Διαδικασία : 2009/2718(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0120/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0120/2009

Συζήτηση :

PV 20/10/2009 - 13
CRE 20/10/2009 - 13

Ψηφοφορία :

PV 22/10/2009 - 8.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0056

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 138kWORD 103k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0118/2009
19.10.2009
PE428.728v01-00
 
B7-0120/2009

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0213/2009

σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού


σχετικά με την οικοδόμηση της δημοκρατίας στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ


Véronique De Keyser, Richard Howitt, Thijs Berman εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την οικοδόμηση της δημοκρατίας στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
B7‑0120/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, και ιδίως το άρθρο 21 αυτής, και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

 

–    έχοντας υπόψη τα άρθρα 3, 6, 11 και 19 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άρθρα 177, 300 και 310 της Συνθήκης ΕΚ,

 

–    έχοντας υπόψη όλες τις συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών και τις ρήτρες περί δικαιωμάτων του ανθρώπου και δημοκρατίας που περιέχονται σε αυτές,

 

–    έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διακηρύχθηκε στο Στρασβούργο στις 12 Δεκεμβρίου 2007,

 

–    έχοντας υπόψη το Ψήφισμα A/RES/55/2 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 8ης Σεπτεμβρίου 2000 με θέμα τη Διακήρυξη της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών,

 

–    έχοντας υπόψη το Ψήφισμα A/RES/55/96 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 4ης Δεκεμβρίου 2000 με θέμα την προώθηση και εδραίωση της δημοκρατίας,

 

–    έχοντας υπόψη το Ψήφισμα A/RES/60/1 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 15ης Σεπτεμβρίου 2000 με θέμα τα πορίσματα της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής του 2005,

 

–    έχοντας υπόψη το Ψήφισμα A/RES/60/1 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 15ης Σεπτεμβρίου 2000 με θέμα τα πορίσματα της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής του 2005,

 

–    έχοντας υπόψη το Ψήφισμα A/RES/59/201της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 23ης Μαρτίου 2005 με θέμα την ενίσχυση του ρόλου των περιφερειακών, υποπεριφερειακών και άλλων οργανισμών και ρυθμίσεων για την προώθηση και εδραίωση της δημοκρατίας,

 

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για την εκλογική βοήθεια και παρατήρηση από την ΕΕ (COM(2000)0191),

 

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Μαρτίου 2001, επί της ανακοίνωσης της Επιτροπής για την εκλογική βοήθεια και παρατήρηση από την ΕΕ,

 

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του εκδημοκρατισμού στις τρίτες χώρες (COM (2001) 252),

 

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Απριλίου 2002 επί της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του εκδημοκρατισμού στις τρίτες χώρες,

 

–    έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας (12 Δεκεμβρίου 2003),

 

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Διακυβέρνηση και ανάπτυξη» (COM(2003)615),

 

–    έχοντας υπόψη την έκθεσή του (A5- 0219/2004) επί της ανακοίνωσης της Επιτροπής,

 

–    έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη του 2005,

 

–    έχοντας υπόψη τη Δήλωση του Παρισιού για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας του 2005 και το Σχέδιο Δράσης της Άκκρα, του 2008,

 

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Διακυβέρνηση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινής Αντίληψης για την αναπτυξιακή πολιτική – Προς μια εναρμονισμένη προσέγγιση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (COM (2006) 421),

 

–    έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (EIDHR),

 

–    έχοντας υπόψη την απόφαση του Προεδρείου του της 18ης Ιουνίου 2007 για τη δημιουργία του Γραφείου Προώθησης της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας,

 

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμα του ΕΚ του Μαΐου 2008 με τίτλο «αποστολές εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ: στόχοι, πρακτικές και μελλοντικές προκλήσεις»,

 

–    έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, του Μαΐου 2009, με τίτλο «Υποστήριξη της δημοκρατικής διακυβέρνησης - Για ένα ενισχυμένο ενωσιακό πλαίσιο»,

 

–    έχοντας υπόψη την ερώτηση της 30ής Σεπτεμβρίου 2009 προς την Επιτροπή σχετικά με την οικοδόμηση της δημοκρατίας στις εξωτερικές σχέσεις (O-00xx/2009 - B7‑0xxx/2009),

 

–    έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος 5, και 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού,

 

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου συνιστούν θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και ότι ήταν ευθύς εξαρχής αναπόσπαστα μέρη της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,

 

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογραμμίζουν τη σταθερή προσήλωση στη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου και ότι τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης: ήτοι η σταθερότητα των θεσμών που εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα του ανθρώπου καθώς και το σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων αποτελούν στοιχείο-κλειδί της διαδικασίας διεύρυνσης,

 

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το όραμα της οικοδόμησης και υποστήριξης της δημοκρατίας δεν έχει ακόμη διατυπωθεί σε ενιαίο έγγραφο,

 

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία με την ευρεία της έννοια εξακολουθεί να ενσωματώνει επιτυχώς στους κόλπους της ΕΕ πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα και έχει αποτελέσει στοιχείο κλειδί για την επίτευξη μιας σταθερότητας και ευημερίας που δεν έχουν όμοιό τους στην παγκόσμιο ιστορία,

 

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) ορίζει ότι ένας από τους βασικούς στόχους της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας είναι «η ανάπτυξη και η εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών»,

 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημοκρατικά συστήματα μπορούν να διαφέρουν ως προς τη μορφή και τη δομή τους, όπως συμβαίνει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ότι η δημοκρατία αποτελεί παγκόσμια αξία και ότι οι βασικές αρχές και τα ουσιαστικά της στοιχεία είναι κατοχυρωμένα σε πολυάριθμες διεθνείς διακηρύξεις και συμβάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία αυτά, όπως ορίζονται από δύο ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών του 2000 και του 2005 (A/RES/55/96 & A/RES/59/201), περιλαμβάνουν:

 

•     τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, μεταξύ άλλων της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας της γνώμης,

•     το δικαίωμα να συμμετέχει κανείς στα κοινά, άμεσα ή μέσω ελεύθερα επιλεγμένων εκπροσώπων, και το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι σε αδιάβλητες, ελεύθερες, περιοδικά διενεργούμενες εκλογές που διεξάγονται με καθολικό και ισότιμο δικαίωμα ψήφου και μυστική ψηφοφορία και διασφαλίζουν την ελεύθερη έκφραση της βούλησης του λαού,

•     πλουραλισμό στο σύστημα των πολιτικών κομμάτων και οργανώσεων,

•     τον σεβασμό του κράτους δικαίου,

•     τη διάκριση των εξουσιών και την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας,

•     διαφάνεια και απόδοση λογαριασμών στη δημόσια διοίκηση,

•     ελεύθερα, ανεξάρτητα και πολυφωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης,

 

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη της Χιλιετίας, η δημοκρατική και συμμετοχική διακυβέρνηση που βασίζεται στη βούληση του λαού μπορεί να διασφαλίσει με τον καλύτερο τρόπο το δικαίωμα των ανδρών και των γυναικών να ζουν τη ζωή τους και να μεγαλώνουν τα παιδιά τους με αξιοπρέπεια, χωρίς πείνα και χωρίς το φόβο βίας, καταπίεσης ή αδικίας,

 

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα των ανδρών και των γυναικών να συμμετέχουν επί ίσοις όροις στην πολιτική ζωή και στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση της πραγματικής δημοκρατίας,

 

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία, η ανάπτυξη και ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο σύνολό τους, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, είναι αλληλοεξαρτώμενα και ενισχύονται αμοιβαία,

 

Ι.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία συνδέεται επίσης σαφώς με την ασφάλεια, όπως αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας, στην οποία αναφέρεται ότι «η διάδοση της χρηστής διακυβέρνησης, η υποστήριξη των κοινωνικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων, η αντιμετώπιση της διαφθοράς και της κατάχρησης εξουσίας, η εδραίωση του κράτους δικαίου και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι οι καλύτεροι τρόποι ισχυροποίησης της διεθνούς τάξης»,

 

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει ευρύ φάσμα μέσων και εργαλείων, από τον πολιτικό διάλογο και τις διπλωματικές πρωτοβουλίες έως ειδικά μέσα οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας για τη στήριξη της δημοκρατίας παγκοσμίως,

 

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, όπως είναι ο μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI), ο ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ENPI) και το μέσο σταθερότητας (IfS), παρέχουν όλα σημαντικές δυνατότητες για την προώθηση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και την ενίσχυση της ανάπτυξης θεσμών και ικανοτήτων,

 

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR) αποτελεί βασικό μέσο χρηματοδοτικής βοήθειας στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της δημοκρατίας, δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής του είναι καθολικό, μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τη συγκατάθεση της χώρας υποδοχής και στηρίζει απευθείας οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποστολές εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ (ΑΕΠ), που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR), συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της συμβολής της ΕΕ στην οικοδόμηση δημοκρατικών θεσμών,

 

Ν.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη για καλύτερη εποπτεία τόσο της στήριξης για τη δημοκρατία που παρέχεται σήμερα από την ΕΕ όσο και για τον αντίκτυπο του μεγάλου οπλοστασίου εργαλείων και μέσων της ΕΕ για τη στήριξη της δημοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο στις χώρες εταίρους και του τρόπου που αυτά τα διαφορετικά μέσα και παράγοντες λειτουργούν και συνδέονται,

 

Ξ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του Κοινοβουλίου του 2004 επί της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την διακυβέρνηση και την ανάπτυξη τονίζει «τη σημασία της συνέχισης των εκλογικών και των κοινοβουλευτικών μεταρρυθμίσεων πέρα από τη θέσπιση πολυκομματικών εκλογικών συστημάτων, έτσι ώστε να διασφαλισθεί μια περισσότερο εκτεταμένη και αποτελεσματική πολιτική δραστηριοποίηση του πληθυσμού»,(1)

 

1.   συμφωνεί με την άποψη ότι υπάρχει ανάγκη για πιο ολοκληρωμένο και ενιαίο πλαίσιο προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερη η στήριξη της ΕΕ για την οικοδόμηση της δημοκρατίας ανά τον κόσμο,

 

2.   επικροτεί τις προσπάθειες των προηγουμένων όπως και της σημερινής Προεδρίας της ΕΕ όσον αφορά την διαπυλωνική πρωτοβουλία σχετικά με την οικοδόμηση της δημοκρατίας στις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ, με στόχο να προσδιοριστεί επακριβώς η πολιτική της Ένωσης και να ενισχυθεί η δράση της και ο συντονισμός των προσπαθειών της, και υπογραμμίζει την ανάγκη για αδιάλειπτη δράση σε αυτόν τον τομέα, ως μέρος των συμπερασμάτων του Συμβουλίου που πρόκειται να εγκριθούν τον Νοέμβριο του 2009·

 

3.   προτείνει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου να περιλαμβάνουν συγκεκριμένες και πρακτικές προτάσεις για τη βελτίωση του συντονισμού και της στήριξης της δημοκρατίας στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ, τις συμφωνίες για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τα μέσα της αναπτυξιακής πολιτικής, ώστε να δημιουργηθεί κοινό υπόβαθρο το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σημαντικές ανάγκες του πολιτικού συστήματος της δημοκρατίας όσον αφορά την διαχείριση συγκρούσεων, τη διάκριση των εξουσιών και τη δίκαιη ανάπτυξη·

 

4.   επαναλαμβάνει ότι ο εκδημοκρατισμός και η χρηστή διακυβέρνηση δεν αποτελούν μόνον αυτοσκοπό, αλλά ότι έχουν επίσης ζωτική σημασία για τη μείωση της φτώχειας, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ειρήνη και τη σταθερότητα· θεωρεί ότι η δημοκρατία , όπως αποδεικνύεται από τη διαδικασία εσωτερικής ολοκλήρωσης της ΕΕ, συμβάλλει στον σεβασμό όχι μόνο πολιτικών και αστικών δικαιωμάτων αλλά και οικονομικών, πολιτιστικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεγγύης·

 

5.   θεωρεί ότι η εισαγωγή της δημοκρατίας και των δημοκρατικών διαδικασιών σε τρίτες χώρες προσφέρει τις βέλτιστες προοπτικές για την ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών σε σχέση με παγκόσμια ζητήματα τα οποία απασχολούν και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τα δημοκρατικά συστήματα μπορούν, για παράδειγμα, να καταπολεμήσουν με μεγαλύτερη επιτυχία το διεθνικό έγκλημα, την παράνομη μετανάστευση και το εμπόριο ανθρώπων, να προστατεύσουν το περιβάλλον, να διατηρήσουν ένα ανοιχτό παγκόσμιο σύστημα εμπορίου και να διασφαλίσουν βιώσιμούς και ανταγωνιστικούς ενεργειακούς πόρους·

 

6.   συνιστά η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να ενισχύσει συντονισμένες δράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο για την προώθηση της δημοκρατίας, να εγκρίνει δημοσίως τον ορισμό της δημοκρατίας του ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, του 2005, ως σημείο αναφοράς για το έργο εκδημοκρατισμού που εκτελεί η ίδια·

 

7.   υπογραμμίζει ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να εξαχθεί ή να επιβληθεί έξωθεν· υπογραμμίζει τη συνεχή προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αρχές της αυτεξούσιας χάραξης αναπτυξιακών στρατηγικών και προγραμμάτων από τις χώρες εταίρους· θεωρεί ωστόσο ότι αυτές οι διαδικασίες μπορούν, ωστόσο, να λάβουν υποστήριξη από τα διάφορα μέσα της ΕΕ τα οποία έχουν εγκριθεί για την κάθε χώρα συγκεκριμένα·

 

8.   προτείνει στο Συμβούλιο και την Επιτροπή να προβούν σε ολοκληρωμένη και λεπτομερή ανάλυση της συνολικής στήριξης της δημοκρατίας από την ΕΕ, σε ένα δείγμα χωρών επιτρέποντας να γίνουν πρακτικές συστάσεις·

 

9.   προτείνει το Συμβούλιο και η Επιτροπή να εφαρμόζουν στις εργασίες τους για τη στήριξη της δημοκρατίας τη Διακήρυξη του Παρισιού και το Σχέδιο δράσης της Άκκρα για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας· πιο συγκεκριμένα προτείνει να δημιουργηθούν κοινές δημοκρατικές αξιολογήσεις στην ΕΕ, κοινά προγράμματα της ΕΕ και να γίνει κατανομή των βαρών·

 

10. υπογραμμίζει τη σημασία των διατάξεων που αφορούν τα δικαιώματα του ανθρώπου, οι οποίες περιλαμβάνονται ήδη σε συμφωνίες της ΕΕ· σε αυτό το πλαίσιο επαναλαμβάνει ότι οι διατάξεις αυτές είναι καλύτερο να προστίθενται συστηματικά στις ήδη υπάρχουσες συμφωνίες, παρά να δημιουργούνται νέες συμφωνίες με επιπρόσθετους όρους·

 

11. προτείνει να ενσωματώνει η Επιτροπή συστηματικά στα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα ένα κεφάλαιο σχετικά με την «κατάσταση της δημοκρατίας», περιλαμβάνοντας και ενσωματώνοντας συστάσεις από συναφείς ΑΕΠ της ΕΕ και, όπου χρειάζεται, να ενσωματώνει τη στήριξη της δημοκρατίας σε προγράμματα συνεργασίας με χώρες εταίρους·

 

12. υπογραμμίζει την ανάγκη καλύτερου συντονισμού των δραστηριοτήτων που εκτελούνται από τα διάφορα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα, έτσι ώστε να διερευνείται πλήρως η συμπληρωματικότητα μεταξύ γεωγραφικών και θεματικών μέσων·

 

13. ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή, πριν δρομολογήσουν νέες πρωτοβουλίες οικοδόμησης της δημοκρατίας, να προβούν σε ευρύτατες και ολοκληρωμένες διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς από την ΕΕ και από τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων θεσμικών, περιφερειακών και τοπικών παραγόντων, όπως και ανεξαρτήτων ομάδων της κοινωνίας των πολιτών·

 

14. ενθαρρύνει την Επιτροπή να ζητεί την πιο συστηματική συμμετοχή δημοκρατικών θεσμών από όλα τα επίπεδα, ιδίως των κοινοβουλίων και των περιφερειακών και τοπικών αρχών, στην προετοιμασία και εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα μέσων, όπως είναι οι συμφωνίες ανάμεσα στην ΕΕ και την ενδιαφερόμενη χώρα αλλά και τα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα·

 

15. υπογραμμίζει ότι η στήριξη της δημοκρατίας από την ΕΕ είναι αναγκαίο να είναι ολοκληρωμένη, να αφορά όλα τα θέματα που καλύπτονται από το Ψήφισμα του ΟΗΕ του 2005 και να θέσει μακροπρόθεσμους στόχους για την πραγματοποίησή της· θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR) αποτελεί βασικό μέσο χρηματοδοτικής βοήθειας από αυτήν την άποψη και ζητεί να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η σχετική στήριξη·

 

16. χαιρετίζει τη θετική συμβολή των ΑΕΠ της ΕΕ στον τομέα της ενίσχυσης των δημοκρατικών διαδικασιών, της ενδυνάμωσης του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των θεμελιωδών ελευθεριών, της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, και, συγκεκριμένα, της ενίσχυσης των εκλογικών διαδικασιών σε ολόκληρο τον κόσμο· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη διασφάλισης μιας συνεπούς μετεκλογικής πολιτικής, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην σύγκλιση μεταξύ τεχνικής και πολιτικής συνέχειας συνοδευόμενης από αναπτυξιακή στήριξη που να συνάδει με τις δημοκρατικές αρχές και τις αξίες της δημοκρατικής διακυβέρνησης·

 

17. τονίζει ότι οι προσπάθειες οικοδόμησης της δημοκρατίας θα πρέπει να εστιάζουν πιο συστηματικά ιδίως στον ρόλο των εκλεγμένων εκπροσώπων, πολιτικών κομμάτων και ανεξαρτήτων μέσων ενημέρωσης, όπως και στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική και δημόσια ζωή·

 

18. συνιστά την εφαρμογή ειδικής στρατηγικής υποστήριξης των νεοεκλεγέντων κοινοβουλίων με δημοκρατικό τρόπο, προς όφελος της βιώσιμης εδραίωσης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης, και την περαιτέρω ανάπτυξη ενός διομοτίμου μέσου μεταξύ βουλευτών διαφόρων εθνικοτήτων που θα αφορά την πιο αποτελεσματική και αποδοτική εκπροσώπηση των συμφερόντων του εκλογικού σώματος, την αποτελεσματική και αποδοτική εποπτεία από την εκτελεστική εξουσία και τρόπους και μέσα για την διατήρηση της ροής πληροφοριών ανάμεσα σε όλα τα μέρη του συστήματος διακυβέρνησης·

 

19. επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητά του να συμβάλει στην ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών αυξάνοντας τη συμμετοχή του στην εκλογική παρατήρηση, στη συνέχεια που πρέπει να δίνεται στις ΑΕΠ της ΕΕ και στην ανάπτυξη κοινοβουλευτικών ικανοτήτων μέσω του γραφείου προώθησης της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας (ΓΠΚΔ), το οποίο μπορεί να συμβάλει στην οικοδόμηση της θεσμικής και διοικητικής ικανότητας των κοινοβουλίων νέων και αναδυομένων δημοκρατιών (ΝΑΔ) μέσω της παροχής συμβουλών, εκπαίδευσης, της δυνατότητας για πρακτική άσκηση, της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και της δικτύωσης· επίσης τονίζει τη σημασία της συμμετοχής κοινοβουλευτικών συνελεύσεων όπως η Συνέλευση ΑΚΕ- ΕΕ, η EUROLAT, η EUROMED και η EURONEST,

 

20. ενθαρρύνει τις αποστολές της Επιτροπής να συνεταιρίζονται με το ΓΠΚΔ όταν εξετάζουν ή ξεκινούν προγράμματα κοινοβουλευτικής στήριξης·

 

21. προτείνει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Νοεμβρίου να περιλαμβάνουν κάποιο σχέδιο δράσης και να συνταχθεί έκθεση προόδου έως το τέλος του 2010·

 

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

(1)

A5-0219/2004

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου