Предложение за резолюция - B7-0120/2009Предложение за резолюция
B7-0120/2009

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно изграждане на демокрацията във външните отношения на ЕС

19.10.2009

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B7‑0213/2009
съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността

Véronique De Keyser, Richard Howitt, Thijs Berman от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0118/2009

Процедура : 2009/2718(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0120/2009
Внесени текстове :
B7-0120/2009
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0120/2009

Резолюция на Европейския парламент относно изграждане на демокрацията във външните отношения на ЕС

Европейският парламент,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, и по-специално член 21 от нея, и Международния пакт за граждански и политически права,

–   като взе предвид член 3, член 6, член 11 и член 19 от Договора за Европейския съюз и член 177, член 300 и член 310 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид всички споразумения между ЕС и трети държави и клаузите относно правата на човека и демокрацията, които се съдържат в тези споразумения,

–   като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, провъзгласена в Страсбург на 12 декември 2007 г.,

–   като взе предвид резолюция A/RES/55/2 на Общото събрание на ООН „Декларацията на хилядолетието на ООН” от 8 септември 2000 г.,

–   като взе предвид резолюция A/RES/55/96 на Общото събрание на ООН „Насърчаване и укрепване на демокрацията” от 4 декември 2000 г.,

–   като взе предвид резолюция A/RES/60/1 на Общото събрание на ООН „Резултатите от срещата на високо равнище през 2005 г.“ от 15 септември 2005 г.,

–   като взе предвид резолюция A/RES/60/1 на Общото събрание на ООН „Резултатите от срещата на високо равнище през 2005 г.“ от 15 септември 2005 г.,

–   като взе предвид резолюция A/RES/59/201 на Общото събрание на ООН „Засилване на ролята на регионалните, подрегионалните и други организации и спогодби при насърчаването и укрепването на демокрацията“ от 23 март 2005 г.,

–   като взе предвид съобщението на Комисията относно „Помощ и наблюдение на избори от ЕС” (COM(2001)191),

–   като взе предвид резолюцията си от 15 март 2001 г. относно съобщението на Комисията относно „Помощ и наблюдение на избори от ЕС“,

–   като взе предвид съобщението на Комисията относно „Ролята на ЕС при насърчаването на правата на човека и демократизацията в трети държави“ (COM (2001) 252),

–   като взе предвид резолюцията си от 25 април 2002 г. относно съобщението на Комисията относно ролята на Европейския съюз при насърчаването на правата на човека и демократизацията в трети държави,

–   като взе предвид Европейската стратегия за сигурност от 12 декември 2003 г.,

–   като взе предвид съобщението на Комисията относно „Управление и развитие“ (COM (2003) 615),

–   като взе предвид своя доклад A5- 0219/2004 относно съобщението на Комисията,

–   като взе предвид Европейския консенсус за развитие от 2005 г.,

–   като взе предвид Парижката декларация относно ефективността на помощта от 2005 г. и Програмата за действие от Акра от 2008 г.,

–   като взе предвид съобщението на Комисията относно „Управлението в европейския консенсус за развитие – към хармонизиран подход в Европейския съюз” (COM(2006)421),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1889/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година за установяване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света,

–   като взе предвид решението на Бюрото от 18 юни 2007 г. относно създаване на Бюро за насърчаване на парламентарната демокрация,

–   като взе предвид резолюцията на ЕП от май 2008 г. относно „Мисиите на ЕС за наблюдение на изборите: цели, практики и бъдещи предизвикателства”,

–   като взе предвид заключенията на Съвета от май 2009 г. относно „Подкрепата за демократично управление – към подобрена рамка на ЕС”,

–   като взе предвид въпроса към Комисията от 30 септември 2009 г. относно изграждането на демокрацията във външните отношения (O-00xx/2009 - B7‑0xxx/2009),

–   като взе предвид 115, параграф 5, и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че демокрацията и правата на човека са основни ценности на Европейския съюз и неговите държави-членки и са неделима част от процеса на европейска интеграция от самото начало,

Б.  като има предвид, че основните договори на Европейския съюз подчертават твърд ангажимент към демокрацията и че правата на човека и политическите критерии от Копенхаген за „стабилност на институциите, гарантиращи демокрацията, принципа на правовата държава, правата на човека и зачитането и защитата на правата на малцинствата“ винаги са били основен елемент от процеса на разширяване,

В.  като има предвид, че виждането на ЕС за изграждане и подкрепа на демокрацията досега не е изложено в единен документ,

Г.  като има предвид, че широкото разбиране на демокрацията представляваше успешното интегриране на политическите, социалните и икономическите права в рамките на ЕС и това беше ключ за създаване на стабилност и благоденствие по начин, невиждан в световната история,

Д. като има предвид, че член 11 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) гласи, че една от основните цели на Общата външна политика и политика за сигурност е „да развива и укрепва демокрацията и законността и зачитането на човешките права и основните свободи”,

Е.  като има предвид, че демократичните системи могат да се различават по форма и вид, какъвто е случаят в рамките на ЕС, но демокрацията е универсална стойност и основните й принципи или елементи са залегнали в редица международни декларации и конвенции; като има предвид, че тези елементи, определени в две резолюции на Общото събрание на ООН от 2000 г. и 2005 г. (A/RES/55/96 и A/RES/59/201), включват:

•    зачитане на правата на човека и основните свободи, включително свободата на сдружаване и свободата на събиранията, свободата на изразяване и мнение;

•    правото на участие в провеждането на обществени дейности пряко или посредством свободно избрани представители и активното и пасивното избирателно право в същински, периодично провеждани свободни, всеобщи и равноправни избори чрез тайно гласуване, гарантиращо свободното изразяване на волята на народа;

•    плуралистична система от политически партии и организации;

•    зачитане на принципите на правовата държава;

•    разделение на властите и независимост на съдебната власт;

•    прозрачност и отчетност в публичната администрация;

•    свободни, независими и плуралистични медии,

Ж. като има предвид, че както е посочено в „Декларацията на хилядолетието“, демократичното управление, основано на участието и волята на народа може най-добре да гарантира правото на мъжете и жените да живеят живота си и да отглеждат децата си достойно, без глад и страх от насилие, потисничество и несправедливост,

З.  като има предвид, че възможността за мъжете и жените да участват наравно в политическия живот и в процеса на вземане на решения е предварително условие за същинската демокрация,

И. като има предвид, че демокрацията, развитието и спазването на всички права на човека, включително икономическите, социалните и културните права, са взаимно зависими и взаимно укрепващи се,

Й. като има предвид, че демокрацията е също така тясно свързана със сигурността, както се потвърждава в Европейската стратегия за сигурност, която гласи, че „разпространяването на доброто управление, подкрепата за социалните и политическите реформи, справянето с корупцията и злоупотребите с властта, установяването на правова държава и защитата на правата на човека са най-добрите средства за укрепване на международния ред”,

К. като има предвид, че ЕС разполага с широк набор от инструменти и средства, от политическия диалог и дипломатическите инициативи до специфични инструменти за финансово и техническо сътрудничество за подпомагане на демокрацията по целия свят,

Л. като има предвид, че външните финансови инструменти на ЕС, като например Инструментът за сътрудничество за развитие (ИСР), Европейският инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП) и Инструментът за стабилност (ИС) предоставят значителни възможности за демократично управление и подкрепа за институционалното изграждане и изграждането на капацитет,

М. като има предвид, че Европейският инструмент за демокрация и права на човека (EИДПЧ) е основен инструмент за финансова помощ в областта на правата на човека и демокрацията, тъй като обхватът му е световен, може да работи без съгласието на приемащата държава и пряко подпомага организации на гражданското общество; като има предвид, че мисиите на ЕС за наблюдение на изборите, финансирани от EИДПЧ, са основна част от приноса на ЕС за изграждане на демократични институции,

Н. като има предвид, че е необходим по-добър преглед на подкрепата за демокрацията, предоставена понастоящем от ЕС, както и на начина, по който ЕС предоставя на държавите партньорки големия набор от инструменти за подкрепа на демокрацията по света и на начина, по който тези различни инструменти и участници действат и се свързват помежду си,

О. като има предвид, че докладът на Парламента от 2004 г. относно съобщението на Комисията относно управление и развитие подчертава „значението на продължаването на избирателните и парламентарните реформи след установяването на многопартийни избирателни системи за гарантиране на по-обширна и ефективна политическа дейност сред населението“,[1]

1.   споделя мнението, че съществува необходимост от по-съгласувана и единна рамка, с цел повишаване на ефективността на подкрепата от страна на ЕС за изграждането на демокрацията в световен мащаб;

 

2.   приветства усилията на предишните и настоящите председателства на ЕС във връзка със създаването на инициатива, обхващаща трите стълба, относно изграждането на демокрацията във външните отношения на ЕС, имаща за цел да определи по-ясно неговата политическа линия и да засили действията му и съгласуването на усилията, и подчертава необходимостта от непрестанни действия в тази област като част от заключенията на Съвета, които предстои да бъдат приети през ноември 2009 г.;

 

3.   препоръчва заключенията на Съвета да включат конкретни и практически напътствия за подобряване на координацията в подкрепата за демокрацията във външната политика на ЕС, правата на човека и развитието на политически инструменти, като по този начин се изгради обща платформа, отговаряща на съществените потребности на демокрацията като политическа система по отношение на потушаването на конфликти, разделението на властите и осигуряването на справедливо развитие;

 

4.   отново подчертава, че демократизацията и доброто управление не са самоцел, но са от съществено значение и за намаляването на бедността, за устойчивото развитие, за мира и стабилността; счита, че демокрацията, както стана ясно от напредъка на вътрешната интеграция на ЕС, помага не само за предоставянето на политически и граждански права, но също така и за икономическите, културни и социални права, включително солидарността;

 

5.   счита, че внедряването на демокрацията и на демократичните процеси в трети държави предлага най-добрите възможности за разработването на ефективни политики, свързани с глобалните въпроси, които засягат и гражданите на ЕС; демократичните системи са в състояние, например, да водят по-ефективна борба срещу транснационалната престъпност, нелегалната имиграция и нелегалния трафик, да спомагат за опазването на околната среда, да поддържат открита световна търговска система, както и да гарантират устойчиви и конкурентни доставки на енергия;

 

6.   препоръчва на ЕС, с цел засилване на съгласуваните действия в световен мащаб за насърчаване на демокрацията, да подкрепи публично определението за демокрация, дадено от Общото събрание на ООН през 2005 г., като отправна точка за своята собствена дейност в областта на демократизацията;

 

7.   подчертава, че демокрацията не може да бъде изнасяна или налагана отвън; подчертава продължаващата привързаност на ЕС към принципа на ангажираност на държавите-партньори със стратегиите и програмите за развитие; въпреки това счита, че тези процеси могат да бъдат подпомагани от различните инструменти на ЕС, приспособени към специфичната ситуация във всяка държава;

 

8.   предлага Съветът и Комисията да пристъпят към разработването на всеобхватен и подробен анализ на всички аспекти на подкрепата на ЕС за демокрацията в представителна извадка от държавите-партньори, като по този начин стане възможно предоставянето на практически препоръки;

 

9.   препоръчва Съветът и Комисията да прилагат в своята дейност за подпомагане на демокрацията Парижката декларация и Програмата за действие от Акра за ефикасност на помощта; по-специално предлага разработването на съвместни оценки на ЕС за демокрацията, съвместно програмиране на равнище ЕС, както и поделяне на тежестите, за да се засили въздействието и видимостта на дейността на ЕС за подкрепа на демокрацията;

 

10. подчертава значението на клаузите за защита на правата на човека, които вече са включени в споразуменията на ЕС; потвърждава в този контекст, че посочените клаузи следва по-скоро последователно да се прилагат в съответствие със съществуващите споразумения, отколкото да се създават нови споразумения, съдържащи допълнителни условия;

 

11. предлага Комисията да включва систематично раздел за състоянието на демокрацията в стратегическите доклади по държави, като включва препоръки от съответните мисии за наблюдение на избори на ЕС, и следва също, при необходимост, да включи подкрепата за демокрацията в програмите за сътрудничество с държавите партньори;

 

12. подчертава необходимостта от по-добро съгласуване на дейностите, извършвани в съответствие с различни външни финансови инструменти, с цел цялостно проучване на взаимното допълване на географските и тематичните инструменти;

 

13. настоятелно призовава Съвета и Комисията да провеждат широки и всеобхватни консултации с всички заинтересовани лица от ЕС и от трети държави, включително с институционални, регионални и местни участници, и независими организации на гражданското общество, преди да се пуснат в ход нови инициативи за изграждане на демокрацията;

 

14. насърчава Комисията да включва по-систематично демократичните институции от всички равнища, особено парламентите и органите на регионално и местно управление, в подготовката и прилагането на специфични за всяка държава инструменти, като например споразуменията между ЕС и съответната държава и стратегическите доклади по държави;

 

15. подчертава, че е необходимо подкрепата на ЕС за демокрацията да бъде всеобхватна, да разглежда всички въпроси, обхванати от резолюцията на Общото събрание на ООН от 2005 г. и да прилага дългосрочен подход по отношение на своето осъществяване; възприема Европейския инструмент за демокрация и права на човека като ключов инструмент за финансова подкрепа в това отношение и призовава съответната подкрепа да бъде запазена и увеличена;

 

16. приветства положителния принос на мисиите за наблюдение на избори на ЕС за укрепването на демократичния процес, засилването на зачитането на правата на човека, основните свободи, доброто управление и спазването на принципите на правовата държава и по-конкретно за укрепването на изборния процес по света; подчертава все пак необходимостта от гарантиране на последователна следизборна политика, която да обръща особено внимание на взаимодействието между техническия и политическия контрол, като подкрепата за развитие следва да бъде в синхрон с демократичните принципи и ценностите на демократичното управление;

 

17. подчертава, че усилията на ЕС за изграждане на демокрация следва по-системно да включват специален акцент върху ролята на избраните представители и политически партии и независимите медии, както и върху по-активното участие на жени в политическия и обществения живот;

 

18. препоръчва въвеждането на специфична стратегия в подкрепа на наскоро и демократично избраните парламенти с оглед на постоянното засилване на демокрацията, принципите на правовата държава и доброто управление и по-нататъшното развитие на партньорски инструменти между парламентаристи от различни националности по отношение на ефикасното и ефективно представителство на интересите на избирателите, ефикасен и ефективен контрол на изпълнителната власт, и начини за поддържане на информационния поток между всички участници в системата на управление;

 

19. потвърждава собствената си решимост да допринесе да укрепването на демократичния процес чрез засилване на ангажираността в наблюдението на избори, контрола на мисиите за наблюдение на избори на ЕС и изграждането на парламентарен капацитет чрез Бюро за насърчаване на парламентарната демокрация, което може да допринесе за изграждане на институционален и административен капацитет на парламентите на новите и нововъзникващи демокрации чрез консултации, обучение, стажове, обмяна на добри практики и изграждане на мрежи; подчертава също значението на включването на парламентарни асамблеи като Асамблеята АТКБ - ЕС, ЕВРОЛАТ, ЕВРОМЕД и ЕВРОНЕСТ;

 

20. насърчава делегациите на Комисията да си сътрудничат с Бюрото за насърчаване на парламентарната демокрация (OPPD), когато разглеждат или поставят началото на програми за парламентарна помощ;

 

21. препоръчва заключенията от Съвета от ноември да бъдат включени в план за действие и до края на 2010 г. да бъде съставен доклад за напредъка;

 

22. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и на държавите-членки.