Forslag til beslutning - B7-0119/2009Forslag til beslutning
B7-0119/2009

FORSLAG TIL BESLUTNING om demokratiopbygning i eksterne forbindelser

19.10.2009

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0213/2009
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

Charles Tannock, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba for ECR-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0118/2009

Procedure : 2009/2718(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0119/2009
Indgivne tekster :
B7-0119/2009
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B7‑0119/2009

Europa-Parlamentets beslutning om demokratiopbygning i EU's eksterne forbindelser

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne, særlig artikel 21, og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–   der henviser til artikel 3, 6, 11 og 19 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 177, 300 og 310 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

–   der henviser til alle aftaler mellem EU og tredjelande og til de klausuler om menneskerettigheder og demokrati, der er indskrevet i disse aftaler,

–   der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som blev proklameret i Strasbourg den 12. december 2007,

–   der henviser til FN's Generalforsamlings årtusindeerklæring af 8. september 2004 (A/RES/55/2),

–   der henviser til FN's Generalforsamlings resolution om fremme og konsolidering af demokratiet af 4. december 2000 (A/RES/55/96),

–   der henviser til FN's Generalforsamlings resolution om resultatet af 2005-topmødet af 15. september 2005 (A/RES/60/1),

–   der henviser til FN's Generalforsamlings resolution om styrkelse af regionale, subregionale og andre organisationers rolle og arrangementer med henblik på at fremme og befæste demokratiet af 23. marts 2005 (A/RES/59/201),

–   der henviser til meddelelse fra Kommissionen om EU-bistand til valghandlinger og valgovervågning[1],

–   der henviser til sin beslutning af 15. marts 2001 om meddelelse fra Kommissionen om EU-bistand til valghandlinger og valgovervågning,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse om, hvordan den Europæiske Union kan medvirke til at fremme menneskerettigheder og demokratisering i tredjelande[2],

–   der henviser til sin beslutning af 25. april 2002 om Kommissionens meddelelse om, hvordan Den Europæiske Union kan medvirke til at fremme menneskerettigheder og demokratisering i tredjelande,

–   der henviser til den europæiske sikkerhedsstrategi, der blev vedtaget den 12. december 2003,

–   der henviser til meddelelse fra Kommissionen om regeringsførelse og udvikling[3],

–   der henviser til sin betænkning om nye styreformer for EU's udviklingspolitik[4],

–   der henviser til den europæiske konsensus om udvikling fra 2005,

–   der henviser til Pariserklæringen om bistandseffektivisering fra 2005 og Accrahandlingsdagsordenen fra 2008,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse "Begrebet regeringsførelse inden for rammerne af den europæiske konsensus om udviklingspolitik - Mod en harmoniseret approach i EU"[5].

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1889/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan (EIDHR),

–   der henviser til Præsidiets afgørelse af 18. juni 2007 om oprettelse af Kontoret for Fremme af Parlamentarisk Demokrati,

–   der henviser til sin beslutning af 8. maj 2008 om EU-valgobservationsmissioner: mål, praksis og fremtidige udfordringer,

–   der henviser til Rådets konklusioner fra maj 2009 om støtte til demokratisk regeringsførelse – mod en styrket EU-ramme,

–   der henviser til forespørgsel af 30. september 2009 til Kommissionen om demokratiopbygning i eksterne forbindelser[6],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at demokrati og menneskerettigheder hører til Den Europæiske Unions grundlæggende værdier og skal være et integreret led i den europæiske integrationsproces lige fra begyndelsen,

B.  der henviser til, at Den Europæiske Unions grundlæggende traktater understreger et stærkt engagement i demokrati og menneskerettigheder og at de politiske Københavnskriterier "institutionel stabilitet, som garanterer demokrati, retsstatsforhold, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af mindretal" har været et nøgleelement i udvidelsesprocessen,

C.  der henviser til, at den brede forståelse af demokrati med held har integreret politiske, sociale og økonomiske rettigheder inden for EU og har spillet en nøglerolle med hensyn til at skabe stabilitet og fremgang i et omfang, der er hidtil uset i verdenshistorien,

D.  der henviser til, at det af EU-traktatens artikel 11 fremgår, at et af de primære mål med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik er "udvikling og befæstelse af demokratiet og retsstatsprincippet samt respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder",

E.  der henviser til, at de demokratiske systemer kan variere i form og udformning, hvilket er tilfældet i EU, men at demokrati er en universel værdi, hvis væsentligste principper eller elementer er forankret i mange internationale erklæringer og konventioner; der henviser til, at disse elementer som defineret i to af FN's Generalforsamlings resolutioner i 2000 og 2005 (A/RES/55/96 & A/RES/59/201) omfatter:

•    respekt for menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, bl.a. forsamlings- og foreningsfrihed, ytringsfrihed og meningsfrihed

•    retten til at deltage i varetagelsen af offentlige anliggender, direkte eller via frit valgte repræsentanter, til at stemme og blive valgt ved reelle og regelmæssigt afholdte valg med almindelig og lige valgret og hemmelig afstemning, som sikrer, at folkets vilje frit kommer til udtryk

•    et pluralistisk system med politiske partier og organisationer

•    respekt for retsstatsprincippet

•    magtens tredeling og den dømmende magts uafhængighed

•    åbenhed og ansvarlighed i den offentlige administration

•    frie, uafhængige og pluralistiske medier,

F.  der henviser til, at ifølge årtusindeerklæringen kan demokratisk og participatorisk regeringsførelse baseret på folkets vilje bedst sikre mænds og kvinders ret til at leve og opfostre deres børn i værdighed, uden sult og uden frygt for vold, undertrykkelse eller uretfærdighed,

G.  der henviser til, at mænds og kvinders mulighed for at deltage på lige vilkår i det politiske liv og i beslutningstagningen er en forudsætning for et virkeligt demokrati,

H.  der henviser til, at demokrati, udvikling og respekt for alle menneskerettigheder, herunder økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, hænger sammen og forstærker hinanden gensidigt,

I.  der henviser til, at demokrati også er klart forbundet med sikkerhed, hvilket anerkendes i den Europæiske Sikkerhedsstrategi, hvori det fastslås at "at udbrede god regeringsførelse, støtte sociale og politiske reformer, bekæmpe korruption og magtmisbrug, etablere retsstatsprincippet og beskytte menneskerettighederne er det bedste middel til at styrke den internationale orden",

J.  der henviser til, at Den Europæiske Union råder over en bred vifte af instrumenter og redskaber fra politisk dialog og diplomatiske initiativer til specifikke instrumenter til finansielt og teknisk samarbejde til fremme af demokratiet verden over,

K.  der henviser til, at Den Europæiske Unions eksterne finansielle instrumenter såsom instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI), det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI) og stabilitetsinstrumentet (IfS) alle giver betydelige muligheder for at støtte demokratisk regeringsførelse, udvikling af institutioner og kapacitetsopbygning,

L.  der henviser til, at det europæiske initiativ for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR) er et væsentligt instrument til økonomisk bistand til fordel for menneskerettigheder og demokrati, som har global rækkevidde, kan fungere uden værtslandets tilladelse og sikrer direkte støtte til civilsamfundsorganisationer, der henviser til, at EU-valgobservationsmissioner finansieret af EIDHR er af væsentlig betydning for EU's bidrag til opbygning af demokratiske institutioner,

M.  der henviser til, at der er behov for at skabe bedre overblik over, hvilken demokratiseringsstøtte EU yder i dag, hvordan EU's brede arsenal af redskaber og instrumenter til støtte for demokratiet verden over funger i partnerlandene, og hvordan disse forskellige instrumenter og aktører opererer og interagerer,

N.  der henviser til, at det i sin betænkning fra 2004 om Kommissionens meddelelse om regeringsførelse og udvikling understreger "betydningen af at gennemføre valgmæssige og parlamentariske reformer, der rækker ud over skabelsen af flerpartisystemer, for at sikre mere omfattende og virkningsfuld politisk aktivitet i befolkningen"[7],

1.  er enig i det synspunkt, at der er behov for en mere sammenhængende og ensartet ramme for at gøre EU's støtte til demokratiopbygning verden over mere effektiv;

2.  bifalder de tidligere formandskaber og det nuværende formandskabs bestræbelser i retning af et initiativ inden for demokratiopbygning i EU's eksterne forbindelser, som går på tværs af de tre søjler, med henblik på at forædle Parlamentets politik og styrke dets handlinger og koordinering af indsatserne, og understreger behovet for en vedvarende indsats på dette område som en del af de konklusioner fra Rådet, der skal vedtages i november 2009;

3.  henstiller, at Rådets konklusioner omfatter konkrete og praktiske forslag til forbedring af koordineringen af demokratistøtten i EU's politiske instrumenter inden for hhv. eksterne forbindelser, menneskerettigheder og udvikling;

4.  gentager, at demokratisering og god regeringsførelse ikke blot er mål i sig selv, men også er afgørende for fattigdomsbekæmpelse, bæredygtig udvikling, fred og stabilitet. Som det er bevist gennem EU's interne integrationsproces, bidrager demokrati ikke blot til at sikre politiske og civile rettigheder, men også økonomiske, kulturelle og sociale rettigheder, herunder solidaritet;

5.  mener, at rodfæstelsen af demokrati og demokratiske processer i tredjelande giver de bedste muligheder for at udvikle effektive politikker i forbindelse med globale spørgsmål, der også har betydning for EU-borgere. Demokratiske systemer kan f.eks. bedre bekæmpe transnational kriminalitet, illegal indvandring og menneskehandel, beskytte miljøet, bevare et åbent globalt handelssystem og sikre bæredygtig og konkurrencedygtig energiforsyning;

6.  anbefaler, at EU offentligt tilslutter sig FN's Generalforsamlings definition af demokrati fra 2005 som udgangspunkt for sit eget demokratiseringsarbejde med henblik på at styrke den fælles, verdensomspændende indsats for at fremme demokratiet;

7.  understreger, at demokrati ikke kan eksporteres eller påtvinges udefra; understreger, at EU stadig går ind for princippet om partnerlandenes ejerskab over udviklingsstrategier og udviklingsprogrammer. Disse processer kan imidlertid støttes af alle de forskellige EU-instrumenter tilpasset den konkrete situation i hvert enkelt land;

8.  foreslår, at Rådet og Kommissionen fortsætter med en omfattende og detaljeret analyse af alle former for EU-støtte til demokratisering i et udvalg af partnerlande, hvorved de kan bringe praktiske anbefalinger frem i lyset;

9.  henstiller, at Rådet og Kommissionen gennemfører Pariserklæringen og Accrahandlingsdagsordenen om bistandseffektivisering i deres demokratistøttearbejde; foreslår navnlig, at der bør indføres fælles EU-demokrativurderinger og fælles EU-programmering og -byrdefordeling med henblik på at øge virkningen og synligheden af EU's demokratistøttearbejde;

10.  foreslår, at Kommissionen systematisk integrerer et afsnit om demokrati i landestrategidokumenterne og, hvor det er hensigtsmæssigt, indarbejder demokratiseringsstøtte i samarbejdsprogrammerne med partnerlandene;

11.  understreger behovet for bedre koordination af de aktiviteter, der gennemføres under de forskellige eksterne finansieringsinstrumenter, med henblik på en tilbundsgående undersøgelse af komplementariteten mellem geografiske og tematiske instrumenter;

12.  opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til at gennemføre brede og omfattende høringer af alle aktører fra EU og tredjelande, herunder institutionelle, regionale og lokale aktører, inden de igangsætter nye demokratiopbygningsinitiativer;

13.  opfordrer Kommissionen til mere systematisk at inddrage demokratiske institutioner, navnlig parlamenter, i udarbejdelsen og gennemførelsen af landespecifikke instrumenter, såsom landestrategidokumenter og aftaler mellem EU og det pågældende land;

14.  understreger nødvendigheden af, at EU's demokratiseringsstøtte er vidtfavnende og tackler alle de emner, der indgår i FN's Generalforsamlings resolution fra 2005, og af, at der anlægges et langsigtet perspektiv på dens gennemførelse;

15.  glæder sig over det positive bidrag fra EU's valgobservationsmissioner med hensyn til at styrke de demokratiske processer, øge respekten for menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder, god regeringsførelse og retsstaten og navnlig at styrke valgprocesser overalt i verden, men understreger nødvendigheden af at sikre en sammenhængende politik i perioden efter et valg, hvor udviklingsstøtte er i overensstemmelse med demokratiske principper og værdier, herunder demokratisk regeringsførelse;

16.  understreger, at EU's demokratiopbygningsindsats mere konsekvent bør omfatte et særligt fokus på valgte repræsentanters, politiske partiers og uafhængige mediers rolle;

17.  anbefaler, at der iværksættes en specifik strategi til støtte af nye parlamenter valgt på demokratisk vis med henblik på varig styrkelse af demokrati, retsstat og god regeringsførelse;

18.  er stadig fast besluttet på at bidrage til styrkelsen af demokratiske processer gennem et øget engagement i valgobservation, opfølgning af EU-valgobservationsmissioner og parlamentarisk kapacitetsopbygning via Kontoret for Fremme af Parlamentarisk Demokrati;

19.  opfordrer Kommissionens delegationer til at samarbejde med Kontoret for Fremme af Parlamentarisk Demokrati, når de overvejer eller igangsætter programmer for parlamentarisk støtte;

20.  anbefaler, at der indgår en handlingsplan i Rådets konklusioner til november og at der planlægges en evaluering af fremskridtene ved udgangen af 2010;

21.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.