Процедура : 2009/2718(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0121/2009

Внесени текстове :

B7-0121/2009

Разисквания :

PV 20/10/2009 - 13
CRE 20/10/2009 - 13

Гласувания :

PV 22/10/2009 - 8.7

Приети текстове :

P7_TA(2009)0056

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 151kWORD 152k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0118/2009
19.10.2009
PE428.729v01-00
 
B7-0121/2009

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B7‑0213/2009

съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността


относно изграждане на демокрацията във външните отношения на ЕС


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Filip Kaczmarek, от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно изграждане на демокрацията във външните отношения на ЕС   
B7‑0121/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, и по-специално член 21 от нея, и Международния пакт за граждански и политически права,

–   като взе предвид член 3, член 6, член 11 и член 19 от Договора за Европейския съюз и член 177, член 300 и член 310 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид всички споразумения между ЕС и трети държави и клаузите относно правата на човека и демокрацията, които се съдържат в тези споразумения,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, провъзгласена в Страсбург на 12 декември 2007 г.,

–   като взе предвид резолюция A/RES/55/2 на Общото събрание на ООН "Декларацията на хилядолетието на ООН" от 8 септември 2000 г.,

–   като взе предвид резолюция A/RES/55/96 на Общото събрание на ООН "Насърчаване и укрепване на демокрацията" от 4 декември 2000 г.,

–   като взе предвид резолюция A/RES/60/1 на Общото събрание на ООН "Резултатите от срещата на високо равнище през 2005 г." от 15 септември 2005 г.,

–   като взе предвид резолюция A/RES/60/1 на Общото събрание на ООН "Резултатите от срещата на високо равнище през 2005 г." от 15 септември 2005 г.,

–   като взе предвид резолюция A/RES/59/201 на Общото събрание на ООН "Засилване на ролята на регионалните, подрегионалните и други организации и спогодби при насърчаването и укрепването на демокрацията" от 23 март 2005 г.,

–   като взе предвид съобщението на Комисията относно "Помощ и наблюдение на избори от ЕС" (COM (2001) 191),

–   като взе предвид резолюцията си от 15 март 2001 г. относно съобщението на Комисията относно "Помощ и наблюдение на избори от ЕС",

–   като взе предвид съобщението на Комисията относно "Ролята на ЕС при насърчаването на правата на човека и демократизацията в трети държави" (COM (2001) 252),

–   като взе предвид резолюцията си от 25 април 2002 г. относно съобщението на Комисията относно Ролята на ЕС при насърчаването на правата на човека и демократизацията в трети държави",

–   като взе предвид Европейската стратегия за сигурност от 12 декември 2003 г.,

–   като взе предвид съобщението на Комисията относно "Управление и развитие" (COM (2003) 615),

–   като взе предвид своя доклад A5–0219/2004 относно съобщението на Комисията,

–   като взе предвид Европейския консенсус за развитие от 2005 г.,

–   като взе предвид Парижката декларация относно ефективността на помощта от 2005 г. и Програмата за действие от Акра от 2008 г.,

–   като взе предвид съобщението на Комисията относно "Управлението в европейския консенсус за развитие – към хармонизиран подход в Европейския съюз" (COM (2006) 421),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1889/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година за установяване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света,

–   като взе предвид решението на Бюрото от 18 юни 2007 г. относно създаване на Бюро за насърчаване на парламентарната демокрация,

–   като взе предвид резолюцията на ЕП от май 2008 г. относно "Мисиита на ЕС за наблюдение на изборите: цели, практики и бъдещи предизвикателства",

–   като взе предвид заключенията на Съвета от май 2009 г. относно "Подкрепата за демократично управление — към подобрена рамка на ЕС",

–   като взе предвид въпроса от 30 септември 2009 г. към Комисията относно изграждането на демокрацията във външните отношения (O-0093/2009 – B7‑0213/2009),

–   като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че демокрацията и правата на човека са основни ценности на Европейския съюз и неговите държави-членки и са неделими части от процеса на европейска интеграция от самото начало,

Б.  Б. като има предвид, че основните Договори на Европейския съюз подчертават твърд ангажимент за демокрация и права на човека и политическите критерии от Копенхаген за "стабилност на институциите, които гарантират демокрация, върховенство на закона, правата на човека, зачитане и защита на малцинствата" винаги са били основен елемент от процеса на разширяване,

В.  като има предвид, че пълното разбиране на демокрацията успешно съчета политическите, социалните и икономическите права в рамките на ЕС и беше ключ за създаване на стабилност и просперитет в световната история,

Г.  като има предвид, че член 11 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) гласи, че една от основните цели на Общата външна политика и политика за сигурност е "да развива и укрепва демокрацията и законността и зачитането на човешките права и основните свободи",

Д. като има предвид, че демократичните системи могат да се различават по форма и вид, какъвто е случаят в рамките на ЕС, но демокрацията е универсална стойност и основните й принципи или елементи са залегнали в редица международни декларации и конвенции. Тези елементи, определени в две резолюции на Общото събрание на ООН от 2000 г. и 2005 г. (A/RES/55/96 & A/RES/59/201), включват:

•    спазване на правата на човека и основните свободи, наред с другото свободата на сдружаване и свободата на събиранията, свободата на изразяване и мнение.

•    правото на участие в провеждането на обществени работи пряко или посредством свободно избрани представители и да гласува и да бъде избиран в истински, периодично провеждани всеобщи и равноправни избори чрез тайно гласуване, гарантиращо свободното изразяване на волята на народа

•    плуралистична система от политически партии и организации

•    зачитане на върховенството на закона

•    разделяне на правомощията и независимост на съдебната система

•    прозрачност и отчетност в публичната администрация

•    свободни, независими и плуралистични медии,

Е.  като има предвид, че както е посочено в "Декларацията на хилядолетието", демократичното управление, основано на участието и волята на народа може най-добре да гарантира правото на мъжете и жените да живеят живота си и да отглеждат децата си достойно, без глад и страх от насилие, потискане и несправедливост,

Ж. като има предвид, че възможността на мъжете и жените да участват наравно в политическия живот и в процеса на вземане на решения е предварително условие за същинската демокрация,

З.  като има предвид, че демокрацията, развитието и спазването на всички права на човека, включително икономическите, социалните и културните права, са взаимно зависими и взаимно укрепващи се,

И. като има предвид, че демокрацията е също така тясно свързана със сигурността, както се потвърждава с Европейската стратегия за сигурност, която гласи, че "разпространяването на доброто управление, подкрепата за социалните и политическите реформи, справянето с корупцията и злоупотребите с властта, установяването на правов ред и защитата на правата на човека са най-добрите средства за укрепване на международния ред",

Й. като има предвид, че Европейският съюз разполага с широк набор от инструменти - от политически диалог и дипломатически инициативи до специфични инструменти за финансово и техническо сътрудничество за подпомагане на демокрацията по целия свят,

К. като има предвид, че външните финансови инструменти на Европейския съюз като например Инструмента за сътрудничество за развитие, Европейският инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП) и Инструмента за стабилност предоставят значителни възможности за демократично управление и подкрепа за институционалното изграждане и изграждането на капацитет,

Л. като има предвид, че Европейският инструмент за демокрация и права на човека (EИДПЧ) е основен инструмент за финансова помощ в областта на правата на човека и демокрацията, като обхватът му е световен, може да работи без съгласието на приемащата страна и пряко подпомага организации на гражданското общество; като има предвид, че мисиите на ЕС за наблюдение на изборите, финансирани от EИДПЧ, са основна част от приноса на ЕС за изграждане на демократични институции,

M. като има предвид, че е необходим по-добър обзор на подкрепата за демокрацията, предоставена понастоящем от ЕС, за това по какъв начин големият набор от инструменти на ЕС за подкрепа на демокрацията по света работи в страните партньори и как тези различни инструменти и участници действат и се свързват помежду си,

Н. като има предвид, че докладът на ЕП от 2004 г. относно съобщението на Комисията относно управление и развитие подчертава "значението от продължаване на избирателните и парламентарните реформи освен установяването на многопартийни избирателни системи за гарантиране на по-обширна и ефективна политическа дейност сред населението",

1.  отново подчертава, че демократизацията и доброто управление не са самоцел, но играят решаваща роля за намаляването на бедността, за устойчивото развитие, за мира и стабилността;

2.  счита, че внедряването на демокрацията и на демократичните процеси в трети държави с помощта на помощ за развитието предлага най-добрите възможности за разработването на ефективни политики, свързани с глобалните въпроси, които също така вълнуват и гражданите на ЕС;

3.  споделя мнението, че съществува необходимост от по-съгласувана и единна рамка, с цел повишаване на ефективността на подкрепата от страна на ЕС за изграждането на демокрацията в световен мащаб;

4.  приветства усилията на предишните и настоящите председателства на ЕС във връзка с със създаването на инициатива, обхващаща трите стълба, относно изграждането на демокрацията във външните отношения на ЕС, имаща за цел да определи по-ясно неговата политическа линия и да засили действията му и съгласуването на усилията, и подчертава необходимостта от непрестанни действия в тази област като част от заключенията на Съвета, които предстои да бъдат приети през ноември 2009 г.;

5.  препоръчва заключенията на Съвета да включват конкретни и практически предложения за подобряване на съгласуването на действията за подкрепа на демокрацията в инструментите за политика на Европейския съюз в областта на външната политика, правата на човека и развитието;

6.  препоръчва на ЕС да засили целенасочените си действия в световен мащаб за насърчаване на демокрацията, като подкрепи резолюцията на Общото събрание на ООН от 2005 г., в която се съдържат определения на основните елементи на демокрацията;

7.  подчертава, че демокрацията не може да бъде изнасяна или налагана отвън; успешната стратегия за насърчаване на демокрацията трябва да се основава върху диалога и да предполага всеобхватни усилия за засилване на гражданското общество и за повишаване на демократичната осведоменост в развиващите се страни; подчертава продължаващата обвързаност на ЕС с принципите на ангажираност на държавите-партньори със стратегиите и програмите за развитие; въпреки това, тези процеси могат да бъдат подпомагани от различните инструменти на ЕС, приспособени към специфичната ситуация във всяка държава, като се започне със задълбочен анализ на положението на държавата с оглед на демокрацията;

8.  подчертава, че ЕС трябва да разработи стратегии за подпомагане на развитието на гражданското общество и демократичните структури с алтернативни средства в авторитарните държави, в които насърчаването на демокрацията не може да се осъществява открито; политическите фондации, неправителствените организации и академичните институции играят важна роля в този контекст и следва да бъдат подкрепяни;

9.  подчертава, че всяка форма на сътрудничество за развитието – с изключение на хуманитарната помощ, която се подчинява на извънредни условия – следва да бъде поставена в зависимост от спазването на специфичните критерии за обществена прозрачност и по-специално във връзка с финансовото управление, тъй като без правилните условия за прозрачност и отчетност не е възможно постигането на устойчиво развитие;

10. настоятелно призовава политиката за развитие да си постави като върховен приоритет въвеждането на системи и процеси за предотвратяване на корупцията и подпомагането на демократичното развитие, които водят до по-открито и подлежащо на отчетност управление;

11.  препоръчва Съветът и Комисията да прилагат в своята дейност за подпомагане на демокрацията Парижката декларация и Програмата за действие от Акра за ефикасност на помощта; по-специално предлага разработването на съвместни оценки на ЕС за демокрацията, съвместно програмиране на равнище ЕС, както и поделяне на тежестите, за да се засили въздействието и видимостта на дейността на ЕС за подкрепа на демокрацията;

12. предлага на Комисията да включва систематично раздел за „състоянието на демокрацията” в стратегическите документи по държави и, при всяка възможност, да включва подкрепата за демокрацията в програмите за сътрудничество с държавите-партньори;

13. подчертава необходимостта от по-добро съгласуване на дейностите, извършвани в съответствие с различни финансови инструменти, с цел цялостно проучване на взаимното допълване на географските и тематичните инструменти;

14. настоятелно призовава Съвета и Комисията да провеждат широки и всеобхватни консултации с всички участници от ЕС и от трети държави, включително с институционални, регионални и местни участници, преди пускането в ход на нови инициативи за изграждане на демокрацията;

15. насърчава Комисията да включва по-систематично демократичните институции, особено парламентите, в подготовката и прилагането на специфични за всяка държава инструменти, като например споразуменията между ЕС и съответната държава и стратегическите доклади по държави;

16. подчертава, че е необходимо подкрепата на ЕС за демокрацията да бъде всеобхватна, да разглежда всички въпроси, обхванати от резолюцията на Общото събрание на ООН от 2005 г., и да прилага дългосрочен подход по отношение на своето осъществяване;

17. приветства положителния принос на мисиите на ЕС за наблюдение на изборите за засилването на демократичните процеси, за повишаването на спазването на правата на човека, на основните свободи, на доброто управление и на върховенството на закона и, в частност, за засилването на изборните процеси по света, но подчертава, че е необходимо да бъде гарантирана съгласувана политика след провеждането на изборите, при която подкрепата за развитието да бъде в съответствие с демократичните принципи и с ценностите на демократичното управление;

18. подчертава, че усилията на ЕС за изграждане на демокрацията следва да се съсредоточават по-систематично върху ролята на избраните представители, на политическите партии и на независимите медии;

19. препоръчва въвеждането на специална стратегия за оказване на подкрепа на нови и демократично избрани парламенти с цел трайното внедряване на демокрацията, на върховенството на закона и на доброто управление;

20.  потвърждава своята решимост да подпомага укрепването на демократичните процеси, като повишава своето участие в наблюдението на изборите, в дейностите след приключване на мисиите на ЕС за наблюдение на изборите, както и за изграждането на парламентарен капацитет с помощта на своето бюро за насърчаване на парламентарната демокрация (OPPD);

21. насърчава делегациите на Комисията да си сътрудничат с бюрото за насърчаване на парламентарната демокрация (OPPD), когато разглеждат или пускат в ход програми за парламентарна помощ;

22. препоръчва планът за действие да стане част от заключенията на Съвета през ноември и прегледът на напредъка да бъде представен до края на 2010 г;

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и на държавите-членки.

 

Правна информация - Политика за поверителност