Πρόταση ψηφίσματος - B7-0121/2009Πρόταση ψηφίσματος
B7-0121/2009

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την οικοδόμηση της δημοκρατίας στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

19.10.2009

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7‑0213/2009
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Filip Kaczmarek εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0118/2009

Διαδικασία : 2009/2718(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0121/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0121/2009
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0121/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την οικοδόμηση της δημοκρατίας στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και ιδίως το άρθρο 21 αυτής, και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα ,

 

-  έχοντας υπόψη τα άρθρα 3, 6, 11 και 19 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άρθρα 177, 300 και 310 της Συνθήκης ΕΚ,

 

-  έχοντας υπόψη όλες τις συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών και τις ρήτρες περί δικαιωμάτων του ανθρώπου και δημοκρατίας που περιέχονται σε αυτές,

 

-  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διακηρύχθηκε στο Στρασβούργο στις 12 Δεκεμβρίου 2007,

 

-  έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/RES/55/2 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, γνωστό ως "Διακήρυξη της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών", της 8ης Σεπτεμβρίου 2000, ,

 

-  έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/RES/55/96 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 4ης Δεκεμβρίου 2000, με τίτλο «Προώθηση και εδραίωση της δημοκρατίας»,

 

-  έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/RES/60/1 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 15ης Σεπτεμβρίου 2005, με τίτλο «Πορίσματα της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής 2005»,

 

-  έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/RES/60/1 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 15ης Σεπτεμβρίου 2005, με τίτλο «Πορίσματα της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής 2005»,

 

-  έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/RES/59/201 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 23ης Μαρτίου 2005, με τίτλο «Ενίσχυση του ρόλου των περιφερειακών, υποπεριφερειακών και άλλων οργανισμών καθώς και των μέτρων για την προώθηση και εδραίωση της δημοκρατίας»,

 

-  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για την εκλογική βοήθεια και παρατήρηση από την ΕΕ (COM(2000)0191),

 

-  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Μαρτίου 2001, επί της ανακοίνωσης της Επιτροπής για την εκλογική βοήθεια και παρατήρηση από την ΕΕ,

 

-  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του εκδημοκρατισμού στις τρίτες χώρες (COM (2001) 252),

 

-  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Απριλίου 2002, επί της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του εκδημοκρατισμού στις τρίτες χώρες,

 

-  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας, η οποία εγκρίθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2003,

 

-  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Διακυβέρνηση και ανάπτυξη» (COM(2003)615),

 

-  έχοντας υπόψη την έκθεσή του, A5- 0219/2004, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής,

 

-  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη, η οποία εγκρίθηκε το 2005,

 

-  έχοντας υπόψη τη Δήλωση του Παρισιού για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, του 2005, και το Σχέδιο Δράσης της Άκκρα, του 2008,

 

-  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η διακυβέρνηση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινής Αντίληψης για την αναπτυξιακή πολιτική - Προς μία εναρμονισμένη προσέγγιση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (COM (2006) 421),

 

-  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (EIDHR),

 

-  έχοντας υπόψη την απόφαση του Προεδρείου του, της 18ης Ιουνίου 2007, σχετικά με τη δημιουργία Γραφείου Προώθησης της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας,

 

-  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Μαΐου 2008, σχετικά με τις αποστολές εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ: στόχοι, πρακτικές και μελλοντικές προκλήσεις,

 

-  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαΐου 2009 σχετικά με την υποστήριξη της δημοκρατικής διακυβέρνησης - για ένα ενισχυμένο ενωσιακό πλαίσιο,

 

-  έχοντας υπόψη την ερώτηση της 30ής Σεπτεμβρίου 2009 προς την Επιτροπή σχετικά με την οικοδόμηση της δημοκρατίας στις εξωτερικές σχέσεις (O-0093/2009 - B7‑0213/2009),

 

-  έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος 5, και 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού,

 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου αποτελούν θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, και ευθύς εξ αρχής έχουν αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,

 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογραμμίζουν τη σταθερή προσήλωση στη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου και ότι τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης, ήτοι η σταθερότητα των θεσμών που εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα του ανθρώπου καθώς και το σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων, αποτελούν στοιχείο-κλειδί της διαδικασίας διεύρυνσης,

 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρεία αντίληψη περί δημοκρατίας έχει ενσωματώσει επιτυχώς τα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την εξασφάλιση σταθερότητας και ευημερίας στην παγκόσμια ιστορία,

 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) ορίζει ότι ένας από τους βασικούς στόχους της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας είναι «η ανάπτυξη και η εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών»,

 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημοκρατικά συστήματα μπορούν να διαφέρουν ως προς τη μορφή και τη δομή τους, όπως συμβαίνει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η δημοκρατία αποτελεί παγκόσμια αξία και οι βασικές αρχές και τα ουσιαστικά της στοιχεία είναι κατοχυρωμένα σε πολυάριθμες διεθνείς διακηρύξεις και συμβάσεις· τα στοιχεία αυτά, όπως ορίζονται στα δύο ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, του 2000 και του 2005, (A/RES/55/96 & A/RES/59/201), περιλαμβάνουν:

 

•    το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, μεταξύ άλλων της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας της γνώμης

•    το δικαίωμα συμμετοχής στην άσκηση δημόσιας εξουσίας, είτε άμεσα είτε διαμέσου ελεύθερα επιλεγμένων αντιπροσώπων, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε γνήσιες, ελεύθερες, περιοδικά διενεργούμενες εκλογές, με καθολική, ίση και μυστική ψηφοφορία, εξασφαλίζοντας την ελεύθερη έκφραση της βούλησης του λαού

•    ένα πλουραλιστικό σύστημα πολιτικών κομμάτων και οργανώσεων

•    το σεβασμό του κράτους δικαίου

•    τη διάκριση των εξουσιών και την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας

•    τη διαφάνεια και την ευθύνη στη δημόσια διοίκηση

•    ελεύθερα, ανεξάρτητα και πολυφωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης,

 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη της Χιλιετίας, η δημοκρατική και συμμετοχική διακυβέρνηση που βασίζεται στη βούληση του λαού μπορεί να διασφαλίσει με τον καλύτερο τρόπο το δικαίωμα των ανδρών και των γυναικών να ζουν τη ζωή τους και να μεγαλώνουν τα παιδιά τους με αξιοπρέπεια, χωρίς πείνα και χωρίς το φόβο βίας, καταπίεσης ή αδικίας,

 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα των ανδρών και των γυναικών να συμμετέχουν επί ίσοις όροις στην πολιτική ζωή και στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση της πραγματικής δημοκρατίας,

 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία, η ανάπτυξη και ο σεβασμός όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, είναι αλληλοεξαρτώμενα και ενισχύονται αμοιβαία,

 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία συνδέεται επίσης σαφώς με την ασφάλεια, όπως αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας, στην οποία αναφέρεται ότι «η διάδοση της χρηστής διακυβέρνησης, η υποστήριξη των κοινωνικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων, η αντιμετώπιση της διαφθοράς και της κατάχρησης εξουσίας, η εδραίωση του κράτους δικαίου και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι οι καλύτεροι τρόποι ισχυροποίησης της διεθνούς τάξης»,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ένα ευρύ φάσμα μέσων και εργαλείων, που εκτείνονται από τον πολιτικό διάλογο και τις διπλωματικές πρωτοβουλίες έως ειδικά μέσα οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας για τη στήριξη της δημοκρατίας παγκοσμίως,

 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι ο μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI), ο ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ENPI) και το μέσο σταθερότητας (IfS), παρέχουν όλα σημαντικές δυνατότητες για την προώθηση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και την ενίσχυση της ανάπτυξης θεσμών και ικανοτήτων,

 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR) αποτελεί βασικό μέσο χρηματοδοτικής βοήθειας στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της δημοκρατίας, δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής του είναι καθολικό, μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τη συγκατάθεση της χώρας υποδοχής και στηρίζει απευθείας οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποστολές της ΕΕ για την παρακολούθηση εκλογών, που χρηματοδοτούνται από το EIDHR, αποτελούν ουσιαστικό μέρος της συμβολής της ΕΕ στην οικοδόμηση των δημοκρατικών θεσμών,

 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη καλύτερης εποπτείας της στήριξης της δημοκρατίας που παρέχει επί του παρόντος η Ευρωπαϊκή Ένωση, του τρόπου με τον οποίο το μεγάλο οπλοστάσιο εργαλείων και μέσων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη της δημοκρατίας παγκοσμίως τίθεται στη διάθεση χωρών εταίρων καθώς και του τρόπου με τον οποίο τα διαφορετικά αυτά μέσα και οι φορείς λειτουργούν και αλληλοσυμπληρώνονται,

 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 2004, επί της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την διακυβέρνηση και την ανάπτυξη τονίζει «τη σημασία της συνέχισης των εκλογικών και των κοινοβουλευτικών μεταρρυθμίσεων πέρα από τη θέσπιση πολυκομματικών εκλογικών συστημάτων, έτσι ώστε να διασφαλισθεί μια περισσότερο εκτεταμένη και αποτελεσματική πολιτική δραστηριοποίηση του πληθυσμού»,[1]

 

1. επαναλαμβάνει ότι ο εκδημοκρατισμός και η χρηστή διακυβέρνηση δεν αποτελούν μόνον αυτοσκοπό, αλλά έχουν επίσης ζωτική σημασία για τη μείωση της φτώχειας, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ειρήνη και τη σταθερότητα·

 

2. θεωρεί ότι η εισαγωγή της δημοκρατίας και των δημοκρατικών διαδικασιών σε τρίτες χώρες μέσω της αναπτυξιακής βοήθειας προσφέρει τις βέλτιστες προοπτικές για την ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών σε σχέση με παγκόσμια ζητήματα τα οποία απασχολούν και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

 

 

3. συμμερίζεται την άποψη ότι απαιτείται ένα πλαίσιο που θα χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη συνοχή και ομοιομορφία προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερη η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικοδόμηση της δημοκρατίας ανά τον κόσμο·

 

4. επιδοκιμάζει τις προσπάθειες των πρώην Προεδριών και της νυν Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μία διαπυλωνική πρωτοβουλία για την οικοδόμηση της δημοκρατίας στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό να βελτιώσει την πολιτική της και να ενισχύσει τη δράση της και το συντονισμό των προσπαθειών της, και υπογραμμίζει την ανάγκη συνεχούς δράσης στον τομέα αυτό, ως τμήμα των συμπερασμάτων του Συμβουλίου που θα εγκριθούν το Νοέμβριο του 2009·

 

5. συνιστά να περιληφθούν στα συμπεράσματα του Συμβουλίου συγκεκριμένες και πρακτικές προτάσεις για τη βελτίωση του συντονισμού της στήριξης της δημοκρατίας στα μέσα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της αναπτυξιακής πολιτικής·

 

6. συνιστά στην η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει συντονισμένες δράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο για την προώθηση της δημοκρατίας, εγκρίνοντας το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, του 2005, το οποίο περιέχει καθορισμένα ουσιαστικά στοιχεία της δημοκρατίας·

7. υπογραμμίζει ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να εξαχθεί ή να επιβληθεί έξωθεν· μια επιτυχημένη στρατηγική για την προώθηση της δημοκρατίας πρέπει να βασίζεται στον διάλογο και να περιλαμβάνει ευρείες προσπάθειες για την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σε θέματα δημοκρατίας στις αναπτυσσόμενες χώρες· υπογραμμίζει τη συνεχή προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αρχές της αυτεξούσιας χάραξης αναπτυξιακών στρατηγικών και προγραμμάτων από τις χώρες εταίρους· θεωρεί, ωστόσο, ότι οι διαδικασίες αυτές μπορούν να στηριχθούν από όλα τα διαφορετικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσαρμοσμένα στην ειδική κατάσταση εκάστης χώρας, έχοντας ως σημείο αφετηρίας μία εις βάθος ανάλυση της κατάστασης της ενδιαφερόμενης χώρας στον τομέα της δημοκρατίας·

 

8. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπτύξει στρατηγικές για να στηρίξει την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών και των δημοκρατικών δομών με εναλλακτικά μέσα σε χώρες με αυταρχικά καθεστώτα στα οποία η προώθηση της δημοκρατίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με ανοικτές διαδικασίες υπογραμμίζει ότι τα πολιτικά ιδρύματα, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο και πρέπει να στηριχθούν·

 

9. υπογραμμίζει ότι το σύνολο της αναπτυξιακής συνεργασίας - εξαιρουμένης της ανθρωπιστικής βοήθειας σε καταστάσεις όπου επικρατούν εξαιρετικές συνθήκες - πρέπει να εξαρτάται από την τήρηση συγκεκριμένων κριτηρίων στον τομέα της δημόσιας διαφάνειας και ιδιαίτερα όσον αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση, δεδομένου ότι η συνεργασία αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν πληρούνται οι δέουσες προϋποθέσεις διαφάνειας, ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης·

 

10. ζητεί να αποτελέσει υψηλή προτεραιότητα της αναπτυξιακής πολιτικής η εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών για την πρόληψη της διαφθοράς και τη στήριξη των δημοκρατικών εξελίξεων, πράγμα το οποίο θα οδηγήσει σε πιο ανοικτή και υπεύθυνη διακυβέρνηση·

 

11. συνιστά στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή να εφαρμόσουν τη Δήλωση του Παρισιού και το Σχέδιο Δράσης της Άκκρα για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας στο πλαίσιο των εργασιών τους για τη στήριξη της δημοκρατίας· προτείνει συγκεκριμένα να πραγματοποιηθούν κοινές αξιολογήσεις της δημοκρατίας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοινός προγραμματισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιμερισμός των βαρών προκειμένου να αυξηθούν ο αντίκτυπος και η προβολή του έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της στήριξης της δημοκρατίας·

 

12. προτείνει στην Επιτροπή να περιλάβει συστηματικά στα Έγγραφα Στρατηγικής ανά Χώρα ένα τμήμα περί της «κατάστασης της δημοκρατίας» και να ενσωματώσει, κατά περίπτωση, τη στήριξη της δημοκρατίας στα προγράμματα συνεργασίας με τις χώρες εταίρους·

 

13. υπογραμμίζει την ανάγκη καλύτερου συντονισμού των δραστηριοτήτων που εκτελούνται από τα διάφορα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα, ούτως ώστε να διερευνάται πλήρως η συμπληρωματικότητα μεταξύ γεωγραφικών και θεματικών μέσων·

 

14. ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή, πριν δρομολογήσουν νέες πρωτοβουλίες οικοδόμησης της δημοκρατίας, να προβούν σε ευρύτατες και ολοκληρωμένες διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς από την ΕΕ και τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων θεσμικών, περιφερειακών και τοπικών παραγόντων·

 

15. ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει συστηματικότερα τη συμμετοχή δημοκρατικών οργάνων, ιδιαίτερα των Κοινοβουλίων, στην προετοιμασία και υλοποίηση των ειδικά προσαρμοσμένων για κάθε χώρα μέσων, όπως συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ενδιαφερόμενης χώρας και τα Έγγραφα Στρατηγικής ανά Χώρα·

 

16. υπογραμμίζει ότι η στήριξη της δημοκρατίας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και να αντιμετωπίζει όλα τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, του 2005, και πρέπει να ακολουθείται μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση στην εφαρμογή της·

 

17. επιδοκιμάζει τη θετική συμβολή των Αποστολών Εκλογικών Παρατηρητών (ΑΕΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενδυνάμωση του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των θεμελιωδών ελευθεριών, της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου και, ιδιαίτερα στην ενίσχυση των εκλογικών διαδικασιών σε ολόκληρο τον κόσμο, υπογραμμίζει όμως ότι είναι ανάγκη να διασφαλιστεί μια συνεπής μετεκλογική πολιτική, στην οποία η στήριξη της ανάπτυξης είναι σύμφωνη με τις δημοκρατικές αρχές και τις αξίες της δημοκρατικής διακυβέρνησης·

18. τονίζει ότι οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικοδόμηση της δημοκρατίας πρέπει να δίδουν με συστηματικότερο τρόπο ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των εκλεγμένων αντιπροσώπων και των πολιτικών κομμάτων, καθώς και σε ανεξάρτητα μέσα μαζικής ενημέρωσης·

 

19. συνιστά την εφαρμογή ειδικής στρατηγικής στήριξης των νέων και δημοκρατικά εκλεγμένων κοινοβουλίων, προς όφελος της βιώσιμης εδραίωσης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης·

 

20. επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητά του να συμβάλει στην ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών αυξάνοντας τη συμμετοχή του στην εκλογική παρατήρηση, στη συνέχεια που πρέπει να δίνεται στις ΑΕΠ της ΕΕ και στην ανάπτυξη κοινοβουλευτικών ικανοτήτων μέσω του Γραφείου Προώθησης της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας (OPPD)·

 

21. ενθαρρύνει τις αντιπροσωπείες της Επιτροπής να συνεργάζονται με το OPPD κατά την εξέταση ή έναρξη προγραμμάτων κοινοβουλευτικής στήριξης·

 

22. συνιστά να συμπεριληφθεί σχέδιο δράσης στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Νοεμβρίου και να προβλεφθεί επισκόπηση της προόδου έως το τέλος του 2010·

 

23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.