Procedure : 2009/2697(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0109/2009

Indgivne tekster :

B7-0109/2009

Forhandlinger :

PV 21/10/2009 - 9
CRE 21/10/2009 - 9

Afstemninger :

PV 22/10/2009 - 8.6
PV 22/10/2009 - 8.9

Vedtagne tekster :

P7_TA(2009)0058

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 164kWORD 88k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0095/2009
19.10.2009
PE428.717v01-00
 
B7-0109/2009

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,


om det kommende topmøde mellem EU og USA og mødet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om det kommende topmøde mellem EU og USA og Det Transatlantiske Økonomiske Råd   
B7‑0109/2009

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine beslutninger af henholdsvis 8. maj 2008 om Det Transatlantiske Økonomiske Råd, af 5. juni 2008 om topmødet mellem EU og USA og af 26. marts 2009 om de transatlantiske forbindelser efter valget i USA,

–   der henviser til resultaterne af topmødet mellem EU og USA i Prag den 5. april 2009,

–   der henviser til fælleserklæringen og den statusrapport, der blev vedtaget under det tredje møde i Det Transatlantiske Økonomiske Råd den 16. oktober 2008 og til fælleserklæringen, der blev vedtaget under den transatlantiske dialog mellem de lovgivende forsamlinger i Prag i april 2009,

–   der henviser til sin beslutning af 17. september 2009 om den planlagte internationale aftale om at stille oplysninger om finansielle transaktioner til rådighed for det amerikanske finansministerium med henblik på at forebygge og bekæmpe terrorisme og finansiering heraf,

   der henviser til sin beslutning af 8. oktober 2009 om G20-topmødet i Pittsburgh den 24. og 25. september 2009,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at Den Europæiske Union bifalder, at den nye amerikanske regering er indstillet på at samarbejde på internationalt plan, og at der vil ske en styrkelse af forbindelserne, der er en hjørnesten i EU's eksterne politikker,

B.  der henviser til, at EU og USA har en strategisk rolle, hvad angår de globale økonomiske udfordringer, eftersom deres bruttonationalprodukt (BNP) udgør mere end halvdelen af det globale BNP, og at de to partnere har verdens største bilaterale handels- og investeringspartnerskab, der udgør næsten 40 % af verdenshandelen,

C. der henviser til, at EU og USA endvidere har fælles politiske interesser og et fælles ansvar på den internationale politiske scene for at fremme fred, respekt for menneskerettighederne og stabilitet og for at imødegå de forskellige globale farer og udfordringer såsom spredning af atomvåben, terrorisme, klimaændringer, energisikkerhed, udryddelse af fattigdom og opfyldelse af andre årtusindudviklingsmål,

D. der henviser til, at Det Transatlantiske Økonomiske Råd (TEC) nødvendigvis må fortsætte med at arbejde hen mod målet om et reelt integreret transatlantisk marked i 2015, et mål der er et centralt middel til at sætte fornyet skub i den økonomiske vækst og genopretning,

E.  der henviser til, at et vellykket udfald af Dohaudviklingsaftalen nødvendigvis kræver et fælles europæisk-amerikansk lederskab,

F.  der henviser til, at det er vigtigt, at de lovgivende myndigheders rolle på behørig vis afspejles i TEC-processen, og at der tages tilstrækkeligt hensyn til Europa-Parlamentets prioriteter,

G. der henviser til, at EU og USA kommer til at opleve en stigning i det globale energiforbrug og krav om at gennemføre globale forpligtelser – der skal vedtages i København – med henblik på at bekæmpe klimaændringer; der henviser til, at de nye standarder og foranstaltninger til forøgelse af energieffektiviteten hverken bør skabe nye hindringer for den transatlantiske handel eller forringe sikkerheden af fissilt materiale,

H. der henviser til, at den finansielle og økonomiske krise hurtigt har udviklet sig til en jobkrise med alvorlige sociale konsekvenser; der henviser til, at de transatlantiske partnere har et fælles ansvar for at løse problemerne forbundet med den sociale dimension af den økonomiske krise,

I.   der henviser til, at de seneste undersøgelser, såsom Transatlantic Trends 2009 udarbejdet af the German Marshall Funds, viser, at der er en hidtil uset støtte blandt EU-borgere til den amerikanske regering, hvilket giver grundlag for en genoplivning af forbindelserne mellem EU og USA,

Topmødet mellem EU og USA

1.  bekræfter, at forbindelserne mellem EU og USA er det vigtigste strategiske partnerskab for EU, og understreger betydningen af, at EU's og USA’s regeringer intensiverer deres strategiske dialog, samarbejde og koordination, når de tager fat på de globale udfordringer og de regionale konflikter; opfordrer Kommissionen til efter topmødet at forelægge en meddelelse om et strategisk partnerskab mellem EU og USA;

2.  anser det for nødvendigt, at begge partnere på topmødet mellem EU og USA påtager sig den ledende rolle i gennemførelsen af G20-forpligtelserne; opfordrer derfor til samordning vedrørende den amerikanske reformpakke for den finansielle sektor og EU's aktuelle lovgivningsmæssige reformer, herunder strukturen for finansielt tilsyn, og opfordrer begge parter til at styrke samarbejdet om modernisering af IMF;

3.  understreger betydningen af et samarbejde mellem EU og USA om indgåelsen af en international aftale på COP 15-mødet i København i december 2009; opfordrer indtrængende EU-formandskabet til topmødet mellem EU og USA at tilstræbe et ambitiøst engagement fra USA's side, og at USA samarbejder i bestræbelserne på at fremme forbindelse mellem EU ETS og regionale eller forbundsdækkende ordninger i USA;

4.  opfordrer EU og USA til på det kommende topmøde at enes om et styrket transatlantisk partnerskab, der skal tage de fælles globale udfordringer op, især hvad angår ikkespredning og nedrustning, terrorbekæmpelse, klimaændringer, respekt for menneskerettigheder, bekæmpelse af pandemier og opnåelse af årtusindudviklingsmålene; understreger, at udviklingslandene ikke har forårsaget den internationale finansielle og økonomiske krise, men at de er uforholdsmæssigt hårdt ramt heraf;

5.  understreger NATO's betydning som fundamentet for den transatlantiske sikkerhed; mener, at den relevante udvikling inden for denne bredere sikkerhedsstruktur bør behandles i dialog med Rusland og de OSCE-medlemmer, der ikke er medlemmer af EU, for at forny den transatlantiske konsensus om sikkerhed;

6.  bifalder i den forbindelse Den Russiske Føderations og USA's afgørelse om at føre forhandlinger om en ny, omfattende, juridisk bindende aftale til erstatning af traktaten om reduktion af strategiske våben (START), der udløber i december 2009, og præsidenterne Barack Obamas og Dmitri Medvedevs undertegnelse af et fælles aftalememorandum vedrørende en opfølgningsaftale til START-1 i Moskva den 6. juli 2009;

7.  glæder sig over bekendtgørelsen om, at den amerikanske præsident vil fremme ratificeringen af traktaten om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger (CTBT); opfordrer Rådet til i tæt samarbejde med USA og Rusland at bidrage positivt og proaktivt til forberedelserne til den næste NPT-gennemgangskonference i 2010;

8.  understreger, at uvished omkring arten af det iranske atomprogram bringer ikke-spredningssystemet og stabiliteten i regionen og verden i fare; tilslutter sig målsætningen om at nå frem til en forhandlingsløsning sammen med Iran ud fra den tosidede strategi med dialog og sanktioner koordineret med andre medlemmer af Sikkerhedsrådet og Det Internationale Atomenergiagentur;

9.  er foruroliget over den sidste atomprøvesprængning foretaget af Den Demokratiske Folkerepublik Kina og dennes forkastelse af FN’s resolution 1887; støtter ikke desto mindre USA's bilaterale dialog inden for rammerne af sekspartsdrøftelserne med henblik på fjernelse af kernevåben fra Den Koreanske Halvø;

10. gentager hvor vigtigt det er, at begge parter i en ånd præget af tillid og åbenhed fremmer koordinerede tilgange i deres politikker over for Iran, Irak, Afghanistan og Pakistan; opfordrer indtrængende EU, USA, Nato og FN til at udtænke et nyt fælles strategisk koncept, som omfatter alle komponenterne i et internationalt engagement, idet de samtidig opfordrer alle nabolandene til at deltage i disse bestræbelser for at opnå regional stabilitet;

11. mener ikke, at det første møde, som præsident Obama var vært for den 23. september 2009 mellem den israelske premierminister Benjamin Netanyahu og den palæstinensiske regeringschef Mahmoud Abbas, levede op til de forventede målsætninger; bekræfter, at en vellykket fredsproces for Mellemøsten er en af de væsentligste prioriteter for EU og USA, og opfordrer EU og USA til i fællesskab at fremme aktiv intervention fra Kvartettens side i en søgen efter et fælles grundlag som basis for en fredelig løsning med det mål at nå frem til en tostatsløsning med en uafhængig, levedygtig palæstinensisk stat;

12. ønsker, at de to parter på topmødet enes om, at en vellykket afslutning på Doha-runden bør omfatte foranstaltninger til at undgå ustabilitet i landbrugspriserne og fødevaremangel; opfordrer lederne til ikke at glemme de endelige udviklingsmål for denne runde og opfylde deres forpligtelse til at bruge 0,7 % af deres BNP på udviklingssamarbejde; betoner behovet for at tage hensyn til de ændringer, der allerede er gennemført med de seneste reformer af den fælles landbrugspolitik og ønsker, at der vil blive gennemført tilsvarende ændringer af den amerikanske landbrugslovgivning; minder om udviklinger i tidligere konfliktspørgsmål, som f.eks. hormoner i oksekød, klorid i kyllinger og godkendelsen af visse genetisk modificerede produkter; er overbevist om, at de spørgsmål, som berører samhandelen med landbrugsvarer, gennem en vedvarende dialog kan håndteres effektivt, inden de skal forelægges tvistbilæggelsesorganerne i WTO;

13. noterer sig tanken om at etablere et transatlantisk energiråd; understreger på det kraftigste, at det udelukkende skal behandle klart udenrigs- og sikkerhedspolitiske aspekter af dette spørgsmål, og at det i fremtiden bør integreres i TEC, samt at TEC bør behandle den samlede energipolitik;

14. erindrer om, at artikel 4 i den transatlantiske aftale mellem EU og USA om retshjælp, som træder i kraft den 1. januar 2010, indeholder bestemmelser om nationale myndigheders adgang til bestemte finansielle oplysninger efter anmodning og kan udgøre et mere velegnet retsgrundlag for overførsel af SWIFT-data end den foreslåede midlertidige aftale; bemærker, at en ny aftale, som der forhandles om, uden at det berører den procedure, der skal følges i henhold til Lissabontraktaten, fuldt ud skal inddrage Europa-Parlamentet og nationale parlamenter og opfylde betingelserne i punkt 3 Parlamentets beslutning af 17. september 2009;

15. glæder sig over den nylige udvidelse af visumfritagelsesprogrammet til at omfatte yderligere syv EU-medlemsstater; opfordrer imidlertid indtrængende USA til at ophæve visumordningen for de resterende medlemsstater og at behandle alle EU-borgere lige på grundlag af fuldstændig gensidighed; er bekymret over den planlagte indførelse af administrative gebyrer for at give ESTA-tilladelser til EU-borgere og opfordrer Kommissionen til at behandle dette som et prioriteret spørgsmål over for den amerikanske regering;

16. opfordrer USA til at muliggøre fuldstændig og effektiv gennemførelse af første fase af luftfartsaftalen mellem EU og USA og aftalen mellem EU og USA om luftfartssikkerhed; minder både Kommissionen og de amerikanske myndigheder om, at et mislykket forsøg på at indgå en aftale i anden fase vil kunne føre til, at nogle medlemsstater annullerer første fase af aftalen; opfordrer USA til at afholde sig fra enhver foranstaltning, der modvirker et styrket samarbejde, f.eks. foranstaltningen for udenlandske reparationsværksteder, antitrust-fritagelser og luftfartsselskabers nationalitet, som er nævnt i beslutning 915 vedtaget af Repræsentanternes Hus;

Det Transatlantiske Økonomiske Råds møde og styrkelsen af dette

17. understreger, at et tættere transatlantisk partnerskab med henblik på gennemførelsen af et transatlantisk marked baseret på princippet om en social markedsøkonomi inden 2015 er et afgørende instrument i forbindelse med udformningen af globaliseringen og håndteringen af den globale økonomiske og sociale krise; minder om, at flere af de ikke-toldmæssige handels- og investeringsbarrierer, som TEC opfordres til at fjerne, udspringer af bevidste tiltag fra lovgivningsorganers side og har til formål at fremme sociale, sundhedsrelaterede, kulturelle eller miljømæssige mål og må derfor ikke fjernes, uden at der vedtages en tilsvarende retsakt;

18. anmoder Kommissionen om at udarbejde en detaljeret køreplan over eksisterende hindringer for opnåelsen af dette mål; erindrer om den undersøgelse, som Europa-Parlamentet godkendte og finansierede i sit budget for 2007; undrer sig over, hvorfor Kommissionen indtil videre ikke har offentliggjort nogen af disse dokumenter på trods af Europa-Parlamentets gentagne anmodninger herom; fastsætter den 15. november som sidste frist for deres offentliggørelse;

19. mener, at transatlantisk samarbejde om energieffektivitet og -teknologi (herunder "grøn energi") og om områder inden for energiregulering kan behandles i Det Transatlantiske Økonomiske Råd; insisterer på, at transatlantisk samarbejde om energisikkerhed bør være et af de centrale spørgsmål, der skal behandles med regelmæssige mellemrum i Det Transatlantiske Politiske Råd, hvis oprettelse blev foreslået af Europa-Parlamentet i dets beslutning af 26. marts 2009;

20. mener, at det transatlantiske økonomiske samarbejde skal gøres mere ansvarligt, gennemsigtigt og forudsigeligt, og at mødeplaner, dagsordener, køreplaner og statusrapporter bør offentliggøres regelmæssigt og omgående gøres tilgængelige på et websted; foreslår, at der afholdes en årlig drøftelse om opnåede fremskridt i forbindelse med emner, der diskuteres i TEC, samt om dets struktur;

21. mener ikke desto mindre, at indvirkningen på kommercielle aktiviteter af foranstaltninger, der er truffet af regeringer i denne forbindelse på områder såsom standarder for beskyttelse af privatlivet og databeskyttelse, biometriske specifikationer, luftfartssikkerhed, rejsedokumentation og udveksling af passageroplysninger, ikke bør forsømmes af TEC;

Betydningen af den transatlantiske dialog mellem de lovgivende forsamlinger og Det Transatlantiske Økonomiske Råd

22. opfordrer på ny EU's og USA's ledere og TECs medformænd til at tage hensyn til den altafgørende rolle, som lovgiverne spiller for TECs succes; opfordrer dem indtrængende til i fuld udstrækning og direkte at inddrage repræsentanter for den transatlantiske dialog mellem de lovgivende forsamlinger i TEC, eftersom de lovgivende forsamlinger deler ansvaret for gennemførelsen af og kontrollen med mange af TECs beslutninger med deres respektive udøvende magt;

23. mener, at det er vigtigt at sikre, at de mest relevante medlemmer af Kongressen og Europa-Parlamentet inddrages i den transatlantiske dialog mellem de lovgivende forsamlinger og TEC-processen med henblik på at forhindre lovgivning med en utilsigtet indvirkning på transatlantisk handel og investering; håber, at den nye aftale kan opgradere den nuværende transatlantiske dialog til en interparlamentarisk forsamling i henhold til Europa-Parlamentets anbefalinger fra dets beslutning af 26. marts 2009;

Det Transatlantiske Økonomiske Råd og den økonomiske og finansielle krise

24. understreger TECs rolle med hensyn til at fremme og sikre en koordineret lovgivningsmæssig reaktion fra USA’s og EU’s side på krisen, især hvad angår alternative investeringsfonde, finansmarkedsinfrastruktur (navnlig vedrørende markeder for over-the-counter-derivater (OTC)), kapitalkrav, skattely og løsning af grænseoverskridende insolvens; opfordrer TEC til at undersøge koordinationen af og bedste praksis med hensyn til aflønningspolitik for finansielle institutioner, således at det sikres, at aflønning baseres på langsigtede resultater, og at risici således reduceres;

25. opfordrer TEC til at fastholde kravet om, at de amerikanske myndigheder tager hensyn til ændringerne af EU's kapitalkravsdirektiver ved gennemførelsen af Basel II-rammeaftalen; bifalder den amerikanske regerings forslag om at regulere alle OTC-derivater og dens arbejde for at skabe en clearingcentral for komplekse produkter, og opfordrer TEC til at undersøge mulighederne for at fremme en koordineret tilgang;

26. opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at sikre, at de amerikanske myndigheder tager hensyn til EU's lovgivning om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF), når de lovgiver om sådanne investeringsredskaber, for at undgå regelarbitrage;

27. opfordrer indtrængende TEC til at behandle spørgsmålet vedrørende institutioner, der er "for store til at krakke", og støtter G20's forslag om "livstestamente"-nødplaner for systemisk vigtige grænseoverskridende institutioner; mener, at systemisk vigtige finansielle institutioner kunne være underlagt strengere oplysningskrav såsom begrænsninger på kommerciel fortrolighed, på samme måde som dominerende virksomheder kan være det i henhold til EU’s konkurrencepolitik;

28. støtter G-20's krav om at fremskynde samordningen af regnskabsstandarder; opfordrer indtrængende TEC til at henstille til the Financial Accounting Standards Board (FASB) og the International Accounting Standards Board (IASB) om at nå frem til et samlet sæt af globale regnskabsstandarder af høj kvalitet og afslutte deres konvergensprojekt inden juni 2011; understreger, at IASB bør fortsætte sine styringsreformer;

29. opfordrer indtrængende TEC til at insistere på, at de amerikanske myndigheder overholder deres køreplan for krav om at anvende International Financial Reporting Standards (IFRS) inden for USA; minder om sin anmodning om, at SEC – indtil USA har vedtaget IFRS – som EU har vedtaget og indtil der er truffet afgørelse om, at amerikanske brugere skal anvende IFRS anerkender, at IFSR er sidestillet med US GAAP; opfordrer indtrængende TEC til at fremme udvikling af en rapportering for multinationale grupper for de enkelte lande;

30. håber, at TEC vil fremskynde ændringer i det amerikanske forsikringstilsyn, der vil gøre det muligt for EU at anerkende den amerikanske forsikringstilsynsordning som ækvivalent i forhold til betingelserne fastlagt i Solvens II-direktivet; er af den opfattelse, at initiativet om at etablere et føderalt kontor for forsikring ville forbedre samarbejdet mellem EU og USA; opfordrer TEC til at sikre, at USA’s myndigheder gør fremskridt inden for forsikringstilsyn på føderalt niveau ved om fornødent at adskille beskatning og andre spørgsmål fra det blotte tilsynsaspekt;

31. glæder sig over udvidelsen af Det Globale Forum for Gennemsigtighed og Informationsudveksling (GFTEI) og ser det som et lovende skridt, at alle 87 lande i GFTEI er blevet enige om at vedtage OECD's standarder for udveksling af skatteoplysninger; opfordrer indtrængende TEC til at sikre, at EU og USA viser deres fælles globale lederskab ved at sikre, at de nødvendige incitamenter, herunder sanktioner, er på plads i marts 2010, og til hurtigt sammen med alle parter at gennemføre et peer review-program for at vurdere fremskridt, men mener, at denne ramme må styrkes med henblik på at bekæmpe skattesvig og -unddragelse; understreger, at automatisk information bør være standard i alle transnationale skattespørgsmål;

32. mener, at virksomhedernes sociale ansvar kan betragtes som en forretningsmodel, der indebærer selvregulering; mener, at udvekslingen af bedste praksis vedrørende virksomhedernes sociale ansvar mellem USA og EU vil få betydelige følgevirkninger for virksomhedernes holdning til deres sociale ansvar og deres positive engagement i sociale og miljømæssige spørgsmål; mener, at der i forbindelse med lovgivningssamarbejdet bør tages hensyn til skærpelsen af EU's regelsæt vedrørende kapitalkravsdirektivet, især aflønningspolitikken i den finansielle sektor;

Det Transatlantiske Økonomiske Råd og intellektuelle ejendomsrettigheder

33. opfordrer til, at der ved det kommende møde i Det Transatlantiske Økonomiske Råd arbejdes på at fremme strategisk transatlantisk samarbejde om beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder med fuld respekt for borgernes grundlæggende og civile rettigheder; understreger, at udbredelsen af teknologier ikke må forvride systemet til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, der garanterer muligheden for at tage finansielle og forretningsmæssige risici, som innovationsprocessen indebærer;

34. minder TEC om, at informationssamfundet er en afgørende søjle i det transatlantiske økonomiske område, der bygger på adgang til viden og en ny model for beskyttelse og udveksling af digitalt indhold i overensstemmelse med proportionalitet;

Det Transatlantiske Økonomiske Råd og forbrugerbeskyttelse

35. opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at fremme en fælles indsats for at sikre, at tredjelande, navnlig Kina, skærper deres produktionsstandarder, så de opfylder EU's og USA's sikkerhedskrav, især for legetøj, og for at sikre en effektiv håndhævelse på begge sider af Atlanten af lovgivningen omkring produktsikkerhed, især legetøj, samt en udbygning af de nationale inspektioner;

36. opfordrer Kommissionen til inden for rammerne af Det Transatlantiske Økonomiske Råd at tilvejebringe mere omfattende og effektive internationale samarbejdsordninger for at knytte EU's RAPEX-varslingssystem om farer i forbindelse med anvendelse af forbrugsgoder sammen med det tilsvarende system, der anvendes af det amerikanske udvalg om forbrugerbeskyttelse, og at skabe sammenhæng mellem netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde og de amerikanske myndigheders netværk;

37. foreslår, at Det Transatlantiske Økonomiske Råd vedtager indførelsen af et bindende samarbejdsinstrument med henblik på at strukturere og udveksle informationer om produktsikkerhed og udarbejdelse af et fælles program for samarbejdsforanstaltninger;

38. opfordrer Kommissionen til, med henblik på det kommende møde i Det Transatlantiske Økonomiske Råd og topmødet mellem EU og USA, at intensivere sit arbejde med den stærkt forsinkede bilaterale samarbejdsaftale om håndhævelse, hvorved håndhævelsen udvides til også at omfatte USA inden for rammerne af EU's forordning om forbrugerbeskyttelsessamarbejde og den amerikanske lov Safe Web Act;

39. opfordrer Kommissionen til at samarbejde med sine amerikanske modparter for at gøre det muligt for Det Transatlantiske Økonomiske Råd at undersøge, hvorledes forbrugerbeskyttelsen vil kunne styrkes under behørig hensyntagen til forbrugernes digitale rettigheder, samt for sammen at udarbejde regler for defekte varer;

Bilateral handel - toldområdet, markedsovervågning og handelssikkerhed

40. opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at fremme styrkelsen af samarbejdet mellem EU's og USA's told- og markedstilsynsmyndigheder for at forhindre, at farlige produkter, især farligt legetøj, når frem til forbrugerne;

41. opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at give udtryk for EU’s bekymring over USA’s unilaterale lovgivningsmæssige foranstaltning om 100 % scanning af alle skibscontainere, der skal ind i USA, som blev vedtaget af den amerikanske kongres; mener, at Det Transatlantiske Økonomiske Råd med fordel kunne organisere seminarer i Bruxelles og Washington om spørgsmålet om 100 % scanning, så der kan skabes dybere forståelse mellem de lovgivende myndigheder i EU og USA og lettere nås frem til en tidlig og gensidigt acceptabel løsning på dette problem; opfordrer Kommissionen til med henblik på det kommende møde i Det Transatlantiske Økonomiske Råd at vurdere, hvor store de potentielle omkostninger ved denne foranstaltning vil være for virksomhederne og EU’s økonomi samt den potentielle indvirkning på toldoperationerne;

42. er fast besluttet på fortsat at opfordre de amerikanske lovgivende myndigheder – og opfordrer Kommissionen til at gøre det samme i Det Transatlantiske Økonomiske Råd – til at genoverveje forpligtelsen til 100 % scanning af containere og udbygge samarbejdet med USA med udgangspunkt i risikoforvaltning, herunder gensidig anerkendelse af EU- og USA-partnerskabsprogrammer, i overensstemmelse med Verdenstoldorganisationens ramme for standarder (SAFE);

Gensidig anerkendelse og standardisering

43. opfordrer Kommissionen til i lyset af det kommende møde i Det Transatlantiske Økonomiske Råd at arbejde på vedtagelsen af procedurer for gensidig anerkendelse af overensstemmelseserklæringer for produkter, der underlægges obligatorisk tredjepartskontrol, navnlig for så vidt angår informations- og kommunikationsteknologi og elektrisk udstyr, at insistere på gensidig anerkendelse af lovfæstede måleenheder, især USA’s accept af udelukkende metriske angivelse på EU-produkter, at undersøge standardiseringsmuligheder med de amerikanske myndigheder og at gennemføre international koordinering;

Spørgsmål vedrørende miljø og offentlig sundhed

44. finder det yderst vigtigt at indlede en dialog inden for Det Transatlantiske Økonomiske Råd om nye fødevarer og anvendelsen af nye teknologier i fødevareproduktionen; understreger bekymringerne omkring kloning inden for dyreavl;

45. udtrykker tilfredshed med, at USA’s regering har anerkendt nødvendigheden af at revidere sin lov om giftige stoffer (Toxic Substances Control Act – TSCA); opfordrer EU og USA til at samarbejde om at etablere en reguleringsordning i USA, som vil medføre et beskyttelsesniveau svarende til REACH;

Energi, industri og videnskab

46. slår til lyd for, at der inden for Det Transatlantiske Økonomiske Råd samarbejdes om alle spørgsmål, der vedrører de lovgivningsmæssige rammer for industrier i overensstemmelse med fremgangsmåden i EU's "Small Business Act" - tænk småt først – når det overvejes at indføre lovgivning med transatlantiske virkninger;

47. tilskynder Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at udbygge samarbejde om en fælles energistrategi, der støtter diversificering og fremmer en miljøeffektiv økonomi, for at øge forsyningssikkerheden, og tilskynder Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at medvirke til at finde konvergerende bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer;

48. opfordrer indtrængende Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at fremme samarbejdet inden for forskning, så potentialet i den udvidede aftale mellem EU og USA om videnskab og teknologi kan udnyttes fuldtud;

International handel

49. mener, at adgang til tredjelandes markeder er et fælles anliggende og en fælles interesse for både EU og USA; er overbevist om, at Det Transatlantiske Økonomiske Råd kan spille en væsentlig rolle ved at stimulere EU og USA til at finde frem til en fælles indfaldsvinkel for deres respektive handelsforbindelser med tredjelande; opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at arbejde hen imod en mere fælles indfaldsvinkel til nye frihandelsaftaler for USA's og EU's vedkommende, så der kan ske en harmonisering af sådanne aftaler;

50. opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at tage lovgivningsrammen og de tekniske standarder op til behandling for at rette op på uklare juridiske forhold og i denne forbindelse overveje spørgsmål om kontrakter, forpligtelser og juridisk sikkerhed i USA;

Retligt samarbejde og politisamarbejde samt visumsamarbejde

51. forventer, at der på det ministermøde mellem EU og USA, der er fastsat til den 28. oktober 2009 i Washington DC, vil blive vedtaget en fælles erklæring om politisamarbejde og retligt samarbejde, som navnlig omfatter internetsikkerhed,

52. bekræfter, at det er fast besluttet på at bekæmpe terrorisme, og er overbevist om nødvendigheden af at finde den rette balance mellem sikkerhedsforanstaltninger og beskyttelse af borgerlige frihedsrettigheder og grundlæggende rettigheder samtidig med, at der udvises den største respekt for privatlivets fred og databeskyttelse; understreger, at nødvendighed og proportionalitet er centrale principper, uden hvilke kampen mod terrorisme aldrig vil blive effektiv;

53. mener, at der er behov for en pålidelig retlig og politisk ramme for et tæt samarbejde mellem EU og USA i spørgsmål om retfærdighed, frihed og sikkerhed, og at det er afgørende med et stærkere partnerskab med inddragelse af den parlamentariske og demokratiske dimension, hvis fælles udfordringer som f.eks. kampen mod terrorisme og organiseret kriminalitet skal behandles effektivt på en måde, som stemmer overens med de grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet, retligt samarbejde i straffesager og politisamarbejde, forvaltning af migrationsstrømme og beskyttelse af retten til at søge om asyl og fremme af visumfrihed mellem de to områder for alle bona fide-statsborgere;

54. minder i denne forbindelse om, at Den Europæiske Union bygger på retsstatsprincippet, og at alle overførsler af personoplysninger fra EU til tredjelande i sikkerhedsøjemed bør ske med respekt for proceduremæssige garantier og retten til et forsvar og under overholdelse af databeskyttelsesbestemmelserne på nationalt plan og EU-plan;

55. tager til efterretning, at der for overførsel af sådanne data mellem EU og USA er indgået en foreløbig aftale, der gælder for en overgangsperiode med en ophørsklausul, som ikke må overskride tolv måneder, og at Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter skal inddrages fuldt ud i forhandlingerne om en ny aftale, som skal indgås med forbehold for proceduren i medfør af Lissabontraktaten og garantere de vilkår, der omtales i punkt 3 i Europa-Parlamentets beslutning af 17. september 2009;

****

56. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, USA’s kongres, formændene for den transatlantiske dialog mellem lovgivere samt Det Transatlantiske Økonomiske Råds formænd og dets sekretariat.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik