Postup : 2009/2697(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0109/2009

Predkladané texty :

B7-0109/2009

Rozpravy :

PV 21/10/2009 - 9
CRE 21/10/2009 - 9

Hlasovanie :

PV 22/10/2009 - 8.6
PV 22/10/2009 - 8.9

Prijaté texty :

P7_TA(2009)0058

NÁVRH UZNESENIA
PDF 175kWORD 117k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0095/2009
19.10.2009
PE428.717v01-00
 
B7-0109/2009

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o nadchádzajúcom samite EÚ – USA a zasadnutí Transatlantickej hospodárskej rady


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o nadchádzajúcom samite EÚ – USA a zasadnutí Transatlantickej hospodárskej rady  
B7‑0109/2009

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje uznesenia z 8. mája 2008 o Transatlantickej hospodárskej rade, 5. júna 2008 o samite EÚ/USA a z 26. marca 2009 o stave transatlantických vzťahov po voľbách v USA,

–   so zreteľom na výsledky samitu EÚ – USA, ktorý sa konal 5. apríla 2009 v Prahe,

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie a správu o pokroku prijaté na treťom zasadnutí Transatlantickej hospodárskej rady (Transatlantic Economic Council – TEC) 16. októbra 2008 a na spoločné vyhlásenie prijaté na stretnutí v rámci Transatlantického dialógu zákonodarcov v apríli 2009 v Prahe,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. septembra 2009 o pripravovanej medzinárodnej dohode, na základe ktorej sa ministerstvu financií Spojených štátov sprístupnia údaje obsiahnuté v zasielaných finančných platobných správach s cieľom predchádzať terorizmu a financovaniu teroristov a bojovať proti nim,

   so zreteľom na svoje uznesenie z 8. októbra 2009 o samite G20 z 24. – 25. septembra 2009 v Pittsburghu,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Európska únia víta nové smerovanie administratívy USA založené na prístupe spolupráce v medzinárodnej oblasti a posilnenie vzťahov medzi EÚ a USA, ktoré sú základným kameňom vonkajších politík EÚ.

B.  keďže EÚ a USA zohrávajú strategickú úlohu, pokiaľ ide o globálne ekonomické výzvy, pretože ich hrubý domáci produkt (HDP) predstavuje viac než polovicu svetového HDP a keďže títo dvaja partneri vytvárajú najsilnejšie svetové bilaterálne partnerstvo v oblasti obchodu a investícií, ktoré predstavuje takmer 40 % svetového obchodu,

C. keďže EÚ a USA majú aj spoločné politické záujmy a na globálnej politickej scéne nesú spoločne zodpovednosť za presadzovanie mieru, dodržiavanie ľudských práv a stability a za riešenie rôznych svetových hrozieb a výziev, akými sú šírenie jadrových zbraní, terorizmus, zmena klímy, energetická bezpečnosť a odstránenie chudoby, a za dosiahnutie ďalších rozvojových cieľov tisícročia,

D. keďže činnosť Transatlantickej hospodárskej rady (TEC) musí ďalej pokračovať tak, aby sa do roku 2015 vytvoril skutočne integrovaný transatlantický trh, ktorého dosiahnutie bude hlavným prostriedkom na opätovné naštartovanie hospodárskeho rastu a obnovy,

E.  keďže okrem toho je spoločná vedúca úloha EÚ a USA nevyhnutná aj pre úspešné zavŕšenie kola rokovaní o rozvojovej agende z Dauhy,

F.  keďže je dôležité, aby sa úloha zákonodarcov náležite odzrkadlila v postupe TEC a aby sa zodpovedajúcim spôsobom zohľadnili priority Európskeho parlamentu,

G. keďže EÚ a USA budú konfrontované s otázkou rastúcej svetovej spotreby energie a s požiadavkou plniť globálne záväzky v boji proti zmene klímy, ktoré sa majú dohodnúť v Kodani a keďže nové štandardy a opatrenia v oblasti zvyšovania energetickej účinnosti by nemali vytvárať nové prekážky transatlantickému obchodu ani znižovať bezpečnosť a zaistenie štiepneho materiálu,

H. keďže finančná a hospodárska kríza sa rýchlo zmenila na krízu pracovných miest s vážnymi sociálnymi dôsledkami a keďže transatlantickí partneri nesú spoločnú zodpovednosť za riešenie sociálneho rozmeru hospodárskej krízy,

I.   keďže nedávne prieskumy, napríklad Transatlantické trendy 2009 Nemeckého Marshallovho fondu, ukazujú nebývalú podporu administratívy USA medzi obyvateľmi EÚ ako základ na oživenie vzťahov medzi EÚ a USA,

Samit EÚ – USA

1.  znovu potvrdzuje, že vzťahy medzi EÚ a USA sú pre EÚ najdôležitejším strategickým partnerstvom, a trvá na tom, že je dôležité, aby EÚ a administratíva USA pri riešení globálnych výziev a regionálnych konfliktov zintenzívnili vzájomný strategický dialóg, spoluprácu a koordináciu; vyzýva Komisiu, aby po samite predložila oznámenie o strategickom partnerstve EÚ a USA;

2.  domnieva sa, že na samite EÚ – USA by mali obaja partneri prevziať vedúcu úlohu pokiaľ ide o plnenie záväzkov skupiny krajín G20; požaduje preto koordináciu, pokiaľ ide o reformný balík USA v oblasti finančného sektora a aktuálne legislatívne reformy EÚ vrátane štruktúr finančného dohľadu, a žiada oboch partnerov, aby zintenzívnili spoluprácu v modernizácii MMF;

3.  zdôrazňuje význam spolupráce EÚ a USA na dosiahnutí medzinárodnej dohody na konferencii strán rámcového dohovoru o zmene klímy (COP 15) v Kodani; naliehavo vyzýva predsedníctvo EÚ, aby sa na samite EÚ – USA usilovalo dosiahnuť odvážny záväzok USA a ich spoluprácu, pokiaľ ide o podporu väzieb medzi ETS EÚ a regionálnymi alebo federálnymi systémami obchodovania s emisiami v USA;

4.  vyzýva EÚ a USA, aby na nadchádzajúcom samite dospeli k dohode o posilnenom transatlantickom partnerstve v záujme riešenia spoločných globálnych výziev, predovšetkým v oblasti nešírenia jadrových zbraní a odzbrojenia, boja proti terorizmu, zmeny klímy, dodržiavania ľudských práv, riešenia otázky pandémií a dosiahnutia rozvojových cieľov tisícročia; zdôrazňuje, že rozvojové krajiny nespôsobili celosvetovú finančnú a hospodársku krízu, ale sú ňou neprimerane ovplyvnené;

5.  zdôrazňuje dôležitosť NATO ako základného kameňa transatlantickej bezpečnosti; domnieva sa, že dialóg s Ruskom a členskými štátmi OBSE, ktoré nie sú členmi EÚ, by sa mal zaoberať príslušným vývojom v tejto širšej štruktúre bezpečnosti s cieľom obnoviť transatlantický konsenzus o bezpečnosti;

6.  víta v tejto súvislosti skutočnosť, že Ruská federácia a USA sa rozhodli viesť rokovania o uzavretí novej všeobecnej, právne záväznej dohody, ktorá nahradí Zmluvu o znížení strategických zbraní (START), ktorej platnosť sa skončí v decembri 2009, ako aj to, že prezidenti Barack Obama a Dmitrij Medvedev podpísali 6. júla 2009 v Moskve spoločný dohovor o dohode, ktorá bude pokračovaním dohody START 1;

7.  víta vyhlásenie prezidenta USA o tom, že bude podporovať ratifikáciu Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBT); vyzýva Radu, aby v úzkej spolupráci s USA a Ruskom pozitívne a proaktívne prispela k príprave ďalšej konferencie o preskúmaní Zmluvy o nešírení jadrových zbraní v roku 2010;

8.  zdôrazňuje, že nejasnosti o povahe iránskeho jadrového programu ohrozujú systém nešírenia jadrových zbraní a stabilitu v regióne a vo svete; podporuje cieľ hľadania riešenia problému prostredníctvom rokovaní s Iránom v nadväznosti na dvojitú stratégiu dialógu a sankcií a v koordinácii s ostatnými členmi Bezpečnostnej rady a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu;

9.  vyjadruje obavy v súvislosti s poslednými jadrovými skúškami Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) a jej odmietnutím rezolúcie 1887 Bezpečnostnej rady OSN; podporuje však prístup USA založený na bilaterálnom dialógu v rámci šesťstranných rozhovorov, ktorý sa snaží o dosiahnutie odstránenia jadrových zbraní z Kórejského polostrova;

10. opäť zdôrazňuje, že je dôležité, aby obaja partneri v duchu dôvery a transparentnosti presadzovali koordinovaný prístup k ich politikám k Iránu, Iraku, Afganistanu a Pakistanu; naliehavo vyzýva EÚ, USA, NATO a OSN, aby navrhli novú spoločnú strategickú koncepciu, ktorá by v plnej miere spájala medzinárodné záväzky, a aby prizvali všetky susedné štáty na účasť v tomto úsilí s cieľom stabilizovať situáciu v regióne;

11. domnieva sa, že prvé stretnutie medzi izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom a palestínskym vedúcim predstaviteľom Mahmoudom Abbásom, ktoré 23. septembra 2009 organizoval prezident Obama, nesplnilo očakávania; opätovne zdôrazňuje, že úspech blízkovýchodného mierového procesu je jednou z najdôležitejších priorít EÚ a USA, a vyzýva ich, aby spoločne podporili aktívne zapojenie kvarteta pri hľadaní spoločného základu pre mierové riešenie s cieľom dosiahnuť existenciu dvoch štátov s nezávislým, životaschopným palestínskym štátom;

12. vyjadruje nádej, že obe strany sa na samite dohodnú na tom, že úspešné uzavretie rokovaní v Dauhe by malo zahrnúť opatrenia, ktoré zabránia nestabilite cien v poľnohospodárstve a nedostatku potravín; vyzýva vedúcich predstaviteľov, aby nezabudli na najpodstatnejší cieľ tohto rokovania a dodržali záväzok poskytnúť 0,7 % svojho HDP na rozvojovú spoluprácu; zdôrazňuje, že zohľadniť treba nedávne reformy SPP, a vyslovuje nádej, že podobné úpravy sa vykonajú aj v poľnohospodárskom zákone USA; pripomína vývoj v súvislosti s otázkami, pri ktorých v minulosti vznikli spory, ako boli prípady hovädzieho mäsa s obsahom hormónov, chloridy zistené v kurencoch a povolenie niektorých geneticky modifikovaných výrobkov; je presvedčený, že prostredníctvom pokračujúceho dialógu možno riešiť otázky ovplyvňujúce vzájomný obchod s poľnohospodárskymi výrobkami predtým, ako sa spor dostane pred orgány WTO;

13. berie na vedomie myšlienku vytvorenia transatlantickej rady pre energetiku; rozhodne zdôrazňuje, že by sa mala zaoberať len jednoznačnými zahraničnými a bezpečnostnými aspektmi tejto problematiky a v budúcnosti by sa mala začleniť do Transatlantickej politickej rady; TEC by sa mala zaoberať všeobecnou energetickou politikou;

14. pripomína, že v rámci transatlantickej dohody o právnej pomoci medzi EÚ a USA, ktorá vstúpi do platnosti 1. januára 2010, článok 4 zabezpečuje umožnenie prístupu k cieleným finančným údajom na základe žiadosti podanej prostredníctvom vnútroštátnych orgánov, čo môže vytvoriť lepší právny základ na prenos údajov SWIFT než navrhovaná dočasná dohoda; konštatuje, že nová dohoda, dosiahnutá bez toho, aby bol dotknutý postup stanovený v Lisabonskej zmluve, bude musieť plne zapojiť Európsky parlament i národné parlamenty a zabezpečiť podmienky stanovené v odseku 3 jeho uznesenia zo 7. septembra 2009;

15. víta nedávne rozšírenie programu bezvízového styku o ďalších sedem členských štátov EÚ; naliehavo však vyzýva USA, aby zrušili vízový režim pre zostávajúce členské štáty a aby uplatňovali rovnaký prístup ku všetkým občanom EÚ na základe úplnej reciprocity; je znepokojený predpokladaným zavedením správnych poplatkov za vydávanie povolenia ESTA pre občanov EÚ a žiada Komisiu, aby prednostne riešila túto otázku s administratívou USA;

16. vyzýva USA, aby umožnili úplnú a účinnú implementáciu dohody o leteckej doprave medzi EÚ a USA z prvej etapy a dohody o bezpečnosti leteckej dopravy medzi EÚ a USA; pripomína Komisii a orgánom USA, že neuzatvorenie dohody v rámci druhej etapy by mohlo viesť k zrušeniu dohody z prvej etapy zo strany niektorých členských štátov; vyzýva USA, aby neprijímali žiadne opatrenia, ktoré pôsobia proti rozšírenej spolupráci, ako sú opatrenia týkajúce sa zahraničných opravárskych staníc, výnimiek v protimonopolnej oblasti a príslušnosti leteckých dopravcov, ako sa uvádzajú v uznesení Kongresu č. 915;

Zasadnutie Transatlantickej hospodárskej rady a jej posilnenie

17. zdôrazňuje, že užšie transatlantické partnerstvo je vzhľadom na dokončenie transatlantického trhu do roku 2015, založenom na sociálnom trhovom hospodárstve, kľúčovým nástrojom na formovanie globalizácie a riešenie celosvetových hospodárskych a sociálnych kríz; upozorňuje, že množstvo necolných prekážok obchodu a investícií, k odstráneniu ktorých bola TEC vyzvaná, súvisí s cielenou činnosťou legislatívnych orgánov na podporu dosiahnutia cieľov v sociálnej, zdravotníckej, kultúrnej a environmentálnej oblasti, a preto sa nesmú odstrániť bez zodpovedajúceho legislatívneho aktu;

18. žiada Európsku komisiu, aby zostavila podrobný prehľad existujúcich prekážok na ceste k dosiahnutiu tohto cieľa; pripomína štúdiu, ktorú povolil a financoval vo svojom rozpočte na rok 2007; vyjadruje počudovanie nad tým, prečo Komisia ešte nevydala ani jeden z týchto dokumentov napriek opakovaným žiadostiam, aby tak urobila; stanovuje konečný termín ich zverejnenia na 15. november 2009;

19. domnieva sa, že transatlantická spolupráca v oblasti energetickej účinnosti a energetických technológií (vrátane zelenej energie) a v oblastiach regulácie energetiky môže prebiehať v rámci TEC; trvá na tom, že transatlantická spolupráca v oblasti energetickej bezpečnosti by mala byť jednou zo základných otázok, o ktorej bude pravidelne rokovať Transatlantická politická rada (TPC), ktorej zriadenie navrhol vo svojom uznesení z 26. marca 2009;

20. je presvedčený, že transatlantická hospodárska spolupráca sa musí uskutočňovať tak, aby bola zodpovednejšia, transparentnejšia a predvídateľnejšia, a že plány schôdzí, programy, cestovné mapy a správy o činnosti by sa mali pravidelne zverejňovať a ihneď umiestňovať na internetovej stránke; navrhuje uskutočniť výročnú diskusiu o dosiahnutom pokroku v otázkach, o ktorých sa diskutovalo v rámci TEC, ako aj o jej štruktúre;

21. domnieva sa však, že TEC by nemala opomenúť vplyv opatrení, ktoré vlády v tejto súvislosti prijali v otázkach, ako sú súkromie a normy ochrany údajov, biometrické údaje, bezpečnosť letectva, cestovné dokumenty a výmena informácií o pasažieroch;

Úloha transatlantického dialógu zákonodarcov v TEC

22. opätovne vyzýva vedenie EÚ a USA a spolupredsedov TEC, aby zohľadnili kľúčovú úlohu zákonodarcov pri dosahovaní úspechu TEC; dôrazne ich žiada, aby do činnosti TEC plne a priamo zapojili zástupcov Transatlantického dialógu zákonodarcov, keďže zákonodarcovia nesú so svojimi príslušnými výkonnými zložkami spoluzodpovednosť za uzákonenie a dohľad nad mnohými rozhodnutiami TEC;

23. domnieva sa, že je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa väčšina riadnych členov Kongresu a Európskeho parlamentu zúčastnila na dialógu zákonodarcov a činnosti TEC, a to s cieľom predísť prijímaniu takých právnych predpisov, ktoré by mali neželateľný vplyv na transatlantický obchod a investície; dúfa, že novou dohodou by sa mohol súčasný Transatlantický dialóg zákonodarcov ďalej rozvinúť do transatlantického medziparlamentného zhromaždenia na základe odporúčaní z jeho uznesenia z 26.marca 2009;

Transatlantická hospodárska rada (TEC) a finančné krízy

24. zdôrazňuje úlohu TEC pri presadzovaní a zabezpečovaní koordinovanej regulačnej odpovede USA a EÚ na krízu, najmä pokiaľ ide o alternatívne investičné fondy, infraštruktúry finančných trhov (najmä čo sa týka mimoburzových trhov (OTC) s derivátmi), kapitálové požiadavky, daňové raje a riešenie otázky cezhraničnej platobnej neschopnosti; vyzýva TEC, aby preskúmala koordináciu a osvedčené postupy v oblasti politiky odmeňovania finančných inštitúcií a zabezpečila, že odmeňovanie sa bude zakladať na dlhodobých výsledkoch v záujme zníženia rizikovej angažovanosti;

25. vyzýva TEC, aby trvala na tom, aby orgány USA pri vykonávaní rámca Bazilej II zohľadnili zmeny v smerniciach EÚ o kapitálových požiadavkách; víta návrh vlády USA regulovať všetky OTC deriváty a jej prácu v rámci ústredného zúčtovacieho ústavu pokiaľ ide o komplexné štruktúrované produkty a vyzýva TEC, aby preverila spôsob, ako presadzovať koordinovaný prístup k riešeniu tried aktív a podnikovej, ako aj infraštruktúrnej ekvivalencie;

26. vyzýva TEC, aby zabezpečila, že orgány USA zohľadnia reguláciu EÚ v oblasti správcov alternatívnych investičných fondov (smernica AIFM) pri regulácii takýchto prostriedkov s cieľom zamedziť regulačnej arbitráži;

27. nalieha na TEC, aby sa zaoberala otázkou inštitúcií, ktoré sú príliš veľké na to, aby sa nechali zbankrotovať, a podporuje návrhy skupiny G-20 na núdzové plány, ktorých cieľom je udržať systémovo dôležité nadnárodné inštitúcie pri živote; domnieva sa, že systémovo dôležité finančné inštitúcie by mohli rovnako ako spoločnosti s dominantným postavením na trhu v rámci politiky hospodárskej súťaže EÚ podliehať prísnejším požiadavkám na zverejňovanie informácií, ako je obmedzenie obchodného tajomstva;

28. podporuje výzvu skupiny G-20 urýchliť zblíženie účtovných štandardov; naliehavo žiada TEC, aby vyzvala FSAB a Radu pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) na vytvorenie jednotného súboru kvalitných všeobecných noriem účtovníctva a dokončenie ich projektu zbližovania noriem do júna 2011; zdôrazňuje, že IASB by mala pokračovať vo svojich reformách riadenia;

29. naliehavo vyzýva TEC, aby trvala na tom, že orgány USA by mali dodržať svoj plán uplatňovania požiadavky, aby domáci užívatelia v USA uplatňovali medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS); pripomína svoju žiadosť, aby komisia SEC uznávala rovnocennosť medzinárodných štandardov finančného výkazníctva s všeobecne prijatými účtovnými zásadami USA (GAAP), ako to stanovila Európska únia a kým nebude prijaté rozhodnutie požadovať od používateľov v USA uplatňovanie IFRS; nalieha na TEC, aby podporila vypracovanie vykazovania výsledkov nadnárodných skupín podľa jednotlivých krajín;

30. vyjadruje želanie, aby TEC naliehala na zmeny v dohľade nad poisťovníctvom v USA, ktoré umožnia EÚ uznávať režim tohto dohľadu ako rovnocenný za podmienok stanovených v smernici Solventnosť II; zastáva názor, že iniciatívou zriadiť úrad národného poistenia by sa zlepšila spolupráca medzi EÚ a USA; vyzýva TEC, aby zabezpečila, že orgány USA pokročia v dohľade nad poisťovníctvom na federálnej úrovni tým, že v prípade potreby oddelia daňové a iné otázky od aspektu čistého dohľadu;

31. víta rozšírenie Globálneho fóra pre transparentnosť a výmenu informácií (GFTEI) a skutočnosť, že všetkých 87 krajín vo fóre súhlasilo s prijatím štandardov OECD pre výmenu daňových informácií, považuje za sľubný krok; naliehavo žiada TEC, aby zabezpečila, že EÚ a USA preukážu spoločnú globálnu vedúcu úlohu tým, že zabezpečia, že v marci 2010 budú zavedené potrebné stimuly vrátane sankcií, a aby so všetkými zúčastnenými stranami rýchlo implementovala program partnerských previerok na posúdenie pokroku, ale domnieva sa, že tento rámec sa musí posilniť s cieľom bojovať proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovej povinnosti; zdôrazňuje, že vo všetkých nadnárodných daňových záležitostiach by malo byť štandardom automatické poskytovanie informácií;

32. domnieva sa, že sociálnu zodpovednosť podnikov možno považovať za obchodný model zahŕňajúci samoreguláciu; verí, že výmena osvedčených postupov sociálnej zodpovednosti podnikov medzi EÚ a USA bude mať významný dosah na postoj podnikov k sociálnej zodpovednosti a na ich kladné zapojenie sa do sociálnych otázok a otázok životného prostredia; domnieva sa, že v regulačnej spolupráci by sa malo zohľadniť posilnenie regulačného rámca EÚ týkajúceho sa smernice o kapitálových požiadavkách, najmä politiky odmeňovania v odvetví finančných služieb;

TEC a duševné vlastníctvo

33. žiada, aby sa na nadchádzajúcom zasadnutí TEC presadzovala strategická transatlantická spolupráca v oblasti ochrany duševného vlastníctva v plnom súlade so základnými a občianskymi právami občanov; zdôrazňuje, že šírenie technológií nesmie narúšať systém ochrany duševného vlastníctva, ktorý zaručuje schopnosť prevziať finančné a obchodné riziko vyplývajúce z inovačného procesu;

34. pripomína TEC, že informačná spoločnosť je kľúčovým pilierom transatlantického hospodárskeho priestoru založeného na poznatkoch a na novom modeli na ochranu a spoločné využívanie digitálneho obsahu, a to v súlade s proporcionalitou;

TEC a ochrana spotrebiteľa

35. vyzýva TEC, aby presadzovala spoločné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že tretie krajiny, najmä Čína, zvýšia svoje výrobné štandardy tak, aby spĺňali požiadavky EÚ a USA na bezpečnosť, najmä pokiaľ ide o hračky, a ktorými sa na oboch stranách Atlantiku zabezpečí prísne uplatňovanie bezpečnostných predpisov týkajúcich sa výrobkov, najmä hračiek, ako aj silnejšie vnútroštátne kontroly;

36. vyzýva Komisiu, aby v rámci TEC vyvinula silnejšie a účinnejšie mechanizmy cezhraničnej spolupráce pri presadzovaní práva s cieľom prepojiť systém rýchleho varovania EÚ „RAPEX“ v oblasti spotrebných výrobkov, ktoré predstavujú vážne riziko pre spotrebiteľov, so systémom rýchleho varovania Komisie USA pre bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov a integrovať činnosti siete pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa (CPC) s činnosťami orgánov USA;

37. navrhuje, aby TEC podporila prijatie záväzného nástroja spolupráce, ktorý by riadil a uľahčoval výmenu informácií o bezpečnosti výrobkov a prípravu spoločného programu kooperatívnych opatrení;

38. vyzýva Komisiu, aby so zreteľom na nadchádzajúcu schôdzu TEC a samit EÚ – USA urýchlila svoju prácu na dlho meškajúcej dvojstrannej dohode s USA o spolupráci pri presadzovaní práva, a tým rozšírila na USA svoje činnosti v oblasti presadzovania práva v rámci nariadenia EÚ o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa a zákona USA o bezpečnom internete;

39. vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s partnermi z USA s cieľom umožniť TEC preskúmať možnosti zlepšenia ochrany spotrebiteľa pri náležitom zohľadnení digitálnych práv spotrebiteľov, ako aj možnosti spolupráce na pravidlách týkajúcich sa chybného tovaru;

Dvojstranný obchod – colné záležitosti, dohľad nad trhom a obchodná bezpečnosť

40. vyzýva TEC, aby presadila posilnenie spolupráce medzi colnými orgánmi EÚ a USA a orgánmi dohľadu nad trhom s cieľom zabrániť tomu, aby sa nebezpečné výrobky, najmä nebezpečné hračky, dostali k spotrebiteľom;

41. vyzýva TEC, aby tlmočila obavy EÚ týkajúce sa jednostranného legislatívneho opatrenia USA v súvislosti so 100 % kontrolou kontajnerov s tovarom prichádzajúcich morskou cestou na územie USA, ktoré prijal Kongres USA; domnieva sa, že TEC by mohla účelným spôsobom v Bruseli a vo Washingtone organizovať semináre o probléme 100 % kontroly v záujme posilnenia hlbšieho porozumenia medzi zákonodarcami USA a EÚ a podpory včasného a vzájomne prijateľného vyriešenia tohto problému; žiada Komisiu, aby k nadchádzajúcemu zasadnutiu TEC zhodnotila možné náklady tohto opatrenia pre odvetvie obchodu a pre hospodárstvo EÚ, ako aj jeho možný vplyv na colné operácie;

42. je odhodlaný naďalej vyzývať zákonodarcov USA – a Komisiu žiada o tú istú výzvu v rámci TEC – aby znova zvážili povinnosť 100 % kontroly kontajnerov, a rozvíjať spoluprácu s USA založenú na riadení rizík vrátane vzájomného uznávania programov obchodného partnerstva medzi EÚ a USA v súlade s rámcom noriem SAFE Svetovej colnej organizácie;

Vzájomné uznávanie a štandardizácia

43. vyzýva Komisiu, aby sa v súvislosti s nadchádzajúcim zasadnutím TEC snažila o formálne prijatie postupov vzájomného uznávania vyhlásení o zhode výrobkov, ktoré podliehajú povinnému testovaniu tretími stranami, najmä informačných a komunikačných technológií a elektrických zariadení, aby trvala na vzájomnom uznávaní zákonných meracích jednotiek, najmä pokiaľ ide o akceptovanie výhradne metrického označovania výrobkov pochádzajúcich z EÚ v USA, aby s orgánmi USA preskúmala možnosti štandardizácie a zabezpečila koordináciu na medzinárodnej úrovni;

Otázky životného prostredia a verejného zdravia

44. považuje za mimoriadne dôležité otvoriť v rámci TEC dialóg o nových potravinách a používaní nových technológií vo výrobe potravín; zdôrazňuje obavy v súvislosti s klonovaním v oblasti chovu zvierat;

45. víta skutočnosť, že vláda USA uznala potrebu reformovať svoj zákon o kontrole toxických látok (TSCA); vyzýva EÚ a USA, aby spolupracovali s cieľom ustanoviť v USA regulačný systém, ktorý zabezpečí úroveň ochrany porovnateľnú so systémom REACH;

Energetika, priemysel a veda

46. požaduje v rámci TEC spoluprácu vo všetkých otázkach, ktoré majú vplyv na regulačné prostredie pre priemysel, aby sa pri úvahách o právnych predpisoch s transatlantickým dosahom postupovalo v súlade s koncepciou iniciatívy EÚ „Small Business Act“ – „najprv rozmýšľať v malom“;

47. vyzýva TEC, aby vyvíjala spoluprácu zameranú na vypracovanie spoločnej energetickej stratégie, ktorá podporuje diverzifikáciu a presadzuje ekologicky efektívne hospodárstvo s cieľom zvýšiť bezpečnosť dodávok, a nabáda TEC, aby pomáhala v úsilí o zosúladenie kritérií trvalej udržateľnosti pre biopalivá;

48. naliehavo žiada TEC, aby podnecovala spoluprácu vo výskume v záujme lepšieho využitia možností rozšírenej dohody medzi EÚ a USA o vedecko-technickej spolupráci;

Medzinárodný obchod

49. domnieva sa, že prístup na trhy tretích krajín je spoločným problémom a záujmom tak EÚ, ako aj USA; je presvedčený, že TEC môže zohrávať dôležitú úlohu pri posilňovaní spoločného prístupu EÚ a USA v oblasti ich obchodných vzťahov s tretími krajinami; vyzýva TEC, aby svoje úsilie zamerala na širší spoločný prístup USA a EÚ k novým dohodám o voľnom obchode v záujme harmonizácie týchto dohôd;

50. vyzýva TEC, aby sa zaoberala právnym rámcom a technickými normami s cieľom zlepšiť nejasné zákonné podmienky a aby sa v tejto súvislosti venovala otázkam zmlúv, povinností a právnej istoty v USA;

Súdna a policajná spolupráca, víza

51. očakáva od stretnutia ministrov EÚ a USA, ktoré sa má konať 28. októbra 2009 vo Washingtone D.C., že na ňom bude prijaté spoločné vyhlásenie o policajnej a súdnej spolupráci zahŕňajúce predovšetkým kybernetickú bezpečnosť;

52. pripomína svoje odhodlanie bojovať s terorizmom a pevné presvedčenie, že je nevyhnutné dosiahnuť správnu rovnováhu medzi bezpečnostnými opatreniami a ochranou občianskych slobôd a základných práv a zároveň čo najviac rešpektovať práva na súkromie a ochranu údajov; opätovne potvrdzuje, že nevyhnutnosť a úmernosť sú kľúčovými zásadami, bez ktorých nebude boj proti terorizmu nikdy účinný;

53. verí, že úzka spolupráca medzi EÚ a USA v otázkach týkajúcich sa spravodlivosti, slobody a bezpečnosti si vyžaduje solídny právny a politický rámec a že silnejšie partnerstvo zahŕňajúce aj parlamentárny a demokratický rozmer je nevyhnutné v záujme efektívneho riešenia spoločných problémov, akými sú boj proti terorizmu a organizovanému zločinu, pričom je potrebné rešpektovať základné práva a zásady právneho štátu, súdna spolupráca v trestných veciach a policajná spolupráca, riadenie prisťahovalectva a ochrana práva žiadať o azyl, ako aj podpora bezvízového styku pre všetkých občanov cestujúcich bona fide medzi obidvomi oblasťami;

54. v tejto súvislosti pripomína, že Európska únia je založená na zásadách právneho štátu a že všetky prenosy európskych osobných údajov do tretích krajín z bezpečnostných dôvodov by mali dodržiavať procesné záruky a právo na obhajobu a byť v súlade s právnymi predpismi na ochranu údajov na vnútroštátnej a európskej úrovni;

55. poznamenáva, že EÚ a USA práve rokujú o dočasnej dohode o prenose takýchto údajov, ktorá bude prostredníctvom doložky o platnosti platiť počas prechodného obdobia trvajúceho maximálne 12 mesiacov, a že na novej dohode, o ktorej sa bude rokovať bez toho, aby bol dotknutý postup stanovený Lisabonskou zmluvou, sa bude musieť v plnej miere podieľať Európsky parlament a národné parlamenty a budú musieť byť zaručené podmienky stanovené v odseku 3 jeho uznesenia zo 17. septembra 2009;

****

56. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Kongresu Spojených štátov amerických, spolupredsedom Transatlantického dialógu zákonodarcov a spolupredsedom a sekretariátu Transatlantickej hospodárskej rady.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia