Ontwerpresolutie - B7-0108/2009Ontwerpresolutie
B7-0108/2009

ONTWERPRESOLUTIE over de stand van zaken van SIS II en VIS

19.10.2009

naar aanleiding van een verklaring van de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement

Cornelia Ernst namens de GUE/NGL-Fractie

Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B7-0108/2009
Ingediende teksten :
B7-0108/2009
Debatten :
Aangenomen teksten :

B7‑0108/2009

Resolutie van het Europees Parlement over de stand van zaken van SIS II en VIS

Het Europees Parlement,

–   gezien de verklaring van de Commissie over de stand van zaken van het SIS II en het VIS,

–   gelet op artikel 110, lid 2, van het Reglement,

A. overwegende dat het Schengen Informatie Systeem (SIS) is opgericht als de voornaamste compensatiemaatregel in het kader van het vrije verkeer op het grondgebied van de Schengen-landen,

B.  overwegende dat de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken goedkeuring heeft gehecht aan een pakket conclusies over de nieuwe oriëntatie van het Schengen Informatie Systeem (SIS II),

C.  overwegende dat het SIS een grote databank is, en fungeert als een gezamenlijk informatiesysteem dat de lidstaten in staat stelt toegang te hebben tot een automatisch zoekproces voor het zoeken en verzamelen van gegevens over personen en objecten,

D.  overwegende dat de autoriteiten in de lidstaten toegang hebben tot de gegevens van personen voor wie een terugkeerverbod geldt dat strookt met het voorstel voor een richtlijn inzake terugkeer,

1.  uit zijn grote bezorgdheid over de introductie van biometrische gegevens in het VIS en SIS II, en over het toenemende aantal autoriteiten dat toegang heeft tot de systemen voor een ander dan het oorspronkelijke doel, in het bijzonder het verzamelen van informatie voor de politie;

2.  is het oneens met de introductie in het huidige SIS van informatie betreffende raciale oorsprong, politieke, godsdienstige of andere overtuigingen, en in verband met gezondheid of van een seksuele aard, en veroordeelt dit systeem in de meest krachtige bewoordingen;

3.  herinnert aan de noodzaak van een samenhangend wettelijk kader voor gegevensbescherming dat stoelt op de hoogste normen, en aan de noodzaak van goedkeuring van een juridisch instrument betreffende minimumwaarborgen in het procesrecht als voorwaarde voor de volledige implementatie van deze nieuwe systemen;

4.  veroordeelt de weigering van de Raad om voor de uitvoeringsmaatregelen de medebeslissingsprocedure te gebruiken;

5.  beklemtoont dat justitie, de visum- en immigratieautoriteiten, Europol en Eurojust, de voertuigregistratieautoriteiten en de grensbewakings- en douaneautoriteiten nu reeds toegang tot de SIS-databank hebben om hun specifieke taken uit te voeren;

6.  vraagt dat het Parlement zonder verdere vertraging door de Commissie en de Raad op de hoogte wordt gesteld over de te nemen stappen;

7.  dringt aan op volledige transparantie wat het implementatieproces betreft, en verzoekt als medewetgever te worden geïnformeerd;

8.  beklemtoont dat de Commissie en de Raad het Europees Parlement bij alle beslissingen over de ontwikkeling van het SIS II en VIS moeten betrekken;

9.  beklemtoont dat het Europees Parlement voortdurend op de hoogte moet worden gehouden van de stand van zaken van de ontwikkeling van het SIS II en VIS;

10. geeft zijn bevoegde commissie opdracht dit onderwerp van nabij te volgen en zodra daartoe aanleiding is, en ten laatste na afronding van de mijlpaal 1-test, een follow-upoplossing voor de voltallige vergadering voor te bereiden;

11. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad, alsmede de regeringen en de parlementen van de lidstaten.