Návrh usnesení - B7-0108/2009Návrh usnesení
B7-0108/2009

  NÁVRH USNESENÍ o aktuální situaci systémů SIS II a VIS

  19. 10. 2009

  předložený na základě prohlášení Komise
  v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

  Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL

  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B7-0108/2009
  Předložené texty :
  B7-0108/2009
  Rozpravy :
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  B7‑0108/2009

  Usnesení Evropského parlamentu o aktuální situaci systémů SIS II a VIS

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na sdělení Komise o aktuální situaci systémů SIS II a VIS,

  –   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

  A. vzhledem k tomu, že Schengenský informační systém (SIS) byl vytvořen jako hlavní kompenzační opatření v souvislosti s volným pohybem na území států schengenského prostoru,

  B.  vzhledem k tomu, že Rada pro spravedlnost a vnitřní věci přijala soubor závěrů ohledně nové orientace Schengenského informačního systému (SIS II),

  C. vzhledem k tomu, že SIS je velice obsáhlá databáze, která funguje jako společný informační systém umožňující členským státům přístup k automatickému vyhledávání při zjišťování a získávání údajů o osobách a objektech,

  D. vzhledem k tomu, že orgány v členských státech mají přístup k údajům o osobách, kterým byl zakázán zpětný vstup, což je v souladu s navrhovanou směrnicí o navracení,

  1.  vyjadřuje hluboké politování nad začleněním biometrických údajů do systémů VIS a SIS II a nad rostoucím počtem orgánů, které mají přístup k těmto systémům za účelem, který je odlišný od účelu původně zamýšleného, jímž je zejména poskytování informací pro účely policejního vyšetřování;

  2.  nesouhlasí s tím, aby do stávajícího systému SIS byly zadávány informace týkající se rasového původu, politických, náboženských nebo jiných přesvědčení, nebo údajů o zdravotním stavu či sexuálním zaměření, a rozhodně takový systém odsuzuje;

  3.  připomíná, že je zapotřebí koherentní právní rámec pro ochranu údajů založený na nejpřísnějších normách a že je nutno přijmout právní nástroj pro minimální záruky v oblasti procesního práva jako předpoklad pro plné uplatnění těchto nových systémů;

  4.  nesouhlasí s rozhodnutím Rady zamítnout uplatnění postupu spolurozhodování v souvislosti s příslušnými prováděcími opatřeními;

  5.  zdůrazňuje, že soudní orgány, vízové a imigrační úřady, Europol a Eurojust, orgány odpovědné za registraci automobilů a pohraniční a celní úřady již mají k databázi SIS přístup, aby mohly plnit své specifické úkoly,

  6.  žádá, aby Komise a Rada neprodleně informovaly Parlament o dalších opatřeních, která mají být přijata;

  7.  požaduje plnou transparentnost, pokud jde o prováděcí postup, a žádá, aby byl jako spolutvůrce právních předpisů informován;

  8.  zdůrazňuje, že Komise a Rada musí do jakéhokoliv rozhodnutí ohledně vývoje systémů SIS II a VIS zapojit Parlament;

  9.  zdůrazňuje, že Parlament musí být průběžně informován o aktuálním stavu, pokud jde o spuštění SIS II a VIS;

  10. pověřuje svůj příslušný výbor, aby tuto záležitost bedlivě sledoval a připravil nové usnesení pro plenární zasedání, jakmile si to vyžádají nové skutečnosti, avšak nejpozději po dokončení prvního mezníkového testu;

  11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a vládám a parlamentům členských států.