Forslag til beslutning - B7-0118/2009Forslag til beslutning
B7-0118/2009

FORSLAG TIL BESLUTNING om demokratiopbygning i eksterne forbindelser

19.10.2009

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7‑0213/2009
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5

Heidi Hautala, Eva Joly, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0118/2009

Procedure : 2009/2718(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0118/2009
Indgivne tekster :
B7-0118/2009
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B7‑0118/2009

Europa-Parlamentets beslutning om demokratiopbygning i eksterne forbindelser

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne, særlig artikel 21, og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

 

–   der henviser til artikel 3, 6, 11 og 19 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 177, 300 og 310 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

 

–   der henviser til alle aftaler mellem EU og tredjelande og til de klausuler om menneskerettigheder og demokrati, der er indskrevet i disse aftaler,

 

–   der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som blev proklameret i Strasbourg den 12. december 2007,

 

–   der henviser til FN's Generalforsamlings årtusindeerklæring af 8. september 2004, A/RES/55/2,

 

–   der henviser til FN's Generalforsamlings resolution om fremme og konsolidering af demokratiet af 4. december 2000, A/RES/55/96,

 

–   der henviser til FN's Generalforsamlings resolution om resultatet af 2005-topmødet af 15. september 2005, A/RES/60/1,

–   der henviser til FN's Generalforsamlings resolution af 23. marts 2005 om styrkelse af regionale, subregionale og andre organisationers og arrangementers rolle med hensyn til fremme og konsolidering af demokrati, A/RES/59/201,

 

–   der henviser til Kommissionens meddelelse om EU-bistand til valghandlinger og valgovervågning, (KOM(2001)0191),

 

–   der henviser til sin beslutning af 15. marts 2001 om meddelelse fra Kommissionen om EU-bistand til valghandlinger og valgovervågning,

 

–   der henviser til Kommissionens meddelelse om, hvordan den Europæiske Union kan medvirke til at fremme menneskerettigheder og demokratisering i tredjelande, (KOM(2001)0252),

 

–   der henviser til sin beslutning af 25. april 2002 om Kommissionens meddelelse om, hvordan Den Europæiske Union kan medvirke til at fremme menneskerettigheder og demokratisering i tredjelande,

 

–   der henviser til den europæiske sikkerhedsstrategi, der blev vedtaget den 12. december 2003,

 

–   der henviser til Kommissionens meddelelse om regeringsførelse og udvikling (KOM(2003)615),

 

–   der henviser til sin betænkning om Kommissionens meddelelse (A5- 0219/2004),

 

–   der henviser til erklæringen "den europæiske konsensus om udvikling" fra 2005,

 

–   der henviser til Pariserklæringen om bistandseffektivisering fra 2005 og Accrahandlingsdagsordenen fra 2008,

 

–   der henviser til Kommissionens meddelelse om "begrebet regeringsførelse inden for rammerne af den europæiske konsensus om udviklingspolitik - mod en harmoniseret approach i EU" (KOM 2006)421),,

 

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1889/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan (EIDHR),

 

–   der henviser til sit Præsidiums afgørelse af 18. juni 2007 om oprettelse af Kontoret for Fremme af Parlamentarisk Demokrati,

 

–   der henviser til sin beslutning af 8. maj 2008 om "EU-valgobservationsmissioner: mål, praksis og fremtidige udfordringer",

–   der henviser til Rådets konklusioner fra maj 2009 om "støtte til demokratisk regeringsførelse – mod en bedre EU-ramme",

 

–   der henviser til forespørgsel af 30. september 2009 til Kommissionen om demokratiopbygning i eksterne forbindelser (O-0093/2009 - B7-0213/2009),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at demokrati og menneskerettigheder hører til Den Europæiske Unions grundlæggende værdier og har været et integreret led i den europæiske integrationsproces lige fra begyndelsen,

B.  der henviser til, at Den Europæiske Unions grundlæggende traktater understreger et stærkt engagement i demokrati og menneskerettigheder, og at de politiske Københavnskriterier "institutionel stabilitet, som garanterer demokrati, retsstatsforhold, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af mindretal" har været et nøgleelement i udvidelsesprocessen,

C.  der henviser til, at fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder er en grundlæggende forudsætning for et demokratisk samfunds eksistens, sådan som FN's Generalforsamling har bekræftet i sin resolution 59/201,

D.  der henviser til, at den brede forståelse af demokrati har gjort det muligt at integrere de borgerlige og politiske samt økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, der er knæsat i den europæiske menneskerettighedskonvention samt i de to relevante internationale konventioner, inden for EU, ligesom den har spillet en nøglerolle i skabelsen af en stabilitet og en velstand, der er uden fortilfælde i verdenshistorien,

E.  der henviser til, at et af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitiks primære mål ifølge EU-traktatens artikel 11 er "udvikling og befæstelse af demokratiet og retsstatsprincippet samt respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder",

F.  der henviser til Lissabontraktatens artikel 21, ifølge hvilken "Unionens optræden på den internationale scene bygger på de principper, der har ligget til grund for dens egen oprettelse, udvikling og udvidelse", og "Unionen påser, at der er sammenhæng mellem de forskellige områder inden for dens optræden udadtil og mellem disse og dens øvrige politikker",

G.  der henviser til, at selv om de demokratiske systemer kan variere i form og udseende, hvilket er tilfældet i EU, er demokrati en universel værdi, hvis væsentligste principper eller elementer er forankret i talrige internationale erklæringer og konventioner, der henviser til, at disse elementer er defineret i to af FN's Generalforsamlings resolutioner fra 2000 og 2005 (A/RES/55/96 & A/RES/59/201), og omfatter:

•    respekt for menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder såsom forsamlings- og foreningsfrihed, ytringsfrihed og meningsfrihed

•    retten til at deltage i varetagelsen af offentlige anliggender, enten direkte eller via frit valgte repræsentanter, til at stemme og blive valgt ved reelle og regelmæssigt afholdte valg med almindelige og lige valgret og hemmelig afstemning, som sikrer, at folkets vilje frit kommer til udtryk

•    et pluralistisk system med politiske partier og organisationer

•    respekt for retsstatsprincippet

•    magtens tredeling og den dømmende magts uafhængighed

•    åbenhed og ansvarlighed i den offentlige administration

•    frie, uafhængige og pluralistiske medier,

H.  der henviser til, at ifølge årtusindeerklæringen kan demokratisk og deltagelsesbaseret regeringsførelse, der bygger på folkets vilje, bedst sikre mænds og kvinders ret til at leve og opfostre deres børn i værdighed, uden sult og uden frygt for vold, undertrykkelse eller uretfærdighed,

I.  der henviser til, at mænds og kvinders mulighed for at deltage på lige vilkår i det politiske liv og i beslutningstagningen er en forudsætning for ægte demokrati,

J.  der henviser til, at demokrati, udvikling og respekt for alle menneskerettigheder, herunder økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, hænger sammen og forstærker hinanden gensidigt,

K.  der henviser til, at demokrati også er klart forbundet med sikkerhed, hvilket anerkendes i den europæiske sikkerhedsstrategi, hvori det fastslås, at det bedste middel til at styrke den international orden består i at "udbrede god regeringsførelse, støtte sociale og politiske reformer, bekæmpe korruption og magtmisbrug, etablere retsstatsprincippet og beskytte menneskerettighederne",

L.  der henviser til, at Den Europæiske Union råder over et bredt spektrum af instrumenter og redskaber, fra politisk dialog og diplomatiske initiativer til specifikke instrumenter til finansielt og fagligt samarbejde, som kan anvendes til støtte for demokrati og menneskerettigheder verden over,

M.  der henviser til, at Den Europæiske Unions eksterne finansielle instrumenter såsom instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI), det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI) og stabilitetsinstrumentet (IfS) alle giver gode muligheder for at fremme demokratisk regeringsførelse, støtte institutioner og bistå med kapacitetsopbygning,

N.  der henviser til, at Cotonouaftalen omfatter såvel politisk dialog som teknisk og finansielt samarbejde med AVS-landene via Den Europæiske Udviklingsfond (EUF), og at denne aftale indeholder en bestemmelse om menneskerettigheder og demokrati, der betragtes som et af dens væsentlige elementer sammen med en mekanisme for konsultation og udveksling af oplysninger forud for en midlertidig suspendering af aftalen,

O.  der henviser til, at det europæiske initiativ for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR) er et væsentligt instrument til finansiel bistand til fordel for menneskerettigheder og demokrati, og at det har global rækkevidde, kan anvendes uden værtslandets tilladelse og som direkte støtte til civilsamfundsorganisationer, samt at de EU-valgobservationsmissioner, der finansieres af EIDHR, er et væsentlig led i EU's bidrag til opbygning af demokratiske institutioner, ikke mindst på grund af opfølgningen af valgobservationsmissionernes anbefalinger,

P.  der påpeger, at der er behov for et større overblik over og en mere tilbundsgående analyse af, hvordan EU i dag støtter demokratiet, hvor effektivt EU's brede arsenal af redskaber og instrumenter til støtte af demokratiet verden over funger i partnerlandene, samt hvordan disse forskellige instrumenter og aktører fungerer og interagerer,

Q.  der henviser til, at det i sin betænkning fra 2004 om Kommissionens meddelelse om regeringsførelse og udvikling understreger "betydningen af at gennemføre valgmæssige og parlamentariske reformer, der rækker ud over skabelsen af flerpartisystemer, for at sikre mere omfattende og virkningsfuld politisk aktivitet i befolkningen"[1],

1.  er enig i det synspunkt, at der er stærkt behov for mere sammenhængende og homogene rammer med henblik på at gøre EU's støtte til demokratiopbygning verden over mere effektiv;

2.  finder samtidig, at sammenhængen i og effektiviteten af EU's eksterne aktioner forudsætter, at der i hele EU kan opbygges en bevidsthed og konsensus om vigtigheden af demokrati og menneskerettighedsspørgsmål set i forhold til andre prioriteringer;

3.  bifalder tidligere og nuværende EU-formandskabers indsats i retning af et initiativ inden for demokratiopbygning i EU's eksterne forbindelser, som skal gå på tværs af de tre søjler og tage sigte på at effektivisere Unionens politik, og konsolidere dens aktioner og forbedre koordinationen af anstrengelserne, og understreger, at behovet for en vedvarende indsats på dette område bør være et element i de konklusioner, som Rådet vedtager i november 2009; understreger i den forbindelse vigtigheden af, at Rådet i sin behandling af dette spørgsmål tager behørigt hensyn til visse afgørende principper såsom gennemsigtighed, aktindsigt, høring og ansvarlighed;

4.  henstiller, at Rådet i sine konklusioner inkluderer konkrete og praktiske forslag til forbedring af koordinationen af demokratistøtten i EU's udenrigs-, menneskerettigheds-og udviklingspolitiske instrumenter; opfordrer i denne ånd det nuværende EU-formandskab til at foreslå en standardmetode med henblik på at sikre, at demokrati og menneskerettigheder indgår som et centralt, tværgående spørgsmål i alle udenrigspolitiske, kontraktlige og finansielle instrumenter; gentager, at fastlæggelsen af en landestrategi for menneskerettigheder, der skal betragtes som et referencedokument for fastsættelsen af landespecifikke prioriteringer på dette område og integreres i alle relevante eksterne EU-politikker og instrumenter over for et givet tredjeland, i væsentlig grad kan bidrage til at forbedre sammenhængen i samt koordinationen og effektiviteten af EU's eksterne aktioner;

5.  anmoder Kommissionen og EU's medlemsstater om, at de i forbindelse med udformningen af den nye Tjeneste for EU's Optræden Udadtil med institutionelle midler sikrer en effektiv integrering af menneskerettigheder og demokratiopbygning i alle politikområder, samt at de tager ved lære af de eksisterende processer og erfaringer med henblik på at omsætte disse til forbedringer af det praktiske arbejde;

6.  gentager, at demokratisering, afholdelse af valg og god regeringsførelse ikke kun er mål i sig selv, men også afgørende forudsætninger for fattigdomsbekæmpelse, bæredygtig udvikling, fred og stabilitet; som det er bevidnet gennem EU's interne integrationsproces, bidrager demokrati til at sikre ikke blot politiske og borgerlige, men også økonomiske, kulturelle og sociale rettigheder, herunder solidaritet;

7.  mener, at en rodfæstelse af demokrati og demokratiske processer i tredjelande giver de bedste muligheder for at udvikle effektive politikker i forbindelse med globale spørgsmål, der også har betydning for EU-borgere; demokratiske systemer kan f.eks. bedre bekæmpe transnational kriminalitet og menneskehandel og beskytte miljøet; understreger samtidig, at troværdigheden af EU's optræden udadtil er en afgørende forudsætning for en vellykket støtte til en demokratisk udvikling i tredjelande; opfordrer i denne ånd EU's medlemsstater og Kommissionen til at sikre, at EU's interne politikker vedrørende bl.a. terrorbekæmpelse, asyl og indvandring sikrer fuld respekt for de principper, der er nedfældet i de relevante FN-konventioner;

8.  henstiller, at EU med henblik på at styrke den fælles verdensomspændende indsats for at fremme demokratiet som referenceramme for sit eget demokratiseringsarbejde offentligt tilslutter sig FN's Generalforsamlings definition af demokrati fra 2005;

9.  fremhæver, at demokrati ikke kan eksporteres eller påtvinges udefra, og understreger, at EU stadig går ind for princippet om partnerlandenes ejerskab til udviklingsstrategier og -programmer; disse processer kan dog fremmes via de forskellige EU-instrumenter, tilpasset den konkrete situation i hvert enkelt land;

10.  foreslår, at Rådet og Kommissionen foretager en omfattende og detaljeret analyse af alle former for EU-støtte til demokratisering og menneskerettigheder i et udsnit af partnerlande med henblik på efterfølgende at afgive praktiske henstillinger;

11.  henstiller, at Rådet og Kommissionen gennemfører Pariserklæringen og Accrahandlingsdagsordenen om bistandseffektivisering i deres arbejde for at støtte demokrati; foreslår især, at der indføres fælles EU-demokrativurderinger og fælles EU-programmering og -byrdedeling med henblik på at øge gennemslagskraften og synligheden af EU's arbejde for at støtte demokrati;

12.  foreslår, at Kommissionen systematisk indføjer et afsnit om demokratiets og menneskerettighedernes tilstand i landestrategidokumenterne og integrerer demokratiserings- og menneskerettighedsstøtten i samarbejdsprogrammerne med partnerlande samt i alle andre politiske og finansielle instrumenter;

13.  understreger behovet for bedre koordination af de aktiviteter, der gennemføres under de forskellige eksterne finansieringsinstrumenter, og for en fuld udforskning af komplementariteten mellem geografiske og tematiske instrumenter; finder, at alle disse bestræbelser for at blive mere effektive på dette område også skal ledsages af en styrket samordning mellem EU-donorerne; er enig i synspunktet om, at Kommissionen bør undersøge muligheden for at støtte projekter under FN's Demokratifond, der sigter på at konsolidere lokale civilsamfundsorganisationers arbejde og fremme menneskerettighederne;

14.  opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til at gennemføre brede og omfattende høringer af alle interessenter i EU og tredjelande med særlig fokus på ngo'er og menneskerettighedsforkæmpere, herunder institutionelle, regionale og lokale aktører, inden de igangsætter nye demokratiopbygningsinitiativer;

15.  opfordrer Kommissionen til systematisk at inddrage alle interessenter, herunder ngo'er og menneskerettighedsforkæmpere og især partnerlandenes parlamenter, i udarbejdelsen, gennemførelsen og evalueringen af landespecifikke instrumenter såsom aftaler mellem EU og det pågældende land og landestrategidokumenter;

16.  understreger nødvendigheden af, at EU's demokratiseringsstøtte er vidtfavnende og tackler alle de emner, der indgår i FN's Generalforsamlings resolution fra 2005, og at der anlægges et langsigtet perspektiv på opnåelsen af resultater;

17.  glæder sig over det positive bidrag, som EU's valgobservationsmissioner har ydet til styrkelsen af de demokratiske processer, respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, den gode regeringsførelse og retsstatsprincipperne og navnlig til styrkelsen af valgprocesserne overalt i verden, men understreger nødvendigheden af at sikre en sammenhængende politik for perioden efter et valg, baseret på opfølgning af anbefalingerne fra sådanne missioner med inddragelse af civilsamfundet, hvor udviklingsstøtte er i overensstemmelse med demokratiske principper og den demokratiske regeringsførelses værdier; er i denne forbindelse af den opfattelse, at EU's valgobservationsmissioner og valgstøtte har en bedre chance for at få varig indvirkning, når de bygger på en langsigtet tilgang til valgene og indgår som led i en overordnet strategi, der inddrager civilsamfundet i alle processens faser;

18.  opfordrer Kommissionen til at bygge videre på det vellykkede samarbejde med FN omkring valgobservationsmissioner samt forstærke indsatsen for at udforme en fælles strategi og fælles projekter med FN og andre regionale organisationer såsom OSCE og Den Afrikanske Union i forbindelse med fremme af demokrati og menneskerettigheder;

19.  understreger, at EU’s indsats for opbygning af demokrati systematisk bør omfatte et særligt fokus på domstolenes uafhængighed og på eksistensen af frie, uafhængige og pluralistiske medier gennem finansiering af prioriterede projekter på dette område;

20.  anbefaler, at der iværksættes en specifik strategi til støtte for nye, demokratisk valgte parlamenter med henblik på en varig konsolidering af demokrati, retsstat og god regeringsførelse;

21.  bekræfter, at det er fast besluttet på at bidrage til styrkelsen af demokratiske processer gennem et øget engagement i valgobservation, opfølgning af EU-valgobservationsmissioner og parlamentarisk kapacitetsopbygning; opfordrer i den forbindelse sit Kontor for Fremme af Parlamentarisk Demokrati til at fremlægge en omfattende handlingsplan for de relevante parlamentsudvalg, som bl.a. skal indeholde en klar mekanisme for samarbejde med interparlamentariske delegationer og blandede parlamentariske udvalg;

22.  opfordrer Kommissionens delegationer til at samarbejde med Kontoret for Fremme af Parlamentarisk Demokrati, når de overvejer eller igangsætter programmer for parlamentarisk støtte;

23.  henstiller, at der indføjes en handlingsplan i konklusionerne fra Rådets møde i november, og at der gøres status over de hidtil gjorte fremskridt inden udgangen af 2010; opfordrer det nuværende og de kommende EU-formandskaber til at fremlægge resultaterne af Rådsmødet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) for de relevante parlamentsudvalg;

24.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaterne.