Forslag til beslutning - B7-0120/2009Forslag til beslutning
B7-0120/2009

  FORSLAG TIL BESLUTNING om opbygning af demokrati som led i EU's eksterne forbindelser

  19.10.2009

  på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7‑0213/2009
  jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5

  Véronique De Keyser, Richard Howitt, Thijs Berman for S&D-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0118/2009

  Procedure : 2009/2718(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B7-0120/2009
  Indgivne tekster :
  B7-0120/2009
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  B7‑0120/2009

  om opbygning af demokrati som led i EU's eksterne forbindelser

  Europa-Parlamentet,

  –    der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne, særlig artikel 21, og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

   

  –    der henviser til artikel 3, 6, 11 og 19 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 177, 300 og 310 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

   

  –    der henviser til alle aftaler mellem EU og tredjelande og til de klausuler om menneskerettigheder og demokrati, der er indskrevet i disse aftaler,

   

  –    der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som blev proklameret i Strasbourg den 12. december 2007,

   

  –    der henviser til FN's Generalforsamlings millenniumerklæring af 8. september 2000, A/RES/55/2,

   

  –    der henviser til FN's Generalforsamlings resolution om fremme og konsolidering af demokratiet af 4. december 2000 (A/RES/55/96),

   

  –    der henviser til FN's Generalforsamlings resolution om resultatet af 2005-topmødet af 15. september 2005, A/RES/60/1,

   

  –    der henviser til FN's Generalforsamlings resolution om styrkelse af regionale, subregionale og andre organisationers rolle og arrangementer med henblik på at fremme og befæste demokratiet af 23. marts 2005, A/RES/59/201,

   

  –    der henviser til Kommissionens meddelelse om EU-bistand til valghandlinger og valgovervågning, (KOM(2001)0191),

   

  –    der henviser til sin beslutning af 15. marts 2001 om meddelelse fra Kommissionen om EU-bistand til valghandlinger og valgovervågning,

   

  –    der henviser til Kommissionens meddelelse om, hvordan den Europæiske Union kan medvirke til at fremme menneskerettigheder og demokratisering i tredjelande, (KOM(2001)0252),

   

  –    der henviser til sin beslutning af 25. april 2002 om Kommissionens meddelelse om, hvordan Den Europæiske Union kan medvirke til at fremme menneskerettigheder og demokratisering i tredjelande,

   

  –    der henviser til den europæiske sikkerhedsstrategi, der blev vedtaget den 12. december 2003,

   

  –    der henviser til Kommissionens meddelelse om regeringsførelse og udvikling (KOM(2003)0615),

   

  –    der henviser til sin betænkning om Kommissionens meddelelse (A5-0219/2004),

   

  –    der henviser til Den Europæiske Unions konsensus om udvikling fra 2005,

   

  –    der henviser til Pariserklæringen om bistandseffektivisering fra 2005 og Accrahandlingsdagsordenen fra 2008,

   

  –    der henviser til Kommissionens meddelelse om "begrebet regeringsførelse inden for rammerne af den europæiske konsensus om udviklingspolitik - mod en harmoniseret approach i EU" (KOM 2006(421)),

   

  –    der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1889/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan (EIDHR),

   

  –    der henviser til Præsidiets afgørelse af 18. juni 2007 om oprettelse af Kontoret for Fremme af Parlamentarisk Demokrati,

   

  –    der henviser til sin beslutning fra maj 2008 om EU-valgobservationsmissioner: mål, praksis og fremtidige udfordringer,

   

  –    der henviser til Rådets konklusioner fra maj 2009 om støtte til demokratisk regeringsførelse – mod en bedre EU-ramme,

   

  –    der henviser til forespørgsel til mundtlig besvarelse til Kommissionen af 30. september 2009 om opbygning af demokrati i eksterne forbindelser (O-00xx/2009 - B7-0xxx/2009),

   

  –    der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

   

  A.  der henviser til, at demokrati og menneskerettigheder hører til Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters grundlæggende værdier, og at de har været en væsentlig bestanddel af den europæiske integrationsproces lige fra begyndelsen,

   

  B.   der henviser til, at Den Europæiske Unions grundlæggende traktater indeholder en klar forpligtelse med hensyn til demokrati og menneskerettigheder, og at de politiske Københavnskriterier om ”institutionel stabilitet, som garanterer demokrati, retsstatsforhold, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af mindretal”, har været et centralt træk i udvidelsesprocessen,

   

  C.  der henviser til, at EU’s vision om opbygning af demokrati og støtte endnu ikke er blevet taget op i et særskilt dokument,

   

  D.  der henviser til, at den generelle forståelse af demokrati med fordel har integreret politiske, sociale og økonomiske rettigheder inden for EU, og at dette i væsentlig grad har bidraget til at skabe stabilitet og fremgang i et omfang, der hidtil er uset i verdenshistorien,

   

  E.   der henviser til, at det i EU-traktatens artikel 11 hedder, at et af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitiks primære mål er "udvikling og befæstelse af demokratiet og retsstatsprincippet samt respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder",

   

  F.   der henviser til, at de demokratiske systemers form kan variere, hvilket er tilfældet i EU, men at demokrati er en universel værdi, hvis væsentligste principper eller elementer er nedfældet i mange internationale erklæringer og konventioner, der henviser til, at disse elementer som defineret i to af FN's Generalforsamlings resolutioner i 2000 og 2005 (A/RES/55/96 og A/RES/59/201) omfatter:

   

  •     respekt for menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, bl.a. forsamlings- og foreningsfrihed, ytringsfrihed og meningsfrihed

  •     ret til at deltage i varetagelsen af offentlige anliggender, direkte eller via frit valgte repræsentanter, og ret til at stemme og blive valgt ved regelmæssigt og frit afholdte valg med almindelig og lige valgret og hemmelig afstemning, som sikrer, at folkets vilje frit kommer til udtryk

  •     et pluralistisk system med politiske partier og organisationer

  •     respekt for retsstatsprincippet

  •     magtadskillelse og den dømmende magts uafhængighed

  •     åbenhed og ansvarlighed i den offentlige administration

  •     frie, uafhængige og pluralistiske medier,

   

  G.  der henviser til, at ifølge årtusindeerklæringen kan demokratisk og participatorisk regeringsførelse baseret på folkets vilje bedst sikre mænds og kvinders ret til at leve og opfostre deres børn i værdighed, uden sult og uden frygt for vold, undertrykkelse eller uretfærdighed,

   

  H.  der henviser til, at mænds og kvinders mulighed for at deltage på lige vilkår i det politiske liv og i beslutningsprocesserne er en forudsætning for et virkeligt demokrati,

   

  I.    der henviser til, at demokrati, udvikling og respekt for alle menneskerettigheder, herunder økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, hænger indbyrdes sammen og styrker hinanden,

   

  J.    der henviser til, at demokrati også er klart forbundet med sikkerhed, hvilket erkendes i den europæiske sikkerhedsstrategi, ifølge hvilken "at udbrede god regeringsførelse, støtte sociale og politiske reformer, bekæmpe korruption og magtmisbrug, etablere retsstatsprincippet og beskytte menneskerettighederne er det bedste middel til at styrke den internationale orden",

   

  K   der henviser til, at Den Europæiske Union råder over et bredt spektrum af instrumenter og redskaber lige fra politisk dialog og diplomatiske initiativer til specifikke instrumenter til finansielt og fagligt samarbejde med henblik på fremme af demokratiet verden over,

   

  L.   der henviser til, at Den Europæiske Unions eksterne finansielle instrumenter såsom instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI), det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI) og stabilitetsinstrumentet (IfS) alle giver betydelige muligheder for at støtte demokratisk regeringsførelse, udvikling af institutioner og kapacitetsopbygning,

   

  M.  der henviser til, at det europæiske initiativ for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR) er et væsentligt instrument til finansiel bistand til fordel for menneskerettigheder og demokrati, som har en global rækkevidde, kan fungere uden værtslandets tilladelse og sikrer direkte støtte til civilsamfundsorganisationer; der henviser til, at EU-valgobservationsmissioner finansieret af EIDHR er af væsentlig betydning for EU's bidrag til opbygning af demokratiske institutioner,

   

  N.  der henviser til, at der er behov for at skabe et bedre overblik over, hvordan EU i dag støtter demokratiet, hvordan EU's brede arsenal af redskaber og instrumenter til støtte for demokratiet verden over funger i partnerlandene, og hvordan disse forskellige instrumenter og aktører handler og kommunikerer,

   

  O.  der henviser til, at det i sin betænkning fra 2004 om Kommissionens meddelelse om regeringsførelse og udvikling understreger "betydningen af at gennemføre valgmæssige og parlamentariske reformer, der rækker ud over skabelsen af flerpartisystemer, for at sikre mere omfattende og virkningsfuld politisk aktivitet i befolkningen",

   

  1.   er enig i det synspunkt, at der er behov for en mere sammenhængende og ensartet ramme for at gøre EU's støtte til opbygningen af demokrati verden over mere effektiv;

   

  2.   glæder sig over de tidligere formandskabers og det nuværende formandskabs indsats i retning af et initiativ inden for opbygning af demokrati i EU's eksterne forbindelser, som går på tværs af de tre søjler, med henblik på at forædle Parlamentets politik og styrke dets handlinger og koordination af indsatserne, og understreger behovet for en vedvarende indsats på dette område som en del af de konklusioner fra Rådet, der skal vedtages i november 2009;

   

  3.   henstiller, at Rådets konklusioner omfatter konkrete og praktiske forslag til en forbedring af samordningen af støtten til demokrati i EU's politiske instrumenter inden for hhv. eksterne forbindelser, menneskerettigheder og udvikling, hvorved der skabes en fælles platform som en reaktion på de omfattende behov for demokrati som politisk system med hensyn til konfliktstyring, magtfordeling og garanti for en bæredygtig udvikling;

   

  4.   gentager, at demokratisering og god regeringsførelse ikke kun er mål i sig selv, men også er af afgørende betydning for fattigdomsbekæmpelse, en bæredygtig udvikling, fred og stabilitet; mener, at demokrati som vist ved EU's interne integrationsproces, bidrager til ikke blot at sikre politiske og civile rettigheder, men også økonomiske, kulturelle og sociale rettigheder, herunder solidaritet;

   

  5.   mener, at rodfæstelsen af demokrati og demokratiske processer i tredjelande giver de bedste muligheder for at udvikle effektive politikker i forbindelse med globale spørgsmål, der også har betydning for EU-borgere; de demokratiske systemer kan f.eks. bedre bekæmpe transnational kriminalitet, illegal indvandring og menneskehandel, beskytte miljøet, bevare et åbent globalt handelssystem og sikre en bæredygtig og konkurrencedygtig energiforsyning;

   

  6.   henstiller, at EU offentligt tilslutter sig FN's Generalforsamlings definition på demokrati fra 2005 som udgangspunkt for sit eget demokratiseringsarbejde med henblik på at styrke den fælles verdensomspændende indsats for at fremme demokratiet;

   

  7.   understreger, at demokrati ikke kan eksporteres eller påtvinges udefra; understreger, at EU stadig går ind for princippet om partnerlandenes ejerskab over udviklingsstrategier og udviklingsprogrammer; mener, at disse processer imidlertid kan understøttes af alle de forskellige EU-instrumenter, som er tilpasset den konkrete situation i hvert enkelt land;

   

  8.   foreslår, at Rådet og Kommissionen fortsætter med en omfattende og detaljeret analyse af alle former for EU-støtte til demokratisering i et udvalg af partnerlande, hvorved de kan forelægge praktiske henstillinger;

   

  9.   henstiller, at Rådet og Kommissionen gennemfører Pariserklæringen og Accrahandlingsdagsordenen om bistandseffektivisering i deres demokratistøttearbejde; foreslår især, at der indføres fælles EU-demokrativurderinger og fælles EU-programmering og EU-byrdefordeling med henblik på at øge virkningen og synligheden af EU's demokratistøttearbejde;

   

  10. understreger betydningen af menneskerettighedsklausulerne, der allerede er medtaget i EU’s aftaler; gentager i denne forbindelse, at sådanne klausuler først bør anvendes konsekvent i de eksisterende aftaler frem for, at der udarbejdes nye aftaler indeholdende yderligere betingelser;

   

  11. foreslår, at Kommissionen systematisk indføjer et afsnit om den demokratiske udvikling i landestrategidokumenterne, hvori der skal indarbejdes og integreres henstillinger fra relevante EU-valgobservationsmissioner og også, hvor det er hensigtsmæssigt, indarbejder demokratiseringsstøtte i samarbejdsprogrammerne med partnerlandene;

   

  12. understreger behovet for bedre koordination af de aktiviteter, der gennemføres under de forskellige eksterne finansieringsinstrumenter, med henblik på en tilbundsgående undersøgelse af komplementariteten mellem geografiske og tematiske instrumenter;

   

  13. opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til at gennemføre brede og omfattende høringer af alle aktører fra EU og tredjelande, herunder institutionelle, regionale og lokale aktører og uafhængige grupper i civilsamfundet, inden de iværksætter nye initiativer til opbygning af demokrati;

   

  14. opfordrer Kommissionen til mere systematisk at inddrage demokratiske institutioner på alle niveauer, navnlig parlamenter og regionale og lokale myndigheder, i udarbejdelsen og gennemførelsen af landespecifikke instrumenter, såsom aftaler mellem EU og det pågældende land og landestrategidokumenter;

   

  15. understreger nødvendigheden af, at EU's demokratiseringsstøtte er vidtfavnende og tackler alle de emner, der indgår i FN's Generalforsamlings resolution fra 2005, og at der vælges en langsigtet strategi i forbindelse med gennemførelsen heraf; betragter det europæiske initiativ for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR) som et væsentligt instrument til finansiel bistand i denne forbindelse og opfordrer til, at den relevante støtte opretholdes og øges;

   

  16. glæder sig over EU-valgobservationsmissionernes positive bidrag til styrkelse af de demokratiske processer, større respekt for menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder, en god regeringsførelse og retsstatsprincippet og navnlig styrkelse af valgprocedurerne rundt om i verden; understreger ikke desto mindre behovet for at sikre en sammenhængende politik i perioden efter valget, hvor der især lægges vægt på konvergens mellem den tekniske og politiske opfølgning, og med en udviklingsstøtte, der er i overensstemmelse med demokratiske principper og værdier, herunder demokratisk regeringsførelse;

   

  17. understreger, at EU’s indsats for opbygning af demokrati på mere systematisk vis bør omfatte særlig vægt på de valgte repræsentanters og politiske partiers samt uafhængige mediers rolle såvel som på styrkelsen af kvinders deltagelse i det politiske og offentlige liv;

   

  18. henstiller, at der indføres en særlig strategi til støtte for nye og demokratisk valgte parlamenter med henblik på at fremme en bæredygtig konsolidering af demokrati, retsstatsprincippet og god regeringsførelse og yderligere at udvikle et instrument for udveksling mellem jævnbyrdige parlamentsmedlemmer af forskellige nationaliteter, for så vidt angår en virksom og effektiv repræsentation af vælgernes interesser, en virksom og effektiv kontrol med den udøvende magt og redskaber til opretholdelse af informationsstrømmen mellem alle parter i regeringssystemet;

   

  19. er stadig fast besluttet på at bidrage til styrkelsen af demokratiske processer gennem et øget engagement i valgobservation, opfølgning af EU-valgobservationsmissioner og parlamentarisk kapacitetsopbygning via Kontoret for Fremme af Parlamentarisk Demokrati (OPPD), som kan bidraget til opbygningen af parlamenternes institutionelle og administrative kapacitet i nye og opadstræbende demokratier via rådgivning, uddannelse, praktikophold, udveksling af bedste praksis og opbygning af netværk; understreger også betydningen af inddragelsen af de parlamentariske forsamlinger, som f.eks. AVS-EU, EUROLAT, EUROMED og EURONEST;

   

  20. opfordrer Kommissionens delegationer til at samarbejde med Kontoret for Fremme af Parlamentarisk Demokrati, når de overvejer eller iværksætter programmer for parlamentarisk støtte;

   

  21. henstiller, at Rådets konklusioner i november omfatter en handlingsplan, og at der forelægges en fremskridtsrapport før udgangen af 2010;

   

  22. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaterne.