande eller utlämning, uppgifter om personer som behöver skyddas och i syfte att förebygga hot samt uppgifter om efterlysta personer som söks för lagföring får ligga kvar i tio år i stället för tre år, och uppgifter om personer som omfattas av hemlig övervakning eller särskilda kontroller får ligga kvar i tre år i stället för ett år.

 

K.  Den 6 december 2001 fick kommissionen i uppdrag att utveckla den andra generationen av SIS, som skulle träda i kraft i mars 2007.

 

L.  På grund av flera problem och förseningar har det nya systemet ännu inte tagits i bruk, och det råder tveksamheter om projektet överhuvudtaget kan genomföras.

 

M. Flera länder, däribland Irland, Storbritannien, Cypern, Bulgarien, Rumänien och Liechtenstein, kommer inte att kunna integreras i SIS-systemet förrän man har hittat en lösning.

 

N. Vid mötet den 4 och 5 juni 2009 antog RIF-rådet ett antal slutsatser om den nya inriktningen för Schengens informationssystem (SIS II), och bestämde att utvecklingen av systemet bör fortsätta på grundval av det befintliga SIS II-projektet, men att SIS 1+ ska fungera som en alternativ lösning.

 

O. Två tekniska tester (så kallade etappmålstester) kommer att göras, det första i slutet av 2009 och det andra under sommaren 2010.

 

P.  Som det ser ut i dag skulle SIS II kunna tas i bruk först under sista kvartalet 2011.

 

Q. VIS är också försenat eftersom systemet inte kommer att kunna tas i bruk som planerat i slutet av 2009 och eventuellt inte kommer att komma igång förrän efter september 2010, dels på grund av vissa problem som kommissionen har stött på vid inrättandet av det centrala VIS, dels med tanke på förberedelserna på nationell nivå i medlemsstaterna.

 

R.  Det finns vissa positiva aspekter i fråga om uppgiftsskydd och uppgifternas kvalitet samt säkerhet. SIS II kommer att omvandlas till ett genuint EU-organ, vilket innebär ökad demokratisk kontroll.

 

1.  Europaparlamentet är mycket oroat över att biometriska uppgifter ska föras in i VIS och SIS II, att allt fler myndigheter kommer att få tillgång till informationssystemen och, rent allmänt, att SIS omvandlas från att vara en kompensationsåtgärd som ansågs vara nödvändig för att garantera fri rörlighet för personer inom Schengenområdet, till att bli ett övergripande system för kontroll och övervakning.

 

2.  Europaparlamentet påminner om att det behövs ett enhetligt regelverk för uppgiftsskydd som uppfyller de strängaste kraven, och påminner vidare om att antagandet av ett rättsligt instrument om vissa minimigarantier i processrätten är en förutsättning för att de nya systemen ska kunna genomföras fullt ut.

 

3.  Europaparlamentet fördömer rådets vägran att använda medbeslutandeförfarandet för genomförandeåtgärderna.

 

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att, omedelbart efter det första tekniska etappmålstestet som ska genomföras den 22 december, informera parlamentet om resultaten av testet, och att utan dröjsmål informera parlamentet om de ytterligare åtgärder som ska vidtas.

 

5.  Europaparlamentet efterlyser full insyn i genomförandet, även beträffande de ekonomiska aspekterna, och begär att i egenskap av medlagstiftare informeras om huruvida de första och andra så kallade etappmålstesterna fortfarande sker inom ramen för det nuvarande utvecklingskontraktet för SIS II eller om de ska ses som kompletterande krav och vilka extra kostnader detta så fall medför.

 

6.  Europaparlamentet begär att få veta om uppdragstagaren har dömts till böter för förseningarna och de tekniska misstag som innebar att de tidigare testerna misslyckades, och om tillämpligt, information om bötesbeloppen. Parlamentet begär även information om de extra kostnader som dessa förseningar och tekniska misstag har givit upphov till, i det att man blivit tvungen att genomföra nya tester, samt på grund av att användningen av SIS II har försenats.

 

7.  Europaparlamentet efterlyser kraftfulla och samordnade insatser från kommissionen och medlemsstaterna för att undvika att den situation som uppstod i samband med utvecklandet av SIS II uppstår även när det gäller VIS.

 

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att komma med en godtagbar förklaring till varför man har fortsatt förtroende för den nuvarande uppdragstagaren och dennes möjligheter att fortsätta arbetet med VIS och SIS II utan ytterligare förseningar.

 

9.  Europaparlamentet betonar att kommissionen och rådet måste involvera parlamentet i alla beslut som avser utvecklingen av SIS II och VIS, särskilt om testresultaten inte är tillfredsställande och leder till att både SIS II och VIS får en ny inriktning som eventuellt innebär att det nuvarande kontraktet med det företag som ansvarar för dem sägs upp.

 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att klargöra huruvida en eventuell uppsägning av kontraktet automatiskt kommer att leda till att den alternativa lösningen eller beredskapslösningen tillämpas i fråga om SIS II-projektet, och uppmanar kommissionen att även redogöra för de eventuella följderna för VIS-projektet.

 

11. Europaparlamentet betonar att parlamentet ständigt måste informeras om det aktuella läget i användningen av SIS II och VIS.

 

12. Europaparlamentet uppmanar det behöriga utskottet att övervaka denna fråga noga och utarbeta en uppföljande resolution som bör läggas fram i kammaren så snart det är befogat med tanke på utvecklingen, dock senast efter att det första etappmålstestet har genomförts.

 

13. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaternas regeringar och parlament.