Förfarande : 2009/2718(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0121/2009

Ingivna texter :

B7-0121/2009

Debatter :

PV 20/10/2009 - 13
CRE 20/10/2009 - 13

Omröstningar :

PV 22/10/2009 - 8.7

Antagna texter :

P7_TA(2009)0056

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 128kWORD 78k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0118/2009
19.10.2009
PE428.729v01-00
 
B7-0121/2009

till följd av fråga för muntligt besvarande B7‑0213/2009

i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen


om främjande av demokrati i EU:s yttre förbindelser


José Ignacio Salafranca Sánchez–Neyra, László Tőkés, Filip Kaczmarek för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om främjande av demokrati i EU:s yttre förbindelser  
B7‑0121/2009

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, särskilt artikel 21 i denna, och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–   med beaktande av artiklarna 3, 6, 11 och 19 i EU-fördraget och artiklarna 177, 300 och 310 i EG-fördraget,

–   med beaktande av alla avtal mellan EU och tredjeländer samt de klausuler om mänskliga rättigheter och demokrati som ingår i dessa avtal,

–   med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som tillkännagavs i Strasbourg den 12 december 2007,

–   med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution ”FN:s millenniedeklaration” av den 8 september 2000 (A/RES/55/2),

–   med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution av den 4 december 2000 om att främja och befästa demokratin (A/RES/55/96),

–   med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution av den 15 september 2005 om resultaten från 2005 års världstoppmöte (A/RES/60/1),

–   med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution av den 15 september 2005 om resultaten från 2005 års världstoppmöte(A/RES/60/1),

–   med beaktande FN:s generalförsamlings resolution av den 23 mars 2005 om att stärka rollen för regionala, subregionala och andra organisationer och arrangemang när det gäller att främja och befästa demokratin (A/RES/59/201),

–   med beaktande av kommissionens meddelande om EU:s stöd till och övervakning av val (KOM(2000)0191),

–   med beaktande av sin resolution av den 15 mars 2001 om kommissionens meddelande om EU:s stöd till och övervakning av val,

–   med beaktande av kommissionens meddelande om Europeiska unionens roll i arbetet för att främja mänskliga rättigheter och demokratisering i tredje land (KOM(2001)0252),

–   med beaktande av sin resolution av den 25 april 2002 om kommissionens meddelande om Europeiska unionens roll i arbetet för att främja mänskliga rättigheter och demokratisering i tredje land,

–   med beaktande av den europeiska säkerhetsstrategin av den 12 december 2003,

–   med beaktande av kommissionens meddelande om styre och utveckling (KOM(2003)0615),

–   med beaktande av sitt betänkande (A5-0219/2004) om kommissionens meddelande,

–   med beaktande av Europeiska unionens samförstånd om utveckling från 2005,

–   med beaktande av Parisdeklarationen om biståndseffektivitet från 2005 och handlingsprogrammet från Accra från 2008,

–   med beaktande av kommissionens meddelande ”Samhällsstyrning och det europeiska samförståndet om utveckling – Mot ett harmoniserat tillvägagångssätt i Europeiska unionen” (KOM(2006)0421),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2006 av den 20 december 2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen,

–   med beaktande av sitt presidiebeslut av den 18 juni 2007 om inrättande av Byrån för främjande av parlamentarisk demokrati,

–   med beaktande av sin resolution från maj 2008 om EU:s valobservatörsuppdrag: mål, tillvägagångssätt och framtida utmaningar,

–   med beaktande av rådets slutsatser från maj 2009 ”Stöd till demokratisk samhällsstyrning – Mot förbättrade EU-ramar”,

–   med beaktande av frågan (0093/2009 – B7 0213/2009) av den 30 september 2009 till kommissionen om främjande av demokrati inom ramen för externa förbindelser,

–   med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Demokrati och mänskliga rättigheter utgör grundläggande värden för Europeiska unionen och dess medlemsstater och har ända från början ingått som väsentliga delar i den europeiska integrationsprocessen.

B.  I Europeiska unionens grundfördrag görs ett beslutsamt åtagande till förmån för demokrati och mänskliga rättigheter. De politiska Köpenhamnskriterierna om stabila institutioner som garanterar demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter samt respekt för och skydd av minoriteter har utgjort nyckelprinciper i utvidgningsprocessen.

C. En bred förståelse för demokrati har bidragit till att politiska, sociala och ekonomiska rättigheter kunnat integreras i EU och detta har spelat en väsentlig roll i världshistorien för att åstadkomma stabilitet och välstånd.

D. Enligt artikel 11 i EU-fördraget är ett av de främsta målen med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken att ”utveckla och befästa demokratin och rättsstatsprincipen samt respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna”.

E.  Demokratiska system kan anta olika former, vilket är fallet inom EU, men demokratin är en universell värdegrund och dess väsentliga principer eller innehåll fastställs i ett stort antal internationella deklarationer och konventioner. Principerna för demokratin, enligt definitionen i två resolutioner som antagits av FN:s generalförsamling 2000 och 2005 (A/RES/55/96 och A/RES/59/201), inbegriper följande:

•  Respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, bland annat föreningsfrihet och frihet att delta i fredliga sammankomster samt yttrande- och åsiktsfrihet.

•  Rätt att delta i utövandet av offentliga uppdrag, direkt eller via fritt valda företrädare, rätt att rösta och låta sig väljas i fria, hemliga och regelbundet anordnade val på grundval av allmän och lika rösträtt som garanterar befolkningen rätt att fritt uttrycka sin vilja.

•  Ett pluralistiskt system med politiska partier och organisationer.

•  Respekt för rättssäkerheten.

•  Maktdelning och domstolsväsendets oberoende.

•  Öppenhet och ansvar i offentlig förvaltning.

•  Fria, oberoende och pluralistiska medier.

F.  I enlighet med Millenniedeklarationen är demokratisk samhällsstyrning i vilken medborgarna är delaktiga och vilken är grundad på folkets vilja den bästa garantin för den rätt män och kvinnor har att leva sina liv och fostra sina barn i värdighet, fria från hunger och från fruktan för våld, förtryck och orättvisor.

G. Mäns och kvinnors förmåga att delta på lika villkor i det politiska livet och i beslutsfattandet är en grundläggande förutsättning för en verklig demokrati.

H. Demokrati, utveckling och respekt för alla mänskliga rättigheter, inbegripet ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, är sinsemellan förbundna och ömsesidigt förstärkande.

I.   Demokrati är också tydligt kopplat till säkerhet, vilket bekräftas i den europeiska säkerhetsstrategin, där det anges att det bästa sättet att stärka den internationella ordningen är att sprida normer för goda styrelseformer, stödja sociala och politiska reformer, ta itu med korruption och maktmissbruk, etablera rättsstatsprincipen och skydda mänskliga rättigheter.

J.   Europeiska unionen förfogar över ett stort antal instrument och verktyg, allt från politisk dialog och diplomatiska initiativ till specifika instrument för finansiering och tekniskt samarbete, för att stödja demokratin över hela världen.

K. Europeiska unionens externa finansiella instrument såsom instrumentet för utvecklingssamarbete, Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet och stabilitetsinstrumentet erbjuder alla goda möjligheter att stödja demokratisk samhällsstyrning, institutionell uppbyggnad och kapacitetsförstärkning.

L.  Det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter är ett centralt instrument för att finansiellt stödja mänskliga rättigheter och demokrati, eftersom det har en global räckvidd, kan tillämpas utan värdlandets samtycke och direkt stöder det civila samhällets organisationer. EU:s valobservatörsuppdrag, som finansieras av det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter, är en viktig del av EU:s bidrag till uppbyggnad av demokratiska institutioner.

M. Det krävs en bättre överblick över det stöd EU för närvarande beviljar för demokratibyggnad, vilka resultat EU:s många redskap och instrument för att stödja demokrati i hela världen åstadkommit i partnerländerna och hur dessa olika instrument och aktörer arbetar och samverkar.

N. I parlamentets betänkande från 2004 om kommissionens meddelande om styre och utveckling betonades ”vikten av att fortsätta valsystemsreformer och parlamentariska reformer bortom inrättandet av flerpartisystem för att säkerställa mer omfattande och effektivare politisk aktivitet bland befolkningen”(1).

1.  Europaparlamentet bekräftar att demokratisering och goda styrelseformer inte enbart är självändamål, utan att de också är vitala för fattigdomsminskning, hållbar utveckling, fred och stabilitet.

2.  Europaparlamentet anser att införandet av demokrati och demokratiska förfaranden i tredjeländer ger de bästa utsikterna för att kunna utforma effektiv politik när det gäller övergripande frågor som också berör EU:s medborgare.

3.  Europaparlamentet delar uppfattningen att det finns behov av en mer samstämd och enhetlig ram för att göra EU:s stöd för demokratiuppbyggnad mer effektivt över hela världen.

4.  Europaparlamentet välkomnar de insatser som tidigare ordförandeskap och det nuvarande ordförandeskapet har gjort i fråga om ett pelarövergripande initiativ för demokratiuppbyggnad inom ramen för EU:s yttre åtgärder, i syfte att finslipa unionens politik och stärka dess insatser samt samordna insatserna, och understryker behovet av fortlöpande åtgärder på detta område som en del av de slutsatser rådet ska anta i november 2009.

5.  Europaparlamentet rekommenderar rådet att i sina slutsatser inbegripa konkreta och praktiska förslag till förbättring av samordningen av stödet till uppbyggnad av demokrati inom ramen för EU:s instrument på området för utrikespolitik, mänskliga rättigheter och utvecklingspolitik.

6.  Europaparlamentet rekommenderar att EU stärker de samordnade åtgärderna över hela världen till förmån för demokrati genom att anta FN:s generalförsamlings resolution från 2005 med dess definition av väsentliga aspekter av demokratin.

7.  Europaparlamentet betonar att demokrati inte kan exporteras eller påtvingas utifrån. En framgångsrik strategi för främjande av demokrati måste bygga på dialog och inbegripa omfattande insatser för att stärka det civila samhället och öka den demokratiska medvetenheten i utvecklingsländerna. Parlamentet understryker EU:s fortsatta beslutsamhet att följa principerna om partnerländernas delaktighet i utvecklingsstrategier och program. Dessa processer kan dock stödjas av alla olika EU-instrument, efter anpassning till varje lands särskilda situation, med utgångspunkt i en djupgående analys av det berörda landets demokratiska situation.

8.  Europaparlamentet betonar att EU måste ta fram strategier för att stödja utvecklingen av det civila samhället och demokratiska strukturer genom alternativa metoder i auktoritära länder där man inte öppet kan främja demokratin. Politiska sammanslutningar, icke-statliga organisationer och akademiska institut spelar en viktig roll i sådana sammanhang och bör därför stödjas.

9.  Europaparlamentet understryker att allt utvecklingssamarbete – med undantag för humanitärt bistånd där särskilda villkor gäller – ska kopplas till en skyldighet att uppfylla specifika kriterier för offentlighet, särskilt när det gäller finansiell förvaltning, eftersom en hållbar utveckling inte kan åstadkommas utan stränga villkor för insyn och ansvarsskyldighet.

10. Europaparlamentet yrkar på att man inom utvecklingspolitiken i syfte att förebygga korruption och stödja demokratisk utveckling måste ge högsta prioritet åt införandet av system och förfaranden som bidrar till ett mer öppet och ansvarsfullt styre.

11.  Europaparlamentet rekommenderar rådet och kommissionen att genomföra Parisdeklarationen och handlingsprogrammet från Accra om biståndseffektivitet inom ramen för sitt arbete till stöd för demokratin. Parlamentet föreslår framför allt gemensamma demokratibedömningar, gemensam programplanering och en fördelning av bördan inom EU för att göra EU:s demokratiarbete mer verkningsfullt och synligt.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att systematiskt integrera ett avsnitt om demokrati i landsstrategidokumenten och att när så är lämpligt integrera demokratistöd i samarbetsprogrammen med partnerländerna.

13. Europaparlamentet betonar behovet av en bättre samordning av de insatser som genomförs inom ramen för de olika externa finansiella instrumenten för att fullt ut undersöka hur geografiska och tematiska instrument kompletterar varandra.

14. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen föra ett brett och omfattande samråd med samtliga aktörer i EU och tredjeländer, inbegripet institutionella, regionala och lokala aktörer, innan nya demokratiuppbyggnadsinitiativ inleds.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att mer systematiskt involvera demokratiska institutioner, särskilt parlament, i förberedandet och genomförandet av landsspecifika instrument såsom avtal mellan EU och det berörda landet samt landstrategidokument.

16. Europaparlamentet understryker att EU:s stöd för demokratin måste vara omfattande och inbegripa alla frågor som tas upp i FN:s generalförsamlings resolution från 2005, och att EU måste anta ett långsiktigt perspektiv i sina insatser.

17. Europaparlamentet välkomnar de positiva bidragen från EU:s valobservatörsuppdrag när det gäller stärkande av de demokratiska processerna, ökad respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och främjande av goda styrelseformer och rättstatsprincipen, och särskilt när det gäller att stärka valprocesser runtom i världen. Parlamentet betonar dock vikten av att garantera en konsekvent politik under perioden efter ett val, så att utvecklingsbiståndet kopplas till demokratiska principer och demokratiska styrelseformer.

18. Europaparlamentet betonar att EU:s insatser för att främja demokratin bör innebära att man mer systematiskt uppmärksammar de valda representanternas, de politiska partiernas och de oberoende mediernas roll.

19. Europaparlamentet rekommenderar att man inför en särskild strategi för att stödja parlament som nyligen valts på ett demokratiskt sätt, i syfte att främja en hållbar konsolidering av demokratin, rättsstatsprincipen och en sund förvaltning.

20.  Europaparlamentet bekräftar sitt åtagande att bidra till förstärkningen av demokratiska processer genom att öka parlamentets deltagande i valövervakning, uppföljningar av EU:s valobservatörsuppdrag och parlamentarisk kapacitetsuppbyggnad via Byrån för främjande av parlamentarisk demokrati.

21. Europaparlamentet uppmanar utskottsdelegationerna att samarbeta med Byrån för främjande av parlamentarisk demokrati när de diskuterar eller inleder parlamentariska stödprogram.

22. Europaparlamentet rekommenderar att en handlingsplan inbegrips i slutsatserna från rådets möte i november och att en översyn av resultaten planeras före utgången av 2010.

23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaterna.

(1)

A5-0219/2004

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy