Процедура : 2009/2751(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0164/2009

Внесени текстове :

B7-0164/2009

Разисквания :

PV 25/11/2009 - 15
CRE 25/11/2009 - 15

Гласувания :

PV 26/11/2009 - 8.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2009)0100

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 156kWORD 96k
23.11.2009
PE432.780v01-00
 
B7-0164/2009

внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор B7‑0225/2009 – O-0119/2009

съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността


относно среда без тютюнев дим


Theodoros Skylakakis от името на групата PPE
Edite Estrela от името на групата S&D
Frédérique Ries от името на групата ALDE
Carl Schlyter от името на групата Verts/ALE
Jiří Maštálka и Eva-Britt Svensson от името на групата GUE/NGL
Marina Yannakoudakis от името на групата ECR
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно среда без тютюнев дим  
B7‑0164/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 152, параграф 4 , алинея 2,

–   като взе предвид предложението на Комисията от 30 юни 2009 г. за препоръка на Съвета относно среда без тютюнев дим (COM(2009)0328),

–   като взе предвид Зелената книга на Комисията от 30 януари 2007 г., озаглавена „Към Европа без тютюнев дим: политически опции на ниво ЕС” (COM(2007)0027),

–   като взе предвид своята резолюция от 24 октомври 2007 г. относно Зелената книга „Към Европа без тютюнев дим: политически опции на ниво ЕС”(1),

–   като взе предвид своите резолюции от 23 февруари 2005 г. и от 4 септември 2008 г. относно „Европейския план за действие в областта на околната среда и здравето 2004-2010 г.”,

–   като взе предвид Рамковата конвенция на СЗО от 2003 г. за контрол на тютюна (FCTC), и по-специално член 8 (защита от тютюнев дим) и член 14 (мерки за намаляване на търсенето, отнасящи се до зависимостта от тютюна и спиране),

–   като взе предвид европейската стратегия на СЗО от 2004 г. за политика на спиране на тютюнопушенето,

–   като взе предвид препоръките на СЗО от 2007 г. за политика относно защитата от излагане на вторичен тютюнев дим,

–   като взе предвид конвенцията на ООН относно правата на детето,

–   като взе предвид декларацията на Съвета относно среда без тютюнев дим,

–   като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че тютюнопушенето е най-големият причинител на предотвратими смъртни случаи , като предизвиква над половин милион смъртни случая годишно в ЕС(2),

Б.  като има предвид, че според оценките 25% от смъртните случаи от рак и 15% от общия брой на смъртните случаи в Европейския съюз са свързани с тютюнопушенето(3), като има предвид, че според консервативните оценки през 2002 г. в Европейския съюз в резултат от излагане на въздействието на тютюневия дим в околната среда (ТДОС) на работното си място са починали 7 300 възрастни, от които 2 800 непушачи, като има предвид, че други 72 000 смъртни случая на възрастни, сред които 16 400 непушачи, са били свързани с излагане на въздействието на ТДОС в домашни условия(4),

В.  като има предвид, че съгласно изследването на Евробарометър от март 2009 г. 70 % от гражданите на Европейския съюз са непушачи и че мнозинството от гражданите подкрепят пълната забрана на тютюнопушенето на всички обществени места (работно място, ресторанти, и питейни заведения),

Г.  като има предвид, че въпреки очевидния факт, че децата са особено уязвими към ТДОС, съответните данни относно резултатите от дългосрочното и систематично излагане на деца на ТДОС са или недостатъчни или не са в наличност и че евентуално проучване, съдържащо съответните данни, може да бъде изготвено по-добре на общоевропейско равнище и е за предпочитане пред изготвянето на 27 различни проучвания в 27 различни държави-членки,

Д. като има предвид, че излагането на тютюнев дим в околната среда (ТДОС), наричан също вторичен тютюнев дим, е съществен допълнителен източник на смъртност, заболеваемост и увреждания в Европейския съюз,

Е.  като има предвид, че тютюневият дим е комплексна токсична смес, която съдържа над 4 000 газообразни съставки и частици, включително 69 познати канцерогени и множество токсични агенти,

Ж. като има предвид, че тютюневият дим в околната среда (ТДОС) е класифициран като познат човешки канцероген от Международната агенция за изследване на рака към СЗО,

З.  като има предвид, че няма безопасно ниво на излагане на вторичен тютюнев дим; като има предвид, че всеки има право на високо равнище на здравна защита и следва да бъде защитен от излагане на вторичен тютюнев дим и като има предвид, че децата са особено чувствителни към замърсяване от тютюнев дим,

И. като има предвид, че пушачите ползват повече на брой неработни дни поради краткосрочни и дългосрочни заболявания, отколкото непушачите и бившите пушачи, което увеличава допълнително огромните разходи за потребление на тютюневи изделия за отделните лица, за работодателите, за предприятията и за икономиката като цяло,

Й. като има предвид, че самите деца не могат да дават съгласието си да бъдат излагани на ТДОС и че разполагат с правото да бъдат закриляни и да не им се нанася вреда от действия, вредни да тяхното здраве,

К. като има предвид, че излагането на замърсяване от тютюнев дим по време на бременността може да доведе до малформации, спонтанен аборт, смърт на зародиша и преждевременно раждане, забавяне на интраутеринното развитие на фетуса по отношение на ръст, тегло и размер на главата, и че съществува връзка между пасивното тютюнопушене и възпалението на средното ухо, затруднената белодробна функция, астмата и внезапната смърт при кърмачетата,

Л. като има предвид, че доказателствата сочат, че въвеждането на политики за среда без тютюнев дим е довело до цялостно подобряване на условията на труд и до намаляване на заболеваемостта, причинена от тютюнопушене (като например остра коронарна недостатъчност, проблеми на дихателната система, инфаркт на миокарда),

М. като има предвид, че разходите за системите на здравеопазване, причинени от потреблението на тютюневи изделия, се поемат от населението като цяло, а не от тези, които са ги причинили,

Н. като има предвид, че ЕС и 26 от 27-те държави-членки на ЕС вече са подписали и ратифицирали Рамковата конвенция за контрол на тютюна (FCTC); като също така припомня преамбюла на устава на Световната здравна организация, който гласи, че ползването на възможно най-високите стандарти за здравеопазване е едно от основните права на всяко човешко същество,

О. като има предвид, че член 8 от Рамковата конвенция за контрол на тютюна (FCTC) създава правно задължение страните по конвенцията да приемат и прилагат в области на действащата национална юрисдикция, определена от националното законодателство, и да насърчават активно на други равнища на юрисдикция приемането и прилагането на ефективни мерки за защита на хората от излагане на вторичен тютюнев дим във всички затворени работни помещения, в обществения транспорт и на затворените обществени места, както и на други обществени места, според случая,

П. като има предвид, че Европейският парламент призова държавите-членки да наложат, в срок до октомври 2009 г., пълна забрана на тютюнопушенето във всички затворени работни помещения, включително и в заведенията за обществено хранене, във всички затворени обществени сгради и в обществения транспорт на територията на Европейския съюз,

Р.  като има предвид, че националното законодателство се различава значително в държавите-членки,

1.  изразява съжаление от факта, че председателството реши да приеме препоръката на Съвета без становището на Парламента;

2.  въпреки че зачита принципа на субсидиарност, изразява съжаление, че на равнище ЕС, въпреки компетентността на Общността по отношение на законодателството относно работното място, въпросът за създаване на среда без тютюнев дим до този момент е бил повдиган в незадължителни резолюции и препоръки;

3.  изразява съжаление от факта, че липсата на всеобхватна нормативна уредба относно среда без тютюнев дим в повечето държави-членки (по-специално в хотелския и ресторантския бранш и в развлекателния бранш) води до неравенства между професионалните и социално-икономическите групи, като заетите в хотелския и ресторантския бранш е вероятно да бъдат три пъти повече изложени на тютюнев дим за повече от пет часа, отколкото работещите в офиси;

4.  отбелязва, че Парламентът се е застъпвал последователно за въвеждане на по-строги мерки за справяне със зависимостта от тютюневи изделия и за намаляване сред младите хора на излагането на вторичен тютюнев дим;

5.  подчертава сериозното вредно въздействие на вторичния тютюнев дим, особено последствията, до които може да доведе излагането на вредни вещества през уязвимия период на детството, и подчертава, че децата не разполагат с правоспособност да дават съгласието си за систематично и дългосрочно излагане на изпълнена с тютюнев дим среда;

6.  подчертава, че различията в националните законодателства водят до огромни разлики в защитата от излагане на вторичен тютюнев дим сред държавите-членки;

7.  счита, че въпреки че предоставя правна сигурност, съществуващото законодателство относно забраната на тютюнопушенето в държавите-членки следва да зачита принципа на равенство между различните видове заведения в хотелския и ресторантския бранш;

8.  приветства факта, че ЕС разработва активно всеобхватна политика за контрол на тютюна, отличаваща се със законодателни мерки, подкрепа за общоевропейски дейности за превенция и прекъсване на тютюнопушенето, включване на контрола на тютюна в редица други политики на Общността и превръщане на ЕС в значителен участник в контрола на тютюна в световен мащаб;

9.  приветства готовността на Европейския съюз за борба срещу потреблението на тютюневи изделия, както и наскоро демонстрираната последователност на неговите политики, целящи преустановяването в срок до 2010 г. на преките и свързани с производството премии за отглеждането на тютюн, вследствие на реформата в тютюневия отрасъл (Регламент (ЕО) № 864/2004 на Съвета от 29 април 2004 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003);

10. подчертава, че задължителното законодателство, основано върху член 137 и член 152 от Договора, би могло да доведе до най-голямото намаление на разпространението на тютюневия дим в околната среда (ТДОС) и на свързаните с това здравни и икономически тежести; въпреки това признава, че тези членове, и особено член 137, не разглеждат пряко конкретните проблеми на децата;

11. подчертава, че единствено цялостна забрана на тютюнопушенето във всички затворени работни помещения, включително и в заведенията за обществено хранене, във всички обществени сгради и в обществения транспорт може да защити здравето на работниците и непушачите и значително да улесни пушачите, които желаят да престанат да пушат;

12. приветства действията, предприети от тези държави, които вече са приели мерки за гарантиране на защита от излагане на вторичен тютюнев дим; призовава държавите-членки да продължат да въвеждат разпоредби за защита на непушачите в рамките на защитата на здравето на работниците, както и да засилят непрестанните усилия за защита на непушачите;

13. призовава Комисията да представи на Парламента и на Съвета предложение за законодателство за забрана на тютюнопушенето до 2011 г. във всички затворени работни помещения, включително във всички затворени обществени сгради и в обществения транспорт на територията на ЕС, в областта на защитата на здравето на работниците;

14. призовава Комисията да изготви доклад относно разходите, направени от националните системи за здравеопазване и от икономиката на ЕС като резултат от тютюнопушенето и от замърсяването с тютюнев дим;

15. предлага Съветът да препоръча на държавите-членки да установят непрестанен диалог и консултации с всички заинтересовани участници в съответствие с насоките за изпълнение от член 5.3, приети на конференцията на страните през 2009 г., за да гарантират подкрепата на всички участници за прилагане на националните стратегии и програми за контрол на тютюна;

16. отново призовава Комисията да представи предложение за изменение на Директива 2001/37/ЕО(5) относно тютюневите изделия, което да съдържа поне промените, съдържащи се в резолюцията на Парламента от 2007 г.(6);

17. призовава Комисията да изготви всеобхватно проучване на последиците от дългосрочното и систематично излагане на деца на вторичен и третичен тютюнев дим във всички заемани от тях пространства;

18. насърчава Комисията да продължава да прилага мерките за подкрепа на равнище ЕС, като например мерки за повишаване на осведомеността;

19. призовава Комисията и държавите-членки да използват както препоръката, така и най-добрите практики на държавите-членки като основа за формулиране на насоки за прилагане на член 14 (Мерки за намаляване на търсенето, отнасящи се до зависимостта от тютюна и спиране), които да бъдат приети на следващата конференция на страните по Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна;

20. насърчава Комисията да продължава да прилага мерките за подкрепа на равнище ЕС, като например мерки за повишаване на осведомеността, включително информация върху опаковките на тютюневите изделия, които мерки са интегрирани с националните кампании за отклоняване от тютюнопушенето;

21. счита, че е от решаващо значение, наред с мерките в полза на "Европа без тютюн", Комисията, в тясно сътрудничество с държавите-членки, да се въоръжи с нови средства за борба срещу различните форми на контрабанда и фалшификация на тютюневи изделия, по-специално по интернет, поради непосредствените и засилени рискове за здравето на потребителите;

22. като припомня необходимостта от ефективни мерки за гарантиране на цялостно и точно наблюдение и прилагане, призовава държавите-членки, които вече са ратифицирали конвенцията, да прилагат предложените препоръки в съответствие с техните задължения по силата на член 8 от FCTC, както и да докладват на Комисията на всеки две години относно напредъка в прилагането;

23. отново призовава председателя и Бюрото, водени от тяхното задължение да дават пример на държавите-членки, да наложат цялостна и недопускаща изключения забрана на тютюнопушенето във всички части на Европейския парламент и с незабавно влизане в сила; призовава за стриктното прилагане на тази забрана;

24. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и СЗО.

 

(1)

ОВ C 263 E, 16.10.2008 г., стр. 447.

(2)

P6_TA(2005)0045 and P6_TA(2008)0410

(3)

1 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/tobacco_en.htm

 

 

(4)

Партньорство за среда без тютюнев дим (2006 г.). Вдигане на завесата от тютюнев дим: 10 причини за Европа без тютюнев дим, Брюксел, Белгия: Европейско респираторно дружество.

(5)

Директива 2001/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2001 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия (OB L 194, 18.7.2001 г., стр. 26.).

(6)

Резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. относно Зелената книга „Към Европа без тютюнев дим: политически опции на ниво ЕС” (2007/2105(INI)).

Правна информация - Политика за поверителност